Inställda kurser och ändrade behörighetskravCancelled courses and changes to admission requirements

Visste du att Lunds universitet är skyldigt att se till att den som antagits till kurs som måste ställas in i så stor utsträckning som möjligt erbjuds fullgott alternativ? Så är det. Detta gäller likaså om du har ansökt till ett program på grund av de valbara kurser som annonserades vid ansökningstillfället ställs in (om de ges av samma fakultet). Där till har universitetet en skyldighet att se till att beslut om ändrade behörighets- och urvalsregler för fristående kurser respektive för utbildningsprogram tas i så god tid att de kan tillkännages i informations- och ansökningsmaterial senast ett år innan de ska tillämpas för första gången.

Om detta inte efterföljs kan du vända dig till program- eller kursansvarig, alternativt kontakta prefekten eller studierektorn för kursen/utbildningen. Glöm inte att du alltid kan rådfråga din kår (i första hand) eller studentombudet om du har några frågor som berör detta ämne.Did you know that Lund University has an obligation to ensure that those admitted to a course that has to be cancelled are offered a suitable alternative as far as possible? That’s correct. This also applies if you have applied to a program because of the elective courses announced at the time of application are cancelled (If they are given by the same faculty). In addition, the University has an obligation to ensure that decisions on changes to admission requirements and selection rules for free-standing courses and degree programmes are taken in good time so that they can be announced in information and application materials at least one year before they will be applied for the first time.

If this is not followed, you can turn to the program or course coordinator, or contact the department head or director of studies for the course / program. Do not forget that you can always consult your student union (primarily) or the Student Ombudsman if you have any questions concerning this topic.