[:sv]Handledning vid examensarbete och uppsats[:en]Supervision of degree projects and theses[:]

[:sv]Såhär vid slutet av vårterminen är det många studenter som sitter med slutklämmen av sin uppsats. Är du en av dem som sliter ditt hår över syfte och frågeställning IGEN, eller känner dig snarare nästintill redo och börjar se slutet? Oavsett så finns det en del rättigheter som du som student kan luta dig mot vid uppsatsarbetet, speciellt angående handledningen.

För att garantera hög kvalitet på handledningen bör så långt möjligt handledarna vara disputerade och ha genomgått högskolepedagogisk utbildning i handledning. Därtill ska du som student i normalfallet få en i förväg avtalad tid för handledning. Handledning bör ske genom personliga möten, om inte kursen ges via internet eller annat överenskommits mellan dig och din handledare. Du ska få handledning avseende bland annat ämnesval, examensarbetets omfattning, uppläggning och genomförande samt teori- och metodfrågor. Handledning kan ske enskilt eller i grupp.

Om samarbetet med din handledare inte fortlöper som du tänkt dig eller är bekväm med ska du ges möjlighet att byta handledare om särskilda skäl talar för det, och i mån av tillgång till handledare. Universitetet ska även se till att handledare och examinator om möjligt inte är samma person om inte särskilda och väl motiverade skäl talar för det.

Om du upplever problem med din handledare kan du i första hand vända dig till kursansvarig lärare eller liknande. Glöm inte att du även alltid kan ta kontakt med din kår eller studentombudet för frågor, men även råd och stöd eller medling mellan dig och universitetet.

Lycka till med uppsatsen![:en]It is the end of the spring term and many students are finalising the final bits of their thesis. Are you one of those who pulls your hair yet another time over purpose and key question, or are you one of those who feels almost ready and starts seeing the end? Nevertheless, there are some rights that you, as a student, can lean towards during they essay work, especially regarding supervision.

In order to guarantee high-quality supervision, the supervisors should, as far as is possible, hold PhDs and have completed training in higher education supervision. Moreover, the supervision is normally to take place at pre-arranged meetings. Unless the course is delivered online, or the student and supervisor come to another agreement, supervision should be in the form of face-to-face meetings. You are to receive supervision pertaining to the selection of the topic, the scope of the degree project, the structure and execution of the project, and theory and methodology questions. Supervision can be one-to-one or in groups.

If the co-operation between you and your supervisor is not working so well you are to be offered the possibility of changing supervisors if there are special reasons and if other supervisors are available. The University is also to ensure that, if possible, the supervisor and the examiner are not the same person, unless there are special and well-founded reasons.

If you are experiencing troubles with your supervisor you could firstly speak with course leader or similar. Don’t forget that you can always contact your student union or the student ombudsman for questions, but also advise and support, or mediating between you and the university.

Good luck with your work![:]