Handledning efter kursens slut?Supervision after the course has finished?

När en student känner sig redo att gå upp med sin uppsats diskuteras ofta detta med handledaren och ett gemensamt beslut fattas om uppsatsen är redo eller inte. För många studenter tar uppsatsprocessen längre tid en den utsatta terminen, och rätten till fortsatt handledning blir då aktuell.

Rapporten ”Rättssäker examination”, utgiven av Universitetskanslersämbetet (UKÄ), framför att studenten bör har rätt till fortsatt handledning efter kursen är slut om inget annat föreskrivs i kursplanen. Vidare i ett av ärendena som har tagits upp av UKÄ gavs uttalandet att det kan anses som praxis att en student ska kunna få (inom rimliga gränser) handledning tills uppsatsen anses färdig. Enligt ”Rättighetslistan för Lunds universitets studenter” ska dock studenten vid kursens start bli meddelad om rätten till handledning och dess omfattning.

Studentombudet har sett att det på de olika institutionerna kan skilja sig i frågan om fortsatt handledning efter kursens avslut och rekommenderar därför tydlighet i kursplanen. Annars bör studenten använda sig av UKÄ:s uttalande om att det är att anses som praxis att få fortsatt hjälp (inom vissa ramar) tills att uppsatsen är avslutad.

Läs även:

Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44

HSV. Rättssäker examination. 2. uppl. 2008:36 R. Tryckeri. Stockholm, 2008When a student feels ready to go up with their degree project the matter is often discussed this with the supervisor and a joint decision is taken if the project is ready or not. For many students, it takes longer to finish their degree project than the allocated semester and questions about continued supervision often come up.

The report “Rättssäker examination”, published by Universitetskanslersämbetet (UKÄ), says that the student should have the right to continued supervision after the course is over, unless otherwise provided in the syllabus. Furthermore, in one of the cases that have been raised by UKÄ there was a statement saying that it may be considered as practice that a student should be able to get (within reason) supervision until the degree project is considered finished. According to “the list of rights for students at Lund university” the students should be notified of the right to supervision and its scope at the beginning of the course.

The Student Ombudsman has noticed that the various departments can differ on the issue of continued supervision after the course is completed and therefore recommends clarity of the matter in the syllabus. Otherwise, the student should make use of UKÄ’s statement that it is to be considered as practice that a student should be able to get (within reason) supervision until the degree project is considered finished.