[:sv]Service och stöd[:en]Student Services[:]

[:sv]Du som är student vid Lunds universitet har tillgång till många olika sorters service och rådgivning för att din studietid ska bli så bra som möjligt. Nedan följer en beskrivning av några viktiga instanser att känna till. Om du inte vet vart du ska/kan vända dig kan du alltid kontakta mig, studentombudet, så hjälper jag dig att hitta rätt.

Studentreceptionen
Varmt välkommen till Studentreceptionen på Stora Algatan 4. Här kan du bland annat få svar på dina frågor om studier i Lund och utomlands.
Det här erbjuder Studentreceptionen dig
Studera utomlands

Studenthälsan – hälsa och livsstil
Studenthälsan finns för dig som behöver hjälp att hantera stress, prestationsångest, rädsla att tala inför andra, oro, alkoholproblem, sömnsvårigheter, nedstämdhet eller vill förändra din livsstil.
Mer om Studenthälsan

LU ServiceDesk
LU ServiceDesk erbjuder dig it-support.
Mer om LU ServiceDesk

Studieverkstaden – studieteknik och akademiskt skrivande
Studieverkstaden kan hjälpa dig att plugga bättre, bli säkrare i att tala inför andra och i att skriva akademiska texter.
Mer om Studieverkstaden

Pedagogiskt stöd – för dig som har en funktionsvariation
Du som har en funktionsnedsättning och behöver stöd för att kunna studera på samma villkor som andra är välkommen att kontakta Pedagogiskt stöd.
Mer om Pedagogiskt stöd

Studievägledning – inför och under din studietid
Du är hjärtligt välkommen till den allmänna studievägledningen för vägledningssamtal om utbildning och yrkesområden. Ämnesspecifika studievägledare finns även på universitetets olika institutioner.
Mer om studievägledningen

Karriärservice
Karriärverksamheter finns på flera håll inom universitetet.
Mer om karriärstöd, jobb och praktik

Studentprästerna
Studentprästerna i Lund finns till för studenter vid Lunds universitet. Oavsett tro eller livsåskådning välkomnas du till enskilda samtal. Studentprästerna ingår i krishanteringsgrupper vid institutioner och nationer.
Mer om Studentprästerna

Hjälp vid problem i din studiesituation
Det finns många som du kan vända dig till om du har frågor om eller behöver hjälp med sådant som berör din studiesituation.
Stöd vid problem i din studiesituation
Rättigheter och skyldigheter[:en]Lund University offers a range of services to facilitate day-to-day life for its international students. Below you find an introduction to some of the services offered. If you are not sure what organ to turn to, just ask me, the Student Ombudsman, and I will guide you.

Faculty coordinators and study advisors
The main contact for most international students at Lund University are the international coordinators, Master’s coordinators and/or study advisors at the faculties and departments. If you have any questions related to your studies at Lund University, these coordinators and advisors will be able to help you or refer you to the right person.
Study guidance at Lund University

International Desk
The University’s central International Desk helps international students with a range of academic and practical matters. The International Desk also arranges the Arrival Day and orientation weeks for new international students as well as different social activities throughout the academic year. The International Desk Facebook page is a key forum for current international students on campus at Lund University, providing information on social activities for international students, local events in the region and Swedish cultural traditions.
International Desk webpagek
News and events on the International Desk Facebook page

Careers Service
The Careers Service helps to prepare students for their transition into working life by giving seminars on the Swedish labour market and information on what recruiters are looking for. Careers support is available at several faculties.
Careers Service

Academic Support Centre
The Academic Support Centre offers consultations and seminars around academic writing, presentation skills and study skills.
Academic Support Centre

Disability Support Services
Disability Support Services offer learning support services and contact with specialist teachers and mentors.
Disability Support Services

Student Health Centre
Student Health Centre help students with problems with psychological issues. The Student Health Centre has counsellors, nurses, psychologists, psychiatrists and a physiotherapist to support students.
Counselling at the Student Health Centre

IT services and support
The Lund University Servicedesk provides help and support with students’ email accounts, the Student Portal and the wireless internet access around campus.
IT services and support

Help with problems during your studies
There are many that you can turn to if you have questions about or need help with matters concerning your study situation.
Getting help, making a complaint[:]

Inställda kurser och ändrade behörighetskravCancelled courses and changes to admission requirements

Visste du att Lunds universitet är skyldigt att se till att den som antagits till kurs som måste ställas in i så stor utsträckning som möjligt erbjuds fullgott alternativ? Så är det. Detta gäller likaså om du har ansökt till ett program på grund av de valbara kurser som annonserades vid ansökningstillfället ställs in (om de ges av samma fakultet). Där till har universitetet en skyldighet att se till att beslut om ändrade behörighets- och urvalsregler för fristående kurser respektive för utbildningsprogram tas i så god tid att de kan tillkännages i informations- och ansökningsmaterial senast ett år innan de ska tillämpas för första gången.

Om detta inte efterföljs kan du vända dig till program- eller kursansvarig, alternativt kontakta prefekten eller studierektorn för kursen/utbildningen. Glöm inte att du alltid kan rådfråga din kår (i första hand) eller studentombudet om du har några frågor som berör detta ämne.Did you know that Lund University has an obligation to ensure that those admitted to a course that has to be cancelled are offered a suitable alternative as far as possible? That’s correct. This also applies if you have applied to a program because of the elective courses announced at the time of application are cancelled (If they are given by the same faculty). In addition, the University has an obligation to ensure that decisions on changes to admission requirements and selection rules for free-standing courses and degree programmes are taken in good time so that they can be announced in information and application materials at least one year before they will be applied for the first time.

If this is not followed, you can turn to the program or course coordinator, or contact the department head or director of studies for the course / program. Do not forget that you can always consult your student union (primarily) or the Student Ombudsman if you have any questions concerning this topic.

Rätten till ditt arbeteThe right to what’s yours

Upphovsrätten till ditt arbete börjar automatiskt gälla när du har färdigställt det. Du behöver således inte använda dig av copyrightsymbolen på ditt arbete utan det räcker med namn, datum och årtal.

Om universitetet skulle vilja använda ditt arbete i till exempel undervisningssyfte är det att rekommendera att ni diskuterar och avtalar om nyttjandet, gärna skriftligen. Bland annat kan det vara bra att avtala om namngivningen och att åskådaren alltid ska se vem som skapat materialet. Som upphovsman/kvinna och studenten även alltid rätta att bli namngiven vid en eventuell publicering. Det går dessutom att avtal om hur länge materialet ska/får användas, var det kommer att användas och hur omfattningen av detta kommer att se ut. Vidare kan det även vara bra att avtala om hur tillgängligheten ska se ut, kommer det delas ut på lektioner eller ligga uppe på webben? Kommer några förändringar eller uppdateringar att göras i materialet? Slutligen är det även bra att avtala om eventuell ersättning för användningen av materialet.

Hur går detta då ihop med att allt som lämnas in till myndighet blir allmänna handling? Då universitetet är en myndighet blir allt som skickas in, per automatik, allmän handling (Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap. 6§). Det kan exempelvis handla om prov, uppsatser, rapporter eller något annat material som har skickats in. Med stöd av offentlighetsprincipen innebär detta att vem som helst kan kontakta universitetet och begära att få ta del av materialet. Detta förutsätter dock att den allmänna handlingen inte innehåller sekretessbelagda uppgifter. Studenter räknas dock inte som en del av myndigheten, så fram till att du skickar in ditt material till universitetet anses det inte som en allmän handling. Dock, oavsett om du skickar in ditt examensarbete eller något annat material så kvarstår din upphovsrätt och du äger med detta rätten att bestämma hur materialet ska användas.

The copyright of your work will automatically apply when you have completed it. You need not use the copyright symbol on your work only name, date and year.

If the university would like to use your work in educational purposes, it is recommended that you discuss and agree on the use, preferably in writing. Among other things, it may be useful to agree on naming and that the viewer always should see who created the material. As the author the student is always right to be named in any publication. There should also be an agreement on how long the material will / may be used, where it will be used and the extent of this will look like. Furthermore, it may also be useful to agree on how accessibility should look like, it will be distributed on the lessons or on the web? Will any changes or updates to be made in the material? Finally, it is also possible to agree on any remuneration for the use of the material.

How does this go together with that everything submitted to the authority becomes a public document? As the university is a public authority everything that’s submitted, automatically, is a public document (Press Act (1949: 105) Chapter 2. Section 6). This may involve, for example tests, essays, reports, or other materials that have been submitted. With the support of the principle of publicity means that anyone can contact the university and request some of the material. This assumes, however, that the public document does not contain classified information. Students are not counted as part of the authority, so until you send in your material to the university is not considered as a public document. However, whether you are submitting your thesis or any other material the copyright remains your own, and with this the right to decide how the material will be used.

Särskilda skäl och ansvarsfrågorSpecial reasons and responsibility

Rättighetslistan för Lunds universitets studenter är något av en bibel för alla studenter när det kommer till de rättigheter och skyldigheter som råder vid just Lunds universitet. I många punkter kan en läsa att vid särskilda skäl kan en student förvänta sig att något sker/inte sker på ett visst sätt. För att nämna några exempel:

3.8 Universitetet har skyldighet att se till att undervisningstid inte schemaläggs efter klockan 18 om inte kursen vid ansökningstillfället är annonserad som kvällskurs eller om särskilda skäl föreligger.

6.5 Studenten ska ges möjlighet att byta handledare om särskilda skäl talar för det och i mån av tillgång till handledare.

6.6 Universitetet ska tillse att handledare och examinator om möjligt inte är samma person om inte särskilda och väl motiverade skäl föreligger.

Vad menas då med särskilda skäl och hur ska det tolkas? Punkt 8 i Rättighetslistan beskriver det som att i de fall rättighetslistan nämner särskilda skäl kan sådana tillämpas först efter samråd med förtroendevalda studentrepresentanter eller studentkår. Om universitetet av annat skäl inte kan uppfylla rättigheter och skyldigheter i rättighetslistan ska:

– samråd ske med förtroendevald studentrepresentant eller berörd studentkår.

– Kan parterna inte komma överens efter samråd, ska frågan lyftas till prövning på central nivå.

– Utfallet av den centrala prövningen är slutligt.

Om en student anser att riktlinjerna som tas upp i Rättighetslistan inte följs kan studenten vända sig till ansvarig prefekt eller motsvarande. I andra hand kan en vända sig till berörd fakultet. Enligt delegationsordningarna för Lunds universitet har fakultetsstyrelserna ett övergripande ansvar för utbildningsfrågorna och studenternas arbetsmiljö. De ska ha en beredskap för att hantera problem som uppstår. Om berörd student är missnöjd med en fakultetsstyrelses hantering av en fråga som behandlas i dessa riktlinjer kan studenten vända sig till en studentkår. Om studentkår anhåller om det har universitetet skyldighet att ta upp frågan på central universitetsnivå. Dessa riktlinjer återfinns under punkt 8.2 till och med 8.4. Med det sagt vill studentombudet tillägga att om en som student känner att riktlinjer inte följs och problem uppstå kan en alltid vända sig till sin kår i första hand, och studentombudet i andra hand – oavsett om frågan tagits upp med berörd institution/fakultet eller inte.

 

Läs även:

Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44

Relevant delegationsordning för din fakultet – finns tillgängliga online eller via fakultetenThe List of Rights for students at Lund University is almost like a bible for all students when it comes to student rights and obligations at Lund university. Many of the bullet points mention that in the case of special reasons the students can expect a certain outcome or not. For example:

3.8 The University has an obligation to ensure that teaching is not timetabled after 18:00 unless the course was advertised as an evening course in the application period or unless there are special reasons.

6.5 Students are to be offered the possibility of changing supervisors if there are special reasons and if other supervisors are available.

6.6 The University is to ensure that, if pos – sible, the supervisor and the examiner are not the same person, unless there are special and well-founded reasons.

What does then special reasons mean och how should you interpret it? Bulletpoint 8 in the List of Rights describe it as in those cases where the list of rights mentions special reasons, these can only be applied after consultation with elected student representatives or the students’ union. If the University for another reason is unable to fulfil the rights and obligations in the list of rights, they should make sure that:

– the elected student representative or students’ union concerned shall be consulted.

– If the parties cannot reach an agreement after consultation, the issue is to be considered at central level.

– The decision reached at central level is final.

If these guidelines are not followed, students can contact the head of department or equivalent. In the second place, students can contact the faculty concerned. Under the Lund University delegation rules, the faculty boards have overall responsibility for education issues and the students’ work environment. The boards are to have procedures in place to deal with problems that arise. If the student concerned is unhappy with the way a faculty board has dealt with an issue addressed in these guidelines, the student can contact a students’ union. The University has an obligation to consider the issue at central level if the students’ union requests it. These rights could be found under bullet points 8.2 up until 8.4. With that said the Student Ombudsman would like to add that if you as a student experience that any right are not followed or issues arise, you can always consult you student union in the first instance and the Student Ombudsman in the second instance – regardless if the question has been or hasn’t been discussed at departmental or faculty level.

 

Also read:
The list of rights for students at Lund university. Dnr SU 2013/2014

Relevant delegation rule at your faculty – could be found online or via the faculty

StudentserviceStudent services

För de studenter som behöver hjälp eller mår dåligt erbjuder universitetet olika former av stöd. Studievägledningen erbjuder vägledningssamtal och kan hjälpa till med studierelaterade problem och det finns även Studenthälsan dit studenter kan vända sig för att få hjälp med de faktorer som påverkar studiegången. Det finns även en Studieverkstad på universitetet där studenter kan vända sig när de behöver hjälp med läs- och studiehandledning, vill förbättra sin studieteknik eller få handledning inför muntliga uppgifter. Vidare finns även Studentprästerna, Pedagogiskt stöd, LU bygg och Studentreceptionen (vilket bland annat innefattar international desk och karriärinformation). Detta är några av de verksamheter som finns för att förbättra studiemiljön vid Lunds universitet.

Det finns både studentservice lokalt vid din fakultet som centralt för alla studenter vid Lunds universitetet. Exempel på studentservice som finns både lokalt och centralt är studievägledningen som både finns ämnesinriktad vid din fakultet/institution som centralt för mer övergripande frågor. Kolla in vad din fakultet eller institution erbjuder, kanske kan det hjälpa dig på vägen.

För fler tips om studentservice, kolla in länkarna nedan:
http://studentombudet.se/kontakt/om/lunds-universitets-service/
www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stodFor those students who need help or feel unwell Lund University offers various forms of support. Student Counselling provides guidance, and can help with study-related problems and there is also the Student Health Centre where students can turn to for help with the factors influencing their studies. There is also an academic support centre at the university where students can turn to when they need help with reading and study, to improve their study skills or get tutoring before oral assignments. Furthermore, there are also the Student Chaplains, pedagogical support, LU construction and the Student Reception (including for example the International Desk and career information). These are some of the activities there is to improve the study environment at Lund University.

There are both local student services at your faculty and central services to all students at Lund University. Examples of student services available both locally and centrally are study guidance, which both are subject specific at your faculty / departments or central for broader questions. Check out what your faculty or department offers, maybe it can help your studies.

For more tips on student services, check out the links below:
http://www.lunduniversity.lu.se/current-students/academic-matters-support/the-academic-support-centre
http://studentombudet.se/en/contact/about/lund-university-service/

Att läsa med öronen – talsyntes Reading with your ears – speech synthesis

Under förmiddagen var studentombudet och lyssnade på TorTalk (tortalk.se) som berättade om sitt talsyntesprogram. Talsyntes används för att läsa och tolka information från böcker, broschyrer, hemsidor med mera. Ett talsyntesprogram läser upp all text som syns på datorns eller surfplattans skärm. Talsyntes är därför ett mycket bra hjälpmedel för personer med funktionsvariation som medför lässvårigheter, och kan också användas av andra personer som gärna ”läser” med öronen, till exempel personer med annat förstaspråk än svenska. TorTalk kan användas på både Mac och PC och har utvecklats för att kunna hantera studiematerial, inklusive e-böcker med utskrifts- och kopieringsskydd, låsta pdf-filer och text på inskannade bilder.

Utvecklingen vid Lunds universitet går mot allt mer omfattande pedagogisk användning av digitalt stöd och material i utbildningen: digitala lärplattformar som Live@Lund, Luvit, Moodle och Blackboard; kurslitteratur, referensverk och vetenskapliga artiklar i digital form; kompendier och lektionsmaterial; databaser och webbplatser, med mera. Med en campuslicens på ett bra talsyntesprogram skulle man väsentligt öka tillgängligheten hos digitala verktyg och texter för studenter med lässvårigheter. För interna frågor som gäller Lunds universitet ta gärna kontakt med Åsa Forsberg (asa.forsberg@ub.lu.se) eller hämta en gratis demo på http://tortalk.se/produkt/.This morning the student ombudsman listened to TorTalk (tortalk.se) who talked about their speech synthesis system. Speech synthesis is used to read and interpret information from books, brochures, websites and more. A speech synthesiser reads out all the text that appears on your computer or tablet screen. Speech synthesis is therefore a very useful tool for people with disabilities that causes reading difficulties, and can also be used by other people who like to “read” by the ears, such as people with other first language than Swedish. TorTalk can be used on both Mac and PC and has been developed to manage learning materials, including e-books with print and copy protection, locked PDF files and text in scanned images.

The development at Lund University is moving towards a more comprehensive educational use of digital support and materials in education: digital learning platforms Live @ Lund, Luvit, Moodle and Blackboard; textbooks, reference books and scientific articles in digital form; handouts and lecture materials; databases and websites, and more. With a campus license of a good speech synthesiser would significantly increase the availability of digital tools and texts for students with reading difficulties. For questions about internal matters at Lund University, feel free to contact Åsa Forsberg (asa.forsberg@ub.lu.se) or download a free demo at http://tortalk.se/produkt/.

Rapportsläpp den 27 janRapportsläpp den 27 jan

studentombudets ärenderapport 2014.2016Den 27 januari kl.16.00 släpper studentombudet sin tredje ärenderapport och välkomna alla att komma och ta del av den.

Studentombudets ärenderapport har getts ut två gånger tidigare och varit uppskattad av personal och studenter. Med utgångspunkt från de två tidigare rapporterna har studentombudet nu tagit en ny riktig, målet med denna rapport är att få läsarna att diskutera de ärenden som förekommer. De praktiska ärendena ska bidra till diskussioner, erfarenhetsutbyte och framförallt lösningar.

Rapporten redovisar, likt tidigare, statistik fördelat efter kategorierna; studiemiljö, administration och information, antagning, disciplinärenden, examinationsärenden och resurser. Detta fördelat efter studenters kårtillhörighet. Den syftar till att förtydliga de rättigheter och skyldigheter som finns och upplysa om vilka ärenden som kan förekomma. Materialet ska därmed vara ett verktyg för att öppna upp till diskussioner som skapar ett mer rättssäkert arbete med fokus på förutsägbart, tydlighet och likabehandling för studenterna.

Var: AF-Borgen, vån. 3, Studentlivsvåningen
När: 27 januari 2016
Tid: Kl:16.00-17.00
Presentation: kl:16.15
Anmälanhttp://goo.gl/forms/EbAKFOJmFE

 

 

Uppdatering 160128

Nu finner du rapporten på hemsidan: www.studentombudet.se/kontakt/om/studentombudets-arenderapport/studentombudets ärenderapport 2014.2016Den 27 januari kl.16.00 släpper studentombudet sin tredje ärenderapport och välkomna alla att komma och ta del av den.

Studentombudets ärenderapport har getts ut två gånger tidigare och varit uppskattad av personal och studenter. Med utgångspunkt från de två tidigare rapporterna har studentombudet nu tagit en ny riktig, målet med denna rapport är att få läsarna att diskutera de ärenden som förekommer. De praktiska ärendena ska bidra till diskussioner, erfarenhetsutbyte och framförallt lösningar.

Rapporten redovisar, likt tidigare, statistik fördelat efter kategorierna; studiemiljö, administration och information, antagning, disciplinärenden, examinationsärenden och resurser. Detta fördelat efter studenters kårtillhörighet. Den syftar till att förtydliga de rättigheter och skyldigheter som finns och upplysa om vilka ärenden som kan förekomma. Materialet ska därmed vara ett verktyg för att öppna upp till diskussioner som skapar ett mer rättssäkert arbete med fokus på förutsägbart, tydlighet och likabehandling för studenterna.

Var: AF-Borgen, vån. 3, Studentlivsvåningen
När: 27 januari 2016
Tid: Kl:16.00-17.00
Presentation: kl:16.15
Anmälanhttp://goo.gl/forms/EbAKFOJmFE

God fortsättningGod fortsättning

God jul 2015

Tack till alla som dagligen stöttar och hjälper studenter på olika sätt runt om på universitetet.

Studentombudet vill önska dig en ett riktigt bra 2016!

Glöm inte bort Rättighetslistan.

God jul 2015

Tack till alla som dagligen stöttar och hjälper studenter på olika sätt runt om på universitetet.

Studentombudet vill önska dig en ett riktigt bra 2016!

Glöm inte bort Rättighetslistan.

Föreläsningen om Rättighetslistan HT15Föreläsningen om Rättighetslistan HT15

12065502_426131454251929_6016241190842303691_nUnder höstterminen anordnade Studentombudet föreläsningen “Rättighetslistan – skyldigheter och rättigheter” för studeranderepresentanterna från kårerna vid Lunds universitet. Under föreläsningen går Studentombudet igenom de åtta delarna i rättighetslistan och förklara hur vad som gäller med enkla exempel från olika ärenden som representanterna kan stöta på.

Nedan följer presentationen i pdf för de som önskar att använda den inom sin fakultet och kår.

 

Ta del av föreläsningens presentation: Rättighetlistan.föreläsning.HT15

 

 12065502_426131454251929_6016241190842303691_nUnder höstterminen anordnade Studentombudet föreläsningen “Rättighetslistan – skyldigheter och rättigheter” för studeranderepresentanterna från kårerna vid Lunds universitet. Under föreläsningen går Studentombudet igenom de åtta delarna i rättighetslistan och förklara hur vad som gäller med enkla exempel från olika ärenden som representanterna kan stöta på.

Nedan följer presentationen i pdf för de som önskar att använda den inom sin fakultet och kår.

 

Ta del av föreläsningens presentation: Rättighetlistan.föreläsning.HT15

 

Skandinavisk ombudskonferens i Lund, SverigeScandinavian ombuds conference in Lund, Sweden

IMG_4815I slutet av förra månaden samlades de skandinaviska ombuden inom högre utbildning för tredje gången vid en två dagars lång konferens. Vi skulle vilja dela våra erfarenheter med en kort sammanfattning. Detta dels för att nå ut till Sveriges lärosäten att vi idag har ett flertal ombud och att  allt fler lärosäten idag fundera på att anställa student- och doktorandombud. I exempelvis Norge har ombuden det sista året ökat från ett till sex stycken fördelat på fem lärosäten.

Det ska även förtydligas att det  finns ett Svenskt ombudsnätverk inom högre utbildning. De siffror vi idag har är att det vid 20 av de 48 lärosätena i Sverige finns ett eller flera student- och/eller doktorandombud (ur kartläggning av Sveriges student- och doktorandombud).

Kartläggning av Sveriges student- och doktorandombud

 

Skandinavisk ombudskonferens i Lund, Sverige

Den 24 och 25 september i år arrangerades den tredje träffen för ombud inom högre utbildning i Skandinavien. Värd denna gång var studentombudet Petra Holst, vid Lunds universitets studentkårer. För första gången var träffen anordnad som en konferens. Vi var 19 deltagare totalt, det vill säga mer än dubbelt så många som 2014; två från Danmark, fyra från Norge och 13 från Sverige.

Lunds universitet grundades 1666 och har för närvarande cirka 46.000 studenter och 7.500 anställda fördelat mellan Lund, Malmö och Helsingborg. Konferensen hölls i vackra Lund; en stad som studenterna verkligen har satt sin prägel på.

Studentombudet Petra Holst välkomnade oss och ordföranden och vice ordförande vid Lunds universitets studentkårer introducerade deltagarna till hur studentinflytandet är organiserat. Sen var det dags för parallella workshops som täckte flera olika teman: ombudskontor som möter motstånd, hur studentombud kan bibehålla sin opartiskhet, var dras gränsen för att separera studentombudets verksamhet från studentpolitiken och hur kan studentombudets roll marknadsföras, liksom diskussioner om specifika ärenden. Alla deltagare fick information om det Europeiska ombudsnätverket inom högre utbildning (ENOHE).

Vi har sedan början kallade nätverk av “Nordisk”. Vid konferensen i Lund kom vi fram till att “Skandinavisk” var ett lämpligare namn, eftersom vi inte har med ombud från Finland och Island. Konferensspråket är svenska, danska och norska. Det beslutades också att inrätta en separat webbplats.

Studentombudet vid Høgskolen i Oslo och Akershus, Anita Tøien Johansen, kommer att vara värd för nästa års konferens. Den kommer att arrangeras i Oslo den 13 och 14 oktober 2016.

Avslutningsvis vill studentombudet Petra Holst tacka alla deltagare för en mycket bra konferens, för goda utbyten och nya idéer. Det var verkligen spännande att få ordna detta med mina skandinaviska kollegor och jag ser fram emot att fortsätta våra diskussioner genom våra sociala nätverk.

IMG_4815On 24 and 25 September this year, the third assembly of ombudspersons in higher education in Scandinavia was arranged. This year’s host was ombud for students Petra Holst of the Lund University Student Association. For the first time, the assembly was arranged as a conference. We were 19 participants in total, which was more than twice as many as last year: two from Denmark, four from Norway and thirteen from Sweden.

Lund University was founded in 1666 and has approximately 46 000 students and 7500 staff, spread around Lund, Malmö and Helsingborg. The conference was held in the beautiful city of Lund, to which the large body of students lends a unique character.

Ombud for students Petra Holst gave a welcoming address, and the head and deputy head of the Lund University Student Association provided us with an introduction to the organization of the local system for student co-determination. This was followed by parallel workshops addressing a range of different topics: ombuds’ offices that encounter opposition, how the ombud for students can maintain their impartiality, where should the line be drawn to separate the student ombudsperson’s activities from student politics and how the ombud scheme can be promoted, as well as discussions of specific cases. All participants were provided with information on the European Network of Ombudsmen in Higher Education (ENOHE).

Since its inception, we have referred to the network as ‘Nordic’. At the conference in Lund, we agreed that ‘Scandinavian’ would be a more suitable name, since the network includes no ombuds from Finland and Iceland. The conference languages are Swedish, Danish and Norwegian. It was also decided to establish a separate website.

The ombud for students at Oslo and Akershus University College of Applied Science, Anita Tøien Johansen, will host next year’s conference, which will be held in Oslo on 13 and 14 October 2016.

In conclusion, host Petra Holst wishes to thank all participants for an extremely rewarding conference: ‘It was incredibly exciting to have the opportunity to join my Scandinavian colleagues for this event, and I look forward to continuing our discussions through our social networks.’