Får institutionen göra så? En djupdykning i schemaändringarFår institutionen göra så? En djupdykning i schemaändringar

På senaste tiden har studentombudet blivit kontaktad av studenter som upplevt att deras scheman ändrats mitt i terminen. Och den avslutande frågan i de allra flesta mail är, får institutionen göra så?

Precis som det faktum att litteraturlistan ska komma ut i god tid före kursstart ska schemat finnas tillgängligt. Rättighetslistan punkt 3.5 säger att universitetet är skyldigt att set till att schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vad som är viktigt att komma ihåg är att kursstart i den här bemärkelsen betyder den dag kursen börjar i sin helhet och inte den enskilda delkursen.

Det är viktigt att förstå vilka nackdelar ett försenat schema samt ändringar under terminen kan medföra. Det kan exempelvis vara studenter med barn, studenter som läser dubbelt eller har ett arbete vid sidan om studierna som hamnar i en besvärlig situation. Det är inte ovanligt att studenter under vissa perioder kompletterar en gammal kurs parallellt och som inte får ihop sina studier vid schemaändringar. Det handlar om att studenterna ska kunna planera sina studier i god tid och med detta ska ha tillgång till den information som behövs. Därför ska schemaändringar undvikas, skulle det trots allt behövas ska det snabbt och tydligt informeras om för att förhindra oroligheter och ryktesspridning. En tydlig kommunikation utåt blir därför en avgörande faktor.

Om inte litteraturlistan eller schemat är tillgängligt eller ändringar har skett:

1. Sök upp vem som är ansvarig för kursen eller utbildningen

2. Hänvisa till rättighetslistan och förklarar de rådande omständigheterna

Ange: kursens kod & namn, datum eller litteratur som gäller.

3. Skicka förtydligandet till ansvarig med en kopia till prefekt eller motsvarande vid institutionen. Informera gärna kår eller studentombud.

Läs även:

Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap 3 §
Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44, § 3.5 och 3.7 På senaste tiden har studentombudet blivit kontaktad av studenter som upplevt att deras scheman ändrats mitt i terminen. Och den avslutande frågan i de allra flesta mail är, får institutionen göra så?

Precis som det faktum att litteraturlistan ska komma ut i god tid före kursstart ska schemat finnas tillgängligt. Rättighetslistan punkt 3.5 säger att universitetet är skyldigt att set till att schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vad som är viktigt att komma ihåg är att kursstart i den här bemärkelsen betyder den dag kursen börjar i sin helhet och inte den enskilda delkursen.

Det är viktigt att förstå vilka nackdelar ett försenat schema samt ändringar under terminen kan medföra. Det kan exempelvis vara studenter med barn, studenter som läser dubbelt eller har ett arbete vid sidan om studierna som hamnar i en besvärlig situation. Det är inte ovanligt att studenter under vissa perioder kompletterar en gammal kurs parallellt och som inte får ihop sina studier vid schemaändringar. Det handlar om att studenterna ska kunna planera sina studier i god tid och med detta ska ha tillgång till den information som behövs. Därför ska schemaändringar undvikas, skulle det trots allt behövas ska det snabbt och tydligt informeras om för att förhindra oroligheter och ryktesspridning. En tydlig kommunikation utåt blir därför en avgörande faktor.

Om inte litteraturlistan eller schemat är tillgängligt eller ändringar har skett:

1. Sök upp vem som är ansvarig för kursen eller utbildningen

2. Hänvisa till rättighetslistan och förklarar de rådande omständigheterna

Ange: kursens kod & namn, datum eller litteratur som gäller.

3. Skicka förtydligandet till ansvarig med en kopia till prefekt eller motsvarande vid institutionen. Informera gärna kår eller studentombud.

Läs även:

Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap 3 §
Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44, § 3.5 och 3.7 

Studentombudets ärenderapport, 2015/2016Studentombudets ärenderapport, 2015/2016

I eftermiddag presenteras studentombudets ärenderapport avseende det akademiska året 2015/2016!

Syftet med studentombudets ärenderapporter är att på ett tematiskt sätt redovisa statistik över de studierelaterade problem som Lunds universitets studenter upplever under sin studietid. Den övergripande målsättningen för alla rapporter är att synliggöra trender i problemområden som bör uppmärksammas på institutions- och fakultetsnivå.

Syftet med årets ärenderapporten är tvåfaldigt. Dels redovisas statistik över de ärenden som inkommit till studentkårerna för att ge en bild av de problemsituationer som studenter funnit sig i under det akademiska året 2015/2016. Dels vill studentombudet lyfta fram och informera om bristande tillgänglighet, som sedan 1 januari 2015 är en av diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen.

Redan nu kan du ta del av rapporten i elektroniskt format, eller om du föredrar, lyssna på rapporten genom inspelade ljudfiler. KLICKA HÄR!

Vad? Studentombudet vid Lunds universitets studentkårer släpper för fjärde året i rad en ärenderapport som belyser de problemområde studenterna på Lunds universitet uppmärksammat.

När? Släppet sker den 25 januari från klockan 16:00. Två kortare presentationer hålls klockan 16:15 och 16:46.

Var? Studentlivsvåningen, AF-borgen, våning 3.

Kan jag överklaga mitt betyg?Can I appeal a grade?

Det finns inga möjligheter att överklaga ett betyg. I Högskoleförordningen finns däremot en möjlighet för den lärare som satt ett betyg att ändra betyget om det är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning. Ändringen måste dock kunna ske snabbt och enkelt och får inte innebära att betyget sänks. Lärarens ändring av det satta betyget kan till exempel bero på att ett bedömningsunderlag förbisetts eller att läraren delat ut fel antal maxpoäng på ett korrekt svar.

Kan jag överklaga mitt betyg?

Det finns inga möjligheter att överklaga examinators (lärarens) beslut om betyg (Högskoleförordningen (1993:100) 12 kap. 2 och 4 §§)

Kan jag begära omprövning av betygsbeslutet?

Enligt högskoleförordningen 6 kap. 24 § finns en möjlighet för den lärare som satt

ett betyg att ändra betyget om:

a) beslutet är uppenbart oriktigt, och

b) beslutet kan ändras snabbt och enkelt, och

c) ändringen inte innebär att betyget sänks

Den som vill begära omprövning bör göra det skriftligt och tydligt ange vad som är “uppenbart oriktigt”. Skrivelsen bör sedan skickas till den examinerande läraren som har beslutsrätt i frågan och det finns ingen tidsbegränsning för när detta måste ske. Vid vissa institutioner används blanketter vid ansökan om omprövning. Ta reda på vad som gäller för just dig innan du går vidare. Du ska sedan bli informerad om utfallet skriftligen.

Vid frågor eller funderingar får du gärna höra av dig till studentombudet!There is no way to appeal a grade. According to the Higher Education Ordinance there is however an opportunity for the teacher who sat the grade to change it if it is obviously incorrect because of new circumstances or for any other reason. The change must be done quickly and easily, and can not mean lowering the grade. Teacher modification of the set rating can for example be due to an assessment basis has been overlooked or that the teacher handed out the wrong number of maximum points for a correct answer.

Can I appeal my grade?

There is no opportunity to appeal against the examiner’s (teacher’s) decision regarding your grade (Higher Education Ordinance (1993: 100) 12 Ch. 2 and 4 §§)

Can I ask for a review of the rating decision?

According to the Higher Education Ordinance 6 chap. § 24 is an opportunity for the teachers who sat

The grade to change the grade if:

a) the decision is clearly incorrect, and

b) the decision can be changed quickly and easily, and

c) the amendment does not mean lowering the grade

Anyone who wants to ask for reconsideration should do so in writing and clearly state what is “obviously wrong”. The letter should then be sent to the examining teacher who has discretion in the matter. Some departments use forms for applying for reconsideration. Find out what rules apply to you before you go on. You will then be informed of the outcome in writing.

For questions or concerns, don’t hesitate to contact the student ombudsman!

Anstånd med att påbörja dina studierDefer the beginning of your studies

Enligt Högskoleförordningen får en högskola, om det finns särskilda skäl, i enskilda fall besluta att den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid högskolan får anstånd med att påbörja studierna.

Särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, militär grundutbildning enligt förordningen om militär grundutbildning eller uppskjuten ledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman.

För Lunds universitet gäller att ansökan om anstånd med studiestarten måste omgående skickas till det universitet eller den högskola där du blivit antagen. Kom ihåg att bifoga intyg som styrker skälen. Du måste också tacka JA till erbjuden plats på www.antagning.se. Beslut om anstånd fattas vid Lunds universitet av det område/fakultet eller berörd institution som ger utbildningen. För att kunna ta din plats i anspråk, måste du följa de instruktioner som du fått i samband med att anståndet beviljats.

Att tänka på och komma ihåg:

– Hör dig för så att utbildningen/kursen du är antagen till även går i framtiden och inte kommer att upphöra.

– Normalt kan du ansöka om anstånd i högst 18 månader om inte särskilda skäl finns för en längre tid.

– Universitet och högskolor har inte något bemyndigande att meddela föreskrifter om anstånd och kan därför inte ställa upp en tidsgräns inom vilken ansökan måste göras.

– Du måste tacka ja till utbildningen/kursen så att du är registrerad.

– Ovanstående gäller för alla antagna, även de som antagits som reserver.

– En nekad ansökan om anstånd kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

 

Läs även:

Överklagandenämndens praxis – Anstånd och studieuppehåll

Högskoleförordningen (1993:100) 7 kap 33 §

Studera.nu: Anstånd – att skjuta upp studierna

Universitets- och högskolerådets författningssamling: Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:3) om anstånd med studier för antagna samt studieuppehållAccording to the Higher Education, a university, if there are special reasons, can decide in individual cases that a person who is admitted to undergraduate courses or graduate level at the university can postpone the commencement of studies.

Specific reasons for the postponement of the commencement of studies can be social, medical or other special circumstances, e.g. child care, military or civilian service, student union assignments, military training under the regulation on military training or deferred leave in accordance with the law on workers’ rights to time off for training.

Specific reasons can also be time-limited trial period of some armed forces employment or service in the Armed Forces of the employed who occasionally serving squad leader, soldier, or sailor.

For Lund University to the application for deferment of study start must be promptly sent to the university or college where you have been accepted. Remember to attach a certificate proving grounds. You must also accept the offered place on www.antagning.se. A decision on deferment is taken at Lund University in the area / faculty or department concerned to provide the education. To be able to take your place in the claim, you must follow the instructions you received about the deferral granted.

To consider and remember:

– Make inquiries to the education / course you are admitted to even go in the future and will not end.

– Normally, you can apply for deferment for up to 18 months if there are no special reasons for a long time.

– Universities and colleges do not have any authority to issue regulations for respite and therefore cannot set a time limit within which an application must be made.

– You must accept the programme / course so that you are registered.

– The above applies to all admitted students, including those admitted as reserves.

– A denied request for deferment can be appealed to the Education Appeals Board (ENT). Make sure you get information about how to appeal against the decision.

SSO-utbildningen: material och nätverkSSO-utbildningen: material och nätverk

Den 1 november arrangerades hösten centrala studerandeskyddsombudsutbildning (SSO-utbildning) där cirka 25 stycken certifierades. Idag har vi en uppdaterad lista med samtliga SSO, och HSSO här.

Under vårterminen kommer även nätverksträffar att anordnas med olika inriktningar för att bidra till erfarenhetsutbyte och fortbildning inom området. Nästa ämne kommer att handla om den psykosociala studiemiljön med inriktning på stress och kommer att hållas av Staffan Wester från Studenthälsan.

Nedan följer presentationsmaterialet samt materialet i förvaringsfoldern som alla SSO fick ut i samband med utbildningen. För de om är intresserad av utbildningen eller ej kunde medverka hoppas vi att materialet kan vara till hjälp.

1. Central SSO utbildning
2. SSO Arbetsmiljölagen för studerande
3. SSO Psykosocial miljö

SSO utbildningsmaterial, Förvaringsfoldern HT16

 

För inbjudan till nätverksträffen samt anmälan, följ länken nedan:

https://goo.gl/forms/uQ5eYPAFugy6jsPG3Den 1 november arrangerades hösten centrala studerandeskyddsombudsutbildning (SSO-utbildning) där cirka 25 stycken certifierades. Idag har vi en uppdaterad lista med samtliga SSO, och HSSO här.

Under vårterminen kommer även nätverksträffar att anordnas med olika inriktningar för att bidra till erfarenhetsutbyte och fortbildning inom området. Nästa ämne kommer att handla om den psykosociala studiemiljön med inriktning på stress och kommer att hållas av Staffan Wester från Studenthälsan.

Nedan följer presentationsmaterialet samt materialet i förvaringsfoldern som alla SSO fick ut i samband med utbildningen. För de om är intresserad av utbildningen eller ej kunde medverka hoppas vi att materialet kan vara till hjälp.

1. Central SSO utbildning
2. SSO Arbetsmiljölagen för studerande
3. SSO Psykosocial miljö

SSO utbildningsmaterial, Förvaringsfoldern HT16

 

För inbjudan till nätverksträffen samt anmälan, följ länken nedan:

https://goo.gl/forms/uQ5eYPAFugy6jsPG3

 

Uppsamlingsprov – vad gäller?Various exam opportunities

På varje kurs/delkurs med samma kursinnehåll ska det anordnas ordinarie prov, omprov i nära anslutning till det ordinarie provet samt ytterligare ett provtillfälle avseende kurser som avslutats under det gångna läsåret (uppsamlingsprov). Detta är taget direkt från Rättighetslistan och gäller för alla kurser och program på Lunds universitet. Uppsamlingsprovet är vanligtvis placerat innan höstterminens start. Avsaknad av ett uppsamlingsprov kan riskera att förlänga studenternas studier vilket kan påverka möjligheter till att få studiebidrag, söka arbete eller uppfylla förkunskapskrav. Det är därför viktigt att inför varje termin se över hur provtillfällena är förlagda för att förhindra sena tillägg och förändringar. Det borde därför vara i institutionens intresse att ha ett inplanerat uppsamlingsprov innan höstterminens start.

 

Läs även:

Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44

HSV. Rättssäker examination. 2. uppl. 2008:36 R. Tryckeri. Stockholm, 2008, s.72For every course / module with the same course content it should be organised an ordinary examination, a re-sit shortly after the ordinary examination and one further opportunity for examination for courses completed during the previous academic year. This is taken straight from the List of Rights for students at Lund University, and applies to all courses and programs. The “further opportunity” is usually placed before the autumn term. A lack of this opportunity can risk to extend the students’ studies which can affect the ability to get grants, seek work or to meet entry requirements. It is therefore important that before each semester start to look at how the exams are stationed to prevent late additions and changes. It should therefore be in the interest of all the departments to have a scheduled exam opportunity before the start of the autumn semester.

 

Also read:
The list of rights for students at Lund university. Dnr SU 2013/2014

Särskilda skäl och ansvarsfrågorSpecial reasons and responsibility

Rättighetslistan för Lunds universitets studenter är något av en bibel för alla studenter när det kommer till de rättigheter och skyldigheter som råder vid just Lunds universitet. I många punkter kan en läsa att vid särskilda skäl kan en student förvänta sig att något sker/inte sker på ett visst sätt. För att nämna några exempel:

3.8 Universitetet har skyldighet att se till att undervisningstid inte schemaläggs efter klockan 18 om inte kursen vid ansökningstillfället är annonserad som kvällskurs eller om särskilda skäl föreligger.

6.5 Studenten ska ges möjlighet att byta handledare om särskilda skäl talar för det och i mån av tillgång till handledare.

6.6 Universitetet ska tillse att handledare och examinator om möjligt inte är samma person om inte särskilda och väl motiverade skäl föreligger.

Vad menas då med särskilda skäl och hur ska det tolkas? Punkt 8 i Rättighetslistan beskriver det som att i de fall rättighetslistan nämner särskilda skäl kan sådana tillämpas först efter samråd med förtroendevalda studentrepresentanter eller studentkår. Om universitetet av annat skäl inte kan uppfylla rättigheter och skyldigheter i rättighetslistan ska:

– samråd ske med förtroendevald studentrepresentant eller berörd studentkår.

– Kan parterna inte komma överens efter samråd, ska frågan lyftas till prövning på central nivå.

– Utfallet av den centrala prövningen är slutligt.

Om en student anser att riktlinjerna som tas upp i Rättighetslistan inte följs kan studenten vända sig till ansvarig prefekt eller motsvarande. I andra hand kan en vända sig till berörd fakultet. Enligt delegationsordningarna för Lunds universitet har fakultetsstyrelserna ett övergripande ansvar för utbildningsfrågorna och studenternas arbetsmiljö. De ska ha en beredskap för att hantera problem som uppstår. Om berörd student är missnöjd med en fakultetsstyrelses hantering av en fråga som behandlas i dessa riktlinjer kan studenten vända sig till en studentkår. Om studentkår anhåller om det har universitetet skyldighet att ta upp frågan på central universitetsnivå. Dessa riktlinjer återfinns under punkt 8.2 till och med 8.4. Med det sagt vill studentombudet tillägga att om en som student känner att riktlinjer inte följs och problem uppstå kan en alltid vända sig till sin kår i första hand, och studentombudet i andra hand – oavsett om frågan tagits upp med berörd institution/fakultet eller inte.

 

Läs även:

Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44

Relevant delegationsordning för din fakultet – finns tillgängliga online eller via fakultetenThe List of Rights for students at Lund University is almost like a bible for all students when it comes to student rights and obligations at Lund university. Many of the bullet points mention that in the case of special reasons the students can expect a certain outcome or not. For example:

3.8 The University has an obligation to ensure that teaching is not timetabled after 18:00 unless the course was advertised as an evening course in the application period or unless there are special reasons.

6.5 Students are to be offered the possibility of changing supervisors if there are special reasons and if other supervisors are available.

6.6 The University is to ensure that, if pos – sible, the supervisor and the examiner are not the same person, unless there are special and well-founded reasons.

What does then special reasons mean och how should you interpret it? Bulletpoint 8 in the List of Rights describe it as in those cases where the list of rights mentions special reasons, these can only be applied after consultation with elected student representatives or the students’ union. If the University for another reason is unable to fulfil the rights and obligations in the list of rights, they should make sure that:

– the elected student representative or students’ union concerned shall be consulted.

– If the parties cannot reach an agreement after consultation, the issue is to be considered at central level.

– The decision reached at central level is final.

If these guidelines are not followed, students can contact the head of department or equivalent. In the second place, students can contact the faculty concerned. Under the Lund University delegation rules, the faculty boards have overall responsibility for education issues and the students’ work environment. The boards are to have procedures in place to deal with problems that arise. If the student concerned is unhappy with the way a faculty board has dealt with an issue addressed in these guidelines, the student can contact a students’ union. The University has an obligation to consider the issue at central level if the students’ union requests it. These rights could be found under bullet points 8.2 up until 8.4. With that said the Student Ombudsman would like to add that if you as a student experience that any right are not followed or issues arise, you can always consult you student union in the first instance and the Student Ombudsman in the second instance – regardless if the question has been or hasn’t been discussed at departmental or faculty level.

 

Also read:
The list of rights for students at Lund university. Dnr SU 2013/2014

Relevant delegation rule at your faculty – could be found online or via the faculty

I väntan på provresultatetAre you waiting for your exam result?

Den senaste tiden har studentombudet fått en del frågor från studenter på varierande institutioner angående vad som egentligen gäller vid rapporteringen av betyg. Räcker det att studenterna får veta sitt provresultat inom 15 arbetsdagar utan att resultatet är inrapporterat till Ladok?

Svar NEJ.

Rättighetslistan behandlar båda företeelserna och de klara direktiven är att; 1. Betyg på prov ska meddelas senast 15 arbetsdagar efter provtillfället (dock inte senare än två veckor före omprovstillfället) och 2. När provresultat föreligger har institutionen skyldighet att skyndsamt, dock senast 15 arbetsdagar efter provtillfället, rapportera in till Ladok.

Vad kan en då göra om detta inte följs? Det bästa är att belysa problemet med berörd lärare, alternativt kurs- eller programansvarig. Den examinerande läraren bör föra en nära dialog med studenterna om förseningar uppkommer. Om problem uppstår eller om förseningarna återkommer, tala med din kår som kan vara behjälpligt i kontakten med institutionen.

Läs även:
Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44
Studentombudets ärenderapport avseende ärenden för läsåret 2013/2014
UKÄ, Rättssäker examination, Rapport 2008:36Recently, the Student Ombudsman has received some questions from students at various departments about what really applies when it comes to exam results. Is it enough that the students get to know about their exam results within 15 working days without the results being reported into Ladok?

The answer is NO.

The List of Rights cover both phenomena and the clear directives are; 1. Grades on examinations shall be published at the latest 15 working days after the examination (and no later than two weeks before the re-sit) and 2. Departments have an obligation to enter examination results into Ladok promptly, and at the latest 15 working days after the examination.

What can one do if this is not followed? The best thing is to highlight the problem with the involved teachers, alternatively the course or program coordinator. The examining teacher should engage in a close dialogue with the students if delays arise. If problems occur, or if delays will return, talk to your student union who can be very helpful in your contact with the department.

Also read:
The list of rights for students at Lund university. Dnr SU 2013/2014

StudentserviceStudent services

För de studenter som behöver hjälp eller mår dåligt erbjuder universitetet olika former av stöd. Studievägledningen erbjuder vägledningssamtal och kan hjälpa till med studierelaterade problem och det finns även Studenthälsan dit studenter kan vända sig för att få hjälp med de faktorer som påverkar studiegången. Det finns även en Studieverkstad på universitetet där studenter kan vända sig när de behöver hjälp med läs- och studiehandledning, vill förbättra sin studieteknik eller få handledning inför muntliga uppgifter. Vidare finns även Studentprästerna, Pedagogiskt stöd, LU bygg och Studentreceptionen (vilket bland annat innefattar international desk och karriärinformation). Detta är några av de verksamheter som finns för att förbättra studiemiljön vid Lunds universitet.

Det finns både studentservice lokalt vid din fakultet som centralt för alla studenter vid Lunds universitetet. Exempel på studentservice som finns både lokalt och centralt är studievägledningen som både finns ämnesinriktad vid din fakultet/institution som centralt för mer övergripande frågor. Kolla in vad din fakultet eller institution erbjuder, kanske kan det hjälpa dig på vägen.

För fler tips om studentservice, kolla in länkarna nedan:
http://studentombudet.se/kontakt/om/lunds-universitets-service/
www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stodFor those students who need help or feel unwell Lund University offers various forms of support. Student Counselling provides guidance, and can help with study-related problems and there is also the Student Health Centre where students can turn to for help with the factors influencing their studies. There is also an academic support centre at the university where students can turn to when they need help with reading and study, to improve their study skills or get tutoring before oral assignments. Furthermore, there are also the Student Chaplains, pedagogical support, LU construction and the Student Reception (including for example the International Desk and career information). These are some of the activities there is to improve the study environment at Lund University.

There are both local student services at your faculty and central services to all students at Lund University. Examples of student services available both locally and centrally are study guidance, which both are subject specific at your faculty / departments or central for broader questions. Check out what your faculty or department offers, maybe it can help your studies.

For more tips on student services, check out the links below:
http://www.lunduniversity.lu.se/current-students/academic-matters-support/the-academic-support-centre
http://studentombudet.se/en/contact/about/lund-university-service/

Utdrag från Rättighetslistan för Lunds universitets studenterA piece of information from the List of Rights for students at Lund University

# 7 Kursvärdering:

I Högskoleförordningen anges att studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Vidare står det att högskolan ska sammanställa kursvärderingarna, samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna och att resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14) I universitetets föreskrifter gällande kursvärdering och kursutvärdering fastställs att studenters och anställdas integritet ska beaktas i arbete med kursvärderingar och kursutvärderingar. Universitetet är därför skyldigt att se till att följande punkter följs:

7.1 Tid ska avsättas i kursschemat för genomförande av kursvärdering. Genomförande och tidsram ska vara sådana att de uppmuntrar till svar.

7.2 Studenterna har rätt att delta i kursvärdering anonymt i förhållande till läraren/ examinatorn.

7.3 Kursvärderingens utformning, innehåll och uppföljning ska bestämmas efter samråd med studentrepresentanter.

Läs vidare i Rättighetslistan:

Rättighetslistan för Lunds universitets studenter# 7 Course evaluations:

The Higher Education Ordinance states that students who are taking or have completed a course shall be given the opportunity to express their experience and views of the course through a course evaluation organised by the university. In addition, it states that the university shall compile the course evaluations into a report, inform the students of the results and any measures decided in consequence, and that the results shall be kept available for students (HEO 1:14). The University’s regulations on course evaluations and course evaluation reports lay down that students’ and employees’ integrity shall be taken into account in the work on the evaluations and reports. The University is therefore obliged to ensure that the following points are followed:

7.1 Time is to be set aside on the course timetable for the completion of a course evaluation. The time allowed and method used are to be such that they encourage responses.

7.2 Students have the right to complete course evaluations anonymously in relation to the lecturer/examiner.

7.3 The design, content and follow-up of course evaluations shall be decided after consultation with student representatives.

For further information:

List of Rights for students at Lund University