SkyddsombudSafety representatives

SAM-cirkeln_liten_tcm3-5912Kårerna och sektionerna vid LUS väljer för tillfället de nya studerandeskyddsombuden för det kommande läsåret. Men vad gör ett skyddsombud?

Skyddsombudet är studenternas representant vars uppgift är att delta i bland annat skyddsronder och vid planeringen av studiemiljön. Skyddsombudet inspektera och rapportera därmed arbetsmiljöns standard från studenternas perspektiv. Med detta ansvarar universitetet för att skyddsombuden får en relevant utbildning, detta genom 6 kap. 17-18§ arbetsmiljölagen vilket även ”Rättighetslistan för Lunds universitet studenter” tar upp.

Värt att poängtera är att studerandeskyddsombudet har en mycket starkare roll än exempelvis elevombudet som vi känner till från gymnasiet. Skyddsombudet kan bland annat sitta som ledarmöte i HMS-kommittén eller i en annan form av skyddskommitté. Genom denna plats kan den ta del av information samt de diskussioner som förs. Ett skyddsombud kan även driva ärenden enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen, där bl.a. rätten att begära beslut från Arbetsmiljöverket regleras. Med detta kan skyddsombuden överklaga beslut från arbetsmiljöverket för att ta tillvara på studenternas intresse i arbetsmiljöfrågor. Ytterligare en möjlighet i rollen som skyddsombud är att denna kan föra skadeståndstalan om den hindras i sitt uppdrag.

Hur många studerandeskyddsombud det kommer att finnas vid var fakultet är självklart en fråga efter hur kåren/sektionen är uppbyggd. Dock kan fler utbildade skyddsombud på respektive fakultet ge möjlighet till en bättre och bredare bild av arbetsmiljön – både den fysiska men också den psykosociala. Genom att var kår/sektion har en samordnare för skyddsombuden kan ärenden på så vis registreras och drivas vidare.

Tveka inte att kontakta studentombudet eller din kår/sektion vid frågor och funderingar gällande studerandeskyddsombudets roll.

SAM-cirkeln_liten_tcm3-5912

The Unions and the sections at LUS chooses at the moment new student for questions regarding the work environment. But what does a safety officer?

The Safety representatives is the student representative whose task is to take part in safety inspections and the planning of the study environment. The safety representatives inspect and report therefore the work environment standard from a students’ perspective. With this the university is responsibility to give the safety representatives a relevant education in the work enviroment.

Do not hesitate to contact the Student Ombudsman or your union/ section about questions and concerns regarding the work environment.

StudentärendeStudent matters

IMG_3590

Idag publicerar studentombudet sin hemsida och hoppas att den kommer att komma till användning för dem som ställs inför eller de som kommer att hjälpa till vid ett studentärende. Inläggen som skrivs ämnas till att bli ett verktyg vid tillvägagången av ett ärende.

Kolla även in länkarna överst på sidan för att finna kontaktinformation till de personer som kommer att hantera ärendena vid respektive kår. Du kan också hitta länkar till universitetets studentservice samt även information till lagar och förordningar som kan vara relevant för ärendet.

Lycka tillIMG_3590Today is the released of  the stundet ombudsmans web site and I hope that it will be useful for those who are faced with or will deal with a student case. The posts that are written will be a tool for how to proceed in different cases.

Also look in to the links above to find contact information for the person handling student affairs at each union. You can also find links and information about the student service that the University offer as well as the laws and regulations which may affect the matters.

Good luck

Studentombudet

Då har äntligen Studentombudet vid Lunds universitet fått upp en egen hemsida.

Som studentombud hoppas jag kunna hjälpa kårerna och studenterna i olika ärenden. Med regelbundna uppdateringar kommer ni få följa de diskussioner som förs gällande studenters rättigheter men också skyldigheter. Ni kommer att få läsa om olika ärenden som behandlas och få tips och råd under studietiden. Som du även kan se ovan kommer alla inlägg vara indelade i olika kategori, detta för att du ska kunna gå tillbaka och läsa om det som kan beröra din studiesituation.

Jag hoppas att du kommer att besöka sidan kontinuerligt och att du även följer studentombudet på Twitter och Facebook.

Trevlig läsning!Finally the Studentombud at Lund University has its own website.

Working as the Studentombud I hope to….

Då har äntligen Studentombudet vid Lunds universitet fått upp en egen hemsida.

IMG_0001Som studentombud hoppas jag kunna hjälpa kårerna och studenterna i olika ärenden. Med regelbundna uppdateringar kommer ni få följa de diskussioner som förs gällande studenters rättigheter men också skyldigheter. Ni kommer att få läsa om olika ärenden som behandlas och få tips och råd under studietiden. Som du även kan se ovan kommer alla inlägg vara indelade i olika kategori, detta för att du ska kunna gå tillbaka och läsa om det som kan beröra din studiesituation.

Jag hoppas att du kommer att besöka sidan kontinuerligt och att du även följer studentombudet på Twitter och Facebook.

Trevlig läsning!

 

Bild: PrivatIMG_0001

Welcome to the page for the student ombudsman.