[:sv]Service och stöd[:en]Student Services[:]

[:sv]Du som är student vid Lunds universitet har tillgång till många olika sorters service och rådgivning för att din studietid ska bli så bra som möjligt. Nedan följer en beskrivning av några viktiga instanser att känna till. Om du inte vet vart du ska/kan vända dig kan du alltid kontakta mig, studentombudet, så hjälper jag dig att hitta rätt.

Studentreceptionen
Varmt välkommen till Studentreceptionen på Stora Algatan 4. Här kan du bland annat få svar på dina frågor om studier i Lund och utomlands.
Det här erbjuder Studentreceptionen dig
Studera utomlands

Studenthälsan – hälsa och livsstil
Studenthälsan finns för dig som behöver hjälp att hantera stress, prestationsångest, rädsla att tala inför andra, oro, alkoholproblem, sömnsvårigheter, nedstämdhet eller vill förändra din livsstil.
Mer om Studenthälsan

LU ServiceDesk
LU ServiceDesk erbjuder dig it-support.
Mer om LU ServiceDesk

Studieverkstaden – studieteknik och akademiskt skrivande
Studieverkstaden kan hjälpa dig att plugga bättre, bli säkrare i att tala inför andra och i att skriva akademiska texter.
Mer om Studieverkstaden

Pedagogiskt stöd – för dig som har en funktionsvariation
Du som har en funktionsnedsättning och behöver stöd för att kunna studera på samma villkor som andra är välkommen att kontakta Pedagogiskt stöd.
Mer om Pedagogiskt stöd

Studievägledning – inför och under din studietid
Du är hjärtligt välkommen till den allmänna studievägledningen för vägledningssamtal om utbildning och yrkesområden. Ämnesspecifika studievägledare finns även på universitetets olika institutioner.
Mer om studievägledningen

Karriärservice
Karriärverksamheter finns på flera håll inom universitetet.
Mer om karriärstöd, jobb och praktik

Studentprästerna
Studentprästerna i Lund finns till för studenter vid Lunds universitet. Oavsett tro eller livsåskådning välkomnas du till enskilda samtal. Studentprästerna ingår i krishanteringsgrupper vid institutioner och nationer.
Mer om Studentprästerna

Hjälp vid problem i din studiesituation
Det finns många som du kan vända dig till om du har frågor om eller behöver hjälp med sådant som berör din studiesituation.
Stöd vid problem i din studiesituation
Rättigheter och skyldigheter[:en]Lund University offers a range of services to facilitate day-to-day life for its international students. Below you find an introduction to some of the services offered. If you are not sure what organ to turn to, just ask me, the Student Ombudsman, and I will guide you.

Faculty coordinators and study advisors
The main contact for most international students at Lund University are the international coordinators, Master’s coordinators and/or study advisors at the faculties and departments. If you have any questions related to your studies at Lund University, these coordinators and advisors will be able to help you or refer you to the right person.
Study guidance at Lund University

International Desk
The University’s central International Desk helps international students with a range of academic and practical matters. The International Desk also arranges the Arrival Day and orientation weeks for new international students as well as different social activities throughout the academic year. The International Desk Facebook page is a key forum for current international students on campus at Lund University, providing information on social activities for international students, local events in the region and Swedish cultural traditions.
International Desk webpagek
News and events on the International Desk Facebook page

Careers Service
The Careers Service helps to prepare students for their transition into working life by giving seminars on the Swedish labour market and information on what recruiters are looking for. Careers support is available at several faculties.
Careers Service

Academic Support Centre
The Academic Support Centre offers consultations and seminars around academic writing, presentation skills and study skills.
Academic Support Centre

Disability Support Services
Disability Support Services offer learning support services and contact with specialist teachers and mentors.
Disability Support Services

Student Health Centre
Student Health Centre help students with problems with psychological issues. The Student Health Centre has counsellors, nurses, psychologists, psychiatrists and a physiotherapist to support students.
Counselling at the Student Health Centre

IT services and support
The Lund University Servicedesk provides help and support with students’ email accounts, the Student Portal and the wireless internet access around campus.
IT services and support

Help with problems during your studies
There are many that you can turn to if you have questions about or need help with matters concerning your study situation.
Getting help, making a complaint[:]

[:sv]Värt att veta om scheman, litteraturlistor och kursplaner[:en]Useful information about course timetables, reading lists and syllabi[:]

[:sv]Starten för höstterminen närmar sig med stormsteg och för nya som gamla studenter är det viktigt att få tillgång till den information som är nödvändig för att kunna förbereda sina studier så mycket som möjligt. Nedan följer ett axplock från Rättighetslistan för Lunds universitets studenter som kan vara bra att känna till innan studierna sätter igång på allvar.

 • Universitetet är skyldigt att se till att kursscheman och tider för prov och omprov finns tillgängliga senast en månad före kursstart. Denna information ska även finnas tillgänglig på utbildningens hemsida och eventuell studentportal.
 • Vid schemaändringar är det universitetets skyldighet att snarast möjligt informera berörda studenter genom lättillgängliga och lämpliga kanaler. Under löpande kurs får schemaändringar endast göras vid oförutsedda händelser.
 • Uppgifter om kurslitteratur och annat studiematerial ska i största möjliga mån finnas tillgängliga åtta veckor före kursstart. För de som har behov av inläst material, tar det cirka åtta till tio veckor för MTM (Myndigheten för tillgängliga Medier) att producera en talbok.
 • Universitetet är skyldigt att se till att obligatorisk och rekommenderad kurslitteratur är allmänt tillgänglig, det vill säga möjlig att låna, köpa eller komma åt på nätet.
 • Kurs- och utbildningsplaner ska i normalfallet tillhandahållas senast en månad före sista ansökningsdagen. Dessa ska även finnas samlade på utbildningens hemsida och på studentportal om sådana finns.

Vad kan jag göra om detta inte efterföljs?

 1. Prata med den eller de personer som frågan berör och påtala problemet. Detta kan till exempel vara din lärare eller kurs-/programansvarig.
 2. Om du inte får gehör kan du istället vända dig till prefekten vid institutionen.
 3. När som helst under denna process kan du vända dig till din kår som kan hjälpa och stötta dig genom processen. Det är alltid bra att vända sig till kåren i första hand, eftersom de har ett nära samarbete och goda kontakter på både institutions- och fakultetsnivå. Dock kan kåren eller du själv när som helst konsultera Studentombudet för vidare stöttning.

[:en]We are rapidly approaching the start of the autumn semester. Regardless if you are a new or returning student it is important that you have access to some important information, to be able to prepare your studies. Below you will find some useful information taken from the List of Rights for students at Lund University, that can be of help prior to the start of the semester.

 • The University has an obligation to ensure that course timetables and dates and times of examinations and re-sits are available at least one month before the start of the course. The information should also be available on the course or programme website and student portal where applicable.
 • When changes are made to timetables, the University has an obligation to inform the students concerned as soon as possible through easily accessible and appropriate channels. Once a course is underway, changes may only be made to the timetable if unforeseen events occur.
 • Details of required reading and other study materials should be available eight weeks before the start of the course as far as possible. For those in need of talking books, it takes eight to ten weeks for MTM (the Swedish Agency for Accessible Media) to produce a talking book.
 • The University has an obligation to ensure that required and recommended reading is generally available, i.e. available to borrow, buy or read online.
 • Course and programme syllabi are normally to be supplied at least one month before the deadline for applications. They should also be available on the course or programme website and on the student portal if one exists.

 

What to do if any of the above isn’t followed?

 1. Talk to the person(s) concerned and address the problem. This might for example be your teacher or course- or program director.
 2. If you do not get a response to your problem or are not happy with the response, you can instead contact the Head of Department.
 3. At any time during this process, you can turn to your student union. The union can help and support you through the process. It is always good to turn to your union in the first instance as they have close and good relationships at both institution and faculty level. However, the union or yourself can at any time consult with the Student ombudsman for further support.

[:]

[:sv]Kurs(ut)värdering[:en]Course evaluations[:]

[:sv]Vi närmar oss slutet av vårterminen med stormsteg och nästintill alla studenter på Lunds universitet kommer inom loppet av några dagar att ombes fylla i en kursvärdering för kursen de senast läst.

I Högskoleförordningen anges att studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Vidare står det att högskolan ska sammanställa kursvärderingarna, samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna och att resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14) I universitetets föreskrifter gällande kursvärdering och kursutvärdering fastställs att studenters och anställdas integritet ska beaktas i arbete med kursvärderingar och kursutvärderingar.

Universitetet är därför skyldigt att se till att följande punkter följs (hämtat ur Rättighetslistan):

7.1 Tid ska avsättas i kursschemat för genomförande av kursvärdering. Genomförande och tidsram ska vara sådana att de uppmuntrar till svar.

7.2 Studenterna har rätt att delta i kursvärdering anonymt i förhållande till läraren/ examinatorn.

7.3 Kursvärderingens utformning, innehåll och uppföljning ska bestämmas efter samråd med studentrepresentanter.[:en]

We are approaching the end of the spring semester really fast and almost all students at Lund University will within a few days finish a course evaluation for the course they last read.

The Higher Education Ordinance states that students who are taking or have completed a course shall be given the opportunity to express their experience and views of the course through a course evaluation organised by the university. In addition, it states that the university shall compile the course evaluations into a report, inform the students of the results and any measures decided in consequence, and that the results shall be kept available for students (HEO 1:14). The University’s regulations on course evaluations and course evaluation reports lay down that students’ and employees’ integrity shall be taken into account in the work on the evaluations and reports.

The University is therefore obliged to ensure that the following points are followed (gathered from the List of Rights):

7.1 Time is to be set aside on the course timetable for the completion of a course evaluation. The time allowed and method used are to be such that they encourage responses.

7.2 Students have the right to complete course evaluations anonymously in relation to the lecturer/examiner.

7.3 The design, content and follow-up of course evaluations shall be decided after consultation with student representatives.[:]

[:sv]Tillgodoräknande – vad gäller?[:en]Credit transfer – how does it work?[:]

[:sv]En student har rätt att tillgodoräkna sig såväl kurser som delkurser med godkänt resultat till en utbildning vid exempelvis ett annat universitet. Dock ska det inte finnas en väsentlig skillnad mellan utbildningarna (Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6 §). Rätten till tillgodoräknande syftar till att en student inte ska behöva studera och examineras på kunskaper och färdigheter som den redan har skaffat sig. Till bestämmelsen finns också en särskild bevisregel knuten som innebär att det är lärosätet som studenten sökt till som skall visa om det föreligger en väsentlig skillnad mellan utbildningarna (Proposition 2001/02:15. Den öppna högskolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet, s. 180).

De kunskaper och färdigheter som studenter besitter behöver inte nödvändigtvis vara från en utbildning utan kan vara kunskaper som har förvärvats i yrkeslivet i form av praktik eller arbete. Med utgångspunkten i de kunskaperna och färdigheterna som studenten refererar till görs då en granskning. Här bedöms inte endast kursens innehåll utan en granskning görs även utifrån kursens mål. Olika upplägg kan leda fram till samma mål, universitetet har här friheten men också ansvaret för att kunna avgöra vilka vägar som kan nå fram till kursmålet. Detta görs så länge det inte finns någon väsentlig skillnad mellan utbildningarna. För att komma fram till om det finns någon väsentlig skillnad blir det därför viktigt att en individuell prövning görs angående om studentens utbildning eller yrkeserfarenheten kan tillgodoräknas.

Enligt Rättighetslistan (3.3) har universitetet en skyldighet att se till så att det för varje utbildning finns skriftlig information om vem som beslutar om tillgodoräknande, och vem som studenterna ska vända sig till. Viktigt att tänka på vid begäran om ett tillgodoräknande är att få beslutet skriftligt. Det ska då framgå vilken typ av yrkeserfarenhet eller utbildning i form av exempelvis kurs eller delkurs som avses. Skulle ett tillgodoräknade inte gå igenom kan studenten överklaga beslutet till Överklagandenämnden (ÖNH). Avslaget ska då vara motiverat av institutionen och en överklagandehänvisning ska även ha skickats med till studenten.[:en]A student is entitled to a credit transfer for both courses and part-courses with approved results to an education at, for example, another university. However, there should be no significant difference between the programs or courses (the Higher Education Ordinance (1993: 100) Chapter 6, Section 6). The right to credit transfer aims to make sure that a student shouldn’t have to study and be examined on knowledge and skills that they have already obtained. The decision also contains a special proof of proof that means that the university is sought to show if there is a significant difference between the programs or courses (Proposition 2001/02: 15. Open University, Stockholm: Ministry of Education, p. 180).

The knowledge and skills that students possess don’t necessarily need to be from an education but can be knowledge acquired in their professional life by an internship or job. Based on the knowledge and skills that the student refers to, a review is made. Here, not only the content of the course is assessed, but a review is also made based on the course’s goals. Different structures can lead to the same goal, the university has freedom here, but also the responsibility for determining which pathways can reach the course goals. This is done if there is no significant difference between the programs. To determine whether there is any significant difference, it is therefore important that an individual examination is made regarding whether the student’s education or professional experience can be credited.

According to the List of Rights (3.3), the university has an obligation to ensure that there is written information for each programme on who takes decisions on credit transfer from previous studies or professional activities and whom the students should contact regarding such matters. Important to keep in mind when requesting a credit transfer is to make sure you get the decision in writing. It should clearly state type of professional experience or education that is intended. Should a credit transfer not be approved, the student may appeal the decision to the Appeals Board (ÖNH). The rejection must then be motivated by the institution and an appeal notice must also be sent to the student.[:]

[:sv]Handledning vid examensarbete och uppsats[:en]Supervision of degree projects and theses[:]

[:sv]Såhär vid slutet av vårterminen är det många studenter som sitter med slutklämmen av sin uppsats. Är du en av dem som sliter ditt hår över syfte och frågeställning IGEN, eller känner dig snarare nästintill redo och börjar se slutet? Oavsett så finns det en del rättigheter som du som student kan luta dig mot vid uppsatsarbetet, speciellt angående handledningen.

För att garantera hög kvalitet på handledningen bör så långt möjligt handledarna vara disputerade och ha genomgått högskolepedagogisk utbildning i handledning. Därtill ska du som student i normalfallet få en i förväg avtalad tid för handledning. Handledning bör ske genom personliga möten, om inte kursen ges via internet eller annat överenskommits mellan dig och din handledare. Du ska få handledning avseende bland annat ämnesval, examensarbetets omfattning, uppläggning och genomförande samt teori- och metodfrågor. Handledning kan ske enskilt eller i grupp.

Om samarbetet med din handledare inte fortlöper som du tänkt dig eller är bekväm med ska du ges möjlighet att byta handledare om särskilda skäl talar för det, och i mån av tillgång till handledare. Universitetet ska även se till att handledare och examinator om möjligt inte är samma person om inte särskilda och väl motiverade skäl talar för det.

Om du upplever problem med din handledare kan du i första hand vända dig till kursansvarig lärare eller liknande. Glöm inte att du även alltid kan ta kontakt med din kår eller studentombudet för frågor, men även råd och stöd eller medling mellan dig och universitetet.

Lycka till med uppsatsen![:en]It is the end of the spring term and many students are finalising the final bits of their thesis. Are you one of those who pulls your hair yet another time over purpose and key question, or are you one of those who feels almost ready and starts seeing the end? Nevertheless, there are some rights that you, as a student, can lean towards during they essay work, especially regarding supervision.

In order to guarantee high-quality supervision, the supervisors should, as far as is possible, hold PhDs and have completed training in higher education supervision. Moreover, the supervision is normally to take place at pre-arranged meetings. Unless the course is delivered online, or the student and supervisor come to another agreement, supervision should be in the form of face-to-face meetings. You are to receive supervision pertaining to the selection of the topic, the scope of the degree project, the structure and execution of the project, and theory and methodology questions. Supervision can be one-to-one or in groups.

If the co-operation between you and your supervisor is not working so well you are to be offered the possibility of changing supervisors if there are special reasons and if other supervisors are available. The University is also to ensure that, if possible, the supervisor and the examiner are not the same person, unless there are special and well-founded reasons.

If you are experiencing troubles with your supervisor you could firstly speak with course leader or similar. Don’t forget that you can always contact your student union or the student ombudsman for questions, but also advise and support, or mediating between you and the university.

Good luck with your work![:]

[:sv]Misstänkt för fusk[:en]Suspected of cheating[:]

[:sv]Skulle en student misstänkas för fusk vid ett examinationsmoment så är det upp till examinatorn att ta ställning till hur ärendet ska hanteras. Dock står det inte uttryckt i högskoleförordningen vem som bör göra en anmälan men att misstanken skall anmälas.

Skulle fallet gå upp till disciplinnämnden är det rekommenderat att studenten skriva ner omständigheterna som har lett till den rådande situationen i ett samlat yttrande (studenten ombeds att göra detta via den juridiska avdelningen på universitetet). I detta kan man bland annat ta in yttrande från exempel en studiekamrat, lärare eller annan berörd person om det är att anses relevant. Vidare kan man även ta med hur situationen har berört ens studiesituation samt tidigare omständigheter som kan vara relevanta för ärendet.

Anledningen till förklaringen ovan gäller ett av de disciplinärenden som Studentombudet fått in. Studentombudet har uppmärksammat att det på många institutioner inte finns någon dokumentation över hur skrivningsvakterna bör agera när en student ertappas för fusk. Liksom studenterna ska bli informerade om vad som anses som giltiga eller ogiltiga hjälpmedel, lika väl bör tentavakterna veta vilka rutiner som finns vid exempelvis konfiskering av medhavt material som kan anses som ett otillåtet hjälpmedel.

Studentombudets rekommendation är att Lunds universitet ser över om det bör finnas en handbok för hur tentavakter bör hantera dessa typer av ärenden. N. Jareborg tar i sin bok Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör bland annat upp vikten av goda rutiner och att det på grund av utredningsskäl ska finnas möjlighet till att säkra bevisning genom bland annat en fotokopia eller att blanka ytor på skrivningspapper är markerade så att det inte finns tvivel vad som skrevs på tentan. Det bör finnas färdiga rutiner för att förebygga fusk, på så vis vet tentavakterna hur de bör agera om en student vägra visa medhavt material eller om en student skulle anses störa andra vid en tentamen. Med detta rekommenderar studentombudet klara instruktioner till samtliga parter vid en tentamen för att förebygga missförstånd. Detta med hänsyn till att studenten inte ska försätts i en trängd situation inför sin klass om denne skulle bli misstänkt för fusk.[:en]If a student is suspected of cheating during an examination, it is up to the examiner to decide how the matter should be handled. However, it is not expressed in the Higher Education who should make a report but the suspicion must be reported.

Should the case go up to the Disciplinary Committee, it is recommended that the student write down the circumstances that led to the current situation in a comprehensive opinion (students are asked to do so by the legal department at the university). Then the student can include a statement from a fellow student, teacher or other person concerned if it is relevant. Furthermore, you can also bring what a potential suspension would meant to you and other circumstances which may be relevant to the case.

The reason for the above explanation is one of the disciplinary cases that the Student Ombudsman has received. The Student Ombudsman has noted that in many institutions there is no documentation on how to exam guards should act when a student is caught cheating. Like the students should be informed about what is considered as valid or invalid aids, as well should exam guards know which procedures are for example the confiscation of the help materials that can be considered as unlawful aid.

The Student Ombudsman recommendation is that Lund University is reviewing whether there should be a guide for how the exam guards should handle these types of cases. N. Jareborg takes in his book Discipline Responsibility for students who threaten or disturb amongst other things, the importance of good practices, and because of investigative reasons, to be able to secure evidence by including a photocopy or making sure that shiny surfaces on writing papers are marked so that there is no doubt what is written at the time of the exam. There should be finished procedures to prevent fraud, so that the exam guards know how they should act if a student refusing to show the help material or if a student would be considered disturbing others during an exam. With that the Student Ombudsman encourage clear instructions to all parties during an exam in order to prevent misunderstandings. Also taking into account that the student should not be placed in a difficult situation facing his or her class mates if he or she should be suspected of cheating.[:]

Inställda kurser och ändrade behörighetskravCancelled courses and changes to admission requirements

Visste du att Lunds universitet är skyldigt att se till att den som antagits till kurs som måste ställas in i så stor utsträckning som möjligt erbjuds fullgott alternativ? Så är det. Detta gäller likaså om du har ansökt till ett program på grund av de valbara kurser som annonserades vid ansökningstillfället ställs in (om de ges av samma fakultet). Där till har universitetet en skyldighet att se till att beslut om ändrade behörighets- och urvalsregler för fristående kurser respektive för utbildningsprogram tas i så god tid att de kan tillkännages i informations- och ansökningsmaterial senast ett år innan de ska tillämpas för första gången.

Om detta inte efterföljs kan du vända dig till program- eller kursansvarig, alternativt kontakta prefekten eller studierektorn för kursen/utbildningen. Glöm inte att du alltid kan rådfråga din kår (i första hand) eller studentombudet om du har några frågor som berör detta ämne.Did you know that Lund University has an obligation to ensure that those admitted to a course that has to be cancelled are offered a suitable alternative as far as possible? That’s correct. This also applies if you have applied to a program because of the elective courses announced at the time of application are cancelled (If they are given by the same faculty). In addition, the University has an obligation to ensure that decisions on changes to admission requirements and selection rules for free-standing courses and degree programmes are taken in good time so that they can be announced in information and application materials at least one year before they will be applied for the first time.

If this is not followed, you can turn to the program or course coordinator, or contact the department head or director of studies for the course / program. Do not forget that you can always consult your student union (primarily) or the Student Ombudsman if you have any questions concerning this topic.

Den centrala SSO-utbildningen, våren 2017Den centrala SSO-utbildningen, våren 2017

Den 21 mars arrangerades vårens centrala studerandeskyddsombudsutbildning (SSO-utbildning) där 15 stycken certifierades. Listan över universitetets samtliga SSO och HSSO (huvudstuderandeskyddsombud) kommer snart att vara uppdaterad här.

Under höstterminen kommer även nätverksträffar att anordnas med olika inriktningar för att bidra till erfarenhetsutbyte och fortbildning inom området. Nästa träff kommer att handla om den fysiska studiemiljön med inriktning på stress och kommer att hållas i april – exakt datum kommer att kommuniceras till alla nya och gamla SSO.

Nedan följer presentationsmaterialet samt materialet i förvaringsfoldern som alla SSO fick ut i samband med utbildningen. För de om är intresserad av utbildningen eller ej kunde medverka hoppas vi att materialet kan vara till hjälp.

1. Central SSO utbildning

2. SSO Arbetsmiljölagen för studerande

3. SSO Psykosocial miljö

4. SSO kårnivå Teknologkåren

SSO utbildningsmaterial, Förvaringsfoldern VT17Den 21 mars arrangerades vårens centrala studerandeskyddsombudsutbildning (SSO-utbildning) där 15 stycken certifierades. Listan över universitetets samtliga SSO och HSSO (huvudstuderandeskyddsombud) kommer snart att vara uppdaterad här.

Under höstterminen kommer även nätverksträffar att anordnas med olika inriktningar för att bidra till erfarenhetsutbyte och fortbildning inom området. Nästa träff kommer att handla om den fysiska studiemiljön med inriktning på stress och kommer att hållas i april – exakt datum kommer att kommuniceras till alla nya och gamla SSO.

Nedan följer presentationsmaterialet samt materialet i förvaringsfoldern som alla SSO fick ut i samband med utbildningen. För de om är intresserad av utbildningen eller ej kunde medverka hoppas vi att materialet kan vara till hjälp.

1. Central SSO utbildning

2. SSO Arbetsmiljölagen för studerande

3. SSO Psykosocial miljö

4. SSO kårnivå Teknologkåren

SSO utbildningsmaterial, Förvaringsfoldern VT17

Rätten till ditt arbeteThe right to what’s yours

Upphovsrätten till ditt arbete börjar automatiskt gälla när du har färdigställt det. Du behöver således inte använda dig av copyrightsymbolen på ditt arbete utan det räcker med namn, datum och årtal.

Om universitetet skulle vilja använda ditt arbete i till exempel undervisningssyfte är det att rekommendera att ni diskuterar och avtalar om nyttjandet, gärna skriftligen. Bland annat kan det vara bra att avtala om namngivningen och att åskådaren alltid ska se vem som skapat materialet. Som upphovsman/kvinna och studenten även alltid rätta att bli namngiven vid en eventuell publicering. Det går dessutom att avtal om hur länge materialet ska/får användas, var det kommer att användas och hur omfattningen av detta kommer att se ut. Vidare kan det även vara bra att avtala om hur tillgängligheten ska se ut, kommer det delas ut på lektioner eller ligga uppe på webben? Kommer några förändringar eller uppdateringar att göras i materialet? Slutligen är det även bra att avtala om eventuell ersättning för användningen av materialet.

Hur går detta då ihop med att allt som lämnas in till myndighet blir allmänna handling? Då universitetet är en myndighet blir allt som skickas in, per automatik, allmän handling (Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap. 6§). Det kan exempelvis handla om prov, uppsatser, rapporter eller något annat material som har skickats in. Med stöd av offentlighetsprincipen innebär detta att vem som helst kan kontakta universitetet och begära att få ta del av materialet. Detta förutsätter dock att den allmänna handlingen inte innehåller sekretessbelagda uppgifter. Studenter räknas dock inte som en del av myndigheten, så fram till att du skickar in ditt material till universitetet anses det inte som en allmän handling. Dock, oavsett om du skickar in ditt examensarbete eller något annat material så kvarstår din upphovsrätt och du äger med detta rätten att bestämma hur materialet ska användas.

The copyright of your work will automatically apply when you have completed it. You need not use the copyright symbol on your work only name, date and year.

If the university would like to use your work in educational purposes, it is recommended that you discuss and agree on the use, preferably in writing. Among other things, it may be useful to agree on naming and that the viewer always should see who created the material. As the author the student is always right to be named in any publication. There should also be an agreement on how long the material will / may be used, where it will be used and the extent of this will look like. Furthermore, it may also be useful to agree on how accessibility should look like, it will be distributed on the lessons or on the web? Will any changes or updates to be made in the material? Finally, it is also possible to agree on any remuneration for the use of the material.

How does this go together with that everything submitted to the authority becomes a public document? As the university is a public authority everything that’s submitted, automatically, is a public document (Press Act (1949: 105) Chapter 2. Section 6). This may involve, for example tests, essays, reports, or other materials that have been submitted. With the support of the principle of publicity means that anyone can contact the university and request some of the material. This assumes, however, that the public document does not contain classified information. Students are not counted as part of the authority, so until you send in your material to the university is not considered as a public document. However, whether you are submitting your thesis or any other material the copyright remains your own, and with this the right to decide how the material will be used.

Handledning efter kursens slut?Supervision after the course has finished?

När en student känner sig redo att gå upp med sin uppsats diskuteras ofta detta med handledaren och ett gemensamt beslut fattas om uppsatsen är redo eller inte. För många studenter tar uppsatsprocessen längre tid en den utsatta terminen, och rätten till fortsatt handledning blir då aktuell.

Rapporten ”Rättssäker examination”, utgiven av Universitetskanslersämbetet (UKÄ), framför att studenten bör har rätt till fortsatt handledning efter kursen är slut om inget annat föreskrivs i kursplanen. Vidare i ett av ärendena som har tagits upp av UKÄ gavs uttalandet att det kan anses som praxis att en student ska kunna få (inom rimliga gränser) handledning tills uppsatsen anses färdig. Enligt ”Rättighetslistan för Lunds universitets studenter” ska dock studenten vid kursens start bli meddelad om rätten till handledning och dess omfattning.

Studentombudet har sett att det på de olika institutionerna kan skilja sig i frågan om fortsatt handledning efter kursens avslut och rekommenderar därför tydlighet i kursplanen. Annars bör studenten använda sig av UKÄ:s uttalande om att det är att anses som praxis att få fortsatt hjälp (inom vissa ramar) tills att uppsatsen är avslutad.

Läs även:

Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44

HSV. Rättssäker examination. 2. uppl. 2008:36 R. Tryckeri. Stockholm, 2008When a student feels ready to go up with their degree project the matter is often discussed this with the supervisor and a joint decision is taken if the project is ready or not. For many students, it takes longer to finish their degree project than the allocated semester and questions about continued supervision often come up.

The report “Rättssäker examination”, published by Universitetskanslersämbetet (UKÄ), says that the student should have the right to continued supervision after the course is over, unless otherwise provided in the syllabus. Furthermore, in one of the cases that have been raised by UKÄ there was a statement saying that it may be considered as practice that a student should be able to get (within reason) supervision until the degree project is considered finished. According to “the list of rights for students at Lund university” the students should be notified of the right to supervision and its scope at the beginning of the course.

The Student Ombudsman has noticed that the various departments can differ on the issue of continued supervision after the course is completed and therefore recommends clarity of the matter in the syllabus. Otherwise, the student should make use of UKÄ’s statement that it is to be considered as practice that a student should be able to get (within reason) supervision until the degree project is considered finished.