[:sv]Tidigare prov[:en]Past exams[:]

[:sv]

När terminen nu börjar närma sig sitt slut, får Studentombudet en del frågor om möjligheten att ta del av tidigare prov. För studenter vid Lunds universitet finns både en grundlagsskyddad rätt att ta del av tidigare tentor och en skyldighet för universitetet att ha ett urval av tidigare prov lätt tillgängliga.

Enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Tidigare prov vid Lunds universitet är allmänna handlingar. Du har rätt att få se de tidigare proven på plats där handlingen förvaras eller (eventuellt mot en mindre avgift) få en kopia. Det finns vissa sekretessbestämmelser i lag som anger undantag från offentligheten, men sekretess är ytterst sällan aktuellt för tidigare prov.

Rättighetslistan för studenter vid Lunds universitet har en bestämmelse, punkt 5.3 sista meningen (s. 6), som lyder: “Utöver det gäller för Lunds universitet att ett urval av tidigare givna prov ska finnas lätt tillgängliga i pappersform eller i största möjliga mån digitalt.” I princip är det upp till kursansvarig att välja vilka och hur många tidigare prov som delas ut till studenterna på detta sätt, så länge det är ett lämpligt urval och inte för få prov.

Om det saknas ett urval av tidigare prov på din kurs, kan du kontakta den lärare som är kursansvarig eller motsvarande person och efterfråga ett sådant urval. I största möjliga mån ska urvalet erbjudas digitalt.

Om du vill ta del av andra tidigare prov än de prov som erbjuds i urvalet, kan du kontakta den som förvarar det tidigare provet. Om inte kursadministrationen eller kursansvarig kan hjälpa dig, kan ett lämpligt sätt att gå vidare vara att skicka en begäran om utlämnande av allmän handling till registrator@lu.se. Ange åtminstone kurskod och information om vilka tentor det gäller (datum/tidsperiod). Om du vill se dem på plats, vilket alltid är utan kostnad och i princip ska ordnas samma dag eller i varje fall inom några arbetsdagar, kan du skriva att du vill ta del av dem så snart som möjligt på plats. Om du vill få en kopia av proven skickad till dig, bör du ange din adress. Du kan i samma mejl också ange att du önskar ett formellt överklagbart beslut i händelse av att proven inte kan lämnas ut.

Här ett exempel:

Ämne: ”Begäran om att få ta del av allmänna handlingar”
Text: ”Hej!
 
Jag önskar så snart som möjligt ta del av följande handlingar på plats på LU:
 
Samtliga prov som givits i kursen ABCA01 under perioden 2016-01-01 – 2016-09-01.
 
[Kursen ges på X-fakulteten av X-institutionen.] Så snart handlingarna finns tillgängliga önskar jag läsa dem. [Om jag inte kan ta del av handlingarna, önskar jag ett formellt överklagbart beslut.]
 
Tack för hjälpen!”

[:en]As a Student Ombudsman I get some questions about getting access to past exams. Students at Lund University can request access to all past exams and are entitled to easy access to a selection of past exams.

Under Chapter 2, Article 1 of The Freedom of the Press Act, everyone has the right to access public documents. Past exams at Lund University are public documents. You have the right to read the past exams or (possibly associated with a fee) request a copy. There are some secrecy exceptions, but these exceptions do not normally apply to past exams.

The List of Rights for students at Lund University has a rule, 5.3 last sentence (p. 6), as follows: “In addition, Lund University is to make easily available a selection of old examinations in paper format or, as far as possible, digitally.” The course director can choose which and how many past exams that are handed out to the students in this way, as long it is a suitable selection and not too few exams in the selection.

If there is no selection of past exams on your course, you can contact the course director and request a selection of past exams. As far as possible, the selection should be offered digitally.

If you want to access other past exams than the exams that are offered in the selection, you can contact the person who keeps the past exam. If the course administration and the course director cannot help you, you can try to send a request of access to public documents to registrator@lu.se. Include the course code and information about which old exams (dates/time period) your request is about.[:]

[:sv]Handledning vid examensarbete och uppsats[:en]Supervision of degree projects and theses[:]

[:sv]Såhär vid slutet av vårterminen är det många studenter som sitter med slutklämmen av sin uppsats. Är du en av dem som sliter ditt hår över syfte och frågeställning IGEN, eller känner dig snarare nästintill redo och börjar se slutet? Oavsett så finns det en del rättigheter som du som student kan luta dig mot vid uppsatsarbetet, speciellt angående handledningen.

För att garantera hög kvalitet på handledningen bör så långt möjligt handledarna vara disputerade och ha genomgått högskolepedagogisk utbildning i handledning. Därtill ska du som student i normalfallet få en i förväg avtalad tid för handledning. Handledning bör ske genom personliga möten, om inte kursen ges via internet eller annat överenskommits mellan dig och din handledare. Du ska få handledning avseende bland annat ämnesval, examensarbetets omfattning, uppläggning och genomförande samt teori- och metodfrågor. Handledning kan ske enskilt eller i grupp.

Om samarbetet med din handledare inte fortlöper som du tänkt dig eller är bekväm med ska du ges möjlighet att byta handledare om särskilda skäl talar för det, och i mån av tillgång till handledare. Universitetet ska även se till att handledare och examinator om möjligt inte är samma person om inte särskilda och väl motiverade skäl talar för det.

Om du upplever problem med din handledare kan du i första hand vända dig till kursansvarig lärare eller liknande. Glöm inte att du även alltid kan ta kontakt med din kår eller studentombudet för frågor, men även råd och stöd eller medling mellan dig och universitetet.

Lycka till med uppsatsen![:en]It is the end of the spring term and many students are finalising the final bits of their thesis. Are you one of those who pulls your hair yet another time over purpose and key question, or are you one of those who feels almost ready and starts seeing the end? Nevertheless, there are some rights that you, as a student, can lean towards during they essay work, especially regarding supervision.

In order to guarantee high-quality supervision, the supervisors should, as far as is possible, hold PhDs and have completed training in higher education supervision. Moreover, the supervision is normally to take place at pre-arranged meetings. Unless the course is delivered online, or the student and supervisor come to another agreement, supervision should be in the form of face-to-face meetings. You are to receive supervision pertaining to the selection of the topic, the scope of the degree project, the structure and execution of the project, and theory and methodology questions. Supervision can be one-to-one or in groups.

If the co-operation between you and your supervisor is not working so well you are to be offered the possibility of changing supervisors if there are special reasons and if other supervisors are available. The University is also to ensure that, if possible, the supervisor and the examiner are not the same person, unless there are special and well-founded reasons.

If you are experiencing troubles with your supervisor you could firstly speak with course leader or similar. Don’t forget that you can always contact your student union or the student ombudsman for questions, but also advise and support, or mediating between you and the university.

Good luck with your work![:]

Handledning efter kursens slut?Supervision after the course has finished?

När en student känner sig redo att gå upp med sin uppsats diskuteras ofta detta med handledaren och ett gemensamt beslut fattas om uppsatsen är redo eller inte. För många studenter tar uppsatsprocessen längre tid en den utsatta terminen, och rätten till fortsatt handledning blir då aktuell.

Rapporten ”Rättssäker examination”, utgiven av Universitetskanslersämbetet (UKÄ), framför att studenten bör har rätt till fortsatt handledning efter kursen är slut om inget annat föreskrivs i kursplanen. Vidare i ett av ärendena som har tagits upp av UKÄ gavs uttalandet att det kan anses som praxis att en student ska kunna få (inom rimliga gränser) handledning tills uppsatsen anses färdig. Enligt ”Rättighetslistan för Lunds universitets studenter” ska dock studenten vid kursens start bli meddelad om rätten till handledning och dess omfattning.

Studentombudet har sett att det på de olika institutionerna kan skilja sig i frågan om fortsatt handledning efter kursens avslut och rekommenderar därför tydlighet i kursplanen. Annars bör studenten använda sig av UKÄ:s uttalande om att det är att anses som praxis att få fortsatt hjälp (inom vissa ramar) tills att uppsatsen är avslutad.

Läs även:

Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44

HSV. Rättssäker examination. 2. uppl. 2008:36 R. Tryckeri. Stockholm, 2008When a student feels ready to go up with their degree project the matter is often discussed this with the supervisor and a joint decision is taken if the project is ready or not. For many students, it takes longer to finish their degree project than the allocated semester and questions about continued supervision often come up.

The report “Rättssäker examination”, published by Universitetskanslersämbetet (UKÄ), says that the student should have the right to continued supervision after the course is over, unless otherwise provided in the syllabus. Furthermore, in one of the cases that have been raised by UKÄ there was a statement saying that it may be considered as practice that a student should be able to get (within reason) supervision until the degree project is considered finished. According to “the list of rights for students at Lund university” the students should be notified of the right to supervision and its scope at the beginning of the course.

The Student Ombudsman has noticed that the various departments can differ on the issue of continued supervision after the course is completed and therefore recommends clarity of the matter in the syllabus. Otherwise, the student should make use of UKÄ’s statement that it is to be considered as practice that a student should be able to get (within reason) supervision until the degree project is considered finished.

Kan jag överklaga mitt betyg?Can I appeal a grade?

Det finns inga möjligheter att överklaga ett betyg. I Högskoleförordningen finns däremot en möjlighet för den lärare som satt ett betyg att ändra betyget om det är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning. Ändringen måste dock kunna ske snabbt och enkelt och får inte innebära att betyget sänks. Lärarens ändring av det satta betyget kan till exempel bero på att ett bedömningsunderlag förbisetts eller att läraren delat ut fel antal maxpoäng på ett korrekt svar.

Kan jag överklaga mitt betyg?

Det finns inga möjligheter att överklaga examinators (lärarens) beslut om betyg (Högskoleförordningen (1993:100) 12 kap. 2 och 4 §§)

Kan jag begära omprövning av betygsbeslutet?

Enligt högskoleförordningen 6 kap. 24 § finns en möjlighet för den lärare som satt

ett betyg att ändra betyget om:

a) beslutet är uppenbart oriktigt, och

b) beslutet kan ändras snabbt och enkelt, och

c) ändringen inte innebär att betyget sänks

Den som vill begära omprövning bör göra det skriftligt och tydligt ange vad som är “uppenbart oriktigt”. Skrivelsen bör sedan skickas till den examinerande läraren som har beslutsrätt i frågan och det finns ingen tidsbegränsning för när detta måste ske. Vid vissa institutioner används blanketter vid ansökan om omprövning. Ta reda på vad som gäller för just dig innan du går vidare. Du ska sedan bli informerad om utfallet skriftligen.

Vid frågor eller funderingar får du gärna höra av dig till studentombudet!There is no way to appeal a grade. According to the Higher Education Ordinance there is however an opportunity for the teacher who sat the grade to change it if it is obviously incorrect because of new circumstances or for any other reason. The change must be done quickly and easily, and can not mean lowering the grade. Teacher modification of the set rating can for example be due to an assessment basis has been overlooked or that the teacher handed out the wrong number of maximum points for a correct answer.

Can I appeal my grade?

There is no opportunity to appeal against the examiner’s (teacher’s) decision regarding your grade (Higher Education Ordinance (1993: 100) 12 Ch. 2 and 4 §§)

Can I ask for a review of the rating decision?

According to the Higher Education Ordinance 6 chap. § 24 is an opportunity for the teachers who sat

The grade to change the grade if:

a) the decision is clearly incorrect, and

b) the decision can be changed quickly and easily, and

c) the amendment does not mean lowering the grade

Anyone who wants to ask for reconsideration should do so in writing and clearly state what is “obviously wrong”. The letter should then be sent to the examining teacher who has discretion in the matter. Some departments use forms for applying for reconsideration. Find out what rules apply to you before you go on. You will then be informed of the outcome in writing.

For questions or concerns, don’t hesitate to contact the student ombudsman!

Uppsamlingsprov – vad gäller?Various exam opportunities

På varje kurs/delkurs med samma kursinnehåll ska det anordnas ordinarie prov, omprov i nära anslutning till det ordinarie provet samt ytterligare ett provtillfälle avseende kurser som avslutats under det gångna läsåret (uppsamlingsprov). Detta är taget direkt från Rättighetslistan och gäller för alla kurser och program på Lunds universitet. Uppsamlingsprovet är vanligtvis placerat innan höstterminens start. Avsaknad av ett uppsamlingsprov kan riskera att förlänga studenternas studier vilket kan påverka möjligheter till att få studiebidrag, söka arbete eller uppfylla förkunskapskrav. Det är därför viktigt att inför varje termin se över hur provtillfällena är förlagda för att förhindra sena tillägg och förändringar. Det borde därför vara i institutionens intresse att ha ett inplanerat uppsamlingsprov innan höstterminens start.

 

Läs även:

Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44

HSV. Rättssäker examination. 2. uppl. 2008:36 R. Tryckeri. Stockholm, 2008, s.72For every course / module with the same course content it should be organised an ordinary examination, a re-sit shortly after the ordinary examination and one further opportunity for examination for courses completed during the previous academic year. This is taken straight from the List of Rights for students at Lund University, and applies to all courses and programs. The “further opportunity” is usually placed before the autumn term. A lack of this opportunity can risk to extend the students’ studies which can affect the ability to get grants, seek work or to meet entry requirements. It is therefore important that before each semester start to look at how the exams are stationed to prevent late additions and changes. It should therefore be in the interest of all the departments to have a scheduled exam opportunity before the start of the autumn semester.

 

Also read:
The list of rights for students at Lund university. Dnr SU 2013/2014

I väntan på provresultatetAre you waiting for your exam result?

Den senaste tiden har studentombudet fått en del frågor från studenter på varierande institutioner angående vad som egentligen gäller vid rapporteringen av betyg. Räcker det att studenterna får veta sitt provresultat inom 15 arbetsdagar utan att resultatet är inrapporterat till Ladok?

Svar NEJ.

Rättighetslistan behandlar båda företeelserna och de klara direktiven är att; 1. Betyg på prov ska meddelas senast 15 arbetsdagar efter provtillfället (dock inte senare än två veckor före omprovstillfället) och 2. När provresultat föreligger har institutionen skyldighet att skyndsamt, dock senast 15 arbetsdagar efter provtillfället, rapportera in till Ladok.

Vad kan en då göra om detta inte följs? Det bästa är att belysa problemet med berörd lärare, alternativt kurs- eller programansvarig. Den examinerande läraren bör föra en nära dialog med studenterna om förseningar uppkommer. Om problem uppstår eller om förseningarna återkommer, tala med din kår som kan vara behjälpligt i kontakten med institutionen.

Läs även:
Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44
Studentombudets ärenderapport avseende ärenden för läsåret 2013/2014
UKÄ, Rättssäker examination, Rapport 2008:36Recently, the Student Ombudsman has received some questions from students at various departments about what really applies when it comes to exam results. Is it enough that the students get to know about their exam results within 15 working days without the results being reported into Ladok?

The answer is NO.

The List of Rights cover both phenomena and the clear directives are; 1. Grades on examinations shall be published at the latest 15 working days after the examination (and no later than two weeks before the re-sit) and 2. Departments have an obligation to enter examination results into Ladok promptly, and at the latest 15 working days after the examination.

What can one do if this is not followed? The best thing is to highlight the problem with the involved teachers, alternatively the course or program coordinator. The examining teacher should engage in a close dialogue with the students if delays arise. If problems occur, or if delays will return, talk to your student union who can be very helpful in your contact with the department.

Also read:
The list of rights for students at Lund university. Dnr SU 2013/2014

Byte av examinatorNomination of another examiner

Visste du att om man har genomgått två prov på en och samma kurs utan att bli godkänd har man rätt till en annan examinator (om inte särskilda krav tala emot det)? Vill man utnyttja denna rätt är det viktigt att man i god tid före examinationen kontaktar ansvarig vid kursen och meddelar att man önskar att byta examinator. Du behöver således inte kontakta examinatorn i fråga. Skulle det vara så att examinatorn och ansvarig för kursen är samma person kan du som student vända dig till prefekten (eller motsvarande) eller en studievägledare för att få hjälp och vägledning.

Läs även:
Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap 22 §
Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44Did you know that a student who has taken two examinations in a course or a part of a course without obtaining a pass grade is entitled to the nomination of another examiner, unless there are special reasons to the contrary? If you want to exercise this right, it is important that you far in advance ahead of the examination, contact the course manager of the course and state that you would like to change examiner. You do not need to contact your former examiner. If the examiner and the person in charge of the course are the same person, students can turn to the head of department (or equivalent) or a study advisor for help and guidance.

Also read:

Higher Education Ordinance (1993:100) 6:§22

Lund University. List of rights, 2013/2014

Muntlig ExaminationMuntlig Examination

Studentombudet fick i förra veckan en fråga angående muntlig examination. Studenterna i en klass var uppdelade i grupper som skulle examineras under en veckas tid, och därmed fick en del studenter mer lästid. Får det vara så?

Som studenterna har påpekat kan det upplevas som orättvist att vissa får mer tid att förbereda sig än andra, samt att det kan förekomma informationsutbyte mellan de som redan har examinerats och de som står på tur. Eftersom muntlig examination tar upp väldigt mycket tid, speciellt med stora grupper är det oundvikligt i många fall att examinationstillfällena infaller på olika dagar. I och med det ställs de höga krav på läraren och rättssäkerheten. En god idé är att läraren, om möjlighet finns, variera sina examinationsfrågor. Detta medför dock att läraren måste kunna påvisa att varje examination har samma svårighetsgrad och bedöms utefter samma kriterier. Därför är det viktigt att tillägga att trots att det är en muntlig examination ska läraren kunna visa vilka betygskriterier denne använder sig av för att på så sätt kunna fastställa rättssäkerheten.

I UKÄ:s ”Rättssäker examination” kan man läsa att behovet av att dokumentera examinationen är en viktig aspekt. Ett alternativ är att vara två lärare närvarande (varav en är examinator) och föra protokoll, för att på så sätt minska risken för godtyckliga bedömningar. Ett annat alternativ är att spela in examinationen, som även underlättar vid en eventuell omprövning av betyg.

Slutligen finns det en del fördelar för studenterna. En viktig fördel är att både student och lärare får direkt återkoppling under examinationstillfället, något som är svårt vid en skriftlig tentamen. En annan fördel är att läraren har möjlighet att ställa följdfrågor vid kortfattade svar, något som igen inte går att uppnå med en skriftlig tentamen.

Läs även:

UKÄ, Rättssäker examination, Rapport 2008:80

Eriksson, Sandra. Utveckling av muntlig examination med fokus på studenters rättssäkerhet – exempel från en ingenjörskurs. Högre utbildning Vol. 4, Nr. 1, 2014, 75-82Studentombudet fick i förra veckan en fråga angående muntlig examination. Studenterna i en klass var uppdelade i grupper som skulle examineras under en veckas tid, och därmed fick en del studenter mer lästid. Får det vara så?

Som studenterna har påpekat kan det upplevas som orättvist att vissa får mer tid att förbereda sig än andra, samt att det kan förekomma informationsutbyte mellan de som redan har examinerats och de som står på tur. Eftersom muntlig examination tar upp väldigt mycket tid, speciellt med stora grupper är det oundvikligt i många fall att examinationstillfällena infaller på olika dagar. I och med det ställs de höga krav på läraren och rättssäkerheten. En god idé är att läraren, om möjlighet finns, variera sina examinationsfrågor. Detta medför dock att läraren måste kunna påvisa att varje examination har samma svårighetsgrad och bedöms utefter samma kriterier. Därför är det viktigt att tillägga att trots att det är en muntlig examination ska läraren kunna visa vilka betygskriterier denne använder sig av för att på så sätt kunna fastställa rättssäkerheten.

I UKÄ:s ”Rättssäker examination” kan man läsa att behovet av att dokumentera examinationen är en viktig aspekt. Ett alternativ är att vara två lärare närvarande (varav en är examinator) och föra protokoll, för att på så sätt minska risken för godtyckliga bedömningar. Ett annat alternativ är att spela in examinationen, som även underlättar vid en eventuell omprövning av betyg.

Slutligen finns det en del fördelar för studenterna. En viktig fördel är att både student och lärare får direkt återkoppling under examinationstillfället, något som är svårt vid en skriftlig tentamen. En annan fördel är att läraren har möjlighet att ställa följdfrågor vid kortfattade svar, något som igen inte går att uppnå med en skriftlig tentamen.

Läs även:

UKÄ, Rättssäker examination, Rapport 2008:80

Eriksson, Sandra. Utveckling av muntlig examination med fokus på studenters rättssäkerhet – exempel från en ingenjörskurs. Högre utbildning Vol. 4, Nr. 1, 2014, 75-82

Rätt vid rättningAbout exam results

Rättighetslistan § 2.2 säger att institutioner på Lunds universitet skyldighet att skyndsamt, dock senast 15 arbetsdagar efter provtillfället, rapportera in ett provresultat i Ladok.

Enligt UKÄ (tidigare Högskoleverket) finns det inga nationella bestämmelser om rättningstider. En utgångspunkt är förvaltningslagens (1986:223) bestämmelse om att ärenden ska handläggas så snabbt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. JO (Justitieombudsmannen) har uttalat att en norm om tre veckors rättningstid är ändamålsenlig, vilket går hand i hand med vad Rättighetslistan säger. Vissa mindre förseningar kan självklart alltid förekomma men inträffar det upprepade gånger bör kritik riktas mot institutionen som då förslagsvis bör se över sina rutiner.

Om det ändå skulle vara så att rättningstiden drar ut på tiden är det viktigt att komma ihåg att, i enlighet med Rättighetslistan § 5.7, betyg på prov inte ska lämnas ut senare än två veckor innan omprovstillfället. Detta då man som student ska få tillräckligt med tid för att kunna ladda om och studera inför nästkommande utmaning. Skulle det vara så att rättningstiden överskrider det 15 arbetsdagarna och ett omprovstillfälle redan är inplanerat, rekommenderar studentombudet att ytterligare ett tillfälle erbjuds för omprov, och då självklart inom skälig tid.

Som inom många andra problemsituationer som kan uppstå föreslår studentombudet att studenter vid fördröjda rättningstider håller en nära dialog med ansvarig lärare, så att denne är medveten om vilka konsekvenser som kan tillkomma. Studenter kan bland annat få avslag på ansökan om studiemedel om inte betyget kommer in i tid. Man kan även få svårt att söka till vidare studier om man står inför en kurs eller ett program med behörighetskrav. Således, kan ett sent inrapporterat resultat få ödesdigra konsekvenser som gärna undviks.

Läs även:
Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44
Studentombudets ärenderapport avseende ärenden för läsåret 2013/2014
UKÄ, Rättssäker examination, Rapport 2008:36About exam results

The List of Rights § 2.2 says that departments at Lund University have an obligation to promptly, and at the latest 15 working days after the examination, enter examination resultsinto Ladok.

According to the Swedish Higher Education Authority there are no national regulations about how long marking can take. One starting point is the provision in the Administrative Procedure

If the marking period do drag on it is important to remember that, in accordance with the List of Rights § 5.7, results should not be disclosed later than two weeks before the re-sit opportunity. Reason being that the student need enough time to reload and study for the next challenge. If the marking period for any reason is exceeding 15 working days and a re-sit date is already scheduled, the student ombudsman recommends that another opportunity is offered for a re-sit, within in reasonable time. Act (1986:223) that issues are to be dealt with as rapidly as possible without jeopardising reliability. The Parliamentary Ombudsman has stated that an appropriate norm for marking examinations would be three weeks, which goes hand in hand with what the List of Rights says. Some minor delays can obviously always occur, but if it occurs repeatedly, criticism should be directed towards the department, which as a suggestion should review their procedures.

Som inom många andra problemsituationer som kan uppstå föreslår studentombudet att studenter vid fördröjda rättningstider håller en nära dialog med ansvarig lärare, så att denne är medveten om vilka konsekvenser som kan tillkomma. Studenter kan bland annat få avslag på ansökan om studiemedel om inte betyget kommer in i tid. Man kan även få svårt att söka till vidare studier om man står inför en kurs eller ett program med behörighetskrav. Således, kan ett sent inrapporterat resultat få ödesdigra konsekvenser som gärna undviks.

As in many other problem situations that may arise, the student ombudsman suggests that students with problems with late exam results maintain a close dialogue with the teacher, so that he or she is aware of any consequences. Students can have issues with getting their student loan approved or facing difficulties with applying to a course or study programme with admission requirements. Thus, examination results that are entered late into Ladok could mean terrible consequences.

Also read:
List of Rights for students at Lund univesity

Studentombudets ärenderapport avseende ärenden för läsåret 2013/2014

UKÄ, Rättssäker examination, Rapport 2008:36

Obligatoriska momentCompulsory components

Vad är ett obligatoriskt moment kanske du tänker då. Och vad är skillnaden på ett obligatoriskt moment och en tenta? Det ska jag reda ut för sig.

Kortfattat, om examinationsformerna för en kurs utgörs av till exempel en salstenta och en hemtenta, kan de obligatoriska momenten till exempel utgöras av föreläsningar, seminarier, studiebesök, laborationer, exkursioner, praktiska inslag, basgruppsarbete, verksamhetsförlagd utbildning etc.

Enligt universitetets tillämpningsföreskrifter gällande kursplaner för grundnivå och avancerad nivå (Dnr I G221 5146/2006) ska alla obligatoriska delar av en kurs framgå i kursplanen. Om en student inte kan genomföra ett obligatoriskt moment på grund av orsaker som studenten inte kan styra över (olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande), har universitetet en skyldighet att se till att ersättning eller alternativ tidpunkt för det obligatoriska momentet erbjuds. Detta i enlighet med rättighetslistan §4.2.

Vidare, enligt universitetets policy och föreskrifter för studentinflytande (Dnr LS 2011/762) §4, ska förtroendevalda studenter ges samma möjlighet om de inte kan medverka på ett obligatoriskt moment på grund av sammanträden med olika universitetsorgan eller andra organ som är nödvändiga för att uppfylla uppdraget som studentrepresentant. En överenskommelse för hur detta ska ske ska då slutas i anslutning till det missade kursmomentet.What is a compulsory element you may then think? And what is the difference between a compulsory component and an exam? I’ll sort it out for you.

In short, if the forms of examination for a course are made up of, for example, a written exam and a take-home exam, examples of compulsory components could be lectures, seminars, laboratory work, field trips, practical elements, group work, placements, etc.

According to the University’s regulations on course syllabi for undergraduate and graduate level (Dnr I G221 5146/2006), all compulsory components of a course should be included in the syllabus. If a student cannot complete a compulsory part because of reasons that the students cannot control (accidents, sudden illness or similar), the university has an obligation to ensure that an alternative date or assignment is offered. This is in accordance with the list of rights §4.2.

Furthermore, according to the University’s policy and regulations for student participation (Dnr LS 2011/762) §4, elected student representatives should be given the same opportunity if they cannot participate in a compulsory element due to meetings with various university bodies or other bodies necessary to fulfil their assignment as a student representative. An agreement on how this should be done should be agreed in close connection with the missed part of the course.