[:sv]Misstänkt för fusk[:en]Suspected of cheating[:]

[:sv]Skulle en student misstänkas för fusk vid ett examinationsmoment så är det upp till examinatorn att ta ställning till hur ärendet ska hanteras. Dock står det inte uttryckt i högskoleförordningen vem som bör göra en anmälan men att misstanken skall anmälas.

Skulle fallet gå upp till disciplinnämnden är det rekommenderat att studenten skriva ner omständigheterna som har lett till den rådande situationen i ett samlat yttrande (studenten ombeds att göra detta via den juridiska avdelningen på universitetet). I detta kan man bland annat ta in yttrande från exempel en studiekamrat, lärare eller annan berörd person om det är att anses relevant. Vidare kan man även ta med hur situationen har berört ens studiesituation samt tidigare omständigheter som kan vara relevanta för ärendet.

Anledningen till förklaringen ovan gäller ett av de disciplinärenden som Studentombudet fått in. Studentombudet har uppmärksammat att det på många institutioner inte finns någon dokumentation över hur skrivningsvakterna bör agera när en student ertappas för fusk. Liksom studenterna ska bli informerade om vad som anses som giltiga eller ogiltiga hjälpmedel, lika väl bör tentavakterna veta vilka rutiner som finns vid exempelvis konfiskering av medhavt material som kan anses som ett otillåtet hjälpmedel.

Studentombudets rekommendation är att Lunds universitet ser över om det bör finnas en handbok för hur tentavakter bör hantera dessa typer av ärenden. N. Jareborg tar i sin bok Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör bland annat upp vikten av goda rutiner och att det på grund av utredningsskäl ska finnas möjlighet till att säkra bevisning genom bland annat en fotokopia eller att blanka ytor på skrivningspapper är markerade så att det inte finns tvivel vad som skrevs på tentan. Det bör finnas färdiga rutiner för att förebygga fusk, på så vis vet tentavakterna hur de bör agera om en student vägra visa medhavt material eller om en student skulle anses störa andra vid en tentamen. Med detta rekommenderar studentombudet klara instruktioner till samtliga parter vid en tentamen för att förebygga missförstånd. Detta med hänsyn till att studenten inte ska försätts i en trängd situation inför sin klass om denne skulle bli misstänkt för fusk.[:en]If a student is suspected of cheating during an examination, it is up to the examiner to decide how the matter should be handled. However, it is not expressed in the Higher Education who should make a report but the suspicion must be reported.

Should the case go up to the Disciplinary Committee, it is recommended that the student write down the circumstances that led to the current situation in a comprehensive opinion (students are asked to do so by the legal department at the university). Then the student can include a statement from a fellow student, teacher or other person concerned if it is relevant. Furthermore, you can also bring what a potential suspension would meant to you and other circumstances which may be relevant to the case.

The reason for the above explanation is one of the disciplinary cases that the Student Ombudsman has received. The Student Ombudsman has noted that in many institutions there is no documentation on how to exam guards should act when a student is caught cheating. Like the students should be informed about what is considered as valid or invalid aids, as well should exam guards know which procedures are for example the confiscation of the help materials that can be considered as unlawful aid.

The Student Ombudsman recommendation is that Lund University is reviewing whether there should be a guide for how the exam guards should handle these types of cases. N. Jareborg takes in his book Discipline Responsibility for students who threaten or disturb amongst other things, the importance of good practices, and because of investigative reasons, to be able to secure evidence by including a photocopy or making sure that shiny surfaces on writing papers are marked so that there is no doubt what is written at the time of the exam. There should be finished procedures to prevent fraud, so that the exam guards know how they should act if a student refusing to show the help material or if a student would be considered disturbing others during an exam. With that the Student Ombudsman encourage clear instructions to all parties during an exam in order to prevent misunderstandings. Also taking into account that the student should not be placed in a difficult situation facing his or her class mates if he or she should be suspected of cheating.[:]

DisciplinärendeMatter of discipline

Studenter som blivit anmälda till disciplinnämnden kan få hjälp och stöd av studentombudet. Det kan vara så att man som student bara vill ha någon att tala med eller att man vill ha hjälp att skriva ett yttrande. Studentombudet kan även närvara vid sammanträdet i disciplinnämnden. Om det skulle vara så att man vill överklaga beslutet kan studentombudet stå till tjänst med rådgivning.

Högskolor och universitet i Sverige ska enligt högskoleförordningen (1993:100) via sin rektor och disciplinnämnd vidta åtgärder mot studenter som t.ex. fuskar på tentamen, bryter mot ordningsregler eller trakasserar andra. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning. Varning kan meddelas av rektor eller av disciplinnämnden medan avstängning endast kan meddelas av disciplinnämnden. När studentombudet blir kontaktat av en student som står inför en anmälan mot sig ställs ofta frågan; i liknande ärende, vad brukar utgången vara? När man ser på olika disciplinärenden bör man inte jämföra fallen i allt för stor utsträckning. Detta eftersom det finns väldigt mycket som påverkar ett fall och inget fall är det andra likt. Det händer att studenter som på något sätt är involverade i ett disciplinärende börjar må dåligt av olika anledningar. I dessa fall finns det hjälp att få i form av stöd och rådgivning från exempelvis Studenthälsan eller studentprästerna.

Läs även:

Fusk, stör & trakasserier: http://www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-och-skyldigheter/fusk-storningar-och-trakasserier

10 kap. Högskoleförordningen: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100

Jareborg, N. Disciplinansvar för studenter som fuskar och stör: http://studentombudet.se/assets/Jareborg-N.-Diciplinansvar-f%C3%B6r-studenter-som-fuskar-st%C3%B6r.pdfStudents who are reported to the Disciplinary Committee can get help and support by the student ombudsman. It may be that a student just wants someone to talk to or would like help to write a statement. The student ombudsman may also attend the meeting of the Disciplinary Board together with the student. If the student decides to appeal the decision to the student ombudsman can be of service with advice.

Colleges and universities in Sweden should, according to the Higher Education Ordinance (1993: 100) via their vice-chancellor and disciplinary committee take action against students who for example are cheating on an exam, violates regulations or harass others. The disciplinary measures are warning or suspension. Warning may be issued by the vice-Chancellor or by the disciplinary board while the suspension can only be issued by the Disciplinary Board. When the student ombudsman is contacted by a student who is facing a complaint against himself students often ask; in similar cases, what are the consequences? When looking at the various disciplinary matters you should not compare the cases of too great extent. This is because there is a lot that affects one case and every case is different. Sometimes students who are somehow involved in a disciplinary matter begins to feel bad for different reasons. In these cases, there is help in the form of support and advice from, for example Student Health or the Student Priests.

Also read:

Fusk, stör & trakasserier: http://www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-och-skyldigheter/fusk-storningar-och-trakasserier

10 kap. Högskoleförordningen: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100

Jareborg, N. Disciplinansvar för studenter som fuskar och stör: http://studentombudet.se/assets/Jareborg-N.-Diciplinansvar-f%C3%B6r-studenter-som-fuskar-st%C3%B6r.pdf

Ordningsregler för inspelningOrdningsregler för inspelning

colorful_splash_png_by_hasnasone_by_hasnasone-d6f2zn7När det gäller frågan om att spela in föreläsningar, både i bild och genom ljud, har Lunds universitets satt upp lokala ordningsföreskrifter. Det är därför viktigt att alltid fråga den ansvariga läraren, inför varje lektion, om dennes medgivande gällande att få använda sig av ljudupptagning, filmning eller fotografering.

Skulle en student spela in en föreläsning utan godkännande bryter den mot universitetets lokala regler vilket kan resultera i en anmälan till disciplinnämnden (Högskoleförordningen (1993:100) 10 kap 1§ p.2). Det är därför viktigt att studenterna inför terminsstarten blir informerade om de rådande ordningsreglerna och varför de finns. Det finns dock studenter som kan få undantag från regeln genom exempelvis en funktionsnedsättning, detta beslut tas av ansvarig lärare. Viktigt att ha i åtanke är att om en lärare har gett sitt medgivande till en inspelning av föreläsningen, oavsett om det är för en enskild student eller för en hel kurs, så får studenterna i fråga endast använda materialet för privat bruk. Skulle studenterna dela inspelningarna eller lägga upp dem på offentliga sidor så anses detta göra intrång i lärarens upphovsrätt.

 

Läs även:
Wolk, Sanna. Universitetslärarens upphovsrätt. Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB: Stockholm. Sveriges universitetslärarförbund, 2011, s.24
Lunds universitet. Regler för ljudupptagning, fotografering och filmning i samband med undervisningssituationer. Dnr LS 2011/893 –  Länk 20120920
Högskoleförordningen (1993:100) 10 kap 1§ p.2 colorful_splash_png_by_hasnasone_by_hasnasone-d6f2zn7

När det gäller frågan om att spela in föreläsningar, både i bild och genom ljud, har Lunds universitets satt upp lokala ordningsföreskrifter. Det är därför viktigt att alltid fråga den ansvariga läraren, inför varje lektion, om dennes medgivande gällande att få använda sig av ljudupptagning, filmning eller fotografering.

Skulle en student spela in en föreläsning utan godkännande bryter den mot universitetets lokala regler vilket kan resultera i en anmälan till disciplinnämnden (Högskoleförordningen (1993:100) 10 kap 1§ p.2). Det är därför viktigt att studenterna inför terminsstarten blir informerade om de rådande ordningsreglerna och varför de finns. Det finns dock studenter som kan få undantag från regeln genom exempelvis en funktionsnedsättning, detta beslut tas av ansvarig lärare. Viktigt att ha i åtanke är att om en lärare har gett sitt medgivande till en inspelning av föreläsningen, oavsett om det är för en enskild student eller för en hel kurs, så får studenterna i fråga endast använda materialet för privat bruk. Skulle studenterna dela inspelningarna eller lägga upp dem på offentliga sidor så anses detta göra intrång i lärarens upphovsrätt.

 

Läs även:
Wolk, Sanna. Universitetslärarens upphovsrätt. Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB: Stockholm. Sveriges universitetslärarförbund, 2011, s.24
Lunds universitet. Regler för ljudupptagning, fotografering och filmning i samband med undervisningssituationer. Dnr LS 2011/893 –  Länk 20120920
Högskoleförordningen (1993:100) 10 kap 1§ p.2 

 

Vilseleda vid provVilseleda vid prov

Skulle en student bli anmäld för fusk så är det försöket till att vilseleda som utreds i disciplinnämnden. Fusklappar, plagiering eller andra otillåtna hjälpmedel räknas inom ramen för detta. Det finns studenter som bli påkommen innan de lyckats vilseleda, exempelvis när läraren funnit en mobiltelefon eller fusklapp vid en salstenta. Detta är en grund för anmälan till disciplinnämnden. Det är själva försöket till att vilseleda och därmed fusket som utreds. Detta då det finns en chans att studenten blir påkommen innan den fullbordat förfarandet. Därför är det själva försöket till att vilseleda som blir bedömt och inte turen – om studenten skulle lyckats fullborda fusket.

Uppsåtsfrågan kommer att bli en relevant del i fallet då frågan ställs om studenten kan ha ansetts vara medveten om vad handlingen kunnat leda till. Oaktsamhetsbedömning blir därmed även en fråga som utreds där studenten (i vissa hänseenden) borde förstått utgången av sitt handlande.

Se även:
Jarebors, Nils. Disciplinansvar för studenter som fuskar eller störSkulle en student bli anmäld för fusk så är det försöket till att vilseleda som utreds i disciplinnämnden. Fusklappar, plagiering eller andra otillåtna hjälpmedel räknas inom ramen för detta. Det finns studenter som bli påkommen innan de lyckats vilseleda, exempelvis när läraren funnit en mobiltelefon eller fusklapp vid en salstenta. Detta är en grund för anmälan till disciplinnämnden. Det är själva försöket till att vilseleda och därmed fusket som utreds. Detta då det finns en chans att studenten blir påkommen innan den fullbordat förfarandet. Därför är det själva försöket till att vilseleda som blir bedömt och inte turen – om studenten skulle lyckats fullborda fusket.

Uppsåtsfrågan kommer att bli en relevant del i fallet då frågan ställs om studenten kan ha ansetts vara medveten om vad handlingen kunnat leda till. Oaktsamhetsbedömning blir därmed även en fråga som utreds där studenten (i vissa hänseenden) borde förstått utgången av sitt handlande.

Se även:
Jarebors, Nils. Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör

DisciplinnämndenDisciplinnämnden

Studentombudet bistår de studenter som blivit anmäld till disciplinnämnden med konsultering och rådgivning. Med detta innefattas hjälp med att författa ett yttrande samt att sitta med vid sammanträdet i disciplinnämnden. Vidare kan studenter som önskar att överklaga beslutet få rådgivning och stöd i detta.

paragraf

De fall som tas upp i disciplinnämnden täckas av Högskoleförordningen. När man ser på olika disciplinärenden bör man inte jämföra fallen i alltför stor utsträckning. Det finns många mjuka värden som kan räknas in i bedömningen och viss hänsyn bör tas till studenten efter de omständigheterna som har redovisats och som kan ha påverkat dennes handlande. Detta kan exempelvis vara att studenten har handlat i panik, varit sjuk eller påverkats av andra faktorer. Disciplinnämnden kan även beakta vad som kan underlätta studentens personliga utveckling när de beslutar om en påföljd. Dock kvarstår praxis i avgörandet om det ska leda till avstängning, varning eller om studenten går fri efter de rådande omständigheterna.

För mer information

Fusk, stör & trakasseringar www.lu.se/livet-som-student

Disciplinärende – Lunds universitetet www5.lu.se/anstaelld/undervisa/disciplinaerenden

10 kap. Högskoleförordningen (1993:100), www.riksdagen.se

Jareborg, N. Diciplinansvar för studenter som fuskar & stör ( s.21)Studentombudet bistår de studenter som blivit anmäld till disciplinnämnden med konsultering och rådgivning. Med detta innefattas hjälp med att författa ett yttrande samt att sitta med vid sammanträdet i disciplinnämnden. Vidare kan studenter som önskar överklagar beslutet få rådgivning och stöd i detta.

paragraf

De fall som tas upp i disciplinnämnden täckas av Högskoleförordningen. När man ser på olika disciplinärenden bör man inte jämföra fallen i alltför stor utsträckning. Det finns många mjuka värden som kan räknas in i bedömningen och viss hänsyn bör tas till studenten efter de omständigheterna som har redovisats och som kan ha påverkat dennes handlande. Detta kan exempelvis vara att studenten har handlat i panik, varit sjuk eller påverkats av andra faktorer. Disciplinnämnden kan även beakta vad som kan underlätta studentens personliga utveckling när de beslutar om en påföljd. Dock kvarstår praxis i avgörandet om det ska leda till avstängning, varning eller om studenten går fri efter de rådande omständigheterna.

 

 

För mer information

Fusk, stör & trakasseringar www.lu.se/livet-som-student

Disciplinärende – Lunds universitetet www5.lu.se/anstaelld/undervisa/disciplinaerenden

10 kap. Högskoleförordningen (1993:100), www.riksdagen.se

Jareborg, N. Diciplinansvar för studenter som fuskar & stör ( s.21)

Otillåtna hjälpmedelOtillåtna hjälpmedel

Skulle en student misstänkas för fusk vid ett examinationsmoment så är det upp till examinatorn att ta ställning till hur ärendet ska hanteras, detta efter ett uttalande som gjordes i Rättssäker examination. Dock står det inte uttryckt i högskoleförordningen vem som bör göra en anmälan men att misstanken skall anmälas.

Skulle fallet gå upp till disciplinnämnden är det rekommenderat att studenten skriva ner omständigheterna som har lett till den rådande situationen i ett samlat yttrande. I detta kan man bland annat ta in yttrande från exempel en studiekamrat, lärare eller annan berörd person om det är att anses relevant. Vidare kan man även ta med hur situationen har berört ens studiesituation samt tidigare omständigheter som kan vara relevanta för ärendet.

Anledningen till förklaringen ovan gäller ett av de fall som Studentombudet fick in. Studentombudet uppmärksammade där att det inte fanns någon dokumentation över hur skrivningsvakterna bör agera när en student ertappas för fusk. Liksom studenterna ska bli informerade om vad som anses som giltiga eller ogiltiga hjälpmedel, lika väl bör tentavakterna veta vilka rutiner som finns vid exempelvis konfiskering av medhavt material som kan anses som ett otillåtet hjälpmedel.

Studentombudets rekommendation är att Lunds universitet ser över om det bör finnas en handbok för hur tentavakter bör hantera dessa typer av ärenden. N. Jarebors tar blad annat upp vikten av goda rutiner och att det på grund av utredningsskäl ska finnas möjlighet till att säkra bevisning genom bland annat en fotokopia. Det bör finnas färdiga rutiner för att förebygga fusk, på så vis vet tentavakterna hur de bör agera om en student vägra visa medhavt material eller om en student skulle anses störa andra vid en tentamen. Med detta rekommenderar studentombudet klara instruktioner till samtliga parter vid en tentamen för att förebygga missförstånd. Detta med hänsyn till att studenten inte ska försätts i en trängd situation inför sin klass om denne skulle bli misstänkt för fusk.

Jareborg, N. Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör

Rättssäker examination

Vogel, H-H. Förfarandet i disciplinärenden enligt högskoleförordningen

Studentombudets ärenderapport avseende vt2013Skulle en student misstänkas för fusk vid ett examinationsmoment så är det upp till examinatorn att ta ställning till hur ärendet ska hanteras, detta efter ett uttalande som gjordes i Rättssäker examination. Dock står det inte uttryckt i högskoleförordningen vem som bör göra en anmälan men att misstanken skall anmälas.

Skulle fallet gå upp till disciplinnämnden är det rekommenderat att studenten skriva ner omständigheterna som har lett till den rådande situationen i ett samlat yttrande. I detta kan man bland annat ta in yttrande från exempel en studiekamrat, lärare eller annan berörd person om det är att anses relevant. Vidare kan man även ta med hur situationen har berört ens studiesituation samt tidigare omständigheter som kan vara relevanta för ärendet.

Anledningen till förklaringen ovan gäller ett av de fall som Studentombudet fick in. Studentombudet uppmärksammade där att det inte fanns någon dokumentation över hur skrivningsvakterna bör agera när en student ertappas för fusk. Liksom studenterna ska bli informerade om vad som anses som giltiga eller ogiltiga hjälpmedel, lika väl bör tentavakterna veta vilka rutiner som finns vid exempelvis konfiskering av medhavt material som kan anses som ett otillåtet hjälpmedel.

Studentombudets rekommendation är att Lunds universitet ser över om det bör finnas en handbok för hur tentavakter bör hantera dessa typer av ärenden. N. Jarebors tar blad annat upp vikten av goda rutiner och att det på grund av utredningsskäl ska finnas möjlighet till att säkra bevisning genom bland annat en fotokopia. Det bör finnas färdiga rutiner för att förebygga fusk, på så vis vet tentavakterna hur de bör agera om en student vägra visa medhavt material eller om en student skulle anses störa andra vid en tentamen. Med detta rekommenderar studentombudet klara instruktioner till samtliga parter vid en tentamen för att förebygga missförstånd. Detta med hänsyn till att studenten inte ska försätts i en trängd situation inför sin klass om denne skulle bli misstänkt för fusk.

 

Jareborg, N. Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör

Rättssäker examination

Vogel, H-H. Förfarandet i disciplinärenden enligt högskoleförordningen

Studentombudets ärenderapport avseende vt2013

Disciplinansvar Disciplinary responsibility

Studentombudet vid Lunds universitet bistår de studenter som blivit anmäld till disciplinnämnden med konsultering och rådgivning. Med detta innefattas hjälp med att författa ett yttrande samt att sitta med vid sammanträdet i disciplinnämnden. Vidare kan studenter som önskar överklagar beslutet få rådgivning och stöd i detta. 

Skulle en student misstänkas för exempelvis fusk vid ett examinationsmoment så är det upp till examinatorn att ta ställning till hur ärendet ska hanteras. Dock står det inte uttryckt i högskoleförordningen (1993:100) vem som bör göra en anmälan men att misstanken skall anmälas.

Skulle fallet gå upp till disciplinnämnden är det rekommenderat att studenten skriva ner omständigheterna som har lett till den rådande situationen i ett samlat yttrande. I detta kan man bland annat ta in yttrande från exempel en studiekamrat, lärare eller annan berörd person om det är att anses relevant. Vidare kan man även ta med hur situationen har berört ens studiesituation samt tidigare omständigheter som kan vara relevanta för ärendet.

exam (1)

Student Ombudsman at Lund University assists students who have been notified to the Disciplinary Board with consultation and advice. This included help with writing an opinion and to sit with the student at the meeting in the Disciplinary Board. If students wish to appeal the decision from the board they can get advice and support.

If a student is suspected of cheating, for example at an examination, it is up to the examiner to decide how the case should be handled. However, it is not expressed in Högskoleförordningen (1993:100) who should make a complaint but the suspicion must be notified.

Should the case go up to the Disciplinary Board it is recommended that students write down the circumstances that have led to the current situation in an overall opinion. In this you can bring in an opinion from a classmate, teachers or other person concerned to if it is considered relevant. It may also include how the situation has affected the study situation and past circumstances that may be relevant to the case.

exam (1)

 

You can read more about the disciplinary matter:

Riktlinjer och föreskrifter rörande plagiering och vilseledande plagiering inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Lunds universitet

Rättssäker examination, Andra omarbetade upplagan, 2008:36R

Vogel, H-H. Förfarandet i disciplinärenden enligt högskoleförordningen

Jarebors, N. Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör