Den centrala SSO-utbildningen, våren 2017Den centrala SSO-utbildningen, våren 2017

Den 21 mars arrangerades vårens centrala studerandeskyddsombudsutbildning (SSO-utbildning) där 15 stycken certifierades. Listan över universitetets samtliga SSO och HSSO (huvudstuderandeskyddsombud) kommer snart att vara uppdaterad här.

Under höstterminen kommer även nätverksträffar att anordnas med olika inriktningar för att bidra till erfarenhetsutbyte och fortbildning inom området. Nästa träff kommer att handla om den fysiska studiemiljön med inriktning på stress och kommer att hållas i april – exakt datum kommer att kommuniceras till alla nya och gamla SSO.

Nedan följer presentationsmaterialet samt materialet i förvaringsfoldern som alla SSO fick ut i samband med utbildningen. För de om är intresserad av utbildningen eller ej kunde medverka hoppas vi att materialet kan vara till hjälp.

1. Central SSO utbildning

2. SSO Arbetsmiljölagen för studerande

3. SSO Psykosocial miljö

4. SSO kårnivå Teknologkåren

SSO utbildningsmaterial, Förvaringsfoldern VT17Den 21 mars arrangerades vårens centrala studerandeskyddsombudsutbildning (SSO-utbildning) där 15 stycken certifierades. Listan över universitetets samtliga SSO och HSSO (huvudstuderandeskyddsombud) kommer snart att vara uppdaterad här.

Under höstterminen kommer även nätverksträffar att anordnas med olika inriktningar för att bidra till erfarenhetsutbyte och fortbildning inom området. Nästa träff kommer att handla om den fysiska studiemiljön med inriktning på stress och kommer att hållas i april – exakt datum kommer att kommuniceras till alla nya och gamla SSO.

Nedan följer presentationsmaterialet samt materialet i förvaringsfoldern som alla SSO fick ut i samband med utbildningen. För de om är intresserad av utbildningen eller ej kunde medverka hoppas vi att materialet kan vara till hjälp.

1. Central SSO utbildning

2. SSO Arbetsmiljölagen för studerande

3. SSO Psykosocial miljö

4. SSO kårnivå Teknologkåren

SSO utbildningsmaterial, Förvaringsfoldern VT17

SSO-utbildningen: material och nätverkSSO-utbildningen: material och nätverk

Den 1 november arrangerades hösten centrala studerandeskyddsombudsutbildning (SSO-utbildning) där cirka 25 stycken certifierades. Idag har vi en uppdaterad lista med samtliga SSO, och HSSO här.

Under vårterminen kommer även nätverksträffar att anordnas med olika inriktningar för att bidra till erfarenhetsutbyte och fortbildning inom området. Nästa ämne kommer att handla om den psykosociala studiemiljön med inriktning på stress och kommer att hållas av Staffan Wester från Studenthälsan.

Nedan följer presentationsmaterialet samt materialet i förvaringsfoldern som alla SSO fick ut i samband med utbildningen. För de om är intresserad av utbildningen eller ej kunde medverka hoppas vi att materialet kan vara till hjälp.

1. Central SSO utbildning
2. SSO Arbetsmiljölagen för studerande
3. SSO Psykosocial miljö

SSO utbildningsmaterial, Förvaringsfoldern HT16

 

För inbjudan till nätverksträffen samt anmälan, följ länken nedan:

https://goo.gl/forms/uQ5eYPAFugy6jsPG3Den 1 november arrangerades hösten centrala studerandeskyddsombudsutbildning (SSO-utbildning) där cirka 25 stycken certifierades. Idag har vi en uppdaterad lista med samtliga SSO, och HSSO här.

Under vårterminen kommer även nätverksträffar att anordnas med olika inriktningar för att bidra till erfarenhetsutbyte och fortbildning inom området. Nästa ämne kommer att handla om den psykosociala studiemiljön med inriktning på stress och kommer att hållas av Staffan Wester från Studenthälsan.

Nedan följer presentationsmaterialet samt materialet i förvaringsfoldern som alla SSO fick ut i samband med utbildningen. För de om är intresserad av utbildningen eller ej kunde medverka hoppas vi att materialet kan vara till hjälp.

1. Central SSO utbildning
2. SSO Arbetsmiljölagen för studerande
3. SSO Psykosocial miljö

SSO utbildningsmaterial, Förvaringsfoldern HT16

 

För inbjudan till nätverksträffen samt anmälan, följ länken nedan:

https://goo.gl/forms/uQ5eYPAFugy6jsPG3

 

Vad du behöver veta om din studiemiljöWhat you should know about your study environment

Arbetsmiljö_01Oavsett om du är ny student eller student sedan tidigare kan det vara svårt att veta vad du kan förvänta dig av din studiemiljö. Läs vidare för att ta del av användbar information som vem som är ansvarig för studiemiljön, vad universitetet har för skyldigheter samt hur du själv kan engagera dig.

I rättighetslistan kan man läsa att tillämpliga delar av arbetsmiljölagen även gäller för studenter. Oavsett om du är student eller verksam i utbildningen har alla ett ansvar att verka för en god studiemiljö. Det betyder att alla ska vara försiktiga, följa givna föreskrifter och använda skyddsanordningar för att förebygga ohälsa och olycksfall, och självklart ska mobbning eller annan kränkande särbehandling aldrig förekomma. Det övergripande ansvaret för studenternas arbetsmiljö på Lunds universitet ligger på fakultetsstyrelserna och det dagliga ansvaret vilar på prefekter eller motsvarande.

Enligt §1.1 i Rättighetslistan har Lunds universitet skyldighet att ge studenterna tillgång till de resurser som krävs för att kunna genomföra utbildningen. Det kan röra sig om bibliotek med litteratur inklusive referenslitteratur, läsplatser och gruppstudierum samt övriga arbetsplatser – och dessa resurser ska så långt som möjligt vara tillgängliga utanför schemalagd tid.

Vidare har universitetet enligt §1.2, samt enligt högskoleförordningen (HF6:3), skyldighet att ge studenterna tillgång till studievägledning och yrkesorientering. Med det menas att det även ska finnas en funktion (person) studenterna kan vända sig till vid problem och som kan fånga upp signaler om olika studierelaterade problem.

Studiemiljön berör inte bara den fysiska arbetsmiljön utan även den psykosociala miljön samt diskriminering, såsom beskrivet i §1.3 i Rättighetslistan. Enligt diskrimineringslagen har universitetet skyldighet att se till att studenter med funktionsnedsättning ska kunna komma i en jämförbar situation med personer utan sådan funktionsnedsättning. Det gäller även att student med funktionsnedsättning har rätt till de pedagogiska och andra stödåtgärder som krävs för att göra utbildningen tillgänglig för studenten.

Som tas upp i §1.4 tillämpas slutligen diskrimineringslagens föreskrifter på Lunds universitet, som rör diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Utöver prefekterna som har dagligt ansvar för arbetsmiljön finns det på universitetet skyddsombud och studerandeskyddsombud som bevakar att arbetsmiljöarbetet fungerar på ett bra sätt. De kan även begära att åtgärder vidtas om det finns brister i studie- eller arbetsmiljön. Till skillnad från prefekterna har varken skyddsombudet eller studerandeskyddsombudet något arbetsmiljöansvar. Är du intresserad av rollen som studerandeskyddsombud eller vill finna information om hur studerandeskyddsombudet kan stödja dig hittar du på Studerandeskyddsombudssidan. Alla studerandesskyddsombud erbjuds att gå studerandeskyddsombudutbildningen (SSO-utbildningen) som ges en gång per termin där bland annat studentombudet är involverat – tala med din kår om du tycker att det låter intressant!

 

Läs även:

Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44

Lunds universitets hemsida – Livet som student – studie- och arbetsmiljö

Arbetsmiljöpolicy för Lunds universitet

Arbetsmiljölagen, SFS 1977:1160 på Notisum.se

Högskoleförordningen (1993:100) HF6:3Arbetsmiljö_01Regardless if you are a new student or already a student it can be difficult to know what to expect from your study environment. Continue reading to find some useful information such as who is responsible for the study environment, what obligations the university has and how you can get involved.

In the List of Rights for students at Lund University, you can read that applicable sections of the Work Environment Act also applies to students. Whether you are a student or staff, everyone has a responsibility to create a good work environment. This means that everyone should be careful, follow instructions and use protective devices to prevent illness and accidents, and of course make sure that bullying or discrimination never occur. The overall responsibility for the students’ work environment at Lund University lies with the faculty boards and heads of departments or equivalent are responsible for the day-to-day work.

According to §1.1 in the List of Rights Lund University has an obligation to provide students with access to the resources required to complete their studies. This may include libraries with publications including reference literature, reading areas and group study rooms and other necessary spaces – and these resources should as far as possible be available to students outside the timetabled hours.

Furthermore, the university has, according to §1.2 and the Higher Education Ordinance (HEO6: 3), an obligation to provide students with access to study guidance carers advice. This also means that there should be a person for every programme whom students can consult but also someone who can pick up on signs of study-related issues.

The study environment doesn’t only touch on the physical work environment but also the psychosocial work environment, as well as discrimination, as described in §1.3 in the List of Rights. According to the Discrimination Act, the University has an obligation to ensure that students with disabilities have the same opportunities as those without disabilities by taking measures concerning the accessibility and usability of premises. At Lund University, students with disabilities also have the right to the educational support and other support required to access the course or programme.

As brought up in §1.4 the regulations of the Discrimination Act apply at Lund University, which means discrimination on the grounds of sex, gender identity or expression, ethnicity, religion or other beliefs, disability, sexual orientation and age.

In addition to the heads of department, who are responsible for the day-to-day work, there are university safety officers and student safety representatives who monitor the management of the work environment. They can also request that action are to be taken if there are flaws in the study or work environment. Unlike the heads of departments neither the safety officers nor the student safety representatives have any safety responsibilities. If you are interested in becoming a student safety representative or want to find information about how you can find support visit the Student Safety Representative Page. All student safety representatives are offered a safety education (the SSO-education) given once a term, where the student ombudsman is involved – talk to your student union if you think it sounds interesting!

 

Also read:

Higher Education Ordinance (1993:100) 6:§23

Lund University. List of rights, 2013/2014

Lunds universitets hemsida – Livet som student – studie- och arbetsmiljö

Arbetsmiljöpolicy för Lunds universitet

Arbetsmiljölagen, SFS 1977:1160 på Notisum.se

Nätverksträff, tema: StressNätverksträff, tema: Stress

hjärnaDatum: 12 november
Tid: 16.30-18.00
Plats: Helan, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund (karta)
Föranmälan krävs: http://goo.gl/forms/vDJ484cga9

Staffan Wester är föreläsare och psykolog från studenthälsan i Lund. Han kommer att håll en föreläsning om stress, studier och studentliv. Föreläsningen kommer att behandla fakta och tips för att kunna både plugga och må bra. Ta chansen att få lära dig lite mer om stressen i vardagen och hur du kanske kan avhjälpa den!

Vi vet att efterfrågan har varit stor och vi kommer även att bjuda in studeranderepresentanter till denna nätverksträff.hjärnaDatum: 12 november
Tid: 16.30-18.00
Plats: Helan, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund (karta)
Föranmälan krävs: http://goo.gl/forms/vDJ484cga9

Staffan Wester är föreläsare och psykolog från studenthälsan i Lund. Han kommer att håll en föreläsning om stress, studier och studentliv. Föreläsningen kommer att behandla fakta och tips för att kunna både plugga och må bra. Ta chansen att få lära dig lite mer om stressen i vardagen och hur du kanske kan avhjälpa den!

Vi vet att efterfrågan har varit stor och vi kommer även att bjuda in studeranderepresentanter till denna nätverksträff.

Utbildningsmaterial från SSO utbildningen HT15Utbildningsmaterial från SSO utbildningen HT15

Bild2

Den 15 oktober arrangerades hösten centrala studerandeskyddsombudsutbildning (SSO-utbildning) där cirka 25 stycken certifierades. Idag har vi en uppdaterad lista med samtliga SSO, av dessa har två tredjedelar idag hunnit medverka på den centrala SSO-utbildningen.

Under terminen kommer även nätverksträffar att anordnas med olika inriktningar för att bidra till erfarenhetsutbyte och fortbildning inom området. Nästa ämne kommer att handla om den psykosociala studiemiljön med inriktning på stress och kommer att hållas av Staffan Wester från Studenthälsan tillsammans med Studentombudet Petra Holst.

Nedan följer presentationsmaterialet samt materialet i förvaringsfoldern som alla SSO fick ut i samband med utbildningen. För de om är intresserad av utbildningen eller ej kunde medverka hoppas vi att materialet kan vara till hjälp.

1. Central SSO utbildning
2. SSO Arbetsmiljölagen för studerande
3. SSO Psykosocial miljö

Kursplan, SSO utbildning 2015
SSO utbildningsmaterial, Förvaringsfoldern HT15

 

Mer information genom:
Nyhetsbrev, SSO & nätverksträff HT2015 – pdfBild2Den 15 oktober arrangerades hösten centrala studerandeskyddsombudsutbildning (SSO-utbildning) där cirka 25 stycken certifierades. Idag har vi en uppdaterad lista med samtliga SSO, av dessa har två tredjedelar idag hunnit medverka på den centrala SSO-utbildningen.

Under terminen kommer även nätverksträffar att anordnas med olika inriktningar för att bidra till erfarenhetsutbyte och fortbildning inom området. Nästa ämne kommer att handla om den psykosociala studiemiljön med inriktning på stress och kommer att hållas av Staffan Wester från Studenthälsan tillsammans med Studentombudet Petra Holst.

Nedan följer presentationsmaterialet samt materialet i förvaringsfoldern som alla SSO fick ut i samband med utbildningen. För de om är intresserad av utbildningen eller ej kunde medverka hoppas vi att materialet kan vara till hjälp.

1. Central SSO utbildning
2. SSO Arbetsmiljölagen för studerande
3. SSO Psykosocial miljö

Kursplan, SSO utbildning 2015
SSO utbildningsmaterial, Förvaringsfoldern HT15
Mer information genom:
Nyhetsbrev, SSO & nätverksträff HT2015 – pdf

SSO utbildning HT2015SSO utbildning HT2015

Bild2

Den 15 oktober arrangeras höstterminens centrala studerandeskyddsombudsutbildning för Lunds universitets studenter. 

LU Bygg tillsammans med Studenthälsan och Studentombudet arrangerar utbildningen för gamla som nya SSO i den fysiska och psykosociala studiemiljön. Utbildningen är under en kväll och certifierar studenter för ett arbete med de grundläggande  frågorna som berör studiemiljön.

Inför utbildningen kan du ta del av dokumentet: Kursplan, SSO utbildning 2015 för att läsa mer om kursens utbud och de satta målen. Vi har även listat några länkar nedan med information till dig som är intresserad av frågor som rör studiemiljön.

Läs mer om studiemiljön på:

* Studerandeskyddsombud: lu.se/studerandeskyddsombud

* Studie-  och arbetsmiljö: lu.se/studie-och-arbetsmiljo

Bild2

Den 15 oktober arrangeras höstterminens centrala studerandeskyddsombudsutbildning för Lunds universitets studenter. 

LU Bygg tillsammans med Studenthälsan och Studentombudet arrangerar utbildningen för gamla som nya SSO i den fysiska och psykosociala studiemiljön. Utbildningen är under en kväll och certifierar studenter för ett arbete med de grundläggande frågorna som berör studiemiljön.

Inför utbildningen kan du ta del av dokumentet: Kursplan, SSO utbildning 2015 för att läsa mer om kursens utbud och de satta målen. Vi har även listat några länkar nedan med information till dig som är intresserad av frågor som rör studiemiljön.

Läs mer om studiemiljön på:

* Studerandeskyddsombud: lu.se/studerandeskyddsombud

* Studie-  och arbetsmiljö: lu.se/studie-och-arbetsmiljo

Studiemiljön med Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolan Studiemiljön med Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolan

11258314_381979582000450_238536797610532726_nI det sjätte avsnittet av Studentombudets podd kommer vi att prata om studiemiljön, något som är genomgående under hela vår studietid. Vi ska idag fokusera på den psykosociala studiemiljön för vi alla har kanske någon gång känt av stressen som uppkommer när de kraven som ställs inte är i balans med resurserna som ges. Vi kommer även prata om mobbing, trakasserier och ryktesspridning som kan förekomma, vem vänder man sig till när man möter detta? Petra Holst, studentombud och Micaela Bortas, vice ordförande med utbildningspolitiska frågor och studiesocial miljö vid Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolan kommer att hjälpa er att reda ut dess frågor.

Vad du som student bör tänka på om något inte fungera i en studiemiljö?
* Kontakta kår eller ansvarig lärare (prefekt har arbetsmiljö- & arbetsgivaransvar) och beskriv det som skett (beteendet). Se gärna över det stöd & service som finns vid LU.
* Förklarar vidare vilka effekter detta har fått alltså konsekvenserna.
* Berätta även vilka upplevelser effekten och därmed känslorna detta har givit med sig.
* Slutligen beskriv vad du skulle önskan istället, ex en lösning eller alternativ som finns.

Lyssna på Radio AF: www.radioaf.se/program/studentombudet
iTunes: Studentombudets podd

Läs mer om den psykosociala studiemiljön på:
http://studentombudet.se/psykosocial-arbetsmiljo/
http://studentombudet.se/krankande-sarbehandling/
http://studentombudet.se/studentservice/

Läs även:
Studentombudets ärenderapport avseende ärenden för 2013/2014, Kapitel. 7
Rättighetslistan för Lunds universitets studenter
11258314_381979582000450_238536797610532726_nI det sjätte avsnittet av Studentombudets podd kommer vi att prata om studiemiljön, något som är genomgående under hela vår studietid. Vi ska idag fokusera på den psykosociala studiemiljön för vi alla har kanske någon gång känt av stressen som uppkommer när de kraven som ställs inte är i balans med resurserna som ges. Vi kommer även prata om mobbing, trakasserier och ryktesspridning som kan förekomma, vem vänder man sig till när man möter detta? Petra Holst, studentombud och Micaela Bortas, vice ordförande med utbildningspolitiska frågor och studiesocial miljö vid Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolan kommer att hjälpa er att reda ut dess frågor.

Vad du som student bör tänka på om något inte fungera i en studiemiljö?
* Kontakta kår eller ansvarig lärare (prefekt har arbetsmiljö- & arbetsgivaransvar) och beskriv det som skett (beteendet). Se gärna över det stöd & service som finns vid LU.
* Förklarar vidare vilka effekter detta har fått alltså konsekvenserna.
* Berätta även vilka upplevelser effekten och därmed känslorna detta har givit med sig.
* Slutligen beskriv vad du skulle önskan istället, ex en lösning eller alternativ som finns.

Lyssna på Radio AF: www.radioaf.se/program/studentombudet
iTunes: Studentombudets podd

Läs mer om den psykosociala studiemiljön på:
http://studentombudet.se/psykosocial-arbetsmiljo/
http://studentombudet.se/krankande-sarbehandling/
http://studentombudet.se/studentservice/

Läs även:
Studentombudets ärenderapport avseende ärenden för 2013/2014, Kapitel. 7
Rättighetslistan för Lunds universitets studenter

SSO Nätverk ­ – Tema StressSSO Nätverk ­ – Tema Stress

SSO Nätverk ­ Tema Stress

Den 23 april kommer nästa SSO nätverk äga rum med temat stress. Staffan Wester, leg.psykolog från OLYMPUS DIGITAL CAMERAStudenthälsan kommer att hålla i workshopen. Vi hoppas på spännande utbyten gällande det som studerandeskyddsombud kan möta i den psykosociala studiemiljön.

Den psykosocial studiemiljön är en stor del av arbetsmiljöområdet för ett SSO. Studenter som upplever stress i samband med examinationer, schemat kan ha kommit ut sent, böcker kan ha byts ut i litteraturlistan eller man kanske helt enkelt inte får ihop schemat när en examination släpar efter. Vi kommer utreda vad som är stress och hur den kan uppstå. Du får även konkreta tips på hur stressen kan hanteras och vad du som SSO kan möta ute på fakulteterna.

Anmälan: Föranmälan krävs
Anmäl dig på följande länk: http://goo.gl/forms/3baMI1KDkw
Datum: 23/4
Tid: 16.30-­18.00
Plats: AF-­Borgen, Studentlivsvåningen
Rum: HelanSSO Nätverk ­ Tema Stress

Den 23 april kommer nästa SSO nätverk äga rum med temat stress. Staffan Wester, leg.psykolog frånOLYMPUS DIGITAL CAMERAStudenthälsan kommer att hålla i work shopen. Vi hoppas på spännande utbyten gällande det som studerandeskyddsombud kan möta i den psykosociala studiemiljön.

Den psykosocial studiemiljön är en stor del av arbetsmiljöområdet för ett SSO. Studenter som upplever stress i samband med examinationer, schemat kan ha kommit ut sent, böcker kan ha byts ut i litteraturlistan eller man kanske helt enkelt inte får ihop schemat när en examination släpar efter. Vi kommer utreda vad som är stress och hur den kan uppstå. Du får även konkreta tips på hur stressen kan hanteras och vad du som SSO kan möta ute på fakulteterna.

Anmälan: Föranmälan krävs
Anmäl dig på följande länk: http://goo.gl/forms/3baMI1KDkw
Datum: 23/4
Tid: 16.30-­18.00
Plats: AF-­Borgen, Studentlivsvåningen
Rum: Helan

Central SSO utbildning 150303Central SSO utbildning 150303

Den 3 mars arrangerades vårterminens centrala studerandeskyddsombudsutbildning (SSO). Nitton nya som gamla SSO utbildades i frågor som berör deras studiemiljön i både fysiska och psykosociala aspekter. 

Utbildningen inledes med en presentation av kursplanen och en övning för att få igång tankarna kring olika faktorer som kan påverka studiemiljön, bra som dåliga. Sedan fördjupade sig deltagarna i rollen som SSO och alla fick möjlighet att tänka en gång extra gällande sitt skyddsombudsområde, vem som är chef och andra nödvändiga frågor att ta med sig till verksamhet. Fokus på den första delen hamnade även på den fysiska studiemiljön med betoningen på att både den fysiska och psykosociala studiemiljön kan påverka varandra och att det inte finns några tydliga gränser.

10385296_350302398501502_6377969819358793754_n

Efter fika och mingel fortsatte utbildningen med fokus på den psykosociala studiemiljön. Många frågor kom upp om stress och dess påverkan. Vad händer egentligen när kraven och resurserna inte längre är i balans? Det var många frågor som behövde besvaras inom detta område och med detta har vår föreläsare Staffan Wester från Studenthälsan lovat att se över möjligheten att komma på ett av vårens nätverksträffar för att berätta mer om stress och dess inverkan.

Nedan finner ni material från utbildningen som ni kan använda ute på respektive fakultet. Vi hoppas att alla har fått en bättre bild av rollen som SSO. Nu är även SSO-listan utskickad till alla prefekter och HMS-kommittéer och många SSO kan förvänta sig en inbjudan till de kommande mötena.

Delar från SSO mappen för VT2015:
Rättighetslistan för Lunds universitets studenter
Arbetsmiljöpolicyn för Lunds universitet 2015-2017
Förvaringsfolder för SSO utbildningsmaterial VT15
Handlingsplan Studerandeskyddsombud VT15
Studentombudet, SSO-utbildning 150303
Studerandeskyddsombud VT2015*

* Vissa korrigeringar kan ha skett i efterhand 

 Den 3 mars arrangerades vårterminens centrala studerandeskyddsombudsutbildning (SSO). Nitton nya som gamla SSO utbildades i frågor som berör deras studiemiljön i både fysiska och psykosociala aspekter. 

Utbildningen inledes med en presentation av kursplanen och en övning för att få igång tankarna kring olika faktorer som kan påverka studiemiljön, bra som dåliga. Sedan fördjupade sig deltagarna i rollen som SSO och alla fick möjlighet att tänka en gång extra gällande sitt skyddsombudsområde, vem som är chef och andra nödvändiga frågor att ta med sig till verksamhet. Fokus på den första delen hamnade även på den fysiska studiemiljön med betoningen på att både den fysiska och psykosociala studiemiljön kan påverka varandra och att det inte finns några tydliga gränser.

10385296_350302398501502_6377969819358793754_n

Efter fika och mingel fortsatte utbildningen med fokus på den psykosociala studiemiljön. Många frågor kom upp om stress och dess påverkan. Vad händer egentligen när kraven och resurserna inte längre är i balans? Det var många frågor som behövde besvaras inom detta område och med detta har vår föreläsare Staffan Wester från Studenthälsan lovat att se över möjligheten att komma på ett av vårens nätverksträffar för att berätta mer om stress och dess inverkan.

Nedan finner ni material från utbildningen som ni kan använda ute på respektive fakultet. Vi hoppas att alla har fått en bättre bild av rollen som SSO. Nu är även SSO-listan utskickad till alla prefekter och HMS-kommittéer och många SSO kan förvänta sig en inbjudan till de kommande mötena.

Delar från SSO mappen för VT2015:
Rättighetslistan för Lunds universitets studenter
Arbetsmiljöpolicyn för Lunds universitet 2015-2017
Förvaringsfolder för SSO utbildningsmaterial VT15
Handlingsplan Studerandeskyddsombud VT15
Studentombudet, SSO-utbildning 150303
Studerandeskyddsombud VT2015*

* Vissa korrigeringar kan ha skett i efterhand

 

 

SSO nätverk 17/2SSO nätverk 17/2

Redan på tisdag är det dags för termins första SSO nätverk. Det har kommit in många frågor om det och självklart ska viSAMcirkeln klargöra vad som gäller. Nätverket är till för alla SSO oavsett om du har hunnit gå grundutbildningen eller ej. Det är ett tillfälle för att diskutera olika frågor och situationer som kan uppkomma i ert arbete. Framförallt är detta en möjlighet för er att träffa SSO från andra delar av universitetet.

Nätverksträffen den 17 feb kl16.30 kommer att beröra den fysiska studiemiljön som även är temat för vårterminen. Vi kommer prata om skyddsronden, förberedelserna och tillvägagångssätten kring den samt ha några små workshops kring detta.

Dag: 17 feb
tid 16.30
Anmälan: http://goo.gl/forms/luFfr6Nc5H

Centrala SSO utbildningen
Det är redan många som har hunnit anmäla sig till den centrala SSO utbildningen. Detta glädjer oss som arrangera den, det finns fortfarande platser så glöm inte att ta med era kollegor eller kanske rent av värva fler SSO till era kårer.

Anmälan till den centrala SSO utbildningen
Dag: 3 mars
Tid: 16.30

Redan på tisdag är det dags för termins första SSO nätverk. Det har kommit in många frågor om det och självklart ska viSAMcirkelnklargöra vad som gäller. Nätverket är till för alla SSO oavsett om du har hunnit gå grundutbildningen eller ej. Det är ett tillfälle för att diskutera olika frågor och situationer som kan uppkomma i ert arbete. Framförallt är detta en möjlighet för er att träffa SSO från andra delar av universitetet.

Nätverksträffen den 17 feb kl16.30 kommer att beröra den fysiska studiemiljön som även är temat för vårterminen. Vi kommer prata om skyddsronden, förberedelserna och tillvägagångssätten kring den samt ha några små workshops kring detta.
Dag: 17 feb
tid 16.30
Anmälan: http://goo.gl/forms/luFfr6Nc5H
Det är redan många som har hunnit anmäla sig till den centrala SSO utbildningen. Detta glädjer oss som arrangera den, det finns fortfarande platser så glöm inte att ta med era kollegor eller kanske rent av värva fler SSO till era kårer.
Anmälan till den centrala SSO utbildningen
Dag: 3 mars
Tid: 16.30