[:sv]Tillgodoräknande – vad gäller?[:en]Credit transfer – how does it work?[:]

[:sv]En student har rätt att tillgodoräkna sig såväl kurser som delkurser med godkänt resultat till en utbildning vid exempelvis ett annat universitet. Dock ska det inte finnas en väsentlig skillnad mellan utbildningarna (Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6 §). Rätten till tillgodoräknande syftar till att en student inte ska behöva studera och examineras på kunskaper och färdigheter som den redan har skaffat sig. Till bestämmelsen finns också en särskild bevisregel knuten som innebär att det är lärosätet som studenten sökt till som skall visa om det föreligger en väsentlig skillnad mellan utbildningarna (Proposition 2001/02:15. Den öppna högskolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet, s. 180).

De kunskaper och färdigheter som studenter besitter behöver inte nödvändigtvis vara från en utbildning utan kan vara kunskaper som har förvärvats i yrkeslivet i form av praktik eller arbete. Med utgångspunkten i de kunskaperna och färdigheterna som studenten refererar till görs då en granskning. Här bedöms inte endast kursens innehåll utan en granskning görs även utifrån kursens mål. Olika upplägg kan leda fram till samma mål, universitetet har här friheten men också ansvaret för att kunna avgöra vilka vägar som kan nå fram till kursmålet. Detta görs så länge det inte finns någon väsentlig skillnad mellan utbildningarna. För att komma fram till om det finns någon väsentlig skillnad blir det därför viktigt att en individuell prövning görs angående om studentens utbildning eller yrkeserfarenheten kan tillgodoräknas.

Enligt Rättighetslistan (3.3) har universitetet en skyldighet att se till så att det för varje utbildning finns skriftlig information om vem som beslutar om tillgodoräknande, och vem som studenterna ska vända sig till. Viktigt att tänka på vid begäran om ett tillgodoräknande är att få beslutet skriftligt. Det ska då framgå vilken typ av yrkeserfarenhet eller utbildning i form av exempelvis kurs eller delkurs som avses. Skulle ett tillgodoräknade inte gå igenom kan studenten överklaga beslutet till Överklagandenämnden (ÖNH). Avslaget ska då vara motiverat av institutionen och en överklagandehänvisning ska även ha skickats med till studenten.[:en]A student is entitled to a credit transfer for both courses and part-courses with approved results to an education at, for example, another university. However, there should be no significant difference between the programs or courses (the Higher Education Ordinance (1993: 100) Chapter 6, Section 6). The right to credit transfer aims to make sure that a student shouldn’t have to study and be examined on knowledge and skills that they have already obtained. The decision also contains a special proof of proof that means that the university is sought to show if there is a significant difference between the programs or courses (Proposition 2001/02: 15. Open University, Stockholm: Ministry of Education, p. 180).

The knowledge and skills that students possess don’t necessarily need to be from an education but can be knowledge acquired in their professional life by an internship or job. Based on the knowledge and skills that the student refers to, a review is made. Here, not only the content of the course is assessed, but a review is also made based on the course’s goals. Different structures can lead to the same goal, the university has freedom here, but also the responsibility for determining which pathways can reach the course goals. This is done if there is no significant difference between the programs. To determine whether there is any significant difference, it is therefore important that an individual examination is made regarding whether the student’s education or professional experience can be credited.

According to the List of Rights (3.3), the university has an obligation to ensure that there is written information for each programme on who takes decisions on credit transfer from previous studies or professional activities and whom the students should contact regarding such matters. Important to keep in mind when requesting a credit transfer is to make sure you get the decision in writing. It should clearly state type of professional experience or education that is intended. Should a credit transfer not be approved, the student may appeal the decision to the Appeals Board (ÖNH). The rejection must then be motivated by the institution and an appeal notice must also be sent to the student.[:]

Anstånd med att påbörja dina studierDefer the beginning of your studies

Enligt Högskoleförordningen får en högskola, om det finns särskilda skäl, i enskilda fall besluta att den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid högskolan får anstånd med att påbörja studierna.

Särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, militär grundutbildning enligt förordningen om militär grundutbildning eller uppskjuten ledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman.

För Lunds universitet gäller att ansökan om anstånd med studiestarten måste omgående skickas till det universitet eller den högskola där du blivit antagen. Kom ihåg att bifoga intyg som styrker skälen. Du måste också tacka JA till erbjuden plats på www.antagning.se. Beslut om anstånd fattas vid Lunds universitet av det område/fakultet eller berörd institution som ger utbildningen. För att kunna ta din plats i anspråk, måste du följa de instruktioner som du fått i samband med att anståndet beviljats.

Att tänka på och komma ihåg:

– Hör dig för så att utbildningen/kursen du är antagen till även går i framtiden och inte kommer att upphöra.

– Normalt kan du ansöka om anstånd i högst 18 månader om inte särskilda skäl finns för en längre tid.

– Universitet och högskolor har inte något bemyndigande att meddela föreskrifter om anstånd och kan därför inte ställa upp en tidsgräns inom vilken ansökan måste göras.

– Du måste tacka ja till utbildningen/kursen så att du är registrerad.

– Ovanstående gäller för alla antagna, även de som antagits som reserver.

– En nekad ansökan om anstånd kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

 

Läs även:

Överklagandenämndens praxis – Anstånd och studieuppehåll

Högskoleförordningen (1993:100) 7 kap 33 §

Studera.nu: Anstånd – att skjuta upp studierna

Universitets- och högskolerådets författningssamling: Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:3) om anstånd med studier för antagna samt studieuppehållAccording to the Higher Education, a university, if there are special reasons, can decide in individual cases that a person who is admitted to undergraduate courses or graduate level at the university can postpone the commencement of studies.

Specific reasons for the postponement of the commencement of studies can be social, medical or other special circumstances, e.g. child care, military or civilian service, student union assignments, military training under the regulation on military training or deferred leave in accordance with the law on workers’ rights to time off for training.

Specific reasons can also be time-limited trial period of some armed forces employment or service in the Armed Forces of the employed who occasionally serving squad leader, soldier, or sailor.

For Lund University to the application for deferment of study start must be promptly sent to the university or college where you have been accepted. Remember to attach a certificate proving grounds. You must also accept the offered place on www.antagning.se. A decision on deferment is taken at Lund University in the area / faculty or department concerned to provide the education. To be able to take your place in the claim, you must follow the instructions you received about the deferral granted.

To consider and remember:

– Make inquiries to the education / course you are admitted to even go in the future and will not end.

– Normally, you can apply for deferment for up to 18 months if there are no special reasons for a long time.

– Universities and colleges do not have any authority to issue regulations for respite and therefore cannot set a time limit within which an application must be made.

– You must accept the programme / course so that you are registered.

– The above applies to all admitted students, including those admitted as reserves.

– A denied request for deferment can be appealed to the Education Appeals Board (ENT). Make sure you get information about how to appeal against the decision.

Antagningsbeskedet är här – men vad gäller egentligen för mig som student?The notice of admission is here – what do I need to know?

Igår landade antagningsbeskeden hos de som sökt in till universitet och högskolor till höstterminen, och Lunds universitet var inget undantag. Det viktigaste att tänka på är att läsa igenom antagningsbeskedet noga och tacka ja till den/de kurs/kurser eller utbildning som man kommit in på och har för avsikt att läsa – detta måste göras senast den 29 juli annars är din plats inte garanterad.

När du väl fått besked om antagning samt tackat ja finns det en del rättigheter enligt Rättighetslistan för Lunds universitets studenter som är bra att känna till. Till att börja med, enligt § 2.1, är institutionen som du blivit antagen vid skyldig att skyndsamt, det vill säga normalt inom 10 arbetsdagar, lägga in registreringar av deltagande i utbildning i Ladok. Detta är bland annat för att ditt studiemedel inte ska bli fördröjt.

När det kommer till kursplanering och scheman finns det också an del rättigheter som kan vara bra att veta om. Enligt högskoleförordningen (HF 6.3) är universitetet skyldigt att se till den information som behövs för att påbörja en utbildning finns att tillgå studenterna. Om vi återgår till Rättighetslistan och § 3.1 innebär det bland annat för Lunds universitet att kurs- och utbildningsplaner för nästkommande termin ska finnas tillgängliga senast en månad för sista antagningsdag, det vill säga du ska redan ha fått tillgång till det materialet. Enligt § 3.3 ska universitetet även se till att det för varje utbildning finnas skriftlig information om vem som beslutar om tillgodoräknande av tidigare utbildning eller yrkesverksamhet, samt till vem du ska vända dig till om du har några frågor angående ämnet.

Om det är så oturligt att kurs som du blivit antagen till måste ställas in, är universitetet enligt § 3.4 skyldigt att se till att de som blivit antagna i så stor utsträckning som möjligt erbjuds ett fullgott alternativ. Om vi återgår till studiematerial har du som antagen vi Lunds universitet rätt till, enligt § 3.5, att ta del av kursscheman, tider för prov och omprov samt eventuella ändringar angående kurslitteratur och annat material senast en månad före kursstart. Därtill ska uppgifter om kurslitteratur i störst möjliga mån finnas tillgängliga åtta veckor före kursstart, och universitetet är skyldigt att se till att obligatorisk och rekommenderad kurslitteratur är möjlig att låna, köpa eller komma åt på nätet (§ 3.6).

Detta är bara några av de rättigheter och skyldigheter som tas upp i Rättighetslistan för Lunds universitets studenter. Mer information går att finna på Lunds universitets hemsida här. Om du har några frågor eller anmärkningar angående just den kurs eller utbildning du ska läsa kan du ta kontakt med den institution som ger kursen eller utbildningen. Du kan även kontakta relevant studentkår eller söka dig till Studentombudet vi Lunds universitets studentkårer. Kontaktuppgifter till kårerna samt Studentombudet finner du på Studentombudets hemsida; studentombudet.se.

Lycka till!

Läs även:

Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap 21§ 

Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44

 Yesterday was the day when those who have applied to a university for the autumn semester received their notice of admission, and Lund University was no exception. The main thing to remember is to read the acceptance letter carefully and accept the course/courses or programme that you are accepted to and intend to take part in – this must be done by the 29th July or your place is not guaranteed.

Once you have received your notice of admission and accepted, there are some rights under the List of rights for students at Lund University that are good to know. To begin with, according to § 2.1, the institute that you have been accepted to have an obligation to enter course registration into Ladok promptly, i.e. normally within 10 working days, in order not to delay payment of student finance to students.

Regarding course planning and course timetables, there are some other student rights that can be useful to know about. Under the Higher Education Ordinance (HEO 6.3), the University has an obligation to ensure that those who intend to start a course or programme have access to the necessary information about the course or programme. If we return to the List of rights and § 3.1, this means, among other things, that Lund University has an obligation to make sure that course and programme syllabi for the next semester are normally to be supplied at least one month before the deadline for applications. This means that you should already have access to that material. According to § 3.3, the University has also an obligation to ensure that there is written information for each programme on who takes decisions on credit transfer from previous studies or professional activities and whom the students should contact in regard to such matters.

If a course that you have been accepted to must be cancelled, the University is, according to § 3.4, responsible to ensure that those admitted to the course are offered a suitable alternative as far as possible. If we return to the study material, the University is required to ensure that course timetables, dates and times of examinations and re-sits, and any changes to details of required reading and other study materials are available at least one month before the start of the course. In addition, details of required reading and other study materials should be available eight weeks before the start of the course as far as possible, and the University should also ensure that required and recommended reading is generally available, i.e. available to borrow, buy or read online (§ 3.6).

The rights you have just read about are only some of the rights and obligations mentioned in the List of rights for students at Lund University. More information can be found at the University’s website here. If you have any questions or remarks about that particular course or programme you have been accepted to, you could contact the institute offering the course or programme. You could also contact the relevant student union or get in touch with the Student Ombudsman at Lund University student unions. Contact information for the student unions as well as the Student Ombudsman can be found at the Student Ombudsman’s website; studentombudet.se.

Good Luck!

Also read:

Higher Education Ordinance (1993:100) 6:§21

Lund University. List of rights, 2013/2014

Tillgodoräknande Tillgodoräknande

15-26-results

En student har rätt att tillgodoräkna sig såväl kurser som delkurser med godkänt resultat till en utbildning vid exempelvis ett annat universitet. Dock ska det inte finnas en väsentlig skillnad mellan utbildningarna (Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6 § ). Rätten till tillgodoräknande syftar till att en student inte ska behöva studera och examineras på kunskaper och färdigheter som den redan besitter. Till bestämmelsen finns också en särskild bevisbörderegel knuten som innebär att det är lärosätet som skall visa om det föreligger en väsentlig skillnad mellan utbildningarna (Proposition 2001/02:15. Den öppna högskolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet, s. 180).

De kunskaper och färdigheter som studenter besitter behöver inte nödvändigtvis vara från en utbildning utan kan vara kunskaper som har förvärvats i yrkeslivet i form av praktik eller arbete. Med utgångspunkten i de kunskaperna och färdigheterna som studenten refererar till görs då en granskning (Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 7 §). Här bedöms inte endast kursens innehåll utan en granskning görs även utifrån kursens mål. Olika upplägg kan leda fram till samma mål, universitetet har här friheten men också ansvaret för att kunna avgöra vilka vägar som kan nå fram till kursmålet (Proposition 1992/93:1. Om universitet och högskolor – frihet för kvalitet. Stockholm: Utbildningsdepartementet, s. 36f). Detta görs så länge det inte finns någon väsentlig skillnad mellan utbildningarna. För att komma fram till om det finns någon väsentlig skillnad blir det därför viktigt att en individuell prövning görs gällande om studentens utbildning eller yrkeserfarenheten kan tillgodoräknas (Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 7-8 §§).

Viktigt att tänka på vid begäran om ett tillgodoräknande är att få beslutet skriftligt. Det ska då framgå vilken typ av yrkeserfarenhet eller utbildning i from av exempelvis kurs eller delkurs som avses. Skulle ett tillgodoräknade inte gå igenom kan studenten överklaga beslutet till Överklagandenämnden (ÖNH) (jfr. Högskoleförordningen (1993:100) 12 kap. 2 § 3 p.). Avslaget ska då vara motiverat av institutionen och en överklagandehänvisning ska även ha skickats med till studenten (Förvaltningslagen (1986:223) 22§).

 

Läs även:
Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6 § ,  6 kap. 7-8 §§ 
Högskoleförordningen (1993:100) 12 kap. 2 § 3 p.
Proposition 2001/02:15. Den öppna högskolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet
Proposition 1992/93:1. Om universitet och högskolor – frihet för kvalitet. Stockholm: Utbildningsdepartementet
Överklagandenämnden. www.ohn.se
Förvaltningslagen (1986:223) 22§15-26-resultsEn student har rätt att tillgodoräkna sig såväl kurser som delkurser med godkänt resultat till en utbildning vid exempelvis ett annat universitet. Dock ska det inte finnas en väsentlig skillnad mellan utbildningarna (Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6 § ). Rätten till tillgodoräknande syftar till att en student inte ska behöva studera och examineras på kunskaper och färdigheter som den redan besitter. Till bestämmelsen finns också en särskild bevisbörderegel knuten som innebär att det är lärosätet som skall visa om det föreligger en väsentlig skillnad mellan utbildningarna (Proposition 2001/02:15. Den öppna högskolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet, s. 180).

De kunskaper och färdigheter som studenter besitter behöver inte nödvändigtvis vara från en utbildning utan kan vara kunskaper som har förvärvats i yrkeslivet i form av praktik eller arbete. Med utgångspunkten i de kunskaperna och färdigheterna som studenten refererar till görs då en granskning (Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 7 §). Här bedöms inte endast kursens innehåll utan en granskning görs även utifrån kursens mål. Olika upplägg kan leda fram till samma mål, universitetet har här friheten men också ansvaret för att kunna avgöra vilka vägar som kan nå fram till kursmålet (Proposition 1992/93:1. Om universitet och högskolor – frihet för kvalitet. Stockholm: Utbildningsdepartementet, s. 36f). Detta görs så länge det inte finns någon väsentlig skillnad mellan utbildningarna. För att komma fram till om det finns någon väsentlig skillnad blir det därför viktigt att en individuell prövning görs gällande om studentens utbildning eller yrkeserfarenheten kan tillgodoräknas (Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 7-8 §§).

Viktigt att tänka på vid begäran om ett tillgodoräknande är att få beslutet skriftligt. Det ska då framgå vilken typ av yrkeserfarenhet eller utbildning i from av exempelvis kurs eller delkurs som avses. Skulle ett tillgodoräknade inte gå igenom kan studenten överklaga beslutet till Överklagandenämnden (ÖNH) (jfr. Högskoleförordningen (1993:100) 12 kap. 2 § 3 p.). Avslaget ska då vara motiverat av institutionen och en överklagandehänvisning ska även ha skickats med till studenten (Förvaltningslagen (1986:223) 22§).

 

Läs även:
Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6 § ,  6 kap. 7-8 §§ 
Högskoleförordningen (1993:100) 12 kap. 2 § 3 p.
Proposition 2001/02:15. Den öppna högskolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet
Proposition 1992/93:1. Om universitet och högskolor – frihet för kvalitet. Stockholm: Utbildningsdepartementet
Överklagandenämnden. www.ohn.se 
Förvaltningslagen (1986:223) 22§

Ansökan om anstånd vid studiestartAnsökan om anstånd vid studiestart

2011-06-09-1307608989_largeÄr en student förhindrad att påbörja sina studier kan den ansöka om anstånd enligt de särskilda skäl som råder. Detta kan bland annat vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som exempelvis vård av barn, föräldraledighet, värnplikt, uppskjuten ledighet eller studentfackligt uppdrag.

Om en student, i samband med kursstart är förhindrad att delta går det att ansöka om anstånd. Detta kan studenten göra hos den ansvariga för kursen/ programmet vilket kan skötas på antingen institutions- eller fakultetsnivå. Studievägledningen är en bra part att vända sig till i denna typ av frågor. Vid ansökan om anstånd vid exempelvis graviditet/föräldraledighet finns inga krav på att personen i fråga inte får ha känt till omständigheterna när den ansökte om studieplatsen. I och med anståndet om ledighet kommer studenten få bifoga en bevittnad kopia om beräknad nedkomst eller föräldraledighet.

Inför kommande år när studenten ska återupptar studierna är det bra att i god tid kontakta den instans som utfärdade anståndet och följa de instruktioner som gavs. Detta innebär att studenten åter ska ansöka via webbsidan www.studera.nu och i samband med det skicka in den beviljade anståndsansökan likt de givna anvisningarna.

 

Se även:
Universitetets- och högskolerådets författningssamling (2013:3) 4 §
ÖNH. Anstånd och studieuppehåll. Beslut 2012-09-21 (reg. nr 47-962-12)2011-06-09-1307608989_largeÄr en student förhindrad att påbörja sina studier kan den ansöka om anstånd enligt de särskilda skäl som råder. Detta kan bland annat vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som exempelvis vård av barn, föräldraledighet, värnplikt, uppskjuten ledighet eller studentfackligt uppdrag.

Om en student, i samband med kursstart är förhindrad att delta går det att ansöka om anstånd. Detta kan studenten göra hos den ansvariga för kursen/ programmet vilket kan skötas på antingen institutions- eller fakultetsnivå. Studievägledningen är en bra part att vända sig till i denna typ av frågor. Vid ansökan om anstånd vid exempelvis graviditet/föräldraledighet finns inga krav på att personen i fråga inte får ha känt till omständigheterna när den ansökte om studieplatsen. I och med anståndet om ledighet kommer studenten få bifoga en bevittnad kopia om beräknad nedkomst eller föräldraledighet.

Inför kommande år när studenten ska återupptar studierna är det bra att i god tid kontakta den instans som utfärdade anståndet och följa de instruktioner som gavs. Detta innebär att studenten åter ska ansöka via webbsidan www.studera.nu och i samband med det skicka in den beviljade anståndsansökan likt de givna anvisningarna.

 

Se även:
Universitetets- och högskolerådets författningssamling (2013:3) 4 §
ÖNH. Anstånd och studieuppehåll. Beslut 2012-09-21 (reg. nr 47-962-12)

 

StudieuppehållStudieuppehåll

OLYMPUS DIGITAL CAMERADet är viktigt att vända sig till studievägledaren eller till den kursansvariga vid frågor eller funderingar kring studieuppehåll. Reglerna kring ett avbrott från studierna ser olika ut vid universitetet. En student kan bli beviljad ett studieuppehåll med platsgaranti dock finns det också en möjlighet att endast få denna garanti i mån av studieplats. Det ska tydligt framgå vilka regler som gäller och de rutiner som finns för att åter få påbörja studierna. I och med att en anmälan görs ska detta avtalas skriftligen med den berörda institutionen. Det ska då framgå om det finns en specifik tidsram för en platsgaranti eller andra interna regler för att åter få en plats. Vidare bör det även framgå om det har avtalats andra specifika regler eller undantag för studenten i fråga, avslutningsvis ska det framgå vem som var ansvarig när godkännandet om studieuppehåll upprättandes.

 

Läs även:

Lunds universitet. Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet. Dnr STYR 2014/14

Universitetets- och högskolerådets författningssamling (2013:3) 5 §OLYMPUS DIGITAL CAMERADet är viktigt att vända sig till studievägledaren eller till den kursansvariga vid frågor eller funderingar kring studieuppehåll. Reglerna kring ett avbrott från studierna ser olika ut vid universitetet. En student kan bli beviljad ett studieuppehåll med platsgaranti dock finns det också en möjlighet att endast få denna garanti i mån av studieplats. Det ska tydligt framgå vilka regler som gäller och de rutiner som finns för att åter få påbörja studierna. I och med att en anmälan görs ska detta avtalas skriftligen med den berörda institutionen. Det ska då framgå om det finns en specifik tidsram för en platsgaranti eller andra interna regler för att åter få en plats. Vidare bör det även framgå om det har avtalats andra specifika regler eller undantag för studenten i fråga, avslutningsvis ska det framgå vem som var ansvarig när godkännandet om studieuppehåll upprättandes.

 

Läs även:

Lunds universitet. Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet. Dnr STYR 2014/14

Universitetets- och högskolerådets författningssamling (2013:3) 5 §

 

Villkorligt antagenVillkorligt antagen

2PE401En villkorlig antagning uppstår när studenten vid pågående studier har förutsättningarna för att bli antagen och därmed behörig men vid anmälan inte uppfyllt behörighetskraven enligt kursplanen. Det kan exempelvis framgå att studenten måste ha avklarat en grundkurs för att kunna påbörja en fortsättningskurs. Vid kursens start ska behörigheten vara uppfylld för att studenten ska kunna registreras. Det kan dock förekomma vissa möjligheter till dispens i dessa avseenden.

Har en student exempelvis ansökt till fortsatta studier på masternivå så ska det tydligt framgå vilka behörighetskrav som krävs. Studenten ska enkelt kunna finna information om vad den ska behöva komplettera. Kompletteringen den blir hänvisad till ska gå att återfinna i kursplan men bör även förtydligas på kursens/ programmets hemsida. Det har förekommit att lärare har satt upp specifika behörighetskrav för enskilda studenter. Detta för att gallra ut studenter som läraren inte tror ärkompetenta eller kapabla till att kunna fortsätta sina studier.

När en student har blivit antagen till en utbildning bör den som regel alltid infinna sig vid uppropet för att säkra din plats. Skulle detta ej vara möjligt ska studenten kontakta den ansvariga för kursen eller programmet.

Läs även:
Lunds universitet. Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet. Dnr STYR 2014/14

Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 3 §

ÖNH, 2015-02-12, reg. nr 23-61-15 “prövning av ärenden om undantag (dispens) från behörighetsvillkor enligt 7 kap. 3 § högskoleförordningen.” 

2PE401En villkorlig antagning uppstår när studenten vid pågående studier har förutsättningarna för att bli antagen och därmed behörig men vid anmälan inte uppfyllt behörighetskraven enligt kursplanen. Det kan exempelvis framgå att studenten måste ha avklarat en grundkurs för att kunna påbörja en fortsättningskurs. Vid kursens start ska behörigheten vara uppfylld för att studenten ska kunna registreras. Det kan dock förekomma vissa möjligheter till dispens i dessa avseenden.

Har en student exempelvis ansökt till fortsatta studier på masternivå så ska det tydligt framgå vilka behörighetskrav som krävs. Studenten ska enkelt kunna finna information om vad den ska behöva komplettera. Kompletteringen den blir hänvisad till ska gå att återfinna i kursplan men bör även förtydligas på kursens/ programmets hemsida. Det har förekommit att lärare har satt upp specifika behörighetskrav för enskilda studenter. Detta för att gallra ut studenter som läraren inte tror ärkompetenta eller kapabla till att kunna fortsätta sina studier.

När en student har blivit antagen till en utbildning bör den som regel alltid infinna sig vid uppropet för att säkra din plats. Skulle detta ej vara möjligt ska studenten kontakta den ansvariga för kursen eller programmet.

 

Läs även:
Lunds universitet. Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet. Dnr STYR 2014/14

Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 3 §

ÖNH, 2015-02-12, reg. nr 23-61-15 “prövning av ärenden om undantag (dispens) från behörighetsvillkor enligt 7 kap. 3 § högskoleförordningen.”

FAQ – Antagning vid LUFAQ – Antagning vid LU

Color-paint-Splash-psd78070I med att många studenter har sökt till en ny termin vid universitetet finns det lite saker att ha i åtanke. På LU:s hemsida kan du finna vanliga frågor och svar gällande anmälan och antagning, exempelvis när kommer antagningsbeskedet eller hur stor är din chans att komma in som reserv?

Vanliga frågor och svar finner du på:
www.lu.se/studera/anmalan-och-antagning/vanliga-fragor-och-svar

Vill du dock komma i kontakt med antagningsavdelningen kan du fylla i deras kontaktformulär:
www.lu.se/form/kontakta-antagningsavdelningen-vid-lunds-universitet

Kommer du att läsa utomlands så finns portalen WHED – World Higher Education Database. Här kan du finna lärosäten från hela världen och deras kontaktuppgifter:
www.whed.net/home.phpColor-paint-Splash-psd78070I med att många studenter har sökt till en ny termin vid universitetet finns det lite saker att ha i åtanke. På LU:s hemsida kan du finna vanliga frågor och svar gällande anmälan och antagning, exempelvis när kommer antagningsbeskedet eller hur stor är din chans att komma in som reserv?

Vanliga frågor och svar finner du på:
www.lu.se/studera/anmalan-och-antagning/vanliga-fragor-och-svar

Vill du dock komma i kontakt med antagningsavdelningen kan du fylla i deras kontaktformulär:
www.lu.se/form/kontakta-antagningsavdelningen-vid-lunds-universitet

Kommer du att läsa utomlands så finns portalen WHED – World Higher Education Database. Här kan du finna lärosäten från hela världen och deras kontaktuppgifter:
www.whed.net/home.php

Överklagan om tillgodoräknadeÖverklagan om tillgodoräknade

Begreppet ”omprövning” ska inte förväxlas med ”överklagan”. En student kan överklaga ett beslut som är satt betygav universitetet i egenskap som myndighet. Detta gäller dock med undantag från betygsbeslut som endast kan omprövas av examinatorn som tagit beslutet.

Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) är den högsta instansen när en student vill överklaga ett beslut – var dock medveten om skillnaden mellan att överklaga och ompröva ett beslut efter vad som står i Förvaltningslagen. Ett ”överklagande” kan bland annat gälla ärenden som berör antagning, tillgodoräknande av en kurs, avslag på begäran om obligatoriskt utbildningsmoment, avslag på begäran om att få examens- eller utbildningsbevis.

En student hade läst kurser enligt ett program vid Lunds universitet. Studenten avslutade sin uppsats vid ett annat lärosäte och ville lägga till kursen till sitt program vid Lunds universitet för att på så vis ta ut sin examen. Fakulteten avslog inte bara ansökan utan de omprövade också slutbetyget. Studenten fick ett nytt betyg som var lägre än vad examinatorn från det andra lärosätet hade satt. ÖNH kom dock fram till att det inte var någon väsentlig skillnad mellan utbildningarna samt att studenter ska ha möjlighet att kunna röra sig mellan olika lärosäten. Det blir därför heller inte aktuellt att ompröva slutbetyget på uppsatsen då detta redan hade blivit satt av en examinator. Då det inte visat sig vara någon väsentlig skillnad mellan utbildningarna kunde studenten tillgodoräkna kursen och få ut sin examen från fakulteten.

Se även:

Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 24§
Högskoleförordningen (1993:100) 12 kap. 2, 4§ 
Högskoleförordningen (1993:100) 12 kap. 2§ 
Förvaltningslag (1986:223) 23 – 30§§ 
Överklagandenämnden. Tillgodoräknade. Beslut 2013-05-17 (reg.nr 241-331-13) Begreppet ”omprövning” ska inte förväxlas med ”överklagan”. En student kan överklaga ett beslut som är satt betygav universitetet i egenskap som myndighet. Detta gäller dock med undantag från betygsbeslut som endast kan omprövas av examinatorn som tagit beslutet.

Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) är den högsta instansen när en student vill överklaga ett beslut – var dock medveten om skillnaden mellan att överklaga och ompröva ett beslut efter vad som står i Förvaltningslagen. Ett ”överklagande” kan bland annat gälla ärenden som berör antagning, tillgodoräknande av en kurs, avslag på begäran om obligatoriskt utbildningsmoment, avslag på begäran om att få examens- eller utbildningsbevis.

En student hade läst kurser enligt ett program vid Lunds universitet. Studenten avslutade sin uppsats vid ett annat lärosäte och ville lägga till kursen till sitt program vid Lunds universitet för att på så vis ta ut sin examen. Fakulteten avslog inte bara ansökan utan de omprövade också slutbetyget. Studenten fick ett nytt betyg som var lägre än vad examinatorn från det andra lärosätet hade satt. ÖNH kom dock fram till att det inte var någon väsentlig skillnad mellan utbildningarna samt att studenter ska ha möjlighet att kunna röra sig mellan olika lärosäten. Det blir därför heller inte aktuellt att ompröva slutbetyget på uppsatsen då detta redan hade blivit satt av en examinator. Då det inte visat sig vara någon väsentlig skillnad mellan utbildningarna kunde studenten tillgodoräkna kursen och få ut sin examen från fakulteten.

Se även:

Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 24§
Högskoleförordningen (1993:100) 12 kap. 2, 4§ 
Högskoleförordningen (1993:100) 12 kap. 2§ 
Förvaltningslag (1986:223) 23 – 30§§ 
Överklagandenämnden. Tillgodoräknade. Beslut 2013-05-17 (reg.nr 241-331-13) 

Nätverksträff tema: StudievägledningNätverksträff tema: Studievägledning

Under hösten har studentombudet haft nätverksträffar för de som hanterar studentärenden vid kårerna och dess sektioner. Den senaste var “Nätverksträff tema: Studievägledning” där Cecilia Johansson bjöds in från den Allmänna studievägledningen för att berätta om verksamheten och de studenter dem möter. Nedan följer en summering av nätverksträffen.allmänna studievägledningen

Nätverket inled med en presentation om sektion student och utbildning där förutom allmänna studievägledningen även antagning, examen, ladok, pedagogiskt stöd och studieverkstaden sitter. Från och med 2014 kommer även studenthälsan samt utvärderingsavdelningen att ingå i sektionen. Dock kommer de två sistnämnda fortfarande sitta på samma adress.

Vidare gick vi igenom vad den allmänna studievägledningen kan erbjuda och den service som finns. Det redovisades exempel på vägledningssituationer och informerades även hur och när kårerna har möjlighet att skicka över studenter. Man kan kontakta den allmänna studievägledningen genom bland annat mejl, drop-in, chatt men också skype. Slutligen ska ni inte glömma att det även finns möjlighet att komma i kontakt med den allmänna studievägledningen vid Campus i Helsingborg samt Vägledningscentrum i Malmö.

De studenter som behöver hjälp med de mer breda frågorna borde hänvisas till den allmänna studievägledningen. För en mer detaljerad ämnesvägledning är det studievägledningen på institutionen (den lokala studievägledningen) man ska vända sig till. Dessa tar även hand om de frågor som kan komma in till studentombudet i from av; tillgodoräknande, studieuppehåll, uppskov vid studiestart, byte av lärosäte och olika problem i studierna.

En fråga som många studenter dessvärre inte har kunskap om idag är att man måste ansöka om studieuppehåll och få ett skriftligt beviljande. I detta dokument kan det antingen stå att studenten är ”garanterat berättigad till en utbildningsplats inom x år” men också ”att studenten endast är berättigad i mån av plats”. Det är därför viktigt att veta vilka regler och riktlinjer som finns vid institutionen för att undvika förvirring.

Vidare delades även dokumentet ”Hur arbetar vi allmänna studievägledare?” ut. Där redovisas några typiska vägledningssituationen för att få en bild av när man kan vända sig till den allmänna studievägledningen med frågor och funderingar.

Besök den allmänna studievägledning på www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/studievagledning

Power Point “Allmän studievägledning

Hur arbetar vi allmänna studievägledareallmänna studievägledningen