[:sv]Värt att veta om scheman, litteraturlistor och kursplaner[:en]Useful information about course timetables, reading lists and syllabi[:]

[:sv]Starten för höstterminen närmar sig med stormsteg och för nya som gamla studenter är det viktigt att få tillgång till den information som är nödvändig för att kunna förbereda sina studier så mycket som möjligt. Nedan följer ett axplock från Rättighetslistan för Lunds universitets studenter som kan vara bra att känna till innan studierna sätter igång på allvar.

 • Universitetet är skyldigt att se till att kursscheman och tider för prov och omprov finns tillgängliga senast en månad före kursstart. Denna information ska även finnas tillgänglig på utbildningens hemsida och eventuell studentportal.
 • Vid schemaändringar är det universitetets skyldighet att snarast möjligt informera berörda studenter genom lättillgängliga och lämpliga kanaler. Under löpande kurs får schemaändringar endast göras vid oförutsedda händelser.
 • Uppgifter om kurslitteratur och annat studiematerial ska i största möjliga mån finnas tillgängliga åtta veckor före kursstart. För de som har behov av inläst material, tar det cirka åtta till tio veckor för MTM (Myndigheten för tillgängliga Medier) att producera en talbok.
 • Universitetet är skyldigt att se till att obligatorisk och rekommenderad kurslitteratur är allmänt tillgänglig, det vill säga möjlig att låna, köpa eller komma åt på nätet.
 • Kurs- och utbildningsplaner ska i normalfallet tillhandahållas senast en månad före sista ansökningsdagen. Dessa ska även finnas samlade på utbildningens hemsida och på studentportal om sådana finns.

Vad kan jag göra om detta inte efterföljs?

 1. Prata med den eller de personer som frågan berör och påtala problemet. Detta kan till exempel vara din lärare eller kurs-/programansvarig.
 2. Om du inte får gehör kan du istället vända dig till prefekten vid institutionen.
 3. När som helst under denna process kan du vända dig till din kår som kan hjälpa och stötta dig genom processen. Det är alltid bra att vända sig till kåren i första hand, eftersom de har ett nära samarbete och goda kontakter på både institutions- och fakultetsnivå. Dock kan kåren eller du själv när som helst konsultera Studentombudet för vidare stöttning.

[:en]We are rapidly approaching the start of the autumn semester. Regardless if you are a new or returning student it is important that you have access to some important information, to be able to prepare your studies. Below you will find some useful information taken from the List of Rights for students at Lund University, that can be of help prior to the start of the semester.

 • The University has an obligation to ensure that course timetables and dates and times of examinations and re-sits are available at least one month before the start of the course. The information should also be available on the course or programme website and student portal where applicable.
 • When changes are made to timetables, the University has an obligation to inform the students concerned as soon as possible through easily accessible and appropriate channels. Once a course is underway, changes may only be made to the timetable if unforeseen events occur.
 • Details of required reading and other study materials should be available eight weeks before the start of the course as far as possible. For those in need of talking books, it takes eight to ten weeks for MTM (the Swedish Agency for Accessible Media) to produce a talking book.
 • The University has an obligation to ensure that required and recommended reading is generally available, i.e. available to borrow, buy or read online.
 • Course and programme syllabi are normally to be supplied at least one month before the deadline for applications. They should also be available on the course or programme website and on the student portal if one exists.

 

What to do if any of the above isn’t followed?

 1. Talk to the person(s) concerned and address the problem. This might for example be your teacher or course- or program director.
 2. If you do not get a response to your problem or are not happy with the response, you can instead contact the Head of Department.
 3. At any time during this process, you can turn to your student union. The union can help and support you through the process. It is always good to turn to your union in the first instance as they have close and good relationships at both institution and faculty level. However, the union or yourself can at any time consult with the Student ombudsman for further support.

[:]

[:sv]Kurs(ut)värdering[:en]Course evaluations[:]

[:sv]Vi närmar oss slutet av vårterminen med stormsteg och nästintill alla studenter på Lunds universitet kommer inom loppet av några dagar att ombes fylla i en kursvärdering för kursen de senast läst.

I Högskoleförordningen anges att studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Vidare står det att högskolan ska sammanställa kursvärderingarna, samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna och att resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14) I universitetets föreskrifter gällande kursvärdering och kursutvärdering fastställs att studenters och anställdas integritet ska beaktas i arbete med kursvärderingar och kursutvärderingar.

Universitetet är därför skyldigt att se till att följande punkter följs (hämtat ur Rättighetslistan):

7.1 Tid ska avsättas i kursschemat för genomförande av kursvärdering. Genomförande och tidsram ska vara sådana att de uppmuntrar till svar.

7.2 Studenterna har rätt att delta i kursvärdering anonymt i förhållande till läraren/ examinatorn.

7.3 Kursvärderingens utformning, innehåll och uppföljning ska bestämmas efter samråd med studentrepresentanter.[:en]

We are approaching the end of the spring semester really fast and almost all students at Lund University will within a few days finish a course evaluation for the course they last read.

The Higher Education Ordinance states that students who are taking or have completed a course shall be given the opportunity to express their experience and views of the course through a course evaluation organised by the university. In addition, it states that the university shall compile the course evaluations into a report, inform the students of the results and any measures decided in consequence, and that the results shall be kept available for students (HEO 1:14). The University’s regulations on course evaluations and course evaluation reports lay down that students’ and employees’ integrity shall be taken into account in the work on the evaluations and reports.

The University is therefore obliged to ensure that the following points are followed (gathered from the List of Rights):

7.1 Time is to be set aside on the course timetable for the completion of a course evaluation. The time allowed and method used are to be such that they encourage responses.

7.2 Students have the right to complete course evaluations anonymously in relation to the lecturer/examiner.

7.3 The design, content and follow-up of course evaluations shall be decided after consultation with student representatives.[:]

Får institutionen göra så? En djupdykning i schemaändringarFår institutionen göra så? En djupdykning i schemaändringar

På senaste tiden har studentombudet blivit kontaktad av studenter som upplevt att deras scheman ändrats mitt i terminen. Och den avslutande frågan i de allra flesta mail är, får institutionen göra så?

Precis som det faktum att litteraturlistan ska komma ut i god tid före kursstart ska schemat finnas tillgängligt. Rättighetslistan punkt 3.5 säger att universitetet är skyldigt att set till att schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vad som är viktigt att komma ihåg är att kursstart i den här bemärkelsen betyder den dag kursen börjar i sin helhet och inte den enskilda delkursen.

Det är viktigt att förstå vilka nackdelar ett försenat schema samt ändringar under terminen kan medföra. Det kan exempelvis vara studenter med barn, studenter som läser dubbelt eller har ett arbete vid sidan om studierna som hamnar i en besvärlig situation. Det är inte ovanligt att studenter under vissa perioder kompletterar en gammal kurs parallellt och som inte får ihop sina studier vid schemaändringar. Det handlar om att studenterna ska kunna planera sina studier i god tid och med detta ska ha tillgång till den information som behövs. Därför ska schemaändringar undvikas, skulle det trots allt behövas ska det snabbt och tydligt informeras om för att förhindra oroligheter och ryktesspridning. En tydlig kommunikation utåt blir därför en avgörande faktor.

Om inte litteraturlistan eller schemat är tillgängligt eller ändringar har skett:

1. Sök upp vem som är ansvarig för kursen eller utbildningen

2. Hänvisa till rättighetslistan och förklarar de rådande omständigheterna

Ange: kursens kod & namn, datum eller litteratur som gäller.

3. Skicka förtydligandet till ansvarig med en kopia till prefekt eller motsvarande vid institutionen. Informera gärna kår eller studentombud.

Läs även:

Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap 3 §
Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44, § 3.5 och 3.7 På senaste tiden har studentombudet blivit kontaktad av studenter som upplevt att deras scheman ändrats mitt i terminen. Och den avslutande frågan i de allra flesta mail är, får institutionen göra så?

Precis som det faktum att litteraturlistan ska komma ut i god tid före kursstart ska schemat finnas tillgängligt. Rättighetslistan punkt 3.5 säger att universitetet är skyldigt att set till att schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vad som är viktigt att komma ihåg är att kursstart i den här bemärkelsen betyder den dag kursen börjar i sin helhet och inte den enskilda delkursen.

Det är viktigt att förstå vilka nackdelar ett försenat schema samt ändringar under terminen kan medföra. Det kan exempelvis vara studenter med barn, studenter som läser dubbelt eller har ett arbete vid sidan om studierna som hamnar i en besvärlig situation. Det är inte ovanligt att studenter under vissa perioder kompletterar en gammal kurs parallellt och som inte får ihop sina studier vid schemaändringar. Det handlar om att studenterna ska kunna planera sina studier i god tid och med detta ska ha tillgång till den information som behövs. Därför ska schemaändringar undvikas, skulle det trots allt behövas ska det snabbt och tydligt informeras om för att förhindra oroligheter och ryktesspridning. En tydlig kommunikation utåt blir därför en avgörande faktor.

Om inte litteraturlistan eller schemat är tillgängligt eller ändringar har skett:

1. Sök upp vem som är ansvarig för kursen eller utbildningen

2. Hänvisa till rättighetslistan och förklarar de rådande omständigheterna

Ange: kursens kod & namn, datum eller litteratur som gäller.

3. Skicka förtydligandet till ansvarig med en kopia till prefekt eller motsvarande vid institutionen. Informera gärna kår eller studentombud.

Läs även:

Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap 3 §
Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44, § 3.5 och 3.7 

Utdrag från Rättighetslistan för Lunds universitets studenterA piece of information from the List of Rights for students at Lund University

# 7 Kursvärdering:

I Högskoleförordningen anges att studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Vidare står det att högskolan ska sammanställa kursvärderingarna, samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna och att resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14) I universitetets föreskrifter gällande kursvärdering och kursutvärdering fastställs att studenters och anställdas integritet ska beaktas i arbete med kursvärderingar och kursutvärderingar. Universitetet är därför skyldigt att se till att följande punkter följs:

7.1 Tid ska avsättas i kursschemat för genomförande av kursvärdering. Genomförande och tidsram ska vara sådana att de uppmuntrar till svar.

7.2 Studenterna har rätt att delta i kursvärdering anonymt i förhållande till läraren/ examinatorn.

7.3 Kursvärderingens utformning, innehåll och uppföljning ska bestämmas efter samråd med studentrepresentanter.

Läs vidare i Rättighetslistan:

Rättighetslistan för Lunds universitets studenter# 7 Course evaluations:

The Higher Education Ordinance states that students who are taking or have completed a course shall be given the opportunity to express their experience and views of the course through a course evaluation organised by the university. In addition, it states that the university shall compile the course evaluations into a report, inform the students of the results and any measures decided in consequence, and that the results shall be kept available for students (HEO 1:14). The University’s regulations on course evaluations and course evaluation reports lay down that students’ and employees’ integrity shall be taken into account in the work on the evaluations and reports. The University is therefore obliged to ensure that the following points are followed:

7.1 Time is to be set aside on the course timetable for the completion of a course evaluation. The time allowed and method used are to be such that they encourage responses.

7.2 Students have the right to complete course evaluations anonymously in relation to the lecturer/examiner.

7.3 The design, content and follow-up of course evaluations shall be decided after consultation with student representatives.

For further information:

List of Rights for students at Lund University

Kanske det viktigaste dokumentet av alla – kursplanenMaybe the most important document of them all – the syllabus

Det är grått utanför studentombudets fönster men inte har vi tid att deppa över det! Läs på lite om varför kursplanen är så viktig för dig som student och vad den ska innehålla, så tittar kanske solen fram under tiden!

Kursplanen är ett viktigt styrdokument där information om de moment som kommer ske under kursens gång tydligt ska framgå. I Rättighetslistan § 3 framgår det vad universitetet förväntar sig att en kursplan ska innehålla. Vilket bland annat berör hur kursen ska genomförs vad avser undervisningsformer men även de arbetsinsatser studenten förväntas utföra.

Tydlighet hamnar i fokus för kursplanen. Studenter, lärare och administrativ personal ska veta vad som gäller innan kursen startar. Det ska inte finnas några frågetecken gällande om till exempel examinationsmomentet är en salsskrivning eller hemtentamen. Likaså ska studenterna även veta vilka moment som är obligatoriska och konsekvenserna av en frånvaro. Det är därför en förutsättning att de bindande reglerna för kursen går att återfinna i kursplanen och inte i en kurshandbok eller i ett annat närliggande dokument. Det som tas upp i kurshandboken, kursbeskrivningen eller i liknande material är sammanställningar av riktlinjer, råd och vidare förklaring som ej är bindande för studenterna. Förutsägbarhet och framförhållning är därför avgörande faktorer för en bra kursplan.

Det framgår av högskoleförordningen att det för ett utbildningsprogram ska finnas en utbildningsplan, och för en kurs en kursplan. Även kurser inom ett program ska ha kursplaner. I utbildningsplanen ska anges:

 1. – de kurser som utbildningsprogrammet omfattar,
 2. – de eventuella krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som gäller för att bli antagen till utbildningsprogrammet – det vill säga eventuella krav på särskild behörighet, och
 3. – de övriga föreskrifter som behövs.

I kursplanen ska följande anges:

 1. – kursens nivå,
 2. – antal högskolepoäng som kursen omfattar
 3. – kursens mål,
 4. – de krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som gäller för att bli antagen till kursen (särskild behörighet),
 5. – formerna för att bedöma studenternas prestationer, och
 6. – de övriga föreskrifter som behövs.

Se även:

Studentombudets ärenderapporter 2013-2015

Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44

Högskoleförordningen (1993:100) HF6:14-17

The sky is grey outside the student ombudsman’s window but that is not something to be depressed about! Learn a bit more about why the syllabus is so important to you as a student and what it should contain, so maybe the sun make an appearance in the meantime!

The syllabus is an important policy document in which information about the different elements that will take place during the course must be clearly stated. In the List of Rights § 3, it is clearly stated what the university expects that a curriculum should contain. This includes how the course will be implemented regarding teaching methods, but also the efforts the student is expected to perform.

Clarity is the lead word in the syllabus. Students, teachers and administrative staff should know what to expect and what is expected before the course starts. There should not be any doubts regarding whether an examination stage is a written exam or take-home exam. Likewise, the students should also learn which elements are mandatory and the consequences of their absence. It is therefore essential that the binding rules of the course can be found, in the syllabus and not in a course manual or in other related documents. Those things raised in the course guide, course description or similar materials is a compilation of guidelines, advice and further explanation which is not binding. Predictability and forward planning are therefore crucial factors for a good syllabus.

It is clear from the Higher Education Ordinance that for a degree program there should be an education plan, and for a course a syllabus. Moreover, courses within a program must have a syllabus as well. The education plan should specify:

 1. – the courses that the degree program includes,
 2. – any previous knowledge required and other conditions beyond the basic requirements that apply for admission to the degree program that is, any specific entry requirements, and
 3. – other regulations required.

The syllabus should specify:

 1. – the level of the course,
 2. – the number of credits that the course covers,
 3. – course objectives,
 4. – the pre-requisites and other conditions beyond the basic requirements that apply for admission to the course (special permission)
 5. – forms of assessment of student performance, and
 6. – other regulations required.

Also see:

Studentombudets ärenderapporter 2013-2015

Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44

Högskoleförordningen (1993:100) HF6:14-17

Personuppgifter Personuppgifter

images (16)Personuppgiftslagen (PUL) reglerar användningen av personuppgifter för att skydda människors – och därmed studenters – personliga integritet. Personuppgifter är den information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person i livet. Detta kan innefatta namn, personnummer men även bilder på berörda personer. Det finns därför regler om säkerhet och eventuella rättelser av felaktiga uppgifter.

Det är till Datainspektionen som studenterna kan vända sig om det skulle förekomma brister i personuppgiftshanteringen. Om så är fallet kommer de i första hand med ett påpekande om att vidta åtgärder. Om detta ej följs så kan Datainspektionen förbjuda den som är personuppgiftsansvarig att fortsätta behandla personuppgifter. Vidare är det den allmänna domstolen som behandlar frågan om skadestånd vid kränkning, skada eller om personuppgifterna har behandlats på något annat olagligt sätt.

Ett exempel är om en institution publicerar provresultatet i ett dokument tillsammans med kursdeltagares fullständiga personnummer och namn. Dokumentet kan bidra till en kränkning av den personliga integriteten både för att provresultatet går att koppla till studenten men också för att det är ett offentliggörande av privata uppgifter. Denna typ av publicering är inte acceptabel när vem som helst kan ta del av listan och använda uppgifterna.

Det är dock viktigt att påpeka att en enskild student kan känna sig kränkt men detta behöver inte vara en kränkning enligt lagens mening. Kränkningen bedöms efter vilka uppgifter som har behandlats, vilket syfte den har haft och spridningen den har fått eller kan riskera att få.

Se även:
Datainspektionen. 2011. Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar, s.2.
Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen. 
Datainspektionen. Personuppgiftslagen
Personuppgiftslagen (1998:204) 31 – 32 §§ & 45 §
Personuppgiftslagen (1998:204) 48 §
Datainspektionen. Vilka begränsningar gäller för behandling av ostrukturerat material? images (16)Personuppgiftslagen (PUL) reglerar användningen av personuppgifter för att skydda människors – och därmed studenters – personliga integritet. Personuppgifter är den information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person i livet. Detta kan innefatta namn, personnummer men även bilder på berörda personer. Det finns därför regler om säkerhet och eventuella rättelser av felaktiga uppgifter.

Det är till Datainspektionen som studenterna kan vända sig om det skulle förekomma brister i personuppgiftshanteringen. Om så är fallet kommer de i första hand med ett påpekande om att vidta åtgärder. Om detta ej följs så kan Datainspektionen förbjuda den som är personuppgiftsansvarig att fortsätta behandla personuppgifter. Vidare är det den allmänna domstolen som behandlar frågan om skadestånd vid kränkning, skada eller om personuppgifterna har behandlats på något annat olagligt sätt.

Ett exempel är om en institution publicerar provresultatet i ett dokument tillsammans med kursdeltagares fullständiga personnummer och namn. Dokumentet kan bidra till en kränkning av den personliga integriteten både för att provresultatet går att koppla till studenten men också för att det är ett offentliggörande av privata uppgifter. Denna typ av publicering är inte acceptabel när vem som helst kan ta del av listan och använda uppgifterna.

Det är dock viktigt att påpeka att en enskild student kan känna sig kränkt men detta behöver inte vara en kränkning enligt lagens mening. Kränkningen bedöms efter vilka uppgifter som har behandlats, vilket syfte den har haft och spridningen den har fått eller kan riskera att få.

Se även:
Datainspektionen. 2011. Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar, s.2. 
Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen. 
Datainspektionen. Personuppgiftslagen
Personuppgiftslagen (1998:204) 31 – 32 §§ & 45 §
Personuppgiftslagen (1998:204) 48 § 
Datainspektionen. Vilka begränsningar gäller för behandling av ostrukturerat material? 

 

Avtala om din upphovsrättAvtala om din upphovsrätt

En student behöver inte använda copyrightsymbolen när den har skrivit klart ett arbete utan upphovsrätten börjar automatiskt gälla när verket/arbetet har skapats. Det är dock en fördel att märka materialet med namn, datum och årtal.

Skulle någon vilja använda det i exempelvis undervisningssyfte eller som material till en rapport är det rekommenderat att avtala om nyttjandet. Det är alltid fördelaktigt att göra detta skriftligen för att ha bevismöjligheten på sin sida. En fördel kan vara att avtala om namngivningen och att åskådaren kan se vem som har skapat materialet. Som upphovsman har studenten i fråga rätt att bli namngiven vid exempelvis en publicering. Namngivningen görs då efter vad god sed kräver, det kan göras med utgångspunkten i hur tidigare publikationer har gjort. Det går även att avtal om hur länge materialet ska/får användas, var det kommer att användas och hur omfattningen av detta kommer att se ut. Vidare kan det även vara bra att avtala om hur tillgängligheten ska se ut, kommer det delas ut på lektioner eller ligga uppe på webben? Kommer några förändringar eller uppdateringar att göras i materialet? Slutligen är det även bra att avtala om eventuell ersättning för användningen av materialet.

Läs även:
Malmström, Agell. & Malmström, Åke. Civilrätt; 20. Uppl. Malmö: Liber, 2007, s.219
Lag (1960) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1 kap. 3§
Wolk, Sanna. Universitetslärarens upphovsrätt. Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB: Stockholm. Sveriges universitetslärarförbund, 2011, s.10 och 19
Studentombudets ärenderapport avseende ärenden för läsåret 2013/2014En student behöver inte använda copyrightsymbolen när den har skrivit klart ett arbete utan upphovsrätten börjar automatiskt gälla när verket/arbetet har skapats. Det är dock en fördel att märka materialet med namn, datum och årtal.

Skulle någon vilja använda det i exempelvis undervisningssyfte eller som material till en rapport är det rekommenderat att avtala om nyttjandet. Det är alltid fördelaktigt att göra detta skriftligen för att ha bevismöjligheten på sin sida. En fördel kan vara att avtala om namngivningen och att åskådaren kan se vem som har skapat materialet. Som upphovsman har studenten i fråga rätt att bli namngiven vid exempelvis en publicering. Namngivningen görs då efter vad god sed kräver, det kan göras med utgångspunkten i hur tidigare publikationer har gjort. Det går även att avtal om hur länge materialet ska/får användas, var det kommer att användas och hur omfattningen av detta kommer att se ut. Vidare kan det även vara bra att avtala om hur tillgängligheten ska se ut, kommer det delas ut på lektioner eller ligga uppe på webben? Kommer några förändringar eller uppdateringar att göras i materialet? Slutligen är det även bra att avtala om eventuell ersättning för användningen av materialet.

Läs även:
Malmström, Agell. & Malmström, Åke. Civilrätt; 20. Uppl. Malmö: Liber, 2007, s.219
Lag (1960) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1 kap. 3§
Wolk, Sanna. Universitetslärarens upphovsrätt. Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB: Stockholm. Sveriges universitetslärarförbund, 2011, s.10 och 19
Studentombudets ärenderapport avseende ärenden för läsåret 2013/2014

Upphovsrätten vid publicering Upphovsrätten vid publicering

Så länge materialet som studenten har producerat anses ha självständighet och originalitet så är det skyddat av upphovsrätten. När det kommer till en uppsats så är det inte sakuppgifterna eller den bakomliggande idén som skyddas utan utformningen av idén som studenten har tagit fram. Studenten blir upphovsman när den exempelvis tagit fram en uppsats, rapport eller PM och kan själv bestämma hur den vill använda och sprida materialet. Skulle det finnas två upphovsmän, exempelvis två uppsatspartners, har de en gemensam äganderätt (Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1 kap. 2§ 39 och 1 kap. 6§)

images (1)När studenterna är klara med ett arbete är de inte obligerade att skicka in all data till vare sig handledaren eller den ansvariga läraren. Det blir istället en fråga för examinatorn att bedöma hur mycket material den behöver få in för att kunna betygsätta studenten efter de uppsatta kursmålen. Universitetet kan inte göra anspråk på studentens material och handledaren eller annan personal får inte använda materialet utan att fråga om lov. Då studenten själv väljer hur uppsatsen ska spridas kan institutionen inte begära att studenten lägger upp den i Lunds universitets publikationer (LUP) eller göra den offentlig på annat vis i utbyte mot att betyget ska bli registrerat i Ladok.Så länge materialet som studenten har producerat anses ha självständighet och originalitet så är det skyddat av upphovsrätten. När det kommer till en uppsats så är det inte sakuppgifterna eller den bakomliggande idén som skyddas utan utformningen av idén som studenten har tagit fram. Studenten blir upphovsman när den exempelvis tagit fram en uppsats, rapport eller PM och kan själv bestämma hur den vill använda och sprida materialet. Skulle det finnas två upphovsmän, exempelvis två uppsatspartners, har de en gemensam äganderätt (Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1 kap. 2§ 39 och 1 kap. 6§)

images (1)När studenterna är klara med ett arbete är de inte obligerade att skicka in all data till vare sig handledaren eller den ansvariga läraren. Det blir istället en fråga för examinatorn att bedöma hur mycket material den behöver få in för att kunna betygsätta studenten efter de uppsatta kursmålen. Universitetet kan inte göra anspråk på studentens material och handledaren eller annan personal får inte använda materialet utan att fråga om lov. Då studenten själv väljer hur uppsatsen ska spridas kan institutionen inte begära att studenten lägger upp den i Lunds universitets publikationer (LUP) eller göra den offentlig på annat vis i utbyte mot att betyget ska bli registrerat i Ladok.

 

Rätten till ens arbeteRätten till ens arbete

Då universitetet är en myndighet blir allt som skickas in, per automatik, allmän handling (Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap. 6§). Det kan exempelvis handla om prov, uppsatser, rapporter eller något annat material som har skickats in. Med stöd av offentlighetsprincipen innebär detta att vem som helst kan kontakta universitetet och begära att få ta del av materialet. Detta förutsätter dock att den allmänna handlingen inte innehåller sekretessbelagda uppgifter. Studenter räknas dock inte som en del av myndigheten, så länge de inte skickar in sitt material till universitetet är det heller inte att anses som en allmän handling. Oavsett om studenten skickar in sitt examensarbete eller något annat material så kvarstår deras upphovsrätt och de äger med detta rätten att bestämma hur materialet ska förfogas.Då universitetet är en myndighet blir allt som skickas in, per automatik, allmän handling (Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap. 6§). Det kan exempelvis handla om prov, uppsatser, rapporter eller något annat material som har skickats in. Med stöd av offentlighetsprincipen innebär detta att vem som helst kan kontakta universitetet och begära att få ta del av materialet. Detta förutsätter dock att den allmänna handlingen inte innehåller sekretessbelagda uppgifter. Studenter räknas dock inte som en del av myndigheten, så länge de inte skickar in sitt material till universitetet är det heller inte att anses som en allmän handling. Oavsett om studenten skickar in sitt examensarbete eller något annat material så kvarstår deras upphovsrätt och de äger med detta rätten att bestämma hur materialet ska förfogas.

Betygssättning vid inlämningsuppgifterBetygssättning vid inlämningsuppgifter

exam (1)Studenternas möjlighet till ett högre betyg ska inte påverkas negativt som en direkt konsekvens av en sen inlämning av en examinationsuppgift. Skulle betyget påverkas av en sen inlämning så ska konsekvenserna tydligt framgå i kursplanen. Då ska det exempelvis inte vara till nackdel för de studenter som av särskilda skäl inte kunnat medverka/lämna in uppgiften på grund av exempelvis sjukdom eller olycksfall. Förskrivs inga regler i kursplanen kan studenterna utgå från att de har samma förutsättningar vid en inlämningsuppgift som vid andra examinationsmoment gällande betygssättningen. På så vis ska studenterna kunna lämna in uppgiften vid en annan avtalad tidpunkt likt ett omprov.

Läs även:
Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44, § 5.5, § 3.5
HSV. Rättssäker examination. 2. uppl. 2008:36 R. Tryckeri. Stockholm, 2008, s.82
Studentombudets ärenderapport avseende ärenden för läsåret 2013/2014exam (1)

Studenternas möjlighet till ett högre betyg ska inte påverkas negativt som en direkt konsekvens av en sen inlämning av en examinationsuppgift. Skulle betyget påverkas av en sen inlämning så ska konsekvenserna tydligt framgå i kursplanen. Då ska det exempelvis inte vara till nackdel för de studenter som av särskilda skäl inte kunnat medverka/lämna in uppgiften på grund av exempelvis sjukdom eller olycksfall. Förskrivs inga regler i kursplanen kan studenterna utgå från att de har samma förutsättningar vid en inlämningsuppgift som vid andra examinationsmoment gällande betygssättningen. På så vis ska studenterna kunna lämna in uppgiften vid en annan avtalad tidpunkt likt ett omprov.

Läs även:
Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44, § 5.5, § 3.5
HSV. Rättssäker examination. 2. uppl. 2008:36 R. Tryckeri. Stockholm, 2008, s.82 
Studentombudets ärenderapport avseende ärenden för läsåret 2013/2014