[:sv]Tillgodoräknande – vad gäller?[:en]Credit transfer – how does it work?[:]

[:sv]En student har rätt att tillgodoräkna sig såväl kurser som delkurser med godkänt resultat till en utbildning vid exempelvis ett annat universitet. Dock ska det inte finnas en väsentlig skillnad mellan utbildningarna (Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6 §). Rätten till tillgodoräknande syftar till att en student inte ska behöva studera och examineras på kunskaper och färdigheter som den redan har skaffat sig. Till bestämmelsen finns också en särskild bevisregel knuten som innebär att det är lärosätet som studenten sökt till som skall visa om det föreligger en väsentlig skillnad mellan utbildningarna (Proposition 2001/02:15. Den öppna högskolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet, s. 180).

De kunskaper och färdigheter som studenter besitter behöver inte nödvändigtvis vara från en utbildning utan kan vara kunskaper som har förvärvats i yrkeslivet i form av praktik eller arbete. Med utgångspunkten i de kunskaperna och färdigheterna som studenten refererar till görs då en granskning. Här bedöms inte endast kursens innehåll utan en granskning görs även utifrån kursens mål. Olika upplägg kan leda fram till samma mål, universitetet har här friheten men också ansvaret för att kunna avgöra vilka vägar som kan nå fram till kursmålet. Detta görs så länge det inte finns någon väsentlig skillnad mellan utbildningarna. För att komma fram till om det finns någon väsentlig skillnad blir det därför viktigt att en individuell prövning görs angående om studentens utbildning eller yrkeserfarenheten kan tillgodoräknas.

Enligt Rättighetslistan (3.3) har universitetet en skyldighet att se till så att det för varje utbildning finns skriftlig information om vem som beslutar om tillgodoräknande, och vem som studenterna ska vända sig till. Viktigt att tänka på vid begäran om ett tillgodoräknande är att få beslutet skriftligt. Det ska då framgå vilken typ av yrkeserfarenhet eller utbildning i form av exempelvis kurs eller delkurs som avses. Skulle ett tillgodoräknade inte gå igenom kan studenten överklaga beslutet till Överklagandenämnden (ÖNH). Avslaget ska då vara motiverat av institutionen och en överklagandehänvisning ska även ha skickats med till studenten.[:en]A student is entitled to a credit transfer for both courses and part-courses with approved results to an education at, for example, another university. However, there should be no significant difference between the programs or courses (the Higher Education Ordinance (1993: 100) Chapter 6, Section 6). The right to credit transfer aims to make sure that a student shouldn’t have to study and be examined on knowledge and skills that they have already obtained. The decision also contains a special proof of proof that means that the university is sought to show if there is a significant difference between the programs or courses (Proposition 2001/02: 15. Open University, Stockholm: Ministry of Education, p. 180).

The knowledge and skills that students possess don’t necessarily need to be from an education but can be knowledge acquired in their professional life by an internship or job. Based on the knowledge and skills that the student refers to, a review is made. Here, not only the content of the course is assessed, but a review is also made based on the course’s goals. Different structures can lead to the same goal, the university has freedom here, but also the responsibility for determining which pathways can reach the course goals. This is done if there is no significant difference between the programs. To determine whether there is any significant difference, it is therefore important that an individual examination is made regarding whether the student’s education or professional experience can be credited.

According to the List of Rights (3.3), the university has an obligation to ensure that there is written information for each programme on who takes decisions on credit transfer from previous studies or professional activities and whom the students should contact regarding such matters. Important to keep in mind when requesting a credit transfer is to make sure you get the decision in writing. It should clearly state type of professional experience or education that is intended. Should a credit transfer not be approved, the student may appeal the decision to the Appeals Board (ÖNH). The rejection must then be motivated by the institution and an appeal notice must also be sent to the student.[:]