Anstånd med att påbörja dina studierDefer the beginning of your studies

Enligt Högskoleförordningen får en högskola, om det finns särskilda skäl, i enskilda fall besluta att den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid högskolan får anstånd med att påbörja studierna.

Särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, militär grundutbildning enligt förordningen om militär grundutbildning eller uppskjuten ledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman.

För Lunds universitet gäller att ansökan om anstånd med studiestarten måste omgående skickas till det universitet eller den högskola där du blivit antagen. Kom ihåg att bifoga intyg som styrker skälen. Du måste också tacka JA till erbjuden plats på www.antagning.se. Beslut om anstånd fattas vid Lunds universitet av det område/fakultet eller berörd institution som ger utbildningen. För att kunna ta din plats i anspråk, måste du följa de instruktioner som du fått i samband med att anståndet beviljats.

Att tänka på och komma ihåg:

– Hör dig för så att utbildningen/kursen du är antagen till även går i framtiden och inte kommer att upphöra.

– Normalt kan du ansöka om anstånd i högst 18 månader om inte särskilda skäl finns för en längre tid.

– Universitet och högskolor har inte något bemyndigande att meddela föreskrifter om anstånd och kan därför inte ställa upp en tidsgräns inom vilken ansökan måste göras.

– Du måste tacka ja till utbildningen/kursen så att du är registrerad.

– Ovanstående gäller för alla antagna, även de som antagits som reserver.

– En nekad ansökan om anstånd kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

 

Läs även:

Överklagandenämndens praxis – Anstånd och studieuppehåll

Högskoleförordningen (1993:100) 7 kap 33 §

Studera.nu: Anstånd – att skjuta upp studierna

Universitets- och högskolerådets författningssamling: Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:3) om anstånd med studier för antagna samt studieuppehållAccording to the Higher Education, a university, if there are special reasons, can decide in individual cases that a person who is admitted to undergraduate courses or graduate level at the university can postpone the commencement of studies.

Specific reasons for the postponement of the commencement of studies can be social, medical or other special circumstances, e.g. child care, military or civilian service, student union assignments, military training under the regulation on military training or deferred leave in accordance with the law on workers’ rights to time off for training.

Specific reasons can also be time-limited trial period of some armed forces employment or service in the Armed Forces of the employed who occasionally serving squad leader, soldier, or sailor.

For Lund University to the application for deferment of study start must be promptly sent to the university or college where you have been accepted. Remember to attach a certificate proving grounds. You must also accept the offered place on www.antagning.se. A decision on deferment is taken at Lund University in the area / faculty or department concerned to provide the education. To be able to take your place in the claim, you must follow the instructions you received about the deferral granted.

To consider and remember:

– Make inquiries to the education / course you are admitted to even go in the future and will not end.

– Normally, you can apply for deferment for up to 18 months if there are no special reasons for a long time.

– Universities and colleges do not have any authority to issue regulations for respite and therefore cannot set a time limit within which an application must be made.

– You must accept the programme / course so that you are registered.

– The above applies to all admitted students, including those admitted as reserves.

– A denied request for deferment can be appealed to the Education Appeals Board (ENT). Make sure you get information about how to appeal against the decision.