[:sv]Värt att veta om scheman, litteraturlistor och kursplaner[:en]Useful information about course timetables, reading lists and syllabi[:]

[:sv]Starten för höstterminen närmar sig med stormsteg och för nya som gamla studenter är det viktigt att få tillgång till den information som är nödvändig för att kunna förbereda sina studier så mycket som möjligt. Nedan följer ett axplock från Rättighetslistan för Lunds universitets studenter som kan vara bra att känna till innan studierna sätter igång på allvar.

 • Universitetet är skyldigt att se till att kursscheman och tider för prov och omprov finns tillgängliga senast en månad före kursstart. Denna information ska även finnas tillgänglig på utbildningens hemsida och eventuell studentportal.
 • Vid schemaändringar är det universitetets skyldighet att snarast möjligt informera berörda studenter genom lättillgängliga och lämpliga kanaler. Under löpande kurs får schemaändringar endast göras vid oförutsedda händelser.
 • Uppgifter om kurslitteratur och annat studiematerial ska i största möjliga mån finnas tillgängliga åtta veckor före kursstart. För de som har behov av inläst material, tar det cirka åtta till tio veckor för MTM (Myndigheten för tillgängliga Medier) att producera en talbok.
 • Universitetet är skyldigt att se till att obligatorisk och rekommenderad kurslitteratur är allmänt tillgänglig, det vill säga möjlig att låna, köpa eller komma åt på nätet.
 • Kurs- och utbildningsplaner ska i normalfallet tillhandahållas senast en månad före sista ansökningsdagen. Dessa ska även finnas samlade på utbildningens hemsida och på studentportal om sådana finns.

Vad kan jag göra om detta inte efterföljs?

 1. Prata med den eller de personer som frågan berör och påtala problemet. Detta kan till exempel vara din lärare eller kurs-/programansvarig.
 2. Om du inte får gehör kan du istället vända dig till prefekten vid institutionen.
 3. När som helst under denna process kan du vända dig till din kår som kan hjälpa och stötta dig genom processen. Det är alltid bra att vända sig till kåren i första hand, eftersom de har ett nära samarbete och goda kontakter på både institutions- och fakultetsnivå. Dock kan kåren eller du själv när som helst konsultera Studentombudet för vidare stöttning.

[:en]We are rapidly approaching the start of the autumn semester. Regardless if you are a new or returning student it is important that you have access to some important information, to be able to prepare your studies. Below you will find some useful information taken from the List of Rights for students at Lund University, that can be of help prior to the start of the semester.

 • The University has an obligation to ensure that course timetables and dates and times of examinations and re-sits are available at least one month before the start of the course. The information should also be available on the course or programme website and student portal where applicable.
 • When changes are made to timetables, the University has an obligation to inform the students concerned as soon as possible through easily accessible and appropriate channels. Once a course is underway, changes may only be made to the timetable if unforeseen events occur.
 • Details of required reading and other study materials should be available eight weeks before the start of the course as far as possible. For those in need of talking books, it takes eight to ten weeks for MTM (the Swedish Agency for Accessible Media) to produce a talking book.
 • The University has an obligation to ensure that required and recommended reading is generally available, i.e. available to borrow, buy or read online.
 • Course and programme syllabi are normally to be supplied at least one month before the deadline for applications. They should also be available on the course or programme website and on the student portal if one exists.

 

What to do if any of the above isn’t followed?

 1. Talk to the person(s) concerned and address the problem. This might for example be your teacher or course- or program director.
 2. If you do not get a response to your problem or are not happy with the response, you can instead contact the Head of Department.
 3. At any time during this process, you can turn to your student union. The union can help and support you through the process. It is always good to turn to your union in the first instance as they have close and good relationships at both institution and faculty level. However, the union or yourself can at any time consult with the Student ombudsman for further support.

[:]