[:sv]Tidigare prov[:en]Past exams[:]

[:sv]

När terminen nu börjar närma sig sitt slut, får Studentombudet en del frågor om möjligheten att ta del av tidigare prov. För studenter vid Lunds universitet finns både en grundlagsskyddad rätt att ta del av tidigare tentor och en skyldighet för universitetet att ha ett urval av tidigare prov lätt tillgängliga.

Enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Tidigare prov vid Lunds universitet är allmänna handlingar. Du har rätt att få se de tidigare proven på plats där handlingen förvaras eller (eventuellt mot en mindre avgift) få en kopia. Det finns vissa sekretessbestämmelser i lag som anger undantag från offentligheten, men sekretess är ytterst sällan aktuellt för tidigare prov.

Rättighetslistan för studenter vid Lunds universitet har en bestämmelse, punkt 5.3 sista meningen (s. 6), som lyder: “Utöver det gäller för Lunds universitet att ett urval av tidigare givna prov ska finnas lätt tillgängliga i pappersform eller i största möjliga mån digitalt.” I princip är det upp till kursansvarig att välja vilka och hur många tidigare prov som delas ut till studenterna på detta sätt, så länge det är ett lämpligt urval och inte för få prov.

Om det saknas ett urval av tidigare prov på din kurs, kan du kontakta den lärare som är kursansvarig eller motsvarande person och efterfråga ett sådant urval. I största möjliga mån ska urvalet erbjudas digitalt.

Om du vill ta del av andra tidigare prov än de prov som erbjuds i urvalet, kan du kontakta den som förvarar det tidigare provet. Om inte kursadministrationen eller kursansvarig kan hjälpa dig, kan ett lämpligt sätt att gå vidare vara att skicka en begäran om utlämnande av allmän handling till registrator@lu.se. Ange åtminstone kurskod och information om vilka tentor det gäller (datum/tidsperiod). Om du vill se dem på plats, vilket alltid är utan kostnad och i princip ska ordnas samma dag eller i varje fall inom några arbetsdagar, kan du skriva att du vill ta del av dem så snart som möjligt på plats. Om du vill få en kopia av proven skickad till dig, bör du ange din adress. Du kan i samma mejl också ange att du önskar ett formellt överklagbart beslut i händelse av att proven inte kan lämnas ut.

Här ett exempel:

Ämne: ”Begäran om att få ta del av allmänna handlingar”
Text: ”Hej!
 
Jag önskar så snart som möjligt ta del av följande handlingar på plats på LU:
 
Samtliga prov som givits i kursen ABCA01 under perioden 2016-01-01 – 2016-09-01.
 
[Kursen ges på X-fakulteten av X-institutionen.] Så snart handlingarna finns tillgängliga önskar jag läsa dem. [Om jag inte kan ta del av handlingarna, önskar jag ett formellt överklagbart beslut.]
 
Tack för hjälpen!”

[:en]As a Student Ombudsman I get some questions about getting access to past exams. Students at Lund University can request access to all past exams and are entitled to easy access to a selection of past exams.

Under Chapter 2, Article 1 of The Freedom of the Press Act, everyone has the right to access public documents. Past exams at Lund University are public documents. You have the right to read the past exams or (possibly associated with a fee) request a copy. There are some secrecy exceptions, but these exceptions do not normally apply to past exams.

The List of Rights for students at Lund University has a rule, 5.3 last sentence (p. 6), as follows: “In addition, Lund University is to make easily available a selection of old examinations in paper format or, as far as possible, digitally.” The course director can choose which and how many past exams that are handed out to the students in this way, as long it is a suitable selection and not too few exams in the selection.

If there is no selection of past exams on your course, you can contact the course director and request a selection of past exams. As far as possible, the selection should be offered digitally.

If you want to access other past exams than the exams that are offered in the selection, you can contact the person who keeps the past exam. If the course administration and the course director cannot help you, you can try to send a request of access to public documents to registrator@lu.se. Include the course code and information about which old exams (dates/time period) your request is about.[:]