[:sv]Service och stöd[:en]Student Services[:]

[:sv]Du som är student vid Lunds universitet har tillgång till många olika sorters service och rådgivning för att din studietid ska bli så bra som möjligt. Nedan följer en beskrivning av några viktiga instanser att känna till. Om du inte vet vart du ska/kan vända dig kan du alltid kontakta mig, studentombudet, så hjälper jag dig att hitta rätt.

Studentreceptionen
Varmt välkommen till Studentreceptionen på Stora Algatan 4. Här kan du bland annat få svar på dina frågor om studier i Lund och utomlands.
Det här erbjuder Studentreceptionen dig
Studera utomlands

Studenthälsan – hälsa och livsstil
Studenthälsan finns för dig som behöver hjälp att hantera stress, prestationsångest, rädsla att tala inför andra, oro, alkoholproblem, sömnsvårigheter, nedstämdhet eller vill förändra din livsstil.
Mer om Studenthälsan

LU ServiceDesk
LU ServiceDesk erbjuder dig it-support.
Mer om LU ServiceDesk

Studieverkstaden – studieteknik och akademiskt skrivande
Studieverkstaden kan hjälpa dig att plugga bättre, bli säkrare i att tala inför andra och i att skriva akademiska texter.
Mer om Studieverkstaden

Pedagogiskt stöd – för dig som har en funktionsvariation
Du som har en funktionsnedsättning och behöver stöd för att kunna studera på samma villkor som andra är välkommen att kontakta Pedagogiskt stöd.
Mer om Pedagogiskt stöd

Studievägledning – inför och under din studietid
Du är hjärtligt välkommen till den allmänna studievägledningen för vägledningssamtal om utbildning och yrkesområden. Ämnesspecifika studievägledare finns även på universitetets olika institutioner.
Mer om studievägledningen

Karriärservice
Karriärverksamheter finns på flera håll inom universitetet.
Mer om karriärstöd, jobb och praktik

Studentprästerna
Studentprästerna i Lund finns till för studenter vid Lunds universitet. Oavsett tro eller livsåskådning välkomnas du till enskilda samtal. Studentprästerna ingår i krishanteringsgrupper vid institutioner och nationer.
Mer om Studentprästerna

Hjälp vid problem i din studiesituation
Det finns många som du kan vända dig till om du har frågor om eller behöver hjälp med sådant som berör din studiesituation.
Stöd vid problem i din studiesituation
Rättigheter och skyldigheter[:en]Lund University offers a range of services to facilitate day-to-day life for its international students. Below you find an introduction to some of the services offered. If you are not sure what organ to turn to, just ask me, the Student Ombudsman, and I will guide you.

Faculty coordinators and study advisors
The main contact for most international students at Lund University are the international coordinators, Master’s coordinators and/or study advisors at the faculties and departments. If you have any questions related to your studies at Lund University, these coordinators and advisors will be able to help you or refer you to the right person.
Study guidance at Lund University

International Desk
The University’s central International Desk helps international students with a range of academic and practical matters. The International Desk also arranges the Arrival Day and orientation weeks for new international students as well as different social activities throughout the academic year. The International Desk Facebook page is a key forum for current international students on campus at Lund University, providing information on social activities for international students, local events in the region and Swedish cultural traditions.
International Desk webpagek
News and events on the International Desk Facebook page

Careers Service
The Careers Service helps to prepare students for their transition into working life by giving seminars on the Swedish labour market and information on what recruiters are looking for. Careers support is available at several faculties.
Careers Service

Academic Support Centre
The Academic Support Centre offers consultations and seminars around academic writing, presentation skills and study skills.
Academic Support Centre

Disability Support Services
Disability Support Services offer learning support services and contact with specialist teachers and mentors.
Disability Support Services

Student Health Centre
Student Health Centre help students with problems with psychological issues. The Student Health Centre has counsellors, nurses, psychologists, psychiatrists and a physiotherapist to support students.
Counselling at the Student Health Centre

IT services and support
The Lund University Servicedesk provides help and support with students’ email accounts, the Student Portal and the wireless internet access around campus.
IT services and support

Help with problems during your studies
There are many that you can turn to if you have questions about or need help with matters concerning your study situation.
Getting help, making a complaint[:]

[:sv]Värt att veta om scheman, litteraturlistor och kursplaner[:en]Useful information about course timetables, reading lists and syllabi[:]

[:sv]Starten för höstterminen närmar sig med stormsteg och för nya som gamla studenter är det viktigt att få tillgång till den information som är nödvändig för att kunna förbereda sina studier så mycket som möjligt. Nedan följer ett axplock från Rättighetslistan för Lunds universitets studenter som kan vara bra att känna till innan studierna sätter igång på allvar.

 • Universitetet är skyldigt att se till att kursscheman och tider för prov och omprov finns tillgängliga senast en månad före kursstart. Denna information ska även finnas tillgänglig på utbildningens hemsida och eventuell studentportal.
 • Vid schemaändringar är det universitetets skyldighet att snarast möjligt informera berörda studenter genom lättillgängliga och lämpliga kanaler. Under löpande kurs får schemaändringar endast göras vid oförutsedda händelser.
 • Uppgifter om kurslitteratur och annat studiematerial ska i största möjliga mån finnas tillgängliga åtta veckor före kursstart. För de som har behov av inläst material, tar det cirka åtta till tio veckor för MTM (Myndigheten för tillgängliga Medier) att producera en talbok.
 • Universitetet är skyldigt att se till att obligatorisk och rekommenderad kurslitteratur är allmänt tillgänglig, det vill säga möjlig att låna, köpa eller komma åt på nätet.
 • Kurs- och utbildningsplaner ska i normalfallet tillhandahållas senast en månad före sista ansökningsdagen. Dessa ska även finnas samlade på utbildningens hemsida och på studentportal om sådana finns.

Vad kan jag göra om detta inte efterföljs?

 1. Prata med den eller de personer som frågan berör och påtala problemet. Detta kan till exempel vara din lärare eller kurs-/programansvarig.
 2. Om du inte får gehör kan du istället vända dig till prefekten vid institutionen.
 3. När som helst under denna process kan du vända dig till din kår som kan hjälpa och stötta dig genom processen. Det är alltid bra att vända sig till kåren i första hand, eftersom de har ett nära samarbete och goda kontakter på både institutions- och fakultetsnivå. Dock kan kåren eller du själv när som helst konsultera Studentombudet för vidare stöttning.

[:en]We are rapidly approaching the start of the autumn semester. Regardless if you are a new or returning student it is important that you have access to some important information, to be able to prepare your studies. Below you will find some useful information taken from the List of Rights for students at Lund University, that can be of help prior to the start of the semester.

 • The University has an obligation to ensure that course timetables and dates and times of examinations and re-sits are available at least one month before the start of the course. The information should also be available on the course or programme website and student portal where applicable.
 • When changes are made to timetables, the University has an obligation to inform the students concerned as soon as possible through easily accessible and appropriate channels. Once a course is underway, changes may only be made to the timetable if unforeseen events occur.
 • Details of required reading and other study materials should be available eight weeks before the start of the course as far as possible. For those in need of talking books, it takes eight to ten weeks for MTM (the Swedish Agency for Accessible Media) to produce a talking book.
 • The University has an obligation to ensure that required and recommended reading is generally available, i.e. available to borrow, buy or read online.
 • Course and programme syllabi are normally to be supplied at least one month before the deadline for applications. They should also be available on the course or programme website and on the student portal if one exists.

 

What to do if any of the above isn’t followed?

 1. Talk to the person(s) concerned and address the problem. This might for example be your teacher or course- or program director.
 2. If you do not get a response to your problem or are not happy with the response, you can instead contact the Head of Department.
 3. At any time during this process, you can turn to your student union. The union can help and support you through the process. It is always good to turn to your union in the first instance as they have close and good relationships at both institution and faculty level. However, the union or yourself can at any time consult with the Student ombudsman for further support.

[:]