[:sv]Kurs(ut)värdering[:en]Course evaluations[:]

[:sv]Vi närmar oss slutet av vårterminen med stormsteg och nästintill alla studenter på Lunds universitet kommer inom loppet av några dagar att ombes fylla i en kursvärdering för kursen de senast läst.

I Högskoleförordningen anges att studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Vidare står det att högskolan ska sammanställa kursvärderingarna, samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna och att resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14) I universitetets föreskrifter gällande kursvärdering och kursutvärdering fastställs att studenters och anställdas integritet ska beaktas i arbete med kursvärderingar och kursutvärderingar.

Universitetet är därför skyldigt att se till att följande punkter följs (hämtat ur Rättighetslistan):

7.1 Tid ska avsättas i kursschemat för genomförande av kursvärdering. Genomförande och tidsram ska vara sådana att de uppmuntrar till svar.

7.2 Studenterna har rätt att delta i kursvärdering anonymt i förhållande till läraren/ examinatorn.

7.3 Kursvärderingens utformning, innehåll och uppföljning ska bestämmas efter samråd med studentrepresentanter.[:en]

We are approaching the end of the spring semester really fast and almost all students at Lund University will within a few days finish a course evaluation for the course they last read.

The Higher Education Ordinance states that students who are taking or have completed a course shall be given the opportunity to express their experience and views of the course through a course evaluation organised by the university. In addition, it states that the university shall compile the course evaluations into a report, inform the students of the results and any measures decided in consequence, and that the results shall be kept available for students (HEO 1:14). The University’s regulations on course evaluations and course evaluation reports lay down that students’ and employees’ integrity shall be taken into account in the work on the evaluations and reports.

The University is therefore obliged to ensure that the following points are followed (gathered from the List of Rights):

7.1 Time is to be set aside on the course timetable for the completion of a course evaluation. The time allowed and method used are to be such that they encourage responses.

7.2 Students have the right to complete course evaluations anonymously in relation to the lecturer/examiner.

7.3 The design, content and follow-up of course evaluations shall be decided after consultation with student representatives.[:]

[:sv]Tillgodoräknande – vad gäller?[:en]Credit transfer – how does it work?[:]

[:sv]En student har rätt att tillgodoräkna sig såväl kurser som delkurser med godkänt resultat till en utbildning vid exempelvis ett annat universitet. Dock ska det inte finnas en väsentlig skillnad mellan utbildningarna (Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6 §). Rätten till tillgodoräknande syftar till att en student inte ska behöva studera och examineras på kunskaper och färdigheter som den redan har skaffat sig. Till bestämmelsen finns också en särskild bevisregel knuten som innebär att det är lärosätet som studenten sökt till som skall visa om det föreligger en väsentlig skillnad mellan utbildningarna (Proposition 2001/02:15. Den öppna högskolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet, s. 180).

De kunskaper och färdigheter som studenter besitter behöver inte nödvändigtvis vara från en utbildning utan kan vara kunskaper som har förvärvats i yrkeslivet i form av praktik eller arbete. Med utgångspunkten i de kunskaperna och färdigheterna som studenten refererar till görs då en granskning. Här bedöms inte endast kursens innehåll utan en granskning görs även utifrån kursens mål. Olika upplägg kan leda fram till samma mål, universitetet har här friheten men också ansvaret för att kunna avgöra vilka vägar som kan nå fram till kursmålet. Detta görs så länge det inte finns någon väsentlig skillnad mellan utbildningarna. För att komma fram till om det finns någon väsentlig skillnad blir det därför viktigt att en individuell prövning görs angående om studentens utbildning eller yrkeserfarenheten kan tillgodoräknas.

Enligt Rättighetslistan (3.3) har universitetet en skyldighet att se till så att det för varje utbildning finns skriftlig information om vem som beslutar om tillgodoräknande, och vem som studenterna ska vända sig till. Viktigt att tänka på vid begäran om ett tillgodoräknande är att få beslutet skriftligt. Det ska då framgå vilken typ av yrkeserfarenhet eller utbildning i form av exempelvis kurs eller delkurs som avses. Skulle ett tillgodoräknade inte gå igenom kan studenten överklaga beslutet till Överklagandenämnden (ÖNH). Avslaget ska då vara motiverat av institutionen och en överklagandehänvisning ska även ha skickats med till studenten.[:en]A student is entitled to a credit transfer for both courses and part-courses with approved results to an education at, for example, another university. However, there should be no significant difference between the programs or courses (the Higher Education Ordinance (1993: 100) Chapter 6, Section 6). The right to credit transfer aims to make sure that a student shouldn’t have to study and be examined on knowledge and skills that they have already obtained. The decision also contains a special proof of proof that means that the university is sought to show if there is a significant difference between the programs or courses (Proposition 2001/02: 15. Open University, Stockholm: Ministry of Education, p. 180).

The knowledge and skills that students possess don’t necessarily need to be from an education but can be knowledge acquired in their professional life by an internship or job. Based on the knowledge and skills that the student refers to, a review is made. Here, not only the content of the course is assessed, but a review is also made based on the course’s goals. Different structures can lead to the same goal, the university has freedom here, but also the responsibility for determining which pathways can reach the course goals. This is done if there is no significant difference between the programs. To determine whether there is any significant difference, it is therefore important that an individual examination is made regarding whether the student’s education or professional experience can be credited.

According to the List of Rights (3.3), the university has an obligation to ensure that there is written information for each programme on who takes decisions on credit transfer from previous studies or professional activities and whom the students should contact regarding such matters. Important to keep in mind when requesting a credit transfer is to make sure you get the decision in writing. It should clearly state type of professional experience or education that is intended. Should a credit transfer not be approved, the student may appeal the decision to the Appeals Board (ÖNH). The rejection must then be motivated by the institution and an appeal notice must also be sent to the student.[:]

[:sv]Handledning vid examensarbete och uppsats[:en]Supervision of degree projects and theses[:]

[:sv]Såhär vid slutet av vårterminen är det många studenter som sitter med slutklämmen av sin uppsats. Är du en av dem som sliter ditt hår över syfte och frågeställning IGEN, eller känner dig snarare nästintill redo och börjar se slutet? Oavsett så finns det en del rättigheter som du som student kan luta dig mot vid uppsatsarbetet, speciellt angående handledningen.

För att garantera hög kvalitet på handledningen bör så långt möjligt handledarna vara disputerade och ha genomgått högskolepedagogisk utbildning i handledning. Därtill ska du som student i normalfallet få en i förväg avtalad tid för handledning. Handledning bör ske genom personliga möten, om inte kursen ges via internet eller annat överenskommits mellan dig och din handledare. Du ska få handledning avseende bland annat ämnesval, examensarbetets omfattning, uppläggning och genomförande samt teori- och metodfrågor. Handledning kan ske enskilt eller i grupp.

Om samarbetet med din handledare inte fortlöper som du tänkt dig eller är bekväm med ska du ges möjlighet att byta handledare om särskilda skäl talar för det, och i mån av tillgång till handledare. Universitetet ska även se till att handledare och examinator om möjligt inte är samma person om inte särskilda och väl motiverade skäl talar för det.

Om du upplever problem med din handledare kan du i första hand vända dig till kursansvarig lärare eller liknande. Glöm inte att du även alltid kan ta kontakt med din kår eller studentombudet för frågor, men även råd och stöd eller medling mellan dig och universitetet.

Lycka till med uppsatsen![:en]It is the end of the spring term and many students are finalising the final bits of their thesis. Are you one of those who pulls your hair yet another time over purpose and key question, or are you one of those who feels almost ready and starts seeing the end? Nevertheless, there are some rights that you, as a student, can lean towards during they essay work, especially regarding supervision.

In order to guarantee high-quality supervision, the supervisors should, as far as is possible, hold PhDs and have completed training in higher education supervision. Moreover, the supervision is normally to take place at pre-arranged meetings. Unless the course is delivered online, or the student and supervisor come to another agreement, supervision should be in the form of face-to-face meetings. You are to receive supervision pertaining to the selection of the topic, the scope of the degree project, the structure and execution of the project, and theory and methodology questions. Supervision can be one-to-one or in groups.

If the co-operation between you and your supervisor is not working so well you are to be offered the possibility of changing supervisors if there are special reasons and if other supervisors are available. The University is also to ensure that, if possible, the supervisor and the examiner are not the same person, unless there are special and well-founded reasons.

If you are experiencing troubles with your supervisor you could firstly speak with course leader or similar. Don’t forget that you can always contact your student union or the student ombudsman for questions, but also advise and support, or mediating between you and the university.

Good luck with your work![:]