[:sv]Misstänkt för fusk[:en]Suspected of cheating[:]

[:sv]Skulle en student misstänkas för fusk vid ett examinationsmoment så är det upp till examinatorn att ta ställning till hur ärendet ska hanteras. Dock står det inte uttryckt i högskoleförordningen vem som bör göra en anmälan men att misstanken skall anmälas.

Skulle fallet gå upp till disciplinnämnden är det rekommenderat att studenten skriva ner omständigheterna som har lett till den rådande situationen i ett samlat yttrande (studenten ombeds att göra detta via den juridiska avdelningen på universitetet). I detta kan man bland annat ta in yttrande från exempel en studiekamrat, lärare eller annan berörd person om det är att anses relevant. Vidare kan man även ta med hur situationen har berört ens studiesituation samt tidigare omständigheter som kan vara relevanta för ärendet.

Anledningen till förklaringen ovan gäller ett av de disciplinärenden som Studentombudet fått in. Studentombudet har uppmärksammat att det på många institutioner inte finns någon dokumentation över hur skrivningsvakterna bör agera när en student ertappas för fusk. Liksom studenterna ska bli informerade om vad som anses som giltiga eller ogiltiga hjälpmedel, lika väl bör tentavakterna veta vilka rutiner som finns vid exempelvis konfiskering av medhavt material som kan anses som ett otillåtet hjälpmedel.

Studentombudets rekommendation är att Lunds universitet ser över om det bör finnas en handbok för hur tentavakter bör hantera dessa typer av ärenden. N. Jareborg tar i sin bok Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör bland annat upp vikten av goda rutiner och att det på grund av utredningsskäl ska finnas möjlighet till att säkra bevisning genom bland annat en fotokopia eller att blanka ytor på skrivningspapper är markerade så att det inte finns tvivel vad som skrevs på tentan. Det bör finnas färdiga rutiner för att förebygga fusk, på så vis vet tentavakterna hur de bör agera om en student vägra visa medhavt material eller om en student skulle anses störa andra vid en tentamen. Med detta rekommenderar studentombudet klara instruktioner till samtliga parter vid en tentamen för att förebygga missförstånd. Detta med hänsyn till att studenten inte ska försätts i en trängd situation inför sin klass om denne skulle bli misstänkt för fusk.[:en]If a student is suspected of cheating during an examination, it is up to the examiner to decide how the matter should be handled. However, it is not expressed in the Higher Education who should make a report but the suspicion must be reported.

Should the case go up to the Disciplinary Committee, it is recommended that the student write down the circumstances that led to the current situation in a comprehensive opinion (students are asked to do so by the legal department at the university). Then the student can include a statement from a fellow student, teacher or other person concerned if it is relevant. Furthermore, you can also bring what a potential suspension would meant to you and other circumstances which may be relevant to the case.

The reason for the above explanation is one of the disciplinary cases that the Student Ombudsman has received. The Student Ombudsman has noted that in many institutions there is no documentation on how to exam guards should act when a student is caught cheating. Like the students should be informed about what is considered as valid or invalid aids, as well should exam guards know which procedures are for example the confiscation of the help materials that can be considered as unlawful aid.

The Student Ombudsman recommendation is that Lund University is reviewing whether there should be a guide for how the exam guards should handle these types of cases. N. Jareborg takes in his book Discipline Responsibility for students who threaten or disturb amongst other things, the importance of good practices, and because of investigative reasons, to be able to secure evidence by including a photocopy or making sure that shiny surfaces on writing papers are marked so that there is no doubt what is written at the time of the exam. There should be finished procedures to prevent fraud, so that the exam guards know how they should act if a student refusing to show the help material or if a student would be considered disturbing others during an exam. With that the Student Ombudsman encourage clear instructions to all parties during an exam in order to prevent misunderstandings. Also taking into account that the student should not be placed in a difficult situation facing his or her class mates if he or she should be suspected of cheating.[:]