Inställda kurser och ändrade behörighetskravCancelled courses and changes to admission requirements

Visste du att Lunds universitet är skyldigt att se till att den som antagits till kurs som måste ställas in i så stor utsträckning som möjligt erbjuds fullgott alternativ? Så är det. Detta gäller likaså om du har ansökt till ett program på grund av de valbara kurser som annonserades vid ansökningstillfället ställs in (om de ges av samma fakultet). Där till har universitetet en skyldighet att se till att beslut om ändrade behörighets- och urvalsregler för fristående kurser respektive för utbildningsprogram tas i så god tid att de kan tillkännages i informations- och ansökningsmaterial senast ett år innan de ska tillämpas för första gången.

Om detta inte efterföljs kan du vända dig till program- eller kursansvarig, alternativt kontakta prefekten eller studierektorn för kursen/utbildningen. Glöm inte att du alltid kan rådfråga din kår (i första hand) eller studentombudet om du har några frågor som berör detta ämne.Did you know that Lund University has an obligation to ensure that those admitted to a course that has to be cancelled are offered a suitable alternative as far as possible? That’s correct. This also applies if you have applied to a program because of the elective courses announced at the time of application are cancelled (If they are given by the same faculty). In addition, the University has an obligation to ensure that decisions on changes to admission requirements and selection rules for free-standing courses and degree programmes are taken in good time so that they can be announced in information and application materials at least one year before they will be applied for the first time.

If this is not followed, you can turn to the program or course coordinator, or contact the department head or director of studies for the course / program. Do not forget that you can always consult your student union (primarily) or the Student Ombudsman if you have any questions concerning this topic.

Den centrala SSO-utbildningen, våren 2017Den centrala SSO-utbildningen, våren 2017

Den 21 mars arrangerades vårens centrala studerandeskyddsombudsutbildning (SSO-utbildning) där 15 stycken certifierades. Listan över universitetets samtliga SSO och HSSO (huvudstuderandeskyddsombud) kommer snart att vara uppdaterad här.

Under höstterminen kommer även nätverksträffar att anordnas med olika inriktningar för att bidra till erfarenhetsutbyte och fortbildning inom området. Nästa träff kommer att handla om den fysiska studiemiljön med inriktning på stress och kommer att hållas i april – exakt datum kommer att kommuniceras till alla nya och gamla SSO.

Nedan följer presentationsmaterialet samt materialet i förvaringsfoldern som alla SSO fick ut i samband med utbildningen. För de om är intresserad av utbildningen eller ej kunde medverka hoppas vi att materialet kan vara till hjälp.

1. Central SSO utbildning

2. SSO Arbetsmiljölagen för studerande

3. SSO Psykosocial miljö

4. SSO kårnivå Teknologkåren

SSO utbildningsmaterial, Förvaringsfoldern VT17Den 21 mars arrangerades vårens centrala studerandeskyddsombudsutbildning (SSO-utbildning) där 15 stycken certifierades. Listan över universitetets samtliga SSO och HSSO (huvudstuderandeskyddsombud) kommer snart att vara uppdaterad här.

Under höstterminen kommer även nätverksträffar att anordnas med olika inriktningar för att bidra till erfarenhetsutbyte och fortbildning inom området. Nästa träff kommer att handla om den fysiska studiemiljön med inriktning på stress och kommer att hållas i april – exakt datum kommer att kommuniceras till alla nya och gamla SSO.

Nedan följer presentationsmaterialet samt materialet i förvaringsfoldern som alla SSO fick ut i samband med utbildningen. För de om är intresserad av utbildningen eller ej kunde medverka hoppas vi att materialet kan vara till hjälp.

1. Central SSO utbildning

2. SSO Arbetsmiljölagen för studerande

3. SSO Psykosocial miljö

4. SSO kårnivå Teknologkåren

SSO utbildningsmaterial, Förvaringsfoldern VT17

Rätten till ditt arbeteThe right to what’s yours

Upphovsrätten till ditt arbete börjar automatiskt gälla när du har färdigställt det. Du behöver således inte använda dig av copyrightsymbolen på ditt arbete utan det räcker med namn, datum och årtal.

Om universitetet skulle vilja använda ditt arbete i till exempel undervisningssyfte är det att rekommendera att ni diskuterar och avtalar om nyttjandet, gärna skriftligen. Bland annat kan det vara bra att avtala om namngivningen och att åskådaren alltid ska se vem som skapat materialet. Som upphovsman/kvinna och studenten även alltid rätta att bli namngiven vid en eventuell publicering. Det går dessutom att avtal om hur länge materialet ska/får användas, var det kommer att användas och hur omfattningen av detta kommer att se ut. Vidare kan det även vara bra att avtala om hur tillgängligheten ska se ut, kommer det delas ut på lektioner eller ligga uppe på webben? Kommer några förändringar eller uppdateringar att göras i materialet? Slutligen är det även bra att avtala om eventuell ersättning för användningen av materialet.

Hur går detta då ihop med att allt som lämnas in till myndighet blir allmänna handling? Då universitetet är en myndighet blir allt som skickas in, per automatik, allmän handling (Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap. 6§). Det kan exempelvis handla om prov, uppsatser, rapporter eller något annat material som har skickats in. Med stöd av offentlighetsprincipen innebär detta att vem som helst kan kontakta universitetet och begära att få ta del av materialet. Detta förutsätter dock att den allmänna handlingen inte innehåller sekretessbelagda uppgifter. Studenter räknas dock inte som en del av myndigheten, så fram till att du skickar in ditt material till universitetet anses det inte som en allmän handling. Dock, oavsett om du skickar in ditt examensarbete eller något annat material så kvarstår din upphovsrätt och du äger med detta rätten att bestämma hur materialet ska användas.

The copyright of your work will automatically apply when you have completed it. You need not use the copyright symbol on your work only name, date and year.

If the university would like to use your work in educational purposes, it is recommended that you discuss and agree on the use, preferably in writing. Among other things, it may be useful to agree on naming and that the viewer always should see who created the material. As the author the student is always right to be named in any publication. There should also be an agreement on how long the material will / may be used, where it will be used and the extent of this will look like. Furthermore, it may also be useful to agree on how accessibility should look like, it will be distributed on the lessons or on the web? Will any changes or updates to be made in the material? Finally, it is also possible to agree on any remuneration for the use of the material.

How does this go together with that everything submitted to the authority becomes a public document? As the university is a public authority everything that’s submitted, automatically, is a public document (Press Act (1949: 105) Chapter 2. Section 6). This may involve, for example tests, essays, reports, or other materials that have been submitted. With the support of the principle of publicity means that anyone can contact the university and request some of the material. This assumes, however, that the public document does not contain classified information. Students are not counted as part of the authority, so until you send in your material to the university is not considered as a public document. However, whether you are submitting your thesis or any other material the copyright remains your own, and with this the right to decide how the material will be used.