Handledning efter kursens slut?Supervision after the course has finished?

När en student känner sig redo att gå upp med sin uppsats diskuteras ofta detta med handledaren och ett gemensamt beslut fattas om uppsatsen är redo eller inte. För många studenter tar uppsatsprocessen längre tid en den utsatta terminen, och rätten till fortsatt handledning blir då aktuell.

Rapporten ”Rättssäker examination”, utgiven av Universitetskanslersämbetet (UKÄ), framför att studenten bör har rätt till fortsatt handledning efter kursen är slut om inget annat föreskrivs i kursplanen. Vidare i ett av ärendena som har tagits upp av UKÄ gavs uttalandet att det kan anses som praxis att en student ska kunna få (inom rimliga gränser) handledning tills uppsatsen anses färdig. Enligt ”Rättighetslistan för Lunds universitets studenter” ska dock studenten vid kursens start bli meddelad om rätten till handledning och dess omfattning.

Studentombudet har sett att det på de olika institutionerna kan skilja sig i frågan om fortsatt handledning efter kursens avslut och rekommenderar därför tydlighet i kursplanen. Annars bör studenten använda sig av UKÄ:s uttalande om att det är att anses som praxis att få fortsatt hjälp (inom vissa ramar) tills att uppsatsen är avslutad.

Läs även:

Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44

HSV. Rättssäker examination. 2. uppl. 2008:36 R. Tryckeri. Stockholm, 2008When a student feels ready to go up with their degree project the matter is often discussed this with the supervisor and a joint decision is taken if the project is ready or not. For many students, it takes longer to finish their degree project than the allocated semester and questions about continued supervision often come up.

The report “Rättssäker examination”, published by Universitetskanslersämbetet (UKÄ), says that the student should have the right to continued supervision after the course is over, unless otherwise provided in the syllabus. Furthermore, in one of the cases that have been raised by UKÄ there was a statement saying that it may be considered as practice that a student should be able to get (within reason) supervision until the degree project is considered finished. According to “the list of rights for students at Lund university” the students should be notified of the right to supervision and its scope at the beginning of the course.

The Student Ombudsman has noticed that the various departments can differ on the issue of continued supervision after the course is completed and therefore recommends clarity of the matter in the syllabus. Otherwise, the student should make use of UKÄ’s statement that it is to be considered as practice that a student should be able to get (within reason) supervision until the degree project is considered finished.

Får institutionen göra så? En djupdykning i schemaändringarFår institutionen göra så? En djupdykning i schemaändringar

På senaste tiden har studentombudet blivit kontaktad av studenter som upplevt att deras scheman ändrats mitt i terminen. Och den avslutande frågan i de allra flesta mail är, får institutionen göra så?

Precis som det faktum att litteraturlistan ska komma ut i god tid före kursstart ska schemat finnas tillgängligt. Rättighetslistan punkt 3.5 säger att universitetet är skyldigt att set till att schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vad som är viktigt att komma ihåg är att kursstart i den här bemärkelsen betyder den dag kursen börjar i sin helhet och inte den enskilda delkursen.

Det är viktigt att förstå vilka nackdelar ett försenat schema samt ändringar under terminen kan medföra. Det kan exempelvis vara studenter med barn, studenter som läser dubbelt eller har ett arbete vid sidan om studierna som hamnar i en besvärlig situation. Det är inte ovanligt att studenter under vissa perioder kompletterar en gammal kurs parallellt och som inte får ihop sina studier vid schemaändringar. Det handlar om att studenterna ska kunna planera sina studier i god tid och med detta ska ha tillgång till den information som behövs. Därför ska schemaändringar undvikas, skulle det trots allt behövas ska det snabbt och tydligt informeras om för att förhindra oroligheter och ryktesspridning. En tydlig kommunikation utåt blir därför en avgörande faktor.

Om inte litteraturlistan eller schemat är tillgängligt eller ändringar har skett:

1. Sök upp vem som är ansvarig för kursen eller utbildningen

2. Hänvisa till rättighetslistan och förklarar de rådande omständigheterna

Ange: kursens kod & namn, datum eller litteratur som gäller.

3. Skicka förtydligandet till ansvarig med en kopia till prefekt eller motsvarande vid institutionen. Informera gärna kår eller studentombud.

Läs även:

Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap 3 §
Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44, § 3.5 och 3.7 På senaste tiden har studentombudet blivit kontaktad av studenter som upplevt att deras scheman ändrats mitt i terminen. Och den avslutande frågan i de allra flesta mail är, får institutionen göra så?

Precis som det faktum att litteraturlistan ska komma ut i god tid före kursstart ska schemat finnas tillgängligt. Rättighetslistan punkt 3.5 säger att universitetet är skyldigt att set till att schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vad som är viktigt att komma ihåg är att kursstart i den här bemärkelsen betyder den dag kursen börjar i sin helhet och inte den enskilda delkursen.

Det är viktigt att förstå vilka nackdelar ett försenat schema samt ändringar under terminen kan medföra. Det kan exempelvis vara studenter med barn, studenter som läser dubbelt eller har ett arbete vid sidan om studierna som hamnar i en besvärlig situation. Det är inte ovanligt att studenter under vissa perioder kompletterar en gammal kurs parallellt och som inte får ihop sina studier vid schemaändringar. Det handlar om att studenterna ska kunna planera sina studier i god tid och med detta ska ha tillgång till den information som behövs. Därför ska schemaändringar undvikas, skulle det trots allt behövas ska det snabbt och tydligt informeras om för att förhindra oroligheter och ryktesspridning. En tydlig kommunikation utåt blir därför en avgörande faktor.

Om inte litteraturlistan eller schemat är tillgängligt eller ändringar har skett:

1. Sök upp vem som är ansvarig för kursen eller utbildningen

2. Hänvisa till rättighetslistan och förklarar de rådande omständigheterna

Ange: kursens kod & namn, datum eller litteratur som gäller.

3. Skicka förtydligandet till ansvarig med en kopia till prefekt eller motsvarande vid institutionen. Informera gärna kår eller studentombud.

Läs även:

Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap 3 §
Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44, § 3.5 och 3.7