Studentombudets ärenderapport, 2015/2016Studentombudets ärenderapport, 2015/2016

I eftermiddag presenteras studentombudets ärenderapport avseende det akademiska året 2015/2016!

Syftet med studentombudets ärenderapporter är att på ett tematiskt sätt redovisa statistik över de studierelaterade problem som Lunds universitets studenter upplever under sin studietid. Den övergripande målsättningen för alla rapporter är att synliggöra trender i problemområden som bör uppmärksammas på institutions- och fakultetsnivå.

Syftet med årets ärenderapporten är tvåfaldigt. Dels redovisas statistik över de ärenden som inkommit till studentkårerna för att ge en bild av de problemsituationer som studenter funnit sig i under det akademiska året 2015/2016. Dels vill studentombudet lyfta fram och informera om bristande tillgänglighet, som sedan 1 januari 2015 är en av diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen.

Redan nu kan du ta del av rapporten i elektroniskt format, eller om du föredrar, lyssna på rapporten genom inspelade ljudfiler. KLICKA HÄR!

Vad? Studentombudet vid Lunds universitets studentkårer släpper för fjärde året i rad en ärenderapport som belyser de problemområde studenterna på Lunds universitet uppmärksammat.

När? Släppet sker den 25 januari från klockan 16:00. Två kortare presentationer hålls klockan 16:15 och 16:46.

Var? Studentlivsvåningen, AF-borgen, våning 3.

Kan jag överklaga mitt betyg?Can I appeal a grade?

Det finns inga möjligheter att överklaga ett betyg. I Högskoleförordningen finns däremot en möjlighet för den lärare som satt ett betyg att ändra betyget om det är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning. Ändringen måste dock kunna ske snabbt och enkelt och får inte innebära att betyget sänks. Lärarens ändring av det satta betyget kan till exempel bero på att ett bedömningsunderlag förbisetts eller att läraren delat ut fel antal maxpoäng på ett korrekt svar.

Kan jag överklaga mitt betyg?

Det finns inga möjligheter att överklaga examinators (lärarens) beslut om betyg (Högskoleförordningen (1993:100) 12 kap. 2 och 4 §§)

Kan jag begära omprövning av betygsbeslutet?

Enligt högskoleförordningen 6 kap. 24 § finns en möjlighet för den lärare som satt

ett betyg att ändra betyget om:

a) beslutet är uppenbart oriktigt, och

b) beslutet kan ändras snabbt och enkelt, och

c) ändringen inte innebär att betyget sänks

Den som vill begära omprövning bör göra det skriftligt och tydligt ange vad som är “uppenbart oriktigt”. Skrivelsen bör sedan skickas till den examinerande läraren som har beslutsrätt i frågan och det finns ingen tidsbegränsning för när detta måste ske. Vid vissa institutioner används blanketter vid ansökan om omprövning. Ta reda på vad som gäller för just dig innan du går vidare. Du ska sedan bli informerad om utfallet skriftligen.

Vid frågor eller funderingar får du gärna höra av dig till studentombudet!There is no way to appeal a grade. According to the Higher Education Ordinance there is however an opportunity for the teacher who sat the grade to change it if it is obviously incorrect because of new circumstances or for any other reason. The change must be done quickly and easily, and can not mean lowering the grade. Teacher modification of the set rating can for example be due to an assessment basis has been overlooked or that the teacher handed out the wrong number of maximum points for a correct answer.

Can I appeal my grade?

There is no opportunity to appeal against the examiner’s (teacher’s) decision regarding your grade (Higher Education Ordinance (1993: 100) 12 Ch. 2 and 4 §§)

Can I ask for a review of the rating decision?

According to the Higher Education Ordinance 6 chap. § 24 is an opportunity for the teachers who sat

The grade to change the grade if:

a) the decision is clearly incorrect, and

b) the decision can be changed quickly and easily, and

c) the amendment does not mean lowering the grade

Anyone who wants to ask for reconsideration should do so in writing and clearly state what is “obviously wrong”. The letter should then be sent to the examining teacher who has discretion in the matter. Some departments use forms for applying for reconsideration. Find out what rules apply to you before you go on. You will then be informed of the outcome in writing.

For questions or concerns, don’t hesitate to contact the student ombudsman!

Anstånd med att påbörja dina studierDefer the beginning of your studies

Enligt Högskoleförordningen får en högskola, om det finns särskilda skäl, i enskilda fall besluta att den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid högskolan får anstånd med att påbörja studierna.

Särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, militär grundutbildning enligt förordningen om militär grundutbildning eller uppskjuten ledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman.

För Lunds universitet gäller att ansökan om anstånd med studiestarten måste omgående skickas till det universitet eller den högskola där du blivit antagen. Kom ihåg att bifoga intyg som styrker skälen. Du måste också tacka JA till erbjuden plats på www.antagning.se. Beslut om anstånd fattas vid Lunds universitet av det område/fakultet eller berörd institution som ger utbildningen. För att kunna ta din plats i anspråk, måste du följa de instruktioner som du fått i samband med att anståndet beviljats.

Att tänka på och komma ihåg:

– Hör dig för så att utbildningen/kursen du är antagen till även går i framtiden och inte kommer att upphöra.

– Normalt kan du ansöka om anstånd i högst 18 månader om inte särskilda skäl finns för en längre tid.

– Universitet och högskolor har inte något bemyndigande att meddela föreskrifter om anstånd och kan därför inte ställa upp en tidsgräns inom vilken ansökan måste göras.

– Du måste tacka ja till utbildningen/kursen så att du är registrerad.

– Ovanstående gäller för alla antagna, även de som antagits som reserver.

– En nekad ansökan om anstånd kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

 

Läs även:

Överklagandenämndens praxis – Anstånd och studieuppehåll

Högskoleförordningen (1993:100) 7 kap 33 §

Studera.nu: Anstånd – att skjuta upp studierna

Universitets- och högskolerådets författningssamling: Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:3) om anstånd med studier för antagna samt studieuppehållAccording to the Higher Education, a university, if there are special reasons, can decide in individual cases that a person who is admitted to undergraduate courses or graduate level at the university can postpone the commencement of studies.

Specific reasons for the postponement of the commencement of studies can be social, medical or other special circumstances, e.g. child care, military or civilian service, student union assignments, military training under the regulation on military training or deferred leave in accordance with the law on workers’ rights to time off for training.

Specific reasons can also be time-limited trial period of some armed forces employment or service in the Armed Forces of the employed who occasionally serving squad leader, soldier, or sailor.

For Lund University to the application for deferment of study start must be promptly sent to the university or college where you have been accepted. Remember to attach a certificate proving grounds. You must also accept the offered place on www.antagning.se. A decision on deferment is taken at Lund University in the area / faculty or department concerned to provide the education. To be able to take your place in the claim, you must follow the instructions you received about the deferral granted.

To consider and remember:

– Make inquiries to the education / course you are admitted to even go in the future and will not end.

– Normally, you can apply for deferment for up to 18 months if there are no special reasons for a long time.

– Universities and colleges do not have any authority to issue regulations for respite and therefore cannot set a time limit within which an application must be made.

– You must accept the programme / course so that you are registered.

– The above applies to all admitted students, including those admitted as reserves.

– A denied request for deferment can be appealed to the Education Appeals Board (ENT). Make sure you get information about how to appeal against the decision.