SSO-utbildningen: material och nätverkSSO-utbildningen: material och nätverk

Den 1 november arrangerades hösten centrala studerandeskyddsombudsutbildning (SSO-utbildning) där cirka 25 stycken certifierades. Idag har vi en uppdaterad lista med samtliga SSO, och HSSO här.

Under vårterminen kommer även nätverksträffar att anordnas med olika inriktningar för att bidra till erfarenhetsutbyte och fortbildning inom området. Nästa ämne kommer att handla om den psykosociala studiemiljön med inriktning på stress och kommer att hållas av Staffan Wester från Studenthälsan.

Nedan följer presentationsmaterialet samt materialet i förvaringsfoldern som alla SSO fick ut i samband med utbildningen. För de om är intresserad av utbildningen eller ej kunde medverka hoppas vi att materialet kan vara till hjälp.

1. Central SSO utbildning
2. SSO Arbetsmiljölagen för studerande
3. SSO Psykosocial miljö

SSO utbildningsmaterial, Förvaringsfoldern HT16

 

För inbjudan till nätverksträffen samt anmälan, följ länken nedan:

https://goo.gl/forms/uQ5eYPAFugy6jsPG3Den 1 november arrangerades hösten centrala studerandeskyddsombudsutbildning (SSO-utbildning) där cirka 25 stycken certifierades. Idag har vi en uppdaterad lista med samtliga SSO, och HSSO här.

Under vårterminen kommer även nätverksträffar att anordnas med olika inriktningar för att bidra till erfarenhetsutbyte och fortbildning inom området. Nästa ämne kommer att handla om den psykosociala studiemiljön med inriktning på stress och kommer att hållas av Staffan Wester från Studenthälsan.

Nedan följer presentationsmaterialet samt materialet i förvaringsfoldern som alla SSO fick ut i samband med utbildningen. För de om är intresserad av utbildningen eller ej kunde medverka hoppas vi att materialet kan vara till hjälp.

1. Central SSO utbildning
2. SSO Arbetsmiljölagen för studerande
3. SSO Psykosocial miljö

SSO utbildningsmaterial, Förvaringsfoldern HT16

 

För inbjudan till nätverksträffen samt anmälan, följ länken nedan:

https://goo.gl/forms/uQ5eYPAFugy6jsPG3

 

Uppsamlingsprov – vad gäller?Various exam opportunities

På varje kurs/delkurs med samma kursinnehåll ska det anordnas ordinarie prov, omprov i nära anslutning till det ordinarie provet samt ytterligare ett provtillfälle avseende kurser som avslutats under det gångna läsåret (uppsamlingsprov). Detta är taget direkt från Rättighetslistan och gäller för alla kurser och program på Lunds universitet. Uppsamlingsprovet är vanligtvis placerat innan höstterminens start. Avsaknad av ett uppsamlingsprov kan riskera att förlänga studenternas studier vilket kan påverka möjligheter till att få studiebidrag, söka arbete eller uppfylla förkunskapskrav. Det är därför viktigt att inför varje termin se över hur provtillfällena är förlagda för att förhindra sena tillägg och förändringar. Det borde därför vara i institutionens intresse att ha ett inplanerat uppsamlingsprov innan höstterminens start.

 

Läs även:

Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44

HSV. Rättssäker examination. 2. uppl. 2008:36 R. Tryckeri. Stockholm, 2008, s.72For every course / module with the same course content it should be organised an ordinary examination, a re-sit shortly after the ordinary examination and one further opportunity for examination for courses completed during the previous academic year. This is taken straight from the List of Rights for students at Lund University, and applies to all courses and programs. The “further opportunity” is usually placed before the autumn term. A lack of this opportunity can risk to extend the students’ studies which can affect the ability to get grants, seek work or to meet entry requirements. It is therefore important that before each semester start to look at how the exams are stationed to prevent late additions and changes. It should therefore be in the interest of all the departments to have a scheduled exam opportunity before the start of the autumn semester.

 

Also read:
The list of rights for students at Lund university. Dnr SU 2013/2014