Särskilda skäl och ansvarsfrågorSpecial reasons and responsibility

Rättighetslistan för Lunds universitets studenter är något av en bibel för alla studenter när det kommer till de rättigheter och skyldigheter som råder vid just Lunds universitet. I många punkter kan en läsa att vid särskilda skäl kan en student förvänta sig att något sker/inte sker på ett visst sätt. För att nämna några exempel:

3.8 Universitetet har skyldighet att se till att undervisningstid inte schemaläggs efter klockan 18 om inte kursen vid ansökningstillfället är annonserad som kvällskurs eller om särskilda skäl föreligger.

6.5 Studenten ska ges möjlighet att byta handledare om särskilda skäl talar för det och i mån av tillgång till handledare.

6.6 Universitetet ska tillse att handledare och examinator om möjligt inte är samma person om inte särskilda och väl motiverade skäl föreligger.

Vad menas då med särskilda skäl och hur ska det tolkas? Punkt 8 i Rättighetslistan beskriver det som att i de fall rättighetslistan nämner särskilda skäl kan sådana tillämpas först efter samråd med förtroendevalda studentrepresentanter eller studentkår. Om universitetet av annat skäl inte kan uppfylla rättigheter och skyldigheter i rättighetslistan ska:

– samråd ske med förtroendevald studentrepresentant eller berörd studentkår.

– Kan parterna inte komma överens efter samråd, ska frågan lyftas till prövning på central nivå.

– Utfallet av den centrala prövningen är slutligt.

Om en student anser att riktlinjerna som tas upp i Rättighetslistan inte följs kan studenten vända sig till ansvarig prefekt eller motsvarande. I andra hand kan en vända sig till berörd fakultet. Enligt delegationsordningarna för Lunds universitet har fakultetsstyrelserna ett övergripande ansvar för utbildningsfrågorna och studenternas arbetsmiljö. De ska ha en beredskap för att hantera problem som uppstår. Om berörd student är missnöjd med en fakultetsstyrelses hantering av en fråga som behandlas i dessa riktlinjer kan studenten vända sig till en studentkår. Om studentkår anhåller om det har universitetet skyldighet att ta upp frågan på central universitetsnivå. Dessa riktlinjer återfinns under punkt 8.2 till och med 8.4. Med det sagt vill studentombudet tillägga att om en som student känner att riktlinjer inte följs och problem uppstå kan en alltid vända sig till sin kår i första hand, och studentombudet i andra hand – oavsett om frågan tagits upp med berörd institution/fakultet eller inte.

 

Läs även:

Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44

Relevant delegationsordning för din fakultet – finns tillgängliga online eller via fakultetenThe List of Rights for students at Lund University is almost like a bible for all students when it comes to student rights and obligations at Lund university. Many of the bullet points mention that in the case of special reasons the students can expect a certain outcome or not. For example:

3.8 The University has an obligation to ensure that teaching is not timetabled after 18:00 unless the course was advertised as an evening course in the application period or unless there are special reasons.

6.5 Students are to be offered the possibility of changing supervisors if there are special reasons and if other supervisors are available.

6.6 The University is to ensure that, if pos – sible, the supervisor and the examiner are not the same person, unless there are special and well-founded reasons.

What does then special reasons mean och how should you interpret it? Bulletpoint 8 in the List of Rights describe it as in those cases where the list of rights mentions special reasons, these can only be applied after consultation with elected student representatives or the students’ union. If the University for another reason is unable to fulfil the rights and obligations in the list of rights, they should make sure that:

– the elected student representative or students’ union concerned shall be consulted.

– If the parties cannot reach an agreement after consultation, the issue is to be considered at central level.

– The decision reached at central level is final.

If these guidelines are not followed, students can contact the head of department or equivalent. In the second place, students can contact the faculty concerned. Under the Lund University delegation rules, the faculty boards have overall responsibility for education issues and the students’ work environment. The boards are to have procedures in place to deal with problems that arise. If the student concerned is unhappy with the way a faculty board has dealt with an issue addressed in these guidelines, the student can contact a students’ union. The University has an obligation to consider the issue at central level if the students’ union requests it. These rights could be found under bullet points 8.2 up until 8.4. With that said the Student Ombudsman would like to add that if you as a student experience that any right are not followed or issues arise, you can always consult you student union in the first instance and the Student Ombudsman in the second instance – regardless if the question has been or hasn’t been discussed at departmental or faculty level.

 

Also read:
The list of rights for students at Lund university. Dnr SU 2013/2014

Relevant delegation rule at your faculty – could be found online or via the faculty

I väntan på provresultatetAre you waiting for your exam result?

Den senaste tiden har studentombudet fått en del frågor från studenter på varierande institutioner angående vad som egentligen gäller vid rapporteringen av betyg. Räcker det att studenterna får veta sitt provresultat inom 15 arbetsdagar utan att resultatet är inrapporterat till Ladok?

Svar NEJ.

Rättighetslistan behandlar båda företeelserna och de klara direktiven är att; 1. Betyg på prov ska meddelas senast 15 arbetsdagar efter provtillfället (dock inte senare än två veckor före omprovstillfället) och 2. När provresultat föreligger har institutionen skyldighet att skyndsamt, dock senast 15 arbetsdagar efter provtillfället, rapportera in till Ladok.

Vad kan en då göra om detta inte följs? Det bästa är att belysa problemet med berörd lärare, alternativt kurs- eller programansvarig. Den examinerande läraren bör föra en nära dialog med studenterna om förseningar uppkommer. Om problem uppstår eller om förseningarna återkommer, tala med din kår som kan vara behjälpligt i kontakten med institutionen.

Läs även:
Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44
Studentombudets ärenderapport avseende ärenden för läsåret 2013/2014
UKÄ, Rättssäker examination, Rapport 2008:36Recently, the Student Ombudsman has received some questions from students at various departments about what really applies when it comes to exam results. Is it enough that the students get to know about their exam results within 15 working days without the results being reported into Ladok?

The answer is NO.

The List of Rights cover both phenomena and the clear directives are; 1. Grades on examinations shall be published at the latest 15 working days after the examination (and no later than two weeks before the re-sit) and 2. Departments have an obligation to enter examination results into Ladok promptly, and at the latest 15 working days after the examination.

What can one do if this is not followed? The best thing is to highlight the problem with the involved teachers, alternatively the course or program coordinator. The examining teacher should engage in a close dialogue with the students if delays arise. If problems occur, or if delays will return, talk to your student union who can be very helpful in your contact with the department.

Also read:
The list of rights for students at Lund university. Dnr SU 2013/2014

StudentserviceStudent services

För de studenter som behöver hjälp eller mår dåligt erbjuder universitetet olika former av stöd. Studievägledningen erbjuder vägledningssamtal och kan hjälpa till med studierelaterade problem och det finns även Studenthälsan dit studenter kan vända sig för att få hjälp med de faktorer som påverkar studiegången. Det finns även en Studieverkstad på universitetet där studenter kan vända sig när de behöver hjälp med läs- och studiehandledning, vill förbättra sin studieteknik eller få handledning inför muntliga uppgifter. Vidare finns även Studentprästerna, Pedagogiskt stöd, LU bygg och Studentreceptionen (vilket bland annat innefattar international desk och karriärinformation). Detta är några av de verksamheter som finns för att förbättra studiemiljön vid Lunds universitet.

Det finns både studentservice lokalt vid din fakultet som centralt för alla studenter vid Lunds universitetet. Exempel på studentservice som finns både lokalt och centralt är studievägledningen som både finns ämnesinriktad vid din fakultet/institution som centralt för mer övergripande frågor. Kolla in vad din fakultet eller institution erbjuder, kanske kan det hjälpa dig på vägen.

För fler tips om studentservice, kolla in länkarna nedan:
http://studentombudet.se/kontakt/om/lunds-universitets-service/
www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stodFor those students who need help or feel unwell Lund University offers various forms of support. Student Counselling provides guidance, and can help with study-related problems and there is also the Student Health Centre where students can turn to for help with the factors influencing their studies. There is also an academic support centre at the university where students can turn to when they need help with reading and study, to improve their study skills or get tutoring before oral assignments. Furthermore, there are also the Student Chaplains, pedagogical support, LU construction and the Student Reception (including for example the International Desk and career information). These are some of the activities there is to improve the study environment at Lund University.

There are both local student services at your faculty and central services to all students at Lund University. Examples of student services available both locally and centrally are study guidance, which both are subject specific at your faculty / departments or central for broader questions. Check out what your faculty or department offers, maybe it can help your studies.

For more tips on student services, check out the links below:
http://www.lunduniversity.lu.se/current-students/academic-matters-support/the-academic-support-centre
http://studentombudet.se/en/contact/about/lund-university-service/