Utdrag från Rättighetslistan för Lunds universitets studenterA piece of information from the List of Rights for students at Lund University

# 7 Kursvärdering:

I Högskoleförordningen anges att studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Vidare står det att högskolan ska sammanställa kursvärderingarna, samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna och att resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14) I universitetets föreskrifter gällande kursvärdering och kursutvärdering fastställs att studenters och anställdas integritet ska beaktas i arbete med kursvärderingar och kursutvärderingar. Universitetet är därför skyldigt att se till att följande punkter följs:

7.1 Tid ska avsättas i kursschemat för genomförande av kursvärdering. Genomförande och tidsram ska vara sådana att de uppmuntrar till svar.

7.2 Studenterna har rätt att delta i kursvärdering anonymt i förhållande till läraren/ examinatorn.

7.3 Kursvärderingens utformning, innehåll och uppföljning ska bestämmas efter samråd med studentrepresentanter.

Läs vidare i Rättighetslistan:

Rättighetslistan för Lunds universitets studenter# 7 Course evaluations:

The Higher Education Ordinance states that students who are taking or have completed a course shall be given the opportunity to express their experience and views of the course through a course evaluation organised by the university. In addition, it states that the university shall compile the course evaluations into a report, inform the students of the results and any measures decided in consequence, and that the results shall be kept available for students (HEO 1:14). The University’s regulations on course evaluations and course evaluation reports lay down that students’ and employees’ integrity shall be taken into account in the work on the evaluations and reports. The University is therefore obliged to ensure that the following points are followed:

7.1 Time is to be set aside on the course timetable for the completion of a course evaluation. The time allowed and method used are to be such that they encourage responses.

7.2 Students have the right to complete course evaluations anonymously in relation to the lecturer/examiner.

7.3 The design, content and follow-up of course evaluations shall be decided after consultation with student representatives.

For further information:

List of Rights for students at Lund University

Att läsa med öronen – talsyntes Reading with your ears – speech synthesis

Under förmiddagen var studentombudet och lyssnade på TorTalk (tortalk.se) som berättade om sitt talsyntesprogram. Talsyntes används för att läsa och tolka information från böcker, broschyrer, hemsidor med mera. Ett talsyntesprogram läser upp all text som syns på datorns eller surfplattans skärm. Talsyntes är därför ett mycket bra hjälpmedel för personer med funktionsvariation som medför lässvårigheter, och kan också användas av andra personer som gärna ”läser” med öronen, till exempel personer med annat förstaspråk än svenska. TorTalk kan användas på både Mac och PC och har utvecklats för att kunna hantera studiematerial, inklusive e-böcker med utskrifts- och kopieringsskydd, låsta pdf-filer och text på inskannade bilder.

Utvecklingen vid Lunds universitet går mot allt mer omfattande pedagogisk användning av digitalt stöd och material i utbildningen: digitala lärplattformar som Live@Lund, Luvit, Moodle och Blackboard; kurslitteratur, referensverk och vetenskapliga artiklar i digital form; kompendier och lektionsmaterial; databaser och webbplatser, med mera. Med en campuslicens på ett bra talsyntesprogram skulle man väsentligt öka tillgängligheten hos digitala verktyg och texter för studenter med lässvårigheter. För interna frågor som gäller Lunds universitet ta gärna kontakt med Åsa Forsberg (asa.forsberg@ub.lu.se) eller hämta en gratis demo på http://tortalk.se/produkt/.This morning the student ombudsman listened to TorTalk (tortalk.se) who talked about their speech synthesis system. Speech synthesis is used to read and interpret information from books, brochures, websites and more. A speech synthesiser reads out all the text that appears on your computer or tablet screen. Speech synthesis is therefore a very useful tool for people with disabilities that causes reading difficulties, and can also be used by other people who like to “read” by the ears, such as people with other first language than Swedish. TorTalk can be used on both Mac and PC and has been developed to manage learning materials, including e-books with print and copy protection, locked PDF files and text in scanned images.

The development at Lund University is moving towards a more comprehensive educational use of digital support and materials in education: digital learning platforms Live @ Lund, Luvit, Moodle and Blackboard; textbooks, reference books and scientific articles in digital form; handouts and lecture materials; databases and websites, and more. With a campus license of a good speech synthesiser would significantly increase the availability of digital tools and texts for students with reading difficulties. For questions about internal matters at Lund University, feel free to contact Åsa Forsberg (asa.forsberg@ub.lu.se) or download a free demo at http://tortalk.se/produkt/.

DisciplinärendeMatter of discipline

Studenter som blivit anmälda till disciplinnämnden kan få hjälp och stöd av studentombudet. Det kan vara så att man som student bara vill ha någon att tala med eller att man vill ha hjälp att skriva ett yttrande. Studentombudet kan även närvara vid sammanträdet i disciplinnämnden. Om det skulle vara så att man vill överklaga beslutet kan studentombudet stå till tjänst med rådgivning.

Högskolor och universitet i Sverige ska enligt högskoleförordningen (1993:100) via sin rektor och disciplinnämnd vidta åtgärder mot studenter som t.ex. fuskar på tentamen, bryter mot ordningsregler eller trakasserar andra. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning. Varning kan meddelas av rektor eller av disciplinnämnden medan avstängning endast kan meddelas av disciplinnämnden. När studentombudet blir kontaktat av en student som står inför en anmälan mot sig ställs ofta frågan; i liknande ärende, vad brukar utgången vara? När man ser på olika disciplinärenden bör man inte jämföra fallen i allt för stor utsträckning. Detta eftersom det finns väldigt mycket som påverkar ett fall och inget fall är det andra likt. Det händer att studenter som på något sätt är involverade i ett disciplinärende börjar må dåligt av olika anledningar. I dessa fall finns det hjälp att få i form av stöd och rådgivning från exempelvis Studenthälsan eller studentprästerna.

Läs även:

Fusk, stör & trakasserier: http://www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-och-skyldigheter/fusk-storningar-och-trakasserier

10 kap. Högskoleförordningen: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100

Jareborg, N. Disciplinansvar för studenter som fuskar och stör: http://studentombudet.se/assets/Jareborg-N.-Diciplinansvar-f%C3%B6r-studenter-som-fuskar-st%C3%B6r.pdfStudents who are reported to the Disciplinary Committee can get help and support by the student ombudsman. It may be that a student just wants someone to talk to or would like help to write a statement. The student ombudsman may also attend the meeting of the Disciplinary Board together with the student. If the student decides to appeal the decision to the student ombudsman can be of service with advice.

Colleges and universities in Sweden should, according to the Higher Education Ordinance (1993: 100) via their vice-chancellor and disciplinary committee take action against students who for example are cheating on an exam, violates regulations or harass others. The disciplinary measures are warning or suspension. Warning may be issued by the vice-Chancellor or by the disciplinary board while the suspension can only be issued by the Disciplinary Board. When the student ombudsman is contacted by a student who is facing a complaint against himself students often ask; in similar cases, what are the consequences? When looking at the various disciplinary matters you should not compare the cases of too great extent. This is because there is a lot that affects one case and every case is different. Sometimes students who are somehow involved in a disciplinary matter begins to feel bad for different reasons. In these cases, there is help in the form of support and advice from, for example Student Health or the Student Priests.

Also read:

Fusk, stör & trakasserier: http://www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-och-skyldigheter/fusk-storningar-och-trakasserier

10 kap. Högskoleförordningen: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100

Jareborg, N. Disciplinansvar för studenter som fuskar och stör: http://studentombudet.se/assets/Jareborg-N.-Diciplinansvar-f%C3%B6r-studenter-som-fuskar-st%C3%B6r.pdf