Obligatoriska momentCompulsory components

Vad är ett obligatoriskt moment kanske du tänker då. Och vad är skillnaden på ett obligatoriskt moment och en tenta? Det ska jag reda ut för sig.

Kortfattat, om examinationsformerna för en kurs utgörs av till exempel en salstenta och en hemtenta, kan de obligatoriska momenten till exempel utgöras av föreläsningar, seminarier, studiebesök, laborationer, exkursioner, praktiska inslag, basgruppsarbete, verksamhetsförlagd utbildning etc.

Enligt universitetets tillämpningsföreskrifter gällande kursplaner för grundnivå och avancerad nivå (Dnr I G221 5146/2006) ska alla obligatoriska delar av en kurs framgå i kursplanen. Om en student inte kan genomföra ett obligatoriskt moment på grund av orsaker som studenten inte kan styra över (olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande), har universitetet en skyldighet att se till att ersättning eller alternativ tidpunkt för det obligatoriska momentet erbjuds. Detta i enlighet med rättighetslistan §4.2.

Vidare, enligt universitetets policy och föreskrifter för studentinflytande (Dnr LS 2011/762) §4, ska förtroendevalda studenter ges samma möjlighet om de inte kan medverka på ett obligatoriskt moment på grund av sammanträden med olika universitetsorgan eller andra organ som är nödvändiga för att uppfylla uppdraget som studentrepresentant. En överenskommelse för hur detta ska ske ska då slutas i anslutning till det missade kursmomentet.What is a compulsory element you may then think? And what is the difference between a compulsory component and an exam? I’ll sort it out for you.

In short, if the forms of examination for a course are made up of, for example, a written exam and a take-home exam, examples of compulsory components could be lectures, seminars, laboratory work, field trips, practical elements, group work, placements, etc.

According to the University’s regulations on course syllabi for undergraduate and graduate level (Dnr I G221 5146/2006), all compulsory components of a course should be included in the syllabus. If a student cannot complete a compulsory part because of reasons that the students cannot control (accidents, sudden illness or similar), the university has an obligation to ensure that an alternative date or assignment is offered. This is in accordance with the list of rights §4.2.

Furthermore, according to the University’s policy and regulations for student participation (Dnr LS 2011/762) §4, elected student representatives should be given the same opportunity if they cannot participate in a compulsory element due to meetings with various university bodies or other bodies necessary to fulfil their assignment as a student representative. An agreement on how this should be done should be agreed in close connection with the missed part of the course.

Kanske det viktigaste dokumentet av alla – kursplanenMaybe the most important document of them all – the syllabus

Det är grått utanför studentombudets fönster men inte har vi tid att deppa över det! Läs på lite om varför kursplanen är så viktig för dig som student och vad den ska innehålla, så tittar kanske solen fram under tiden!

Kursplanen är ett viktigt styrdokument där information om de moment som kommer ske under kursens gång tydligt ska framgå. I Rättighetslistan § 3 framgår det vad universitetet förväntar sig att en kursplan ska innehålla. Vilket bland annat berör hur kursen ska genomförs vad avser undervisningsformer men även de arbetsinsatser studenten förväntas utföra.

Tydlighet hamnar i fokus för kursplanen. Studenter, lärare och administrativ personal ska veta vad som gäller innan kursen startar. Det ska inte finnas några frågetecken gällande om till exempel examinationsmomentet är en salsskrivning eller hemtentamen. Likaså ska studenterna även veta vilka moment som är obligatoriska och konsekvenserna av en frånvaro. Det är därför en förutsättning att de bindande reglerna för kursen går att återfinna i kursplanen och inte i en kurshandbok eller i ett annat närliggande dokument. Det som tas upp i kurshandboken, kursbeskrivningen eller i liknande material är sammanställningar av riktlinjer, råd och vidare förklaring som ej är bindande för studenterna. Förutsägbarhet och framförhållning är därför avgörande faktorer för en bra kursplan.

Det framgår av högskoleförordningen att det för ett utbildningsprogram ska finnas en utbildningsplan, och för en kurs en kursplan. Även kurser inom ett program ska ha kursplaner. I utbildningsplanen ska anges:

 1. – de kurser som utbildningsprogrammet omfattar,
 2. – de eventuella krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som gäller för att bli antagen till utbildningsprogrammet – det vill säga eventuella krav på särskild behörighet, och
 3. – de övriga föreskrifter som behövs.

I kursplanen ska följande anges:

 1. – kursens nivå,
 2. – antal högskolepoäng som kursen omfattar
 3. – kursens mål,
 4. – de krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som gäller för att bli antagen till kursen (särskild behörighet),
 5. – formerna för att bedöma studenternas prestationer, och
 6. – de övriga föreskrifter som behövs.

Se även:

Studentombudets ärenderapporter 2013-2015

Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44

Högskoleförordningen (1993:100) HF6:14-17

The sky is grey outside the student ombudsman’s window but that is not something to be depressed about! Learn a bit more about why the syllabus is so important to you as a student and what it should contain, so maybe the sun make an appearance in the meantime!

The syllabus is an important policy document in which information about the different elements that will take place during the course must be clearly stated. In the List of Rights § 3, it is clearly stated what the university expects that a curriculum should contain. This includes how the course will be implemented regarding teaching methods, but also the efforts the student is expected to perform.

Clarity is the lead word in the syllabus. Students, teachers and administrative staff should know what to expect and what is expected before the course starts. There should not be any doubts regarding whether an examination stage is a written exam or take-home exam. Likewise, the students should also learn which elements are mandatory and the consequences of their absence. It is therefore essential that the binding rules of the course can be found, in the syllabus and not in a course manual or in other related documents. Those things raised in the course guide, course description or similar materials is a compilation of guidelines, advice and further explanation which is not binding. Predictability and forward planning are therefore crucial factors for a good syllabus.

It is clear from the Higher Education Ordinance that for a degree program there should be an education plan, and for a course a syllabus. Moreover, courses within a program must have a syllabus as well. The education plan should specify:

 1. – the courses that the degree program includes,
 2. – any previous knowledge required and other conditions beyond the basic requirements that apply for admission to the degree program that is, any specific entry requirements, and
 3. – other regulations required.

The syllabus should specify:

 1. – the level of the course,
 2. – the number of credits that the course covers,
 3. – course objectives,
 4. – the pre-requisites and other conditions beyond the basic requirements that apply for admission to the course (special permission)
 5. – forms of assessment of student performance, and
 6. – other regulations required.

Also see:

Studentombudets ärenderapporter 2013-2015

Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44

Högskoleförordningen (1993:100) HF6:14-17

Vad du behöver veta om din studiemiljöWhat you should know about your study environment

Arbetsmiljö_01Oavsett om du är ny student eller student sedan tidigare kan det vara svårt att veta vad du kan förvänta dig av din studiemiljö. Läs vidare för att ta del av användbar information som vem som är ansvarig för studiemiljön, vad universitetet har för skyldigheter samt hur du själv kan engagera dig.

I rättighetslistan kan man läsa att tillämpliga delar av arbetsmiljölagen även gäller för studenter. Oavsett om du är student eller verksam i utbildningen har alla ett ansvar att verka för en god studiemiljö. Det betyder att alla ska vara försiktiga, följa givna föreskrifter och använda skyddsanordningar för att förebygga ohälsa och olycksfall, och självklart ska mobbning eller annan kränkande särbehandling aldrig förekomma. Det övergripande ansvaret för studenternas arbetsmiljö på Lunds universitet ligger på fakultetsstyrelserna och det dagliga ansvaret vilar på prefekter eller motsvarande.

Enligt §1.1 i Rättighetslistan har Lunds universitet skyldighet att ge studenterna tillgång till de resurser som krävs för att kunna genomföra utbildningen. Det kan röra sig om bibliotek med litteratur inklusive referenslitteratur, läsplatser och gruppstudierum samt övriga arbetsplatser – och dessa resurser ska så långt som möjligt vara tillgängliga utanför schemalagd tid.

Vidare har universitetet enligt §1.2, samt enligt högskoleförordningen (HF6:3), skyldighet att ge studenterna tillgång till studievägledning och yrkesorientering. Med det menas att det även ska finnas en funktion (person) studenterna kan vända sig till vid problem och som kan fånga upp signaler om olika studierelaterade problem.

Studiemiljön berör inte bara den fysiska arbetsmiljön utan även den psykosociala miljön samt diskriminering, såsom beskrivet i §1.3 i Rättighetslistan. Enligt diskrimineringslagen har universitetet skyldighet att se till att studenter med funktionsnedsättning ska kunna komma i en jämförbar situation med personer utan sådan funktionsnedsättning. Det gäller även att student med funktionsnedsättning har rätt till de pedagogiska och andra stödåtgärder som krävs för att göra utbildningen tillgänglig för studenten.

Som tas upp i §1.4 tillämpas slutligen diskrimineringslagens föreskrifter på Lunds universitet, som rör diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Utöver prefekterna som har dagligt ansvar för arbetsmiljön finns det på universitetet skyddsombud och studerandeskyddsombud som bevakar att arbetsmiljöarbetet fungerar på ett bra sätt. De kan även begära att åtgärder vidtas om det finns brister i studie- eller arbetsmiljön. Till skillnad från prefekterna har varken skyddsombudet eller studerandeskyddsombudet något arbetsmiljöansvar. Är du intresserad av rollen som studerandeskyddsombud eller vill finna information om hur studerandeskyddsombudet kan stödja dig hittar du på Studerandeskyddsombudssidan. Alla studerandesskyddsombud erbjuds att gå studerandeskyddsombudutbildningen (SSO-utbildningen) som ges en gång per termin där bland annat studentombudet är involverat – tala med din kår om du tycker att det låter intressant!

 

Läs även:

Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44

Lunds universitets hemsida – Livet som student – studie- och arbetsmiljö

Arbetsmiljöpolicy för Lunds universitet

Arbetsmiljölagen, SFS 1977:1160 på Notisum.se

Högskoleförordningen (1993:100) HF6:3Arbetsmiljö_01Regardless if you are a new student or already a student it can be difficult to know what to expect from your study environment. Continue reading to find some useful information such as who is responsible for the study environment, what obligations the university has and how you can get involved.

In the List of Rights for students at Lund University, you can read that applicable sections of the Work Environment Act also applies to students. Whether you are a student or staff, everyone has a responsibility to create a good work environment. This means that everyone should be careful, follow instructions and use protective devices to prevent illness and accidents, and of course make sure that bullying or discrimination never occur. The overall responsibility for the students’ work environment at Lund University lies with the faculty boards and heads of departments or equivalent are responsible for the day-to-day work.

According to §1.1 in the List of Rights Lund University has an obligation to provide students with access to the resources required to complete their studies. This may include libraries with publications including reference literature, reading areas and group study rooms and other necessary spaces – and these resources should as far as possible be available to students outside the timetabled hours.

Furthermore, the university has, according to §1.2 and the Higher Education Ordinance (HEO6: 3), an obligation to provide students with access to study guidance carers advice. This also means that there should be a person for every programme whom students can consult but also someone who can pick up on signs of study-related issues.

The study environment doesn’t only touch on the physical work environment but also the psychosocial work environment, as well as discrimination, as described in §1.3 in the List of Rights. According to the Discrimination Act, the University has an obligation to ensure that students with disabilities have the same opportunities as those without disabilities by taking measures concerning the accessibility and usability of premises. At Lund University, students with disabilities also have the right to the educational support and other support required to access the course or programme.

As brought up in §1.4 the regulations of the Discrimination Act apply at Lund University, which means discrimination on the grounds of sex, gender identity or expression, ethnicity, religion or other beliefs, disability, sexual orientation and age.

In addition to the heads of department, who are responsible for the day-to-day work, there are university safety officers and student safety representatives who monitor the management of the work environment. They can also request that action are to be taken if there are flaws in the study or work environment. Unlike the heads of departments neither the safety officers nor the student safety representatives have any safety responsibilities. If you are interested in becoming a student safety representative or want to find information about how you can find support visit the Student Safety Representative Page. All student safety representatives are offered a safety education (the SSO-education) given once a term, where the student ombudsman is involved – talk to your student union if you think it sounds interesting!

 

Also read:

Higher Education Ordinance (1993:100) 6:§23

Lund University. List of rights, 2013/2014

Lunds universitets hemsida – Livet som student – studie- och arbetsmiljö

Arbetsmiljöpolicy för Lunds universitet

Arbetsmiljölagen, SFS 1977:1160 på Notisum.se