Antagningsbeskedet är här – men vad gäller egentligen för mig som student?The notice of admission is here – what do I need to know?

Igår landade antagningsbeskeden hos de som sökt in till universitet och högskolor till höstterminen, och Lunds universitet var inget undantag. Det viktigaste att tänka på är att läsa igenom antagningsbeskedet noga och tacka ja till den/de kurs/kurser eller utbildning som man kommit in på och har för avsikt att läsa – detta måste göras senast den 29 juli annars är din plats inte garanterad.

När du väl fått besked om antagning samt tackat ja finns det en del rättigheter enligt Rättighetslistan för Lunds universitets studenter som är bra att känna till. Till att börja med, enligt § 2.1, är institutionen som du blivit antagen vid skyldig att skyndsamt, det vill säga normalt inom 10 arbetsdagar, lägga in registreringar av deltagande i utbildning i Ladok. Detta är bland annat för att ditt studiemedel inte ska bli fördröjt.

När det kommer till kursplanering och scheman finns det också an del rättigheter som kan vara bra att veta om. Enligt högskoleförordningen (HF 6.3) är universitetet skyldigt att se till den information som behövs för att påbörja en utbildning finns att tillgå studenterna. Om vi återgår till Rättighetslistan och § 3.1 innebär det bland annat för Lunds universitet att kurs- och utbildningsplaner för nästkommande termin ska finnas tillgängliga senast en månad för sista antagningsdag, det vill säga du ska redan ha fått tillgång till det materialet. Enligt § 3.3 ska universitetet även se till att det för varje utbildning finnas skriftlig information om vem som beslutar om tillgodoräknande av tidigare utbildning eller yrkesverksamhet, samt till vem du ska vända dig till om du har några frågor angående ämnet.

Om det är så oturligt att kurs som du blivit antagen till måste ställas in, är universitetet enligt § 3.4 skyldigt att se till att de som blivit antagna i så stor utsträckning som möjligt erbjuds ett fullgott alternativ. Om vi återgår till studiematerial har du som antagen vi Lunds universitet rätt till, enligt § 3.5, att ta del av kursscheman, tider för prov och omprov samt eventuella ändringar angående kurslitteratur och annat material senast en månad före kursstart. Därtill ska uppgifter om kurslitteratur i störst möjliga mån finnas tillgängliga åtta veckor före kursstart, och universitetet är skyldigt att se till att obligatorisk och rekommenderad kurslitteratur är möjlig att låna, köpa eller komma åt på nätet (§ 3.6).

Detta är bara några av de rättigheter och skyldigheter som tas upp i Rättighetslistan för Lunds universitets studenter. Mer information går att finna på Lunds universitets hemsida här. Om du har några frågor eller anmärkningar angående just den kurs eller utbildning du ska läsa kan du ta kontakt med den institution som ger kursen eller utbildningen. Du kan även kontakta relevant studentkår eller söka dig till Studentombudet vi Lunds universitets studentkårer. Kontaktuppgifter till kårerna samt Studentombudet finner du på Studentombudets hemsida; studentombudet.se.

Lycka till!

Läs även:

Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap 21§ 

Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44

 Yesterday was the day when those who have applied to a university for the autumn semester received their notice of admission, and Lund University was no exception. The main thing to remember is to read the acceptance letter carefully and accept the course/courses or programme that you are accepted to and intend to take part in – this must be done by the 29th July or your place is not guaranteed.

Once you have received your notice of admission and accepted, there are some rights under the List of rights for students at Lund University that are good to know. To begin with, according to § 2.1, the institute that you have been accepted to have an obligation to enter course registration into Ladok promptly, i.e. normally within 10 working days, in order not to delay payment of student finance to students.

Regarding course planning and course timetables, there are some other student rights that can be useful to know about. Under the Higher Education Ordinance (HEO 6.3), the University has an obligation to ensure that those who intend to start a course or programme have access to the necessary information about the course or programme. If we return to the List of rights and § 3.1, this means, among other things, that Lund University has an obligation to make sure that course and programme syllabi for the next semester are normally to be supplied at least one month before the deadline for applications. This means that you should already have access to that material. According to § 3.3, the University has also an obligation to ensure that there is written information for each programme on who takes decisions on credit transfer from previous studies or professional activities and whom the students should contact in regard to such matters.

If a course that you have been accepted to must be cancelled, the University is, according to § 3.4, responsible to ensure that those admitted to the course are offered a suitable alternative as far as possible. If we return to the study material, the University is required to ensure that course timetables, dates and times of examinations and re-sits, and any changes to details of required reading and other study materials are available at least one month before the start of the course. In addition, details of required reading and other study materials should be available eight weeks before the start of the course as far as possible, and the University should also ensure that required and recommended reading is generally available, i.e. available to borrow, buy or read online (§ 3.6).

The rights you have just read about are only some of the rights and obligations mentioned in the List of rights for students at Lund University. More information can be found at the University’s website here. If you have any questions or remarks about that particular course or programme you have been accepted to, you could contact the institute offering the course or programme. You could also contact the relevant student union or get in touch with the Student Ombudsman at Lund University student unions. Contact information for the student unions as well as the Student Ombudsman can be found at the Student Ombudsman’s website; studentombudet.se.

Good Luck!

Also read:

Higher Education Ordinance (1993:100) 6:§21

Lund University. List of rights, 2013/2014