God fortsättningGod fortsättning

God jul 2015

Tack till alla som dagligen stöttar och hjälper studenter på olika sätt runt om på universitetet.

Studentombudet vill önska dig en ett riktigt bra 2016!

Glöm inte bort Rättighetslistan.

God jul 2015

Tack till alla som dagligen stöttar och hjälper studenter på olika sätt runt om på universitetet.

Studentombudet vill önska dig en ett riktigt bra 2016!

Glöm inte bort Rättighetslistan.

Avtala om din upphovsrättAvtala om din upphovsrätt

En student behöver inte använda copyrightsymbolen när den har skrivit klart ett arbete utan upphovsrätten börjar automatiskt gälla när verket/arbetet har skapats. Det är dock en fördel att märka materialet med namn, datum och årtal.

Skulle någon vilja använda det i exempelvis undervisningssyfte eller som material till en rapport är det rekommenderat att avtala om nyttjandet. Det är alltid fördelaktigt att göra detta skriftligen för att ha bevismöjligheten på sin sida. En fördel kan vara att avtala om namngivningen och att åskådaren kan se vem som har skapat materialet. Som upphovsman har studenten i fråga rätt att bli namngiven vid exempelvis en publicering. Namngivningen görs då efter vad god sed kräver, det kan göras med utgångspunkten i hur tidigare publikationer har gjort. Det går även att avtal om hur länge materialet ska/får användas, var det kommer att användas och hur omfattningen av detta kommer att se ut. Vidare kan det även vara bra att avtala om hur tillgängligheten ska se ut, kommer det delas ut på lektioner eller ligga uppe på webben? Kommer några förändringar eller uppdateringar att göras i materialet? Slutligen är det även bra att avtala om eventuell ersättning för användningen av materialet.

Läs även:
Malmström, Agell. & Malmström, Åke. Civilrätt; 20. Uppl. Malmö: Liber, 2007, s.219
Lag (1960) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1 kap. 3§
Wolk, Sanna. Universitetslärarens upphovsrätt. Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB: Stockholm. Sveriges universitetslärarförbund, 2011, s.10 och 19
Studentombudets ärenderapport avseende ärenden för läsåret 2013/2014En student behöver inte använda copyrightsymbolen när den har skrivit klart ett arbete utan upphovsrätten börjar automatiskt gälla när verket/arbetet har skapats. Det är dock en fördel att märka materialet med namn, datum och årtal.

Skulle någon vilja använda det i exempelvis undervisningssyfte eller som material till en rapport är det rekommenderat att avtala om nyttjandet. Det är alltid fördelaktigt att göra detta skriftligen för att ha bevismöjligheten på sin sida. En fördel kan vara att avtala om namngivningen och att åskådaren kan se vem som har skapat materialet. Som upphovsman har studenten i fråga rätt att bli namngiven vid exempelvis en publicering. Namngivningen görs då efter vad god sed kräver, det kan göras med utgångspunkten i hur tidigare publikationer har gjort. Det går även att avtal om hur länge materialet ska/får användas, var det kommer att användas och hur omfattningen av detta kommer att se ut. Vidare kan det även vara bra att avtala om hur tillgängligheten ska se ut, kommer det delas ut på lektioner eller ligga uppe på webben? Kommer några förändringar eller uppdateringar att göras i materialet? Slutligen är det även bra att avtala om eventuell ersättning för användningen av materialet.

Läs även:
Malmström, Agell. & Malmström, Åke. Civilrätt; 20. Uppl. Malmö: Liber, 2007, s.219
Lag (1960) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1 kap. 3§
Wolk, Sanna. Universitetslärarens upphovsrätt. Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB: Stockholm. Sveriges universitetslärarförbund, 2011, s.10 och 19
Studentombudets ärenderapport avseende ärenden för läsåret 2013/2014

Upphovsrätten vid publicering Upphovsrätten vid publicering

Så länge materialet som studenten har producerat anses ha självständighet och originalitet så är det skyddat av upphovsrätten. När det kommer till en uppsats så är det inte sakuppgifterna eller den bakomliggande idén som skyddas utan utformningen av idén som studenten har tagit fram. Studenten blir upphovsman när den exempelvis tagit fram en uppsats, rapport eller PM och kan själv bestämma hur den vill använda och sprida materialet. Skulle det finnas två upphovsmän, exempelvis två uppsatspartners, har de en gemensam äganderätt (Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1 kap. 2§ 39 och 1 kap. 6§)

images (1)När studenterna är klara med ett arbete är de inte obligerade att skicka in all data till vare sig handledaren eller den ansvariga läraren. Det blir istället en fråga för examinatorn att bedöma hur mycket material den behöver få in för att kunna betygsätta studenten efter de uppsatta kursmålen. Universitetet kan inte göra anspråk på studentens material och handledaren eller annan personal får inte använda materialet utan att fråga om lov. Då studenten själv väljer hur uppsatsen ska spridas kan institutionen inte begära att studenten lägger upp den i Lunds universitets publikationer (LUP) eller göra den offentlig på annat vis i utbyte mot att betyget ska bli registrerat i Ladok.Så länge materialet som studenten har producerat anses ha självständighet och originalitet så är det skyddat av upphovsrätten. När det kommer till en uppsats så är det inte sakuppgifterna eller den bakomliggande idén som skyddas utan utformningen av idén som studenten har tagit fram. Studenten blir upphovsman när den exempelvis tagit fram en uppsats, rapport eller PM och kan själv bestämma hur den vill använda och sprida materialet. Skulle det finnas två upphovsmän, exempelvis två uppsatspartners, har de en gemensam äganderätt (Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1 kap. 2§ 39 och 1 kap. 6§)

images (1)När studenterna är klara med ett arbete är de inte obligerade att skicka in all data till vare sig handledaren eller den ansvariga läraren. Det blir istället en fråga för examinatorn att bedöma hur mycket material den behöver få in för att kunna betygsätta studenten efter de uppsatta kursmålen. Universitetet kan inte göra anspråk på studentens material och handledaren eller annan personal får inte använda materialet utan att fråga om lov. Då studenten själv väljer hur uppsatsen ska spridas kan institutionen inte begära att studenten lägger upp den i Lunds universitets publikationer (LUP) eller göra den offentlig på annat vis i utbyte mot att betyget ska bli registrerat i Ladok.

 

Rätten till ens arbeteRätten till ens arbete

Då universitetet är en myndighet blir allt som skickas in, per automatik, allmän handling (Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap. 6§). Det kan exempelvis handla om prov, uppsatser, rapporter eller något annat material som har skickats in. Med stöd av offentlighetsprincipen innebär detta att vem som helst kan kontakta universitetet och begära att få ta del av materialet. Detta förutsätter dock att den allmänna handlingen inte innehåller sekretessbelagda uppgifter. Studenter räknas dock inte som en del av myndigheten, så länge de inte skickar in sitt material till universitetet är det heller inte att anses som en allmän handling. Oavsett om studenten skickar in sitt examensarbete eller något annat material så kvarstår deras upphovsrätt och de äger med detta rätten att bestämma hur materialet ska förfogas.Då universitetet är en myndighet blir allt som skickas in, per automatik, allmän handling (Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap. 6§). Det kan exempelvis handla om prov, uppsatser, rapporter eller något annat material som har skickats in. Med stöd av offentlighetsprincipen innebär detta att vem som helst kan kontakta universitetet och begära att få ta del av materialet. Detta förutsätter dock att den allmänna handlingen inte innehåller sekretessbelagda uppgifter. Studenter räknas dock inte som en del av myndigheten, så länge de inte skickar in sitt material till universitetet är det heller inte att anses som en allmän handling. Oavsett om studenten skickar in sitt examensarbete eller något annat material så kvarstår deras upphovsrätt och de äger med detta rätten att bestämma hur materialet ska förfogas.

Betygssättning vid inlämningsuppgifterBetygssättning vid inlämningsuppgifter

exam (1)Studenternas möjlighet till ett högre betyg ska inte påverkas negativt som en direkt konsekvens av en sen inlämning av en examinationsuppgift. Skulle betyget påverkas av en sen inlämning så ska konsekvenserna tydligt framgå i kursplanen. Då ska det exempelvis inte vara till nackdel för de studenter som av särskilda skäl inte kunnat medverka/lämna in uppgiften på grund av exempelvis sjukdom eller olycksfall. Förskrivs inga regler i kursplanen kan studenterna utgå från att de har samma förutsättningar vid en inlämningsuppgift som vid andra examinationsmoment gällande betygssättningen. På så vis ska studenterna kunna lämna in uppgiften vid en annan avtalad tidpunkt likt ett omprov.

Läs även:
Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44, § 5.5, § 3.5
HSV. Rättssäker examination. 2. uppl. 2008:36 R. Tryckeri. Stockholm, 2008, s.82
Studentombudets ärenderapport avseende ärenden för läsåret 2013/2014exam (1)

Studenternas möjlighet till ett högre betyg ska inte påverkas negativt som en direkt konsekvens av en sen inlämning av en examinationsuppgift. Skulle betyget påverkas av en sen inlämning så ska konsekvenserna tydligt framgå i kursplanen. Då ska det exempelvis inte vara till nackdel för de studenter som av särskilda skäl inte kunnat medverka/lämna in uppgiften på grund av exempelvis sjukdom eller olycksfall. Förskrivs inga regler i kursplanen kan studenterna utgå från att de har samma förutsättningar vid en inlämningsuppgift som vid andra examinationsmoment gällande betygssättningen. På så vis ska studenterna kunna lämna in uppgiften vid en annan avtalad tidpunkt likt ett omprov.

Läs även:
Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44, § 5.5, § 3.5
HSV. Rättssäker examination. 2. uppl. 2008:36 R. Tryckeri. Stockholm, 2008, s.82 
Studentombudets ärenderapport avseende ärenden för läsåret 2013/2014

 

Förändrade betygsgränser Förändrade betygsgränser

Senast vid provtillfället ska studenterna veta vilka poänggränser som finns för att uppnå de olika betygsnivåerna. Poänggränser är dock riktlinjer, om de inte föreskrivs i kursplanen, och en viss typ av korrigering kan därmed ske i efterhand om det finns särskilda skäl. Exempelvis om en fråga ansetts svårare och poängen behöver sänkas.

 

§ 5.5 Student ska vid kursstart meddelas provregler, krav för att genomgå prov, bedömningsgrunder och tillåtna hjälpmedel. Senast i samband med provtillfället informeras om varje frågas högsta poängtal vid prov som poängsätts.- Rättighetslistan

Läs även:
Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44, § 5.5
HSV. Rättssäker examination. 2. uppl. 2008:36 R. Tryckeri. Stockholm, 2008, s.48fSenast vid provtillfället ska studenterna veta vilka poänggränser som finns för att uppnå de olika betygsnivåerna. Poänggränser är dock riktlinjer, om de inte föreskrivs i kursplanen, och en viss typ av korrigering kan därmed ske i efterhand om det finns särskilda skäl. Exempelvis om en fråga ansetts svårare och poängen behöver sänkas.

 

§ 5.5 Student ska vid kursstart meddelas provregler, krav för att genomgå prov, bedömningsgrunder och tillåtna hjälpmedel. Senast i samband med provtillfället informeras om varje frågas högsta poängtal vid prov som poängsätts.- Rättighetslistan

Läs även:
Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44, § 5.5
HSV. Rättssäker examination. 2. uppl. 2008:36 R. Tryckeri. Stockholm, 2008, s.48f

RättningstidRättningstid

exameEnligt Rättighetslistan § 2.2 ska institutionen skyndsamt rapportera in betyg i Ladok, dock senast 15 arbetsdagar efter provtillfället. Detta har blivit normgivande efter beslut från justitieombudsmannen (JO), svar ska därmed lämnas ut skyndsamt som en del av servicen. Vissa mindre förseningar kan förekomma men sker det upprepade gånger utan en förklaring bör kritik riktas mot institutionen. Detta kan vara på grund av sjukdom, tidspress eller andra företeelser som har upprepat sig i så pass stor omfattning att institutionen bör se över sina rutiner. I dessa fall är en åtgärdsplan för institutionen ett bra verktyg.

Skulle en försening ske av olika anledningar bör studenten dock gå på §5.7 enligt Rättighetslistan: Betyg på prov ska meddelas senast 15 arbetsdagar efter provtillfället, dock inte senare än två veckor före omprovstillfället. Detta för att studenterna ska kunna få tid att hinna studera och därmed förbereda sig inför omprovet. Skulle tiden trots detta dra ut och ge studenten färre än de utskrivna 15 arbetsdagar att förbereda sig så är studentombudets rekommendation att kursen lägger ut ett extra datum för omprov inom en skälig tid.

Som ett första steg vid en försenad rättning är dock rekommendationen att föra en nära dialog med de kommer att påverkas. De ansvariga ska med detta vara medvetna om vilka konsekvenser en eventuell försening kan medföra om ett betyg inte bli registrerat i tid. Studenter kan bland annat få avslag på ansökan om fortsatt studiemedel och även missa möjligheten att söka till fortsatta studier. För andra kan det påverka stipendium samt andra ansökningar som ska skickas inom en viss tid.

 

Läs även:
Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44
Studentombudets ärenderapport avseende ärenden för läsåret 2013/2014
UKÄ, Rättssäker examination, Rapport 2008:36exame

Enligt Rättighetslistan § 2.2 ska institutionen skyndsamt rapportera in betyg i Ladok, dock senast 15 arbetsdagar efter provtillfället. Detta har blivit normgivande efter beslut från justitieombudsmannen (JO), svar ska därmed lämnas ut skyndsamt som en del av servicen. Vissa mindre förseningar kan förekomma men sker det upprepade gånger utan en förklaring bör kritik riktas mot institutionen. Detta kan vara på grund av sjukdom, tidspress eller andra företeelser som har upprepat sig i så pass stor omfattning att institutionen bör se över sina rutiner. I dessa fall är en åtgärdsplan för institutionen ett bra verktyg.

Skulle en försening ske av olika anledningar bör studenten dock gå på §5.7 enligt Rättighetslistan: Betyg på prov ska meddelas senast 15 arbetsdagar efter provtillfället, dock inte senare än två veckor före omprovstillfället. Detta för att studenterna ska kunna få tid att hinna studera och därmed förbereda sig inför omprovet. Skulle tiden trots detta dra ut och ge studenten färre än de utskrivna 15 arbetsdagar att förbereda sig så är studentombudets rekommendation att kursen lägger ut ett extra datum för omprov inom en skälig tid.

Som ett första steg vid en försenad rättning är dock rekommendationen att föra en nära dialog med de kommer att påverkas. De ansvariga ska med detta vara medvetna om vilka konsekvenser en eventuell försening kan medföra om ett betyg inte bli registrerat i tid. Studenter kan bland annat få avslag på ansökan om fortsatt studiemedel och även missa möjligheten att söka till fortsatta studier. För andra kan det påverka stipendium samt andra ansökningar som ska skickas inom en viss tid.

 

Läs även:
Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44
Studentombudets ärenderapport avseende ärenden för läsåret 2013/2014
UKÄ, Rättssäker examination, Rapport 2008:36

Svar inom skälig tidSvar inom skälig tid

Time managementFrågor till universitetet och dess personal ska besvaras ”så snart som möjligt” enligt Förvaltningslagen (1986:223) 4 §. Det är inte ovanligt att studenter får vänta under längre perioder och att det i vissa fall helt uteblir svar trots att studenten vid upprepade tillfällen har kontaktat den ansvariga. Får studenten inget svar inom en skälig tid trots upprepade påminnelser till personen i fråga så rekommenderar studentombudet att studenten går vidare och tar kontakt med ansvariga vid institutionen/ fakulteten eller den del av universitetet studenten har vänt sig till. Detta kan vara den ansvariga för kursen eller programmet men också prefekten, eller motsvarande, beroende på frågans art. Studentombudet rekommenderar även personalen vid universitetet att lägga in autosvar vid högre belastning. Detta för att studenterna ska veta att meddelandet har mottagits men att det kommer att ta en viss tid innan det blir besvarat. På så vis kan studenterna i fråga avgöra om de ska vända sig till någon annan beroende på hur brådskande ärendet är.Time managementFrågor till universitetet och dess personal ska besvaras ”så snart som möjligt” enligt Förvaltningslagen (1986:223) 4 §. Det är inte ovanligt att studenter får vänta under längre perioder och att det i vissa fall helt uteblir svar trots att studenten vid upprepade tillfällen har kontaktat den ansvariga. Får studenten inget svar inom en skälig tid trots upprepade påminnelser till personen i fråga så rekommenderar studentombudet att studenten går vidare och tar kontakt med ansvariga vid institutionen/ fakulteten eller den del av universitetet studenten har vänt sig till. Detta kan vara den ansvariga för kursen eller programmet men också prefekten, eller motsvarande, beroende på frågans art. Studentombudet rekommenderar även personalen vid universitetet att lägga in autosvar vid högre belastning. Detta för att studenterna ska veta att meddelandet har mottagits men att det kommer att ta en viss tid innan det blir besvarat. På så vis kan studenterna i fråga avgöra om de ska vända sig till någon annan beroende på hur brådskande ärendet är.