Provtillfällenas placering med Juridiska FöreningenProvtillfällenas placering med Juridiska Föreningen

11156410_369458436585898_7501242715037489086_nI det fjärde avsnittet av Studentombudets podd diskuterar vi rättigheterna och skyldigheterna kring provtillfällenas placering. Petra Holst, studentombud, och Rasmus, ordförande på Juridiska Föreningen behandla provtillfällena, för du kanske har läst i rättighetslistan där det framgår att en student har rätt till tre provtillfällen inom loppet av ett år? Men frågan är när i tiden ska provtillfällena läggas och vilka faktorer kan påverka dem? Det är heller inte ovanligt att frågor gällande rättningstiden ställs efter ett provtillfälle – för hur länge ska man som student behöva vänta på att få sitt prov rättat? I dagens avsnitt vill vi kunna ge en bättre bild av de tre provtillfällenas placering men också spräcka myter gällande rättningstiden.

Lyssna på Radio AF:  www.radioaf.se/poddar/provtillfallenas-placering-med-juridiska-foreningen
iTunes: Studnentombudets podd

Studentombudets rekommendation:

1. Se över schemat en månad innan kursstart, framgår prov och det andra tillfället?
2. Se över kursplanen, vilka regler finns för de olika examinationsmomenten?
3. Vid otydligheter kontakta kursansvarig eller studierektor
Ange då kursens kod, specificera vad det gäller, hänvisa till de rådande dokumenten för kursen alternativt rättighetslistan.
4. Rådfråga gärna din kår och skicka gärna en kopia till kår så de uppmärksammar frågorna och de eventuella problem som föreligger 

Läs mer om examinationstillfällena på:
http://studentombudet.se/tillganglighet-av-datumet-for-provtillfallet/
http://studentombudet.se/placering-av-omprov/

Läs även:
Studentombudets ärenderapport avseende ärenden för 2013/2014
Kapitel: 6.1.2 Uppsamlingsprov och 6.1.3 Går det att omtenta en skriftlig inlämningsuppgift?11156410_369458436585898_7501242715037489086_nI det fjärde avsnittet av Studentombudets podd diskuterar vi rättigheterna och skyldigheterna kring provtillfällenas placering. Petra Holst, studentombud, och Rasmus, ordförande på Juridiska Föreningen behandla provtillfällena, för du kanske har läst i rättighetslistan där det framgår att en student har rätt till tre provtillfällen inom loppet av ett år? Men frågan är när i tiden ska provtillfällena läggas och vilka faktorer kan påverka dem? Det är heller inte ovanligt att frågor gällande rättningstiden ställs efter ett provtillfälle – för hur länge ska man som student behöva vänta på att få sitt prov rättat? I dagens avsnitt vill vi kunna ge en bättre bild av de tre provtillfällenas placering men också spräcka myter gällande rättningstiden.

Lyssna på Radio AF: www.radioaf.se/poddar/provtillfallenas-placering-med-juridiska-foreningen
Eller på Itunes: Studentombudets podd

Studentombudets rekommendation:

1. Se över schemat en månad innan kursstart, framgår prov och det andra tillfället?
2. Se över kursplanen, vilka regler finns för de olika examinationsmomenten?
3. Vid otydligheter kontakta kursansvarig eller studierektor
Ange då kursens kod, specificera vad det gäller, hänvisa till de rådande dokumenten för kursen alternativt rättighetslistan.
4. Rådfråga gärna din kår och skicka gärna en kopia till kår så de uppmärksammar frågorna och de eventuella problem som föreligger

Läs mer om examinationstillfällena på:
http://studentombudet.se/tillganglighet-av-datumet-for-provtillfallet/
http://studentombudet.se/placering-av-omprov/

Läs även:
Studentombudets ärenderapport avseende ärenden för 2013/2014
Kapitel: 6.1.2 Uppsamlingsprov och 6.1.3 Går det att omtenta en skriftlig inlämningsuppgift?

Placering av omprovPlacering av omprov

Color_Splash_III_by_ideas_habitatGällande hur och när proven förläggs är en fråga som institutionen bör samråda med studentrepresentanter eller kår om för att finna en passande lösning. I vissa ärenden har det framkommit att studenter inte fått veta vilket datum omprovet kommer
att hållas förrän sent in i terminen. I vissa fall har informationen inte getts ut förrän efter att studenterna har skrivet det ordinarie provet. Enligt rättighetslistan § 3.5 ska tider för prov och omprov finnas tillgängliga en månad innan kursstart. I ett ärende som varit uppe hos före detta Högskoleverket (Universitetskanslersämbetet (UKÄ)) påpekades det dock att studenterna ska få information senast vid det ordinarie provtillfället gällande när omprovet kommer att placeras. Frågan om att lägga upp datum för prov i god tid är att ses som en del av universitetets serviceskyldighet, detta för att ge studenterna möjlighet till en god planering och framförhållning. Skulle prov och omprov inte läggas in i schemat i tid, efter universitetets interna riktlinjer, är det viktigt att den berörda institutionen ser över sina rutiner och tar fram åtgärder för att underlätta studenternas planering.

Det har förekommit ärenden där rättningstiden tagit mer än 15 arbetsdagar vilket har gett studenterna mindre än två veckor på sig att studera inför omprovet. Skulle frågan om att flytta omprovet komma upp så bör detta undvikas ifall det inte råder särskilda skäl för det. I dessa fall rekommenderar studentombudet att ytterligare ett tillfälle för omprov sätts in utöver det befintliga. Detta då studenters förutsättningar och planering ser olika ut, ytterligare ett tillfälle skulle då kunna öka sannolikheten för fler studenter ska kunna närvara.

Se även:
Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44, § 5-5.1, § 8
Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap.14-15§§
Förvaltningslagen (1986:223) 7 §
HSV. Omtentamen i kognitionspsykologi. Beslut 2005-09-27. Reg.nr 31-1879-05

Läs även:
Studentombudets ärenderapport avseende ärenden för 2013/2014

 

Color_Splash_III_by_ideas_habitatGällande hur och när proven förläggs är en fråga som institutionen bör samråda med studentrepresentanter eller kår om för att finna en passande lösning. I vissa ärenden har det framkommit att studenter inte fått veta vilket datum omprovet kommer
att hållas förrän sent in i terminen. I vissa fall har informationen inte getts ut förrän efter att studenterna har skrivet det ordinarie provet. Enligt rättighetslistan § 3.5 ska tider för prov och omprov finnas tillgängliga en månad innan kursstart. I ett ärende som varit uppe hos före detta Högskoleverket (Universitetskanslersämbetet (UKÄ)) påpekades det dock att studenterna ska få information senast vid det ordinarie provtillfället gällande när omprovet kommer att placeras. Frågan om att lägga upp datum för prov i god tid är att ses som en del av universitetets serviceskyldighet, detta för att ge studenterna möjlighet till en god planering och framförhållning. Skulle prov och omprov inte läggas in i schemat i tid, efter universitetets interna riktlinjer, är det viktigt att den berörda institutionen ser över sina rutiner och tar fram åtgärder för att underlätta studenternas planering.

Det har förekommit ärenden där rättningstiden tagit mer än 15 arbetsdagar vilket har gett studenterna mindre än två veckor på sig att studera inför omprovet. Skulle frågan om att flytta omprovet komma upp så bör detta undvikas ifall det inte råder särskilda skäl för det. I dessa fall rekommenderar studentombudet att ytterligare ett tillfälle för omprov sätts in utöver det befintliga. Detta då studenters förutsättningar och planering ser olika ut, ytterligare ett tillfälle skulle då kunna öka sannolikheten för fler studenter ska kunna närvara.

Se även:
Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44, § 5-5.1, § 8
Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap.14-15§§
Förvaltningslagen (1986:223) 7 §
HSV. Omtentamen i kognitionspsykologi. Beslut 2005-09-27. Reg.nr 31-1879-05

Läs även:
Studentombudets ärenderapport avseende ärenden för 2013/2014

 

 

Tillgänglighet av datumet för provtillfälletTillgänglighet av datumet för provtillfället

exameVilka skyldigheter har kursen eller utbildningen gällande att lägga ut datumet för provet och omprovet i god tid? Datumen för provtillfällena ska finnas utsatta i schemat som ska vara tillgängligt en månad innan kursstart. Att sätta upp tider för prov i efterhand kan vara till nackdel för studenterna som kan uppleva stress då det kan krocka med andra moment inom och utanför utbildningen.

Huvudregeln är att ett omprov inte får placeras tidigare än två veckor efter att studenterna har fått sitt betyg tilldelat. Det bör dock heller inte placeras senare än två månader efter att resultatet har getts ut. Självklart får de kursansvariga ta hänsyn till kringliggande faktor så som att det inte är möjligt att förlägga ett omprov inom två månader då terminen närmar sig sitt slut. Omprovet bör då placeras i början av den nästkommande terminen. Rättighetslistan förtydligar här att det vid varje kurs ska finnas ett ordinarie prov, ett omprov samt ett uppsamlingstillfälle.

Läs även:
Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44, § 5-5.1 och § 3.5
Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 14-15§§
HSV. Rättssäker examination. 2. uppl. 2008:36 R. Tryckeri. Stockholm, 2008, s.53f & s.72f
HSV. Anmälan mot Stockholms universitet angående rättningstid av Examinationsuppgift. Beslut 2005-03-15. Reg. nr 31-4726-04

Se även:
Studentombudets ärenderapport avseende ärenden för 2013/2014exameVilka skyldigheter har kursen eller utbildningen gällande att lägga ut datumet för provet och omprovet i god tid? Datumen för provtillfällena ska finnas utsatta i schemat som ska vara tillgängligt en månad innan kursstart. Att sätta upp tider för prov i efterhand kan vara till nackdel för studenterna som kan uppleva stress då det kan krocka med andra moment inom och utanför utbildningen.

Huvudregeln är att ett omprov inte får placeras tidigare än två veckor efter att studenterna har fått sitt betyg tilldelat. Det bör dock heller inte placeras senare än två månader efter att resultatet har getts ut. Självklart får de kursansvariga ta hänsyn till kringliggande faktor så som att det inte är möjligt att förlägga ett omprov inom två månader då terminen närmar sig sitt slut. Omprovet bör då placeras i början av den nästkommande terminen. Rättighetslistan förtydligar här att det vid varje kurs ska finnas ett ordinarie prov, ett omprov samt ett uppsamlingstillfälle.

Läs även:
Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44, § 5-5.1 och § 3.5
Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 14-15§§
HSV. Rättssäker examination. 2. uppl. 2008:36 R. Tryckeri. Stockholm, 2008, s.53f & s.72f
HSV. Anmälan mot Stockholms universitet angående rättningstid av Examinationsuppgift. Beslut 2005-03-15. Reg. nr 31-4726-04

Se även:
Studentombudets ärenderapport avseende ärenden för 2013/2014

FAQ – Antagning vid LUFAQ – Antagning vid LU

Color-paint-Splash-psd78070I med att många studenter har sökt till en ny termin vid universitetet finns det lite saker att ha i åtanke. På LU:s hemsida kan du finna vanliga frågor och svar gällande anmälan och antagning, exempelvis när kommer antagningsbeskedet eller hur stor är din chans att komma in som reserv?

Vanliga frågor och svar finner du på:
www.lu.se/studera/anmalan-och-antagning/vanliga-fragor-och-svar

Vill du dock komma i kontakt med antagningsavdelningen kan du fylla i deras kontaktformulär:
www.lu.se/form/kontakta-antagningsavdelningen-vid-lunds-universitet

Kommer du att läsa utomlands så finns portalen WHED – World Higher Education Database. Här kan du finna lärosäten från hela världen och deras kontaktuppgifter:
www.whed.net/home.phpColor-paint-Splash-psd78070I med att många studenter har sökt till en ny termin vid universitetet finns det lite saker att ha i åtanke. På LU:s hemsida kan du finna vanliga frågor och svar gällande anmälan och antagning, exempelvis när kommer antagningsbeskedet eller hur stor är din chans att komma in som reserv?

Vanliga frågor och svar finner du på:
www.lu.se/studera/anmalan-och-antagning/vanliga-fragor-och-svar

Vill du dock komma i kontakt med antagningsavdelningen kan du fylla i deras kontaktformulär:
www.lu.se/form/kontakta-antagningsavdelningen-vid-lunds-universitet

Kommer du att läsa utomlands så finns portalen WHED – World Higher Education Database. Här kan du finna lärosäten från hela världen och deras kontaktuppgifter:
www.whed.net/home.php

Examinatorns roll med Humanistiska och teologiska studentkårenExaminatorns roll med Humanistiska och teologiska studentkåren

10665091_368360036695738_6096120728613890523_nI det tredje avsnittet av Studentombudets podd diskuterar vi rättigheterna och skyldigheterna kring examinatorns roll.

Petra Holst, studentombud, och Susanne Person, vice ordförande på Humanistiska och teologiska studentkåren tar upp examinatorns roll. Under din studietid kommer du stöta på en examinator vid varje betygsgrundande moment. Det är dock många som inte vet att det faktiskt alltid finns en ytters ansvariga person som sätter betyget och som också är den enda som kan ändra betygets riktighet. I dagens avsnitt spräcker vi myter om examinatorns roll så att du som student vet vart du kan vända dig vid frågor om just din examination.

Lyssna på Radio AF: www.radioaf.se/program/studentombudet

Studentombudets rekommendation:
1. Delta vid provgenomgången alternativt be om en motivering utav betyget eller en kommentar på det som satts.
2. Be om en omprövning av betyget, se tidigare poddavsnitt.
3. Vid byte, skicka en förfrågan till kursansvarig minst två veckor innan provtillfället:
ange kurskod, datum för tentan och dina personuppgifter. Du behöver ej ange skäl för byte!
4. Skulle byte ej ske på grund av särskilda skäl, be om en skriftlig motiverings och kontakta din kår för råd och vägledning.

Läs mer om examinatorns roll:
Byte av examinatorn, studentombudet.se/vid-byte-av-examinator
Examinator, studentombudet.se/examinator

Se även:
Studentombudets ärenderapport avseende ärenden för läsåret 2013/2015
Rättighetslistan för Lunds universitets studenter10665091_368360036695738_6096120728613890523_nI det tredje avsnittet av Studentombudets podd diskuterar vi rättigheterna och skyldigheterna kring examinatorns roll.

Petra Holst, studentombud, och Susanne Person, vice ordförande på Humanistiska och teologiska studentkåren tar upp examinatorns roll. Under din studietid kommer du stöta på en examinator vid varje betygsgrundande moment. Det är dock många som inte vet att det faktiskt alltid finns en ytters ansvariga person som sätter betyget och som också är den enda som kan ändra betygets riktighet. I dagens avsnitt spräcker vi myter om examinatorns roll så att du som student vet vart du kan vända dig vid frågor om just din examination.

Lyssna på Radio AF: www.radioaf.se/program/studentombudet

Studentombudets rekommendation:
1. Delta vid provgenomgången alternativt be om en motivering utav betyget eller en kommentar på det som satts.
2. Be om en omprövning av betyget, se tidigare poddavsnitt.
3. Vid byte, skicka en förfrågan till kursansvarig minst två veckor innan provtillfället:
ange kurskod, datum för tentan och dina personuppgifter. Du behöver ej ange skäl för byte!
4. Skulle byte ej ske på grund av särskilda skäl, be om en skriftlig motiverings och kontakta din kår får råd och vägledning.

Läs mer om examinatorns roll:
Byte av examinatorn, studentombudet.se/vid-byte-av-examinator
Examinator, studentombudet.se/examinator

Se även:
Studentombudets ärenderapport avseende ärenden för läsåret 2013/2015
Rättighetslistan för Lunds universitets studenter

Vid byte av examinatorVid byte av examinator

images (22)En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov på en kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Vid byte av examinator är det viktigt att studenten i god tid före examinationen kontaktar den ansvariga vid kursen för att meddela att denne önskar att göra ett byte. Studenten har med detta ingen skyldighet att kontakta examinatorn i frågan. Skulle examinatorn och den ansvariga för kursen vara samma person kan studenten kontakta prefekten (eller motsvarande) alternativt studievägledaren för att få hjälp och vägledning vid ansökan om ett byte.

Läs även:
Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap 22 §
Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44
Studentombudets ärenderapport avseende ärenden för läsåret 2013/2014images (22)En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov på en kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Vid byte av examinator är det viktigt att studenten i god tid före examinationen kontaktar den ansvariga vid kursen för att meddela att denne önskar att göra ett byte. Studenten har med detta ingen skyldighet att kontakta examinatorn i frågan. Skulle examinatorn och den ansvariga för kursen vara samma person kan studenten kontakta prefekten (eller motsvarande) alternativt studievägledaren för att få hjälp och vägledning vid ansökan om ett byte.

Läs även:
Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap 22 §
Lunds universitet. Lunds universitets rättighetslista. Dnr SU 2013/44
Studentombudets ärenderapport avseende ärenden för läsåret 2013/2014

ExaminatorExamiantor

Ett betyg ska beslutas av en särskilt utsedd lärare (examinator). Det är universitetet som utser examinatorn vilket är ett rektorsbeslut, läraren måste på så vis få sin befogenhet av rektor och detta ska kunna återfinnas enligt delegationsordningen. Det kan antigen vara genom att läraren fått direkta befogenheter eller att någon annan vid fakulteten eller institutionen har fått befogenhet att utse examinatorer.

Den utsedda examinatorn har sedan till uppgift att examinera studenterna efter den gällande kursplanen. Vid rättning av proven kan det förekomma att olika lärare är inblandade. De kan då lämna in underlaget till den ansvariga examinatorn som har det yttersta ansvaret för rättningen och därmed betygssättningen. Det bör dock framgå om olika lärare har varit involverade vid rättningen. Har exempelvis olika lärare skrivit frågorna är det även rekommenderat att deras initialer finns utskrivna vid respektive fråga. På så vis vet studenterna vem de bör kontakta vid specifika frågor eller funderingar.

Läs även:
Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 18 § och 2 kap. 13§
UKÄ, HSV. Rättssäker examination. 2. uppl. 2008:36 R., s. 34f
UKÄ, HSV. Mitthögskolans handläggning av tentamina i företagsekonomi. Beslut 2004-12-21. Reg. nr 31-4305-04, s.4f
UKÄ, HSV. Rättssäker examination. 2. uppl. 2008:36 R., s.54f  (jfr. myndighetsförordningen (2007:515) 21 § & Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap. 5 §)
Studentombudets ärenderapport avseende ärenden för läsåret 2013/2014Ett betyg ska beslutas av en särskilt utsedd lärare (examinator). Det är universitetet som utser examinatorn vilket är ett rektorsbeslut, läraren måste på så vis få sin befogenhet av rektor och detta ska kunna återfinnas enligt delegationsordningen. Det kan antigen vara genom att läraren fått direkta befogenheter eller att någon annan vid fakulteten eller institutionen har fått befogenhet att utse examinatorer.

Den utsedda examinatorn har sedan till uppgift att examinera studenterna efter den gällande kursplanen. Vid rättning av proven kan det förekomma att olika lärare är inblandade. De kan då lämna in underlaget till den ansvariga examinatorn som har det yttersta ansvaret för rättningen och därmed betygssättningen. Det bör dock framgå om olika lärare har varit involverade vid rättningen. Har exempelvis olika lärare skrivit frågorna är det även rekommenderat att deras initialer finns utskrivna vid respektive fråga. På så vis vet studenterna vem de bör kontakta vid specifika frågor eller funderingar.

Läs även:
Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 18 § och 2 kap. 13§
UKÄ, HSV. Rättssäker examination. 2. uppl. 2008:36 R., s. 34f
UKÄ, HSV. Mitthögskolans handläggning av tentamina i företagsekonomi. Beslut 2004-12-21. Reg. nr 31-4305-04, s.4f
UKÄ, HSV. Rättssäker examination. 2. uppl. 2008:36 R., s.54f  (jfr. myndighetsförordningen (2007:515) 21 § Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap. 5 §)