Överklagan om tillgodoräknadeÖverklagan om tillgodoräknade

Begreppet ”omprövning” ska inte förväxlas med ”överklagan”. En student kan överklaga ett beslut som är satt betygav universitetet i egenskap som myndighet. Detta gäller dock med undantag från betygsbeslut som endast kan omprövas av examinatorn som tagit beslutet.

Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) är den högsta instansen när en student vill överklaga ett beslut – var dock medveten om skillnaden mellan att överklaga och ompröva ett beslut efter vad som står i Förvaltningslagen. Ett ”överklagande” kan bland annat gälla ärenden som berör antagning, tillgodoräknande av en kurs, avslag på begäran om obligatoriskt utbildningsmoment, avslag på begäran om att få examens- eller utbildningsbevis.

En student hade läst kurser enligt ett program vid Lunds universitet. Studenten avslutade sin uppsats vid ett annat lärosäte och ville lägga till kursen till sitt program vid Lunds universitet för att på så vis ta ut sin examen. Fakulteten avslog inte bara ansökan utan de omprövade också slutbetyget. Studenten fick ett nytt betyg som var lägre än vad examinatorn från det andra lärosätet hade satt. ÖNH kom dock fram till att det inte var någon väsentlig skillnad mellan utbildningarna samt att studenter ska ha möjlighet att kunna röra sig mellan olika lärosäten. Det blir därför heller inte aktuellt att ompröva slutbetyget på uppsatsen då detta redan hade blivit satt av en examinator. Då det inte visat sig vara någon väsentlig skillnad mellan utbildningarna kunde studenten tillgodoräkna kursen och få ut sin examen från fakulteten.

Se även:

Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 24§
Högskoleförordningen (1993:100) 12 kap. 2, 4§ 
Högskoleförordningen (1993:100) 12 kap. 2§ 
Förvaltningslag (1986:223) 23 – 30§§ 
Överklagandenämnden. Tillgodoräknade. Beslut 2013-05-17 (reg.nr 241-331-13) Begreppet ”omprövning” ska inte förväxlas med ”överklagan”. En student kan överklaga ett beslut som är satt betygav universitetet i egenskap som myndighet. Detta gäller dock med undantag från betygsbeslut som endast kan omprövas av examinatorn som tagit beslutet.

Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) är den högsta instansen när en student vill överklaga ett beslut – var dock medveten om skillnaden mellan att överklaga och ompröva ett beslut efter vad som står i Förvaltningslagen. Ett ”överklagande” kan bland annat gälla ärenden som berör antagning, tillgodoräknande av en kurs, avslag på begäran om obligatoriskt utbildningsmoment, avslag på begäran om att få examens- eller utbildningsbevis.

En student hade läst kurser enligt ett program vid Lunds universitet. Studenten avslutade sin uppsats vid ett annat lärosäte och ville lägga till kursen till sitt program vid Lunds universitet för att på så vis ta ut sin examen. Fakulteten avslog inte bara ansökan utan de omprövade också slutbetyget. Studenten fick ett nytt betyg som var lägre än vad examinatorn från det andra lärosätet hade satt. ÖNH kom dock fram till att det inte var någon väsentlig skillnad mellan utbildningarna samt att studenter ska ha möjlighet att kunna röra sig mellan olika lärosäten. Det blir därför heller inte aktuellt att ompröva slutbetyget på uppsatsen då detta redan hade blivit satt av en examinator. Då det inte visat sig vara någon väsentlig skillnad mellan utbildningarna kunde studenten tillgodoräkna kursen och få ut sin examen från fakulteten.

Se även:

Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 24§
Högskoleförordningen (1993:100) 12 kap. 2, 4§ 
Högskoleförordningen (1993:100) 12 kap. 2§ 
Förvaltningslag (1986:223) 23 – 30§§ 
Överklagandenämnden. Tillgodoräknade. Beslut 2013-05-17 (reg.nr 241-331-13) 

Fortsatt handledningFortsatt handledning

Tidpunkten när en student skall gå upp med sin uppsats kan göras i samråd med handledaren. Alla hinner dock Save nature concept - green leaf human footprintsinte avsluta sin uppsats i tid och frågan om rätten till fortsatt handledning har kommit upp.

Rapporten ”Rättssäker examination” framför att studenten bör har rätt till fortsatt handledning efter kursen är slut om inget annat föreskrivs i kursplanen. Vidare i ett av ärendena som har tagits upp av Högskoleverket (numera Universitetskanslersämbetet) gavs uttalandet att det kan anses som praxis att en student ska kunna få (inom rimliga gränser) handledning tills uppsatsen anses färdig. Enligt ”Rättighetslistan för Lunds universitets studenter” ska dock studenten vid kursens start bli meddelad om rätten till handledning och dess omfattning.

Studentombudet har sett att det kan skilja sig i frågan om fortsatt handledning efter kursens avslut och rekommenderar därför tydlighet i kursplanen. Annars bör studenten använda sig av Högskoleverkets uttalande om att det är att anses som praxis att få fortsatt hjälp (inom vissa ramar) tills att uppsatsen är avslutad.

Se även:

Högskoleverket, Rättssäker examination

Lunds universitet, Rättighetslistan för Lunds universitets studenter § 6.1

Studentombudets ärenderapport, avseende ärenden VT2013

Högskoleverket, Beslut 2010-04-23, reg.nr 31-391-10, Anmälan mot Karlstads universitet angående handledning av en uppsats efter att en kurs har avslutats,Tidpunkten när en student skall gå upp med sin uppsats kan göras i samråd med handledaren. Alla hinner dock inte Save nature concept - green leaf human footprintsavsluta sin uppsats i tid och frågan om rätten till fortsatt handledning har kommit upp.

Rapporten ”Rättssäker examination” framför att studenten bör har rätt till fortsatt handledning efter kursen är slut om inget annat föreskrivs i kursplanen. Vidare i ett av ärendena som har tagits upp av Högskoleverket (numera Universitetskanslersämbetet) gavs uttalandet att det kan anses som praxis att en student ska kunna få (inom rimliga gränser) handledning tills uppsatsen anses färdig. Enligt ”Rättighetslistan för Lunds universitets studenter” ska dock studenten vid kursens start bli meddelad om rätten till handledning och dess omfattning.

Studentombudet har sett att det kan skilja sig i frågan om fortsatt handledning efter kursens avslut och rekommenderar därför tydlighet i kursplanen. Annars bör studenten använda sig av Högskoleverkets uttalande om att det är att anses som praxis att få fortsatt hjälp (inom vissa ramar) tills att uppsatsen är avslutad.

Se även:

Högskoleverket, Rättssäker examination

Lunds universitet, Rättighetslistan för Lunds universitets studenter § 6.1

Studentombudets ärenderapport, avseende ärenden VT2013

Högskoleverket, Beslut 2010-04-23, reg.nr 31-391-10, Anmälan mot Karlstads universitet angående handledning av en uppsats efter att en kurs har avslutats,

Kursplanens & kursinformationens betydelseKursplanens & kursinformationens betydelse

En student hade under sin termin utgått från att betygsskalan som omnämndes i dokumentet kursinformationen var den som gällde. När tentamen var skriven hade betyget – i enlighet med informationen rörande betygsskalan av kursinformationen – lagts in i Ladok och studenten hämtade även ut sin tentamen där betyg och poäng var satta efter kursinformationen. I samband med detta bad studenten ansvarig lärare om sitt slutbetyg. När detta skedde insåg läraren att betyget inte överensstämde med den betygsskala som var fastställd i kursplanen. Detta resulterade i att studentens poäng motsvarade ett lägre betyg vilket påverka slutbetyget.

Betygsuppdelningen enligt kursinformationen hade blivit felskriven enligt läraren som hänvisade till kursplanens betygsskala. Detta blev från ett studentperspektiv missvisande då det inte gick att påvisa att detta skulle vara ett slarvfel. Kursen hade tidigare gjorts om och studenten hade antagit att vissa delar hade förändrats därefter.

Det nya poängkriteriet ledde till att studentens betyg sänktes. Dock behandlades situationen så att studenten inte fick möjlighet att yttra sig enligt 26 § Förvaltningslagen innan detta skedde. Det föreskrivs även i 27 § Förvaltningslagen att ändringen ska ske snabbt och enkelt om det är att anses som uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter. Det blev en utdragen process för studenten. Kursplanen är ett juridiskt dokument och är det som ska följas i första hand. Dock hade kursinformationen varit det som lärare huvudsakligen hade hänvisat till under terminen. Både för student och lärare är det dock viktigt att all information överensstämmer så inget går till studentens nackdel.

Ett beslut anses även meddelats när det har expedierats eller på annat sätt har fått sin slutliga form eller tillkännagivits. Därför krävs det att beslut avseende ändring hämtas med stöd i högskoleförordningen, förvaltningslagen, praxis eller juridisk litteratur. Felet var att anses som ”uppenbart oriktigt” då lärare, studenter och examinator huvudsakligen utgått från kursinformationen under terminers gång och hänvisat till dokumentet vid tentamen, redovisat det på föreläsningar och använt det som utgångspunkt vid bedömningen. Slutligen hade institutionen inte registrerat beslutet enligt myndighetsförordningen och kunde med detta inte redovisa vem som fattat beslutet om sänkningen till ett lägre betyg.

Se även:

Studentombudets ärenderapport, avseende ärenden för VT2013

Förvaltningslagen (1986:223) 27§
HSV, Rättssäker examination
Redogörelse 2000/01:JO1

Högskoleförordningen (1993:100)16 kap. 24§ 
Myndighetsförordningen (2007:515) 21 §

Color_Splash_III_by_ideas_habitat

 En student hade under sin termin utgått från att betygsskalan som omnämndes i dokumentet kursinformationen var den som gällde. När tentamen var skriven hade betyget – i enlighet med informationen rörande betygsskalan av kursinformationen – lagts in i Ladok och studenten hämtade även ut sin tentamen där betyg och poäng var satta efter kursinformationen. I samband med detta bad studenten ansvarig lärare om sitt slutbetyg. När detta skedde insåg läraren att betyget inte överensstämde med den betygsskala som var fastställd i kursplanen. Detta resulterade i att studentens poäng motsvarade ett lägre betyg vilket påverka slutbetyget.

Betygsuppdelningen enligt kursinformationen hade blivit felskriven enligt läraren som hänvisade till kursplanens betygsskala. Detta blev från ett studentperspektiv missvisande då det inte gick att påvisa att detta skulle vara ett slarvfel. Kursen hade tidigare gjorts om och studenten hade antagit att vissa delar hade förändrats därefter.

Det nya poängkriteriet ledde till att studentens betyg sänktes. Dock behandlades situationen så att studenten inte fick möjlighet att yttra sig enligt 26 § Förvaltningslagen innan detta skedde. Det föreskrivs även i 27 § Förvaltningslagen att ändringen ska ske snabbt och enkelt om det är att anses som uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter. Det blev en utdragen process för studenten. Kursplanen är ett juridiskt dokument och är det som ska följas i första hand. Dock hade kursinformationen varit det som lärare huvudsakligen hade hänvisat till under terminen. Både för student och lärare är det dock viktigt att all information överensstämmer så inget går till studentens nackdel.

Ett beslut anses även meddelats när det har expedierats eller på annat sätt har fått sin slutliga form eller tillkännagivits. Därför krävs det att beslut avseende ändring hämtas med stöd i högskoleförordningen, förvaltningslagen, praxis eller juridisk litteratur. Felet var att anses som ”uppenbart oriktigt” då lärare, studenter och examinator huvudsakligen utgått från kursinformationen under terminers gång och hänvisat till dokumentet vid tentamen, redovisat det på föreläsningar och använt det som utgångspunkt vid bedömningen. Slutligen hade institutionen inte registrerat beslutet enligt myndighetsförordningen och kunde med detta inte redovisa vem som fattat beslutet om sänkningen till ett lägre betyg.

Se även:

Studentombudets ärenderapport, avseende ärenden för VT2013

Förvaltningslagen (1986:223) 27§
HSV, Rättssäker examination
Redogörelse 2000/01:JO1

Högskoleförordningen (1993:100)16 kap. 24§ 
Myndighetsförordningen (2007:515) 21 §

Color_Splash_III_by_ideas_habitat

Ändrade förutsättningar vid examinationÄndrade förutsättningar vid examination

En student ställde sig frågande till om förutsättningarna kunde ändras under en hemtentamen. Studenterna hade i samband med att hemtentamen lades ut fått riktlinjer för hur den skulle utföras. En bit in på hemtentan ändrade läraren förutsättningarna genom att utöka de antal ord som fick skrivas på varje examinationsfråga. Då vissa studenter redan hade hunnit bli klara med examinationen blev frågan om förändringen skulle anses vara till deras nackdel? Studentombudets uppfattning är att förutsättningarna inte bör ändras under pågående tentamen. Då förutsättningen dock hade ändrats när studentombudet blev kontaktad rekommenderades läraren att bedöma studenterna lika – oavsett om de valt att skriva sin tentamen efter den första eller andra anvisningen.

Det är viktigt att reglerna vid ett prov är tydliga och förutsägbara för studenter och inblandad personal. Denna typ av förändring bör inte normalt ske. Det betyder inte att det kan ske på grund av särskilda omständigheter, det är dock viktigt att information om vad som gäller är tydlig och inte går till nackdel för studenterna.

Studentombudets ärenderapport avseende ärenden VT2013En student ställde sig frågande till om förutsättningarna kunde ändras under en hemtentamen. Studenterna hade i samband med att hemtentamen lades ut fått riktlinjer för hur den skulle utföras. En bit in på hemtentan ändrade läraren förutsättningarna genom att utöka de antal ord som fick skrivas på varje examinationsfråga. Då vissa studenter redan hade hunnit bli klara med examinationen blev frågan om förändringen skulle anses vara till deras nackdel? Studentombudets uppfattning är att förutsättningarna inte bör ändras under pågående tentamen. Då förutsättningen dock hade ändrats när studentombudet blev kontaktad rekommenderades läraren att bedöma studenterna lika – oavsett om de valt att skriva sin tentamen efter den första eller andra anvisningen.

Det är viktigt att reglerna vid ett prov är tydliga och förutsägbara för studenter och inblandad personal. Denna typ av förändring bör inte normalt ske. Det betyder inte att det kan ske på grund av särskilda omständigheter, det är dock viktigt att information om vad som gäller är tydlig och inte går till nackdel för studenterna.

Studentombudets ärenderapport avseende ärenden VT2013

Äldre tentor en offentlig handlingÄldre tentor en offentlig handling

De äldre tentorna (prov) är en offentlig handling. Ett prov hamnar därmed under offentlighetsprincipen och går att få ut på begäran. images (4)Enligt Rättighetslistan för Lunds universitets studenter ska provresultatet lämnas ut på begäran och tidigare prov ska varar lättillgängliga för studenterna.

Rapporten Rättssäker examination försöker klargöra när frågeformuläret (provet) är att ses som en allmän handling med stöd i Tryckfrihetsförordningen. En tentamen kan anses som en allmän handling från att den har lämnas ut till studenten vid tentamenstillfället, den ska dock ligga under sekretesslagens bestämmelser tills att den är genomförd. I enlighet med vad beslutet tar upp ska handlingen lämnas ut så snart som möjligt och vill studenten ha en kopia ska detta behandlas skyndsamt.

En av diskussionerna som studentombudet har mött är de äldre provens betydelse i kontrast till det pedagogiska syftet vid inlärningen till ett prov. Det har funnits lärare som har hävdat att instuderingen av de äldre prov försämrar lärandet. Några av de inkomna ärendena handlade om att lärare endast vill lägga ut ett begränsat antal av de äldre proven. Där går diskussionen gällande om de ska lägga ut fler tentor och med detta ge det studenterna ber om istället för att argumentera om att de maximera studenternas chanser till djupinlärning genom att begränsa dem till litteraturen. Studentombudets rekommendation är att – om en djupinlärning ska anses möjlig – kan lärarna i detta fall ge studenterna båda delarna. Lagen kvarstår men det finns åtgärder som lärare kan vidta för att påvisa de äldre provens betydelse inför tentamen. Att inte lämna ut ett äldre prov kanske endast är till nackdel för en del av studenterna, det finns studenter med mentorer och vänner som har läst kursen tidigare som kan dela med sig av materialet. Dock kvarstår den faktor att studenterna har rätt att ta del av de äldre tentorna. Lärarna kan agera på olika sätt för att påvisa att de äldre proven inte har någon större betydelse inför en tentamen. Dock när de använder äldre frågor bör de förstå att studenterna kommer att efterfråga ett äldre material vid kommande examinationsmoment. En rekommendation är att lärarna för kursen skapar instuderingsfrågor med större värde än de äldre proven samtidigt som de upplyser studenterna om vikten av en god studieteknik. Vidare kan även läraren som skriver proven se till att använda sig – i en så liten utsträckning som möjlig – av frågor från tidigare prov. Detta för att ta bort beroendet och fördelen med att studera äldre prov.

Regeringen.se: offentlighetsprincipen – rätten till insyn
Rättighetslistan för Lunds universitets studenter § 5.3

Rättssäker examination s.74ff
Rättssäker examination s.76 &
4 kap 3§ sekretesslagen (1980:100)

HSV, Registrering till kurser vid Stockholms universitet, Reg.nr 31-04498-09
2 kap 13§ Tryckfrihetsförordningen (1949:105)De äldre tentorna (prov) är en offentlig handling. Ett prov hamnar därmed under offentlighetsprincipen och går att få ut på begäran. images (4)Enligt Rättighetslistan för Lunds universitets studenter ska provresultatet lämnas ut på begäran och tidigare prov ska varar lättillgängliga för studenterna.

Rapporten Rättssäker examination försöker klargöra när frågeformuläret (provet) är att ses som en allmän handling med stöd i Tryckfrihetsförordningen. En tentamen kan anses som en allmän handling från att den har lämnas ut till studenten vid tentamenstillfället, den ska dock ligga under sekretesslagens bestämmelser tills att den är genomförd. I enlighet med vad beslutet tar upp ska handlingen lämnas ut så snart som möjligt och vill studenten ha en kopia ska detta behandlas skyndsamt.

En av diskussionerna som studentombudet har mött är de äldre provens betydelse i kontrast till det pedagogiska syftet vid inlärningen till ett prov. Det har funnits lärare som har hävdat att instuderingen av de äldre prov försämrar lärandet. Några av de inkomna ärendena handlade om att lärare endast vill lägga ut ett begränsat antal av de äldre proven. Där går diskussionen gällande om de ska lägga ut fler tentor och med detta ge det studenterna ber om istället för att argumentera om att de maximera studenternas chanser till djupinlärning genom att begränsa dem till litteraturen. Studentombudets rekommendation är att – om en djupinlärning ska anses möjlig – kan lärarna i detta fall ge studenterna båda delarna. Lagen kvarstår men det finns åtgärder som lärare kan vidta för att påvisa de äldre provens betydelse inför tentamen. Att inte lämna ut ett äldre prov kanske endast är till nackdel för en del av studenterna, det finns studenter med mentorer och vänner som har läst kursen tidigare som kan dela med sig av materialet. Dock kvarstår den faktor att studenterna har rätt att ta del av de äldre tentorna. Lärarna kan agera på olika sätt för att påvisa att de äldre proven inte har någon större betydelse inför en tentamen. Dock när de använder äldre frågor bör de förstå att studenterna kommer att efterfråga ett äldre material vid kommande examinationsmoment. En rekommendation är att lärarna för kursen skapar instuderingsfrågor med större värde än de äldre proven samtidigt som de upplyser studenterna om vikten av en god studieteknik. Vidare kan även läraren som skriver proven se till att använda sig – i en så liten utsträckning som möjlig – av frågor från tidigare prov. Detta för att ta bort beroendet och fördelen med att studera äldre prov.

Regeringen.se: offentlighetsprincipen – rätten till insyn
Rättighetslistan för Lunds universitets studenter § 5.3

Rättssäker examination s.74ff
Rättssäker examination s.76
4 kap 3§ sekretesslagen (1980:100)

HSV, Registrering till kurser vid Stockholms universitet, Reg.nr 31-04498-09
2 kap 13§ Tryckfrihetsförordningen (1949:105)