Novischnätverket – AktiviteterNovischnätverket – Aktiviteter

Novischnätverket (NN) träffades den 8 maj där temat var aktiviteter.

Vid planering av aktiviteter bör man tänka på: Inkluderande, Tydliga instruktioner, Alternativ och dess Syfte. Exempel på diskussionspunkter och mallar vid olika aktiviteter togs upp. Det handlar här om att utvärdera om aktiviteten är passande för gruppen och när den bör bli aktuell.

Mall vid aktivitetboll1

Namn på aktiviteten:
Vad ger aktiviteten/oväntad fördel?
För vem passar aktiviteten?
– Åldersgrupp
– Gruppstorlek
– Funktionsnedsättning
Så genomför du aktiviteten:
– Beskrivning
– Plats
Detta material/utrusning behöver du:
Alternativ på aktiviteten/ Att tänka på:
Säkerhet:

Exempel: Dunken
Antal deltagare: Valfritt
Plats: Avgränsad plats
Utrustning: Ingen
Oväntad fördel: Kondition, hitta på LU
För att spetsa till det: Spring baklänges
Säkerhet: Knuffas ej

För fler lekar och aktiviteter rekommenderar studentombudet scouternas aktivitetsbank: www.scouterna.se/aktiviteter-och-lager

En viktig del är att göra ett bra underlag inför de kommande aktivisterna så att man kan inkludera samtliga studenter. Det är viktigt att se över vilken grupp av studenter som väntas delta, är det internationella studenter, är studentgruppen i en viss ålder. Man bör även se på andra faktorer som exempelvis hur deras medverkan kan påverkas av schemat på programmet/kursen?

Workshop

Innan schemat med veckans aktiviteter ska delas ut till både faddrar som studenter är det viktigt att det utvärderas och ifrågasätts. Därför rekommenderar studentombudet att man tar med sig upplägget från workshopen för att testa om schemat ä inkluderande, tydligt och informativt.

Deltagarna hade i denna övning tagit med sig sitt schema med aktiviteter för novischperioden. De fick sedan sätta sig i par och fick därefter fem minuter på sig att skiva ut eventuella frågetecken, funderingar eller andra saker som kan vara bra och dåligt med schemat. Efter fem minuter skickades dokumentet vidare till nästa par som fick fortsätta att komma med förslag och funderingar.

Övrigt

Vid nästa möte kommer temat vara “uppföljning” där vi utvärderar det som har hänt under novischeriet. Höll den förväntningarna och vad kommer man lämna över till kommande novischeri?

Mötet planeras till slutet av oktober.

Novischnätverket (NN) träffades den 8 maj där temat var aktiviteter.

Vid planering av aktiviteter bör man tänka på: Inkluderande, Tydliga instruktioner, Alternativ och dess Syfte. Exempel på diskussionspunkter och mallar vid olika aktiviteter togs upp. Det handlar här om att utvärdera om aktiviteten är passande för gruppen och när den bör bli aktuell.

Mall vid aktivitetboll1

Namn på aktiviteten:
Vad ger aktiviteten/oväntad fördel?
För vem passar aktiviteten?
– Åldersgrupp
– Gruppstorlek
– Funktionsnedsättning
Så genomför du aktiviteten:
– Beskrivning
– Plats
Detta material/utrusning behöver du:
Alternativ på aktiviteten/ Att tänka på:
Säkerhet:

Exempel: Dunken
Antal deltagare: Valfritt
Plats: Avgränsad plats
Utrustning: Ingen
Oväntad fördel: Kondition, hitta på LU
För att spetsa till det: Spring baklänges
Säkerhet: Knuffas ej

För fler lekar och aktiviteter rekommenderar studentombudet scouternas aktivitetsbank: www.scouterna.se/aktiviteter-och-lager

En viktig del är att göra ett bra underlag inför de kommande aktivisterna så att man kan inkludera samtliga studenter. Det är viktigt att se över vilken grupp av studenter som väntas delta, är det internationella studenter, är studentgruppen i en viss ålder. Man bör även se på andra faktorer som exempelvis hur deras medverkan kan påverkas av schemat på programmet/kursen?

Workshop

Innan schemat med veckans aktiviteter ska delas ut till både faddrar som studenter är det viktigt att det utvärderas och ifrågasätts. Därför rekommenderar studentombudet att man tar med sig upplägget från workshopen för att testa om schemat ä inkluderande, tydligt och informativt.

Deltagarna hade i denna övning tagit med sig sitt schema med aktiviteter för novischperioden. De fick sedan sätta sig i par och fick därefter fem minuter på sig att skiva ut eventuella frågetecken, funderingar eller andra saker som kan vara bra och dåligt med schemat. Efter fem minuter skickades dokumentet vidare till nästa par som fick fortsätta att komma med förslag och funderingar.

Övrigt

Vid nästa möte kommer temat vara “uppföljning” där vi utvärderar det som har hänt under novischeriet. Höll den förväntningarna och vad kommer man lämna över till kommande novischeri?

Mötet planeras till slutet av oktober.

SSO – Fysisk skyddsrondSSO nätverket den 29/4

Den 29 april träffades Studerandeskyddsombuden (SSO). Temat för träffen var den fysiska skyddsronden där exempel redovisades och erfarenheter delades. Nedan följer en kort sammanfattning av nätverket. 

Skyddsronderna ska alltid dokumenteras och kan både göras vid sittande möte och vid en rond. Många kombinerar dock dessa två formerna. Man går under skyddsronden igenom
1. Förgående handlingsplan
2. Organisation – vilken typ av organisation har vi och hur påverkningar den arbetsmiljön.
3. Externt material – finns det annat material, dokumentation eller liknande ni behöver ta del av?
4. Områdena vid genomgång – vilka områden finns och vilka kommer ni att fokusera på vid skyddsronden?

Studentombudet rekommenderar också att det bör vara obligatoriskt att alltid ta upp eventuella riskbedömningar och gå igenom handlingsplanen. Nedan följer en handlingsplan som kan användas vid skyddsronden:
1.Område, 2.Problembeskrivning, 3.Åtgärd, 4.Målsättning, 5.Ansvarig, 6.Resurs, 7.Tidsram, 8.Resultat/Uppföljning, 9.Övrigt

penna

Checklista  för protokollsmallen

Fakultet/ institution
Specifik plats/lokal
Dela upp områden för anmärkning
Datum för rond
Beskrivning/orsak

Handlingsplan
-Åtgärdsplan
-Resurser
Uppföljning/kontroll
Ansvarig för rond resp. åtgärd
Närvarande
Underskrift

Checklista vid skyddsrondens områden 

 
Buller Skyddsutrustning
Ventilation Brand & nödsituationer
Ergonomi (ställningar & rörelse) Transporter
Brandsäkerhet Arbetsplatsutformning
Belysning Arbetsorganisation (ledning & inflytande)
Ordning & olycksfall Studenter/personal
Klimat (värme/kyla) Yttre miljö
Farliga ämnen Övrigt
Maskiner

Workshop

Deltagarna blivit ombedda att ta med sig ett protokoll från förgående skyddsrond. De fick sedan i uppdrag att sitta i par och till hjälp ha en penna och en överstrykningspenna. Var par fick sedan ett protokoll och fem minuter vardera på sig att läsa och kommentera protokollet. Viktigt är att synliggöra för- och nackdelar. Efter fem minuter skickades protokollet vidare till nästa par som fick fortsätta kommentera protokollet.

Nedan är en sammanställning vad man bland annat kunde finna för- och nackdelar med protokollen.

Fördelar Nackdelar
Datum för påpekandet
Bra översikt
Bra med en strukturerad protokollsmall
Många SSO närvarande
En bra problembeskrivning
Uppföljning, vem som ska åtgärda och när
Titlar och förkortningar av efternamns som inte redovisas i en ”förkortningslista”
– Namnförtydligande
– Protokollets härkomst vilken fakultet, institution eller avdelning den tillhör?
– Åtgärdsplan och anmärkningar hör inte ihop
– Saknar ansvarig och tidsram
– Ospecificerad
– Förkortningar, svårt för ej närvarande att tolka
– Endast en deltagare

Nästa möte planeras att sättas under oktober 2014 och ämnet kommer att vara den psykosociala skyddsronden.

För tips och idéer besök studentombudet.se, där finns bland annat inlägget ”Redskap till skyddsronden”

studentombudet.se/redskap-till-skyddronden/