Handledarens och examinatorns bedömningHandledarens och examinatorns bedömning

appleEnligt ”Rättssäker examination” har följande rekommendation gjorts. ”När en handledare har gett klartecken till en uppsats bör det inte förekomma att examinatorn kräver mycket omfattande förändringar för att uppsatsen ska kunna godkännas” (Rättssäker examination s.8 & s.84). Detta gjordes efter att de hade frågat ut ett antal lärosäten om hur mycket uppfattningen får skilja sig mellan dessa två parter.

Med anledning av detta kom det upp ett fall till Högskoleverket (numera Universitetskanslersämbetet) gällande brister i handledningen. Detta då handledare och examinators krav om vad som bör gälla inte ska skilja sig i allt för stor utsträckning enligt bedömningen (Anmälan mot Högskolan i Gävle angående handledningen av en uppsats). En allt för olik uppfattning skulle kunna vara till nackdel för studenten och på grund av detta lade det berörda lärosätet fram åtgärder för att förebygga bristerna. Bland annat föreslogs det att kontinuerliga möten skulle ske mellan examinator och handledare så att de är överens om de krav som ställs. Pedagogiken blev även en annan del av åtgärdsplanen, där bland annat en kurs togs fram för handledarna.

Det kan därför anses som en brist om studenten måste göra en allt för stor förändringar på sin uppsats när handledaren har godkänt den för opponering. Tydlighet hamnar i fokus och studenten, handledaren och examinatorn ska alla vara medvetna om vilka kriterier som bör uppnås. Dock är det den utsedda examinatorn som står för det slutliga beslutet av ett betyg. Detta är något studenten bör ha i åtanken vid framläggningen.

Rättssäker examination 
Anmälan mot Högskolan i Gävle angående handledningen av en uppsats, Reg.nr: 31-4991-06
Rättighetslistan för Lunds universitets studenter punkt 6.1
6 kap 18§ Högskoleförordningen (1993:100)
Studentombudets ärenderapport, avseende ärenden vt2013Enligt ”Rättssäker examination” har följande rekommendation gjorts. ”När en handledare har gett klartecken till en uppsats bör det inte förekomma att examinatorn kräver mycket omfattande förändringar för att uppsatsen ska kunna godkännas” (Rättssäker examination s.8 & s.84). Detta gjordes efter att de hade frågat ut ett antal lärosäten om hur mycket uppfattningen får skilja sig mellan dessa två parter.

Med anledning av detta kom det upp ett fall till Högskoleverket (numera Universitetskanslersämbetet) gällande brister i applehandledningen. Detta då handledare och examinators krav om vad som bör gälla inte ska skilja sig i allt för stor utsträckning enligt bedömningen (Anmälan mot Högskolan i Gävle angående handledningen av en uppsats). En allt för olik uppfattning skulle kunna vara till nackdel för studenten och på grund av detta lade det berörda lärosätet fram åtgärder för att förebygga bristerna. Bland annat föreslogs det att kontinuerliga möten skulle ske mellan examinator och handledare så att de är överens om de krav som ställs. Pedagogiken blev även en annan del av åtgärdsplanen, där bland annat en kurs togs fram för handledarna.

Det kan därför anses som en brist om studenten måste göra en allt för stor förändringar på sin uppsats när handledaren har godkänt den för opponering. Tydlighet hamnar i fokus och studenten, handledaren och examinatorn ska alla vara medvetna om vilka kriterier som bör uppnås. Dock är det den utsedda examinatorn som står för det slutliga beslutet av ett betyg. Detta är något studenten bör ha i åtanken vid framläggningen.

Rättssäker examination 
Anmälan mot Högskolan i Gävle angående handledningen av en uppsats, Reg.nr: 31-4991-06
Rättighetslistan för Lunds universitets studenter punkt 6.1
6 kap 18§ Högskoleförordningen (1993:100)
Studentombudets ärenderapport, avseende ärenden vt2013

 

Otillåtna hjälpmedelOtillåtna hjälpmedel

Skulle en student misstänkas för fusk vid ett examinationsmoment så är det upp till examinatorn att ta ställning till hur ärendet ska hanteras, detta efter ett uttalande som gjordes i Rättssäker examination. Dock står det inte uttryckt i högskoleförordningen vem som bör göra en anmälan men att misstanken skall anmälas.

Skulle fallet gå upp till disciplinnämnden är det rekommenderat att studenten skriva ner omständigheterna som har lett till den rådande situationen i ett samlat yttrande. I detta kan man bland annat ta in yttrande från exempel en studiekamrat, lärare eller annan berörd person om det är att anses relevant. Vidare kan man även ta med hur situationen har berört ens studiesituation samt tidigare omständigheter som kan vara relevanta för ärendet.

Anledningen till förklaringen ovan gäller ett av de fall som Studentombudet fick in. Studentombudet uppmärksammade där att det inte fanns någon dokumentation över hur skrivningsvakterna bör agera när en student ertappas för fusk. Liksom studenterna ska bli informerade om vad som anses som giltiga eller ogiltiga hjälpmedel, lika väl bör tentavakterna veta vilka rutiner som finns vid exempelvis konfiskering av medhavt material som kan anses som ett otillåtet hjälpmedel.

Studentombudets rekommendation är att Lunds universitet ser över om det bör finnas en handbok för hur tentavakter bör hantera dessa typer av ärenden. N. Jarebors tar blad annat upp vikten av goda rutiner och att det på grund av utredningsskäl ska finnas möjlighet till att säkra bevisning genom bland annat en fotokopia. Det bör finnas färdiga rutiner för att förebygga fusk, på så vis vet tentavakterna hur de bör agera om en student vägra visa medhavt material eller om en student skulle anses störa andra vid en tentamen. Med detta rekommenderar studentombudet klara instruktioner till samtliga parter vid en tentamen för att förebygga missförstånd. Detta med hänsyn till att studenten inte ska försätts i en trängd situation inför sin klass om denne skulle bli misstänkt för fusk.

Jareborg, N. Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör

Rättssäker examination

Vogel, H-H. Förfarandet i disciplinärenden enligt högskoleförordningen

Studentombudets ärenderapport avseende vt2013Skulle en student misstänkas för fusk vid ett examinationsmoment så är det upp till examinatorn att ta ställning till hur ärendet ska hanteras, detta efter ett uttalande som gjordes i Rättssäker examination. Dock står det inte uttryckt i högskoleförordningen vem som bör göra en anmälan men att misstanken skall anmälas.

Skulle fallet gå upp till disciplinnämnden är det rekommenderat att studenten skriva ner omständigheterna som har lett till den rådande situationen i ett samlat yttrande. I detta kan man bland annat ta in yttrande från exempel en studiekamrat, lärare eller annan berörd person om det är att anses relevant. Vidare kan man även ta med hur situationen har berört ens studiesituation samt tidigare omständigheter som kan vara relevanta för ärendet.

Anledningen till förklaringen ovan gäller ett av de fall som Studentombudet fick in. Studentombudet uppmärksammade där att det inte fanns någon dokumentation över hur skrivningsvakterna bör agera när en student ertappas för fusk. Liksom studenterna ska bli informerade om vad som anses som giltiga eller ogiltiga hjälpmedel, lika väl bör tentavakterna veta vilka rutiner som finns vid exempelvis konfiskering av medhavt material som kan anses som ett otillåtet hjälpmedel.

Studentombudets rekommendation är att Lunds universitet ser över om det bör finnas en handbok för hur tentavakter bör hantera dessa typer av ärenden. N. Jarebors tar blad annat upp vikten av goda rutiner och att det på grund av utredningsskäl ska finnas möjlighet till att säkra bevisning genom bland annat en fotokopia. Det bör finnas färdiga rutiner för att förebygga fusk, på så vis vet tentavakterna hur de bör agera om en student vägra visa medhavt material eller om en student skulle anses störa andra vid en tentamen. Med detta rekommenderar studentombudet klara instruktioner till samtliga parter vid en tentamen för att förebygga missförstånd. Detta med hänsyn till att studenten inte ska försätts i en trängd situation inför sin klass om denne skulle bli misstänkt för fusk.

 

Jareborg, N. Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör

Rättssäker examination

Vogel, H-H. Förfarandet i disciplinärenden enligt högskoleförordningen

Studentombudets ärenderapport avseende vt2013

KursplanenSyllabus

Kursplanen är det juridiska och officiella dokument som finns vid varje kurs för att klargöra målen. I kursplanen tydliggörs Stack of Documentsexaminationsformerna och de prestationer som förväntas av studenten för att klara kursen. Kursplanen ska med detta beskriva vilka behörighetskrav som finns för att kunna påbörja studierna samt kursens nivå och de högskolepoäng som utdelas i med ett godkänt resultat. Det förekommer även att andra dokument delas ut vid kursstart – så som kursinformation – men som dock inte har samma juridiska ställning. Därför är det alltid bra att gå tillbaka till kursplanen om det skulle uppstå några frågor. Det ska därför tydligt framgå vilket dokument som är kursplan och detta bör vara uppdaterat för den rådande terminen. Kursplanen ska med detta vara genomarbetad och tydlig för både studenter som lärare.

Läs mer om kursplanen på:
Högskoleverket, Svensk engelsk ordbok: Kursplan
6 kap. 15§ Högskoleförordningen (1993:100)
Rättighetslistan för Lunds universitets studenter punkt 3.1
Studentombudets ärenderapport, avseende VT2013Kursplanen är det juridiska och officiella dokument som finns vid varje kurs för att klargöra målen. I kursplanen tydliggörs Stack of Documentsexaminationsformerna och de prestationer som förväntas av studenten för att klara kursen. Kursplanen ska med detta beskriva vilka behörighetskrav som finns för att kunna påbörja studierna samt kursens nivå och de högskolepoäng som utdelas i med ett godkänt resultat. Det förekommer även att andra dokument delas ut vid kursstart – så som kursinformation – men som dock inte har samma juridiska ställning. Därför är det alltid bra att gå tillbaka till kursplanen om det skulle uppstå några frågor. Det ska därför tydligt framgå vilket dokument som är kursplan och detta bör vara uppdaterat för den rådande terminen. Kursplanen ska med detta vara genomarbetad och tydlig för både studenter som lärare.

Läs mer om kursplanen på:
Högskoleverket, Svensk engelsk ordbok: Kursplan
6 kap. 15§ Högskoleförordningen (1993:100)
Rättighetslistan för Lunds universitets studenter punkt 3.1
Studentombudets ärenderapport, avseende VT2013

FunktionshinderDisabilities

tiotips_puff_400x224_ram_0Hur personer upplever sig bli bemötta ska nu utredas där fokus ska hamna på kompetensutveckling. Genom regeringsuppdraget kommer Domstolsverket och Rikspolisstyrelsen inleda en dialog med Handikappförbunden. På så vis ska fler bli medvetna hur man bemöter personer med olika typer av funktionshinder och till vem man ska vända sig för att få expertis.

Samtidigt har många inom högskolevärlden inte missat “10 tips för tillgänglighet, Hur organisationer bli mer tillgängliga för personer med funktionshinder”. Med enkla tips kan man skapa en miljö som är tillgänglig och inkluderade för alla. Tipsen är allt från tillgängliga presentationer till hur formaten på dokumenten och andra trycksaker bör utformas för att fler ska kunna ta dela av budskapet, det kan handla om teckensnitt, färg- och pappersval.

www.jusektidningen.se/Jusektidningen/Funktionshinder-ska-inte-hindra-rattvisan/

www.safunkardet.com/om-10-tips
Hur personer upplever sig bli bemötta ska nu utredas där fokus ska hamna på kompetensutveckling. Genom regeringsuppdraget kommer Domstolsverket och Rikspolisstyrelsen inleda en dialog med Handikappförbunden. På så vis ska fler bli medvetna hur man bemöter personer med olika typer av funktionshinder och till vem man ska vända sig för att få expertis.

Samtidigt har många inom högskolevärlden inte missat “10 tips för tillgänglighet, Hur organisationer bli mer tillgängliga för personer med funktionshinder”. Med enkla tips kan man skapa en miljö som är tillgänglig och inkluderade för alla. Tipsen är allt från tillgängliga presentationer till hur formaten på dokumenten och andra trycksaker bör utformas för att fler ska kunna ta dela av budskapet, det kan handla om teckensnitt, färg- och pappersval.

www.jusektidningen.se/Jusektidningen/Funktionshinder-ska-inte-hindra-rattvisan/

www.safunkardet.com/om-10-tips