Redskap till skyddsrondenTools to the safety inspections

Varför uppfinna hjulet igen, arbetar du med arbetsmiljöfrågor på din institution eller fakultet så samla in det material som finns. Det kan vara checklistor för skyddsronder, gamla protokoll från skyddsronder, arbetsmiljöpolicyn eller handlingsplanen för arbetsmiljöarbetet. Ta ut det bästa från dokumenten och välj det ni behöver fokusera på. Det kan exempelvis vara tre saker som ni vill få åtgärdat innan vårterminen är slut.

SAM-hjulet

Nedan finns tre listor från Prevent som kan vara bra att se på innan ni ska gå på en skyddsrond.

Checklista för skyddsrond (allmän del)

Checklista om de viktigaste arbetsmiljöfrågorna

Checklista om trivsel och arbetsklimat

Vill ni sätta er in i arbetsmiljöarbetet finns det även några enkla foldrar från arbetsmiljöverket (www.av.se) att bläddra i.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – en vägledning

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lycka till!Why reinvent the wheel, are you working with the enviroment at your department or faculty so gather the material that is available. It can be checklists for safety inspections, old records of safety inspections, health and safety policy or an action plan for the work environment. Take the best from the documents and select what you need to focus on. An example would be to choose three things you want to get fixed before the semester ends.

Below are three lists from Prevent that might be good to look at before you have to go on a safety inspection.

SAM-hjulet

Checklista för skyddsrond (allmän del)

Checklista om de viktigaste arbetsmiljöfrågorna

Checklista om trivsel och arbetsklimat

Do you want to learn more about the work environment, there are also some simple folders from the work environment authority (www.av.se) to browse in.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – en vägledning

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Good luck!

Disciplinansvar Disciplinary responsibility

Studentombudet vid Lunds universitet bistår de studenter som blivit anmäld till disciplinnämnden med konsultering och rådgivning. Med detta innefattas hjälp med att författa ett yttrande samt att sitta med vid sammanträdet i disciplinnämnden. Vidare kan studenter som önskar överklagar beslutet få rådgivning och stöd i detta. 

Skulle en student misstänkas för exempelvis fusk vid ett examinationsmoment så är det upp till examinatorn att ta ställning till hur ärendet ska hanteras. Dock står det inte uttryckt i högskoleförordningen (1993:100) vem som bör göra en anmälan men att misstanken skall anmälas.

Skulle fallet gå upp till disciplinnämnden är det rekommenderat att studenten skriva ner omständigheterna som har lett till den rådande situationen i ett samlat yttrande. I detta kan man bland annat ta in yttrande från exempel en studiekamrat, lärare eller annan berörd person om det är att anses relevant. Vidare kan man även ta med hur situationen har berört ens studiesituation samt tidigare omständigheter som kan vara relevanta för ärendet.

exam (1)

Student Ombudsman at Lund University assists students who have been notified to the Disciplinary Board with consultation and advice. This included help with writing an opinion and to sit with the student at the meeting in the Disciplinary Board. If students wish to appeal the decision from the board they can get advice and support.

If a student is suspected of cheating, for example at an examination, it is up to the examiner to decide how the case should be handled. However, it is not expressed in Högskoleförordningen (1993:100) who should make a complaint but the suspicion must be notified.

Should the case go up to the Disciplinary Board it is recommended that students write down the circumstances that have led to the current situation in an overall opinion. In this you can bring in an opinion from a classmate, teachers or other person concerned to if it is considered relevant. It may also include how the situation has affected the study situation and past circumstances that may be relevant to the case.

exam (1)

 

You can read more about the disciplinary matter:

Riktlinjer och föreskrifter rörande plagiering och vilseledande plagiering inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Lunds universitet

Rättssäker examination, Andra omarbetade upplagan, 2008:36R

Vogel, H-H. Förfarandet i disciplinärenden enligt högskoleförordningen

Jarebors, N. Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör

Hur långt fram får en omtenta läggas?How far ahead can a reexam be added?

Exam_Timetable-central image

I ett uttalande i rapporten Rättssäker examination framställer Högskolevetet (numera Universitetskanslersämbetet) efter tidigare undersökningar att ett omprov ska hållas inom två månader efter studenterna blivit meddelad om sitt resultat.

Dock bör man även se på dem kringliggande omständighet såsom lov och andra högtider som kan komma emellan och i vissa fall kan förskjuta tidpunkten. Enligt Rättighetslistan bör ett omprov dock inte ligga mer än två veckor efter vårterminens slut respektive två veckor innan höstterminen börjar så att studenterna har möjlighet att delta.

Exam_Timetable-central image

In a statement in the report Rättssäker examination examination presents Universitetskanslersämbetet by previous studies that a reexam shall be held within two months after the students being notified of its result.

However, one should also look at those surrounding circumstances, such as holidays and other special occasions that can come between and in some cases can delay the time. According to Rättighetslistan a rerexam should not be placed no more than two weeks after the spring semester and two weeks before the fall semester begins so that students have the opportunity to participate.