Byte av handledareChange of supervisor

evaluation (1)Information om hur en student gör en ansökan gällande byte av handledare och i vilka situationer ett handledarbyte är möjligt bör återfinnas i kursplanen eller i annat relaterat dokument till kursen. Reglering om kursplanen och dess innehåll går att finna enligt 6 kap 14-15 § Högskoleförordningen. Enligt Rättighetslista för Lunds universitets studenter (punkt 6.5) kan studenten byta handledare om det inte finns särskilda skäl som talar emot. Särskilda skäl är ett vitt begrepp men i den mån det går bör möjligheten finnas.

Saker som kan gå emot ett byte är om det är en liten insinuation med endast en lärare som anses ämneskunnig. Frågan om möjligheten att använda sig av lärare från andra institutioner eller en lärare från ett annat universitet bör dock diskuteras. Det finns dock inga nationella regler angående formerna för handledning av uppsatser, detta uttalande gav högskoleverket vid sin utredning. Därför bör varje lärosäte ha ett eget utarbetat författningssätt.

När studenter har vänt sig till studentombudet har bland annat frågan uppkommit om handledaren måste bli meddelad om att studenten önskar ett byte. Studenten behöver inte gå via sin handledare utan kan kontakta de ansvariga vid institutionen vid ansökan om byte av handledare. Detta försäkrar dock inte att handledare inte kan få vetskap om omständigheterna.  evaluation (1)

Information on how a student makes an application for the change of supervisor and the situations in which a change of the supervisor is possible should be found in the syllabus or in other related document to the course. The regulation of the syllabus and its contents can be found in 6 kap 14-15 § Högskoleförordningen. Accordning to Rättighetslistan vid Lunds universitet student may change supervisors if there are special reasons against.Specific reasons is a broad term but in so far as it goes the possibility should be there.

ÖverklaganAppeal

Examen_att skriva examensarbete

Det är möjligt att överklaga ett beslut som har blivit taget av universitetet. Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) är den högsta instansen när du vill överklaga ett beslut – var dock medveten om skillnaden mellan att överklaga och ompröva ett beslut efter vad som står i Förvaltningslagen (se inlägget “omprövning av betyg“).  Ett överklagande kan bland annat gälla ärenden som berör antagning, tillgodoräknande av kurs, avslag på begäran om obligatoriskt utbildningsmoment, avslag på begäran om att få examens- eller utbildningsbevis.

Ett exempel på ett ärende som överklagades var av en student som hade läst kurser enligt ett program vid universitetet. Dock hade studenten avslutat sin uppsats vid ett annat lärosäte och ville nu lägga till kursen till sitt program vid Lunds universitet för att på så vis ta ut sin examen. Fakulteten avslog inte bara ansökan utan de omprövade också slutbetyget. Studenten fick ett nytt betyg som var lägre än vad examinatorn från det andra lärosätet hade satt. ÖNH kom dock fram till att det inte var någon väsentlig skillnad mellan utbildningarna samt att studenter ska ha möjlighet att kunna röra sig mellan olika universitet och högskolor. Det blir därför heller inte aktuellt att ompröva slutbetyget på uppsatsen då detta redan hade blivit satt av en examinator. Då det inte visat sig vara någon väsentlig skillnad mellan utbildningarna kunde studenten tillgodoräkna kursen och få ut sin examen vid fakulteten.

Examen_att skriva examensarbete

It is possible to appeal (överklaga) against a decision which has been taken by the university. Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) is the highest authority when you want to appeal a decision – however, were aware of the difference between an appeal and reconsider a decision by what is in Förvaltningslagen. An appeal may include in particular matters related to admissions, accreditation of a course, denials of obligatory educational element, the refusal to receive certificates and diplomas.

Omprövning av betygReconsideration of a grade

betyg

Även om rätten till att överklaga inte finns på ett satt betyg så kvarstår dock möjligheten till en omprövning. Detta innebär att samma beslutsfattare omprövar riktigheten av sitt tidigare beslut, därav ligger beslutet hos examinatorn.

Vid en omprövning är det rekommenderat att fråga efter en kommentar till det satta betyget eller den poäng som har angivits. Att begära ut en motivering är dock inte att anses som en skyldighet från examinators sida. Dock kan det anses som en service från universitetet då motiveringen kan hjälpa studenten att förstå omständigheterna och den slutliga bedömningen av ärendet. I vissa fall känns kanske inte kommentarerna från examinatorn tillräckligt för studenten. I detta läge kan det bli möjligt att be om ett ”andra yttrande” från en opartisk lärare, även kallat second opinion. Detta är något som är upp till varje examinator att ta ställning till – gällande om det kan anses vara lämpligt för fallet. Om detta blir aktuellt är det dock upp till examinatorn om denne väljer att beakta den opartiska lärarens uttalande i ett nytt beslut.

Omprövning

  1. 1. Kontakta ansvarig vid institution för att ansökan om en omprövning.
  2. 2. Skriv utförligt vilken del/delar du önskar få omprövat.

Ange: kursens kod & namn, datum för examination samt personuppgifter.

  1. 3. Skicka ansökan till examinator med en kopia till kursansvarig vid institutionen, kår eller studentombud.
  2. 4. Om examinator meddelar att omprövning ej är möjlig, be då om en skriftlig motivering.
  3. 5. Skulle motiveringen ej var tillfredsställande kan studenten fråga om möjligheten till en ”second opinion”.

Studentombudets rekommendation


Viktigt är att tillägga att en ändring av ett betyg – som huvudregel – inte ska vara till studentens nackdel och därmed sänkas. Detta gäller även en studiekamrats betyg om man använder dennes tenta som underlag vid en omprövning. Skulle en sänkning eventuellt ske av betyget ska den enligt Högskoleverkets (se Rättssäker examination) uttalande ske med stor försiktighet och endast vid klara fall. Dock är det en fråga om rättelse om det skulle vara till nackdel för studenten. Det ska då vara uppenbart att examinatorn har fattat ett riktigt beslut men av misstag redovisat detta på ett felaktigt sätt, även kallat ”förbiseendefel”. Blir det istället frågan om ett så kallat ”bedömningsfel” kan detta enligt Justitieombudsmannen (JO) bero på en bristfällig utredning eller tolkning av fakta. Skulle detta dock ske ska beslutet vara uppenbart oriktigt och innan rättelsen sker så ska studenten får möjlighet att yttra sig (se 26§ Förvaltningslagen 1986:223).

Slutligen går det fortfarande att begära en omprövning trots att studenten har hämtat ut sin tentamen i originalform. Dock är det alltid att rekommenderat att hämta ut en kopia av tentamen för att försäkra examinator att kommentarer eller andra tillägg inte har tillförts vid en eventuell omprövning.betyg

Although the right to appeal is not possible on a grade so remains the possibility of a recornsideration. This means that the same decision maker reconsider the correctness of its earlier decision, of which, the decision lies on the examiner.

Reconsideration

1. Contact the manager at the Institution for the application for a retrial.

2. Write in detail what part / parts you wish to have reviewed.

Enter: the course code and name, date of examination and personal data.

3. Send the application to the examiner with a copy to the course coordinator at the department, the union or Student ombudsman.

4. If the examiner announces that reconsideration is not possible, then ask for a written explanation.

5. Would the reasoning not be satisfactory, the student can ask about the possibility of a “second opinion”

Student ombud recommendation