SkyddsombudSafety representatives

SAM-cirkeln_liten_tcm3-5912Kårerna och sektionerna vid LUS väljer för tillfället de nya studerandeskyddsombuden för det kommande läsåret. Men vad gör ett skyddsombud?

Skyddsombudet är studenternas representant vars uppgift är att delta i bland annat skyddsronder och vid planeringen av studiemiljön. Skyddsombudet inspektera och rapportera därmed arbetsmiljöns standard från studenternas perspektiv. Med detta ansvarar universitetet för att skyddsombuden får en relevant utbildning, detta genom 6 kap. 17-18§ arbetsmiljölagen vilket även ”Rättighetslistan för Lunds universitet studenter” tar upp.

Värt att poängtera är att studerandeskyddsombudet har en mycket starkare roll än exempelvis elevombudet som vi känner till från gymnasiet. Skyddsombudet kan bland annat sitta som ledarmöte i HMS-kommittén eller i en annan form av skyddskommitté. Genom denna plats kan den ta del av information samt de diskussioner som förs. Ett skyddsombud kan även driva ärenden enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen, där bl.a. rätten att begära beslut från Arbetsmiljöverket regleras. Med detta kan skyddsombuden överklaga beslut från arbetsmiljöverket för att ta tillvara på studenternas intresse i arbetsmiljöfrågor. Ytterligare en möjlighet i rollen som skyddsombud är att denna kan föra skadeståndstalan om den hindras i sitt uppdrag.

Hur många studerandeskyddsombud det kommer att finnas vid var fakultet är självklart en fråga efter hur kåren/sektionen är uppbyggd. Dock kan fler utbildade skyddsombud på respektive fakultet ge möjlighet till en bättre och bredare bild av arbetsmiljön – både den fysiska men också den psykosociala. Genom att var kår/sektion har en samordnare för skyddsombuden kan ärenden på så vis registreras och drivas vidare.

Tveka inte att kontakta studentombudet eller din kår/sektion vid frågor och funderingar gällande studerandeskyddsombudets roll.

SAM-cirkeln_liten_tcm3-5912

The Unions and the sections at LUS chooses at the moment new student for questions regarding the work environment. But what does a safety officer?

The Safety representatives is the student representative whose task is to take part in safety inspections and the planning of the study environment. The safety representatives inspect and report therefore the work environment standard from a students’ perspective. With this the university is responsibility to give the safety representatives a relevant education in the work enviroment.

Do not hesitate to contact the Student Ombudsman or your union/ section about questions and concerns regarding the work environment.

Foldrar, guider & tryckmaterialLeaflets, Guides & printing materials

guide.lth

I med kursstart delas det ut foldrar, guider och annat tryckmaterial till nya sam gamla studenter. Vist kan det vara en djungel av nya intryck dock ska dessa inte glömmas bort, när man mist anar det kommer de att vara till god hjälp.

Genus och fysik – hör de ihop” delas ut till studenter vid den Naturvetenskapliga fakulteten och vid Lunds tekniska högskola. Foldern berättar om genus och fysik, vad genuscertifieringsprojektet är men hänvisar också vart studenten kan vända sig om den känt sig illa behandlad.

Nyligen kom “Guide om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling för studenter på LTH” ut. En guide som inte bara kan komma till användning för studenter vid LTH som stöter på diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Den ger exempel och råd till vad som kan vara en kränkande handling. Den betonar att det är personen som anser sig vara utsatt som avgör om det är kränkande. Dock är det bra att ha i åtanke att detta bör utredas då en kränkning inte alltid utgör diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier.

Det är alltid svårt som utsatt att veta när det är dags att ta tag i ett problem, att identifiera det som ett problem eller att våga ta kontakt med någon som kan vara till hjälp. Ibland går det att likställa med en tandvärk där man ihärdigt försöker vänta ut värken för att slippa ta tag i det problem som sakta växer.

Har du som student eller någon i din studiemiljö blivit orättvist eller illa behandlad finns kåren eller studentombudet till hjälp. Det går även att vända sig till studievägledningen eller ansvarig prefekt på institutionen för att få stöd och råd. Utöver detta erbjuder universitetet olika former av service för studenter som behöver hjälp under sin studiegång, läs mer om detta här.

Exempel på kränkande särbehandling kan vara nedsättande ord, utfrysning eller osynliggörande vid ett grupparbete. Du kanske inte får ta del av information som istället undanhålls, det kan förekomma att personer i din närhet saboterar för dig vilket påverkar studieresultatet. Tveka inte att vänta dig till kåren eller studentombudet för att åtminstone notera problemet.guide.lth

Ny termin och nya mötenA new semester

Lunds universitet börjar fyllas på med studenter, nya som gamla och i med kursstart så kommer det novischer som ska få ta del av traditionerna som finns.

I fredags var studentombudet hos medicinska föreningen (MF) och föreläste om inkluderande för faddrar och generaler. MF är en av de kårer som har arbetat extra hårt med att förbereda sina faddrar inför nollningen vilket man kan läsa om i senaste numret av Lundagård (nr 6, 2007).

Det är otroligt viktigt hur man mottar de nya studenterna och att man förstår att alla har olika förväntningar. De nya studenterna kommer att uppfatta lekar och andra aktiviteter olika och som fadder måste man ha detta i åtanke för att kunna inkludera alla – oavsett bakgrund. Därför är det viktigt att förstå normer, dessa osynliga men ack så självklara regler som vi möter dagligen. De kan till viss del begränsa vårt synsätt. För den som ”passar in” kan det vara lätt, man får ta del av de privilegier som finns – bli tagen på allvar och få folk som lyssnar på en – till skillnad från den som avviker. Som student kan man befinna sig i en grupp där hur man handlar tas för givet – allt utanför passar inte in – enligt normen.

Med detta ska man också förstå att första intrycket inte alltid är det “rätta” och med detta vill studentombudet hänvisa till Pico Iyer: Where is home? Vi identifierar gärna människor och grupper efter deras utseende och sätt att bete sig. Det är alltid bra att reflektera över vem man är i förhållande till normen och hur det påverkar ens värderingar och attityder.

Ta hand om varandra och ha en riktigt fin nollning!