Extenta

Rätt att ta ut äldre tentor

På vissa kursen vill ansvarig lärare inte lämna ut de äldre tentamens. Frågan om en student har rätt att ta del av äldre tentor, även kallat extentor kommer in i olika sammanhang. Diskussionen har gått då vissa institutioner anser att det rent pedagogiskt leder till ett sämre lärande. Det finns även dem som anser att om en student har en god studieteknik kan extentor leda till en djupare inlärning. Dock är en tenta, att anses som offentlig handling.  En tenta hamnar därmed under offentlighetsprincipen och går att begära ut av en student.

“En tentamensskrivning torde bli allmän handling när den har överlämnats till de studenter som deltar i skrivningen. Det finns dock skäl som talar för att åberopa sekretesslagens regler för att vägra lämna ut skrivningen till andra personer innan provet har genomförts”. Från Rättssäker examination.

F.d Högskoleverket (rättssäker examination 2008:36) tar upp frågan när frågeformuläret (tentamen) är att ses som en allmän handling med stöd ur Tryckfrihetsförordningen (TF). Med hänvisning till 4 kap. 3 § sekretesslagen, råder sekretess på tentamen/provet till att det är genomfört. Som student har du därefter rätt att begära ut äldre tentor.

Tryckfrihetsförordningen (TF)
Offentlighets- & sekretesslagens

SFS -rapport

sfs

Under förra månaden publicerade SFS sin senaste rapport “Studenters lärande i centrum”. En rapport med krav till regeringen för ett bättre lärande vid universitet och högskolor runt om i Sverige.

Rapporten tar upp betydelsen av en god pedagogik inom högskolan. SFS skriver om det skifte som har skett inom pedagogiken, hur synen på lärandet har gått från att lärarna överför information till studenterna till att det idag ligger på den som lär sig och hur dennes lärande går till. Dock kritiseras högskolan för att inte möta studentens lärande och där det ligger på den enskilda lärarens intresse för hur pedagogiken används. Det blir därmed en fråga om djupinriktad eller ytinriktad lärande. Där ytinriktad kan bero på avsaknad av krav och dålig möjlighet att påverka undervisningen.

Pedagogiken skiljer sig efter utbildningens mål och med detta menar SFS att det är ytterst viktigt med aktiva studenter som kan ge reflektioner på lärandet. Men för att motivera studenter krävs tydlighet så att dem kan koppla ansvar mot de krav som finns inom utbildningen. Samtidigt är det viktigt att det tas ett större ansvar gällande användandet utav kursvärderingar skriver SFS.

SFS förtydligar behovet av en utvecklad pedagogik hos lärare och ger förlag på hur detta ska utformas, vid rekrytering, för doktorander och för redan befintliga lärare.

Med detta avslutar SFS med nio krav till regeringen och ytterligare nio uppmaningar till lärosätena. Läs hela rapporten här.

Bild: SFSsfs

Studieverkstan

IMG_3590Det är en vacker dag i Lundagård dock går nog många och grubblar över den kommande tentan eller uppsatsen som måste avslutas.

Visste du att studieverkstan erbjuder dig hjälp som student med exempelvis skrivhandledning?

Skulle du stöta på några andra problem på vägen kan du alltid kontakta din kår eller studentombudet.

Lycka till.IMG_3590

Did you know that the study workshop offers you as a student help, for example tutoring in writing?

Should you encounter any other problems along the way, then contact your union or the  student ombudsman.

Best of luck.

DO sållar bland fallenDO sållar bland fallen

Idag tog P3 upp att endast 2% av fallen som kom in förgående år ledde till en dom eller förlikning. Detta då många av fallen läggs ned.

När P3 kontaktar DOs processenhet förklarar dem sig med att “…DO inte är skyldiga att utreda allt, utan bara ska fokusera på fall som kan få stort genomslag…”. Dock lägger dem vikten av en antidiskrimineringsverksamhet som man kan vända sig avför att utreda fallet. Studentombudet rekommenderar dig därför som student att alltid anmäla ditt ärende till kåren eller direkt till studentombudet.

Läs och hör mer på P3

Omtenta

tenta_168143037Bild: här

Nu börjar terminen närmar sig sitt slut och många sitter och studerar inför det kommande tentatillfället. Frågan när en omtenta får föreligga har med detta kommit in till studentombudet.

När du har skrivit din ordinarie tenta så får din omtentan tidigast ligga två veckor efter det att du har blivit meddelad ditt resultat från det ordinarie tillfället, detta har justitieombudsmannen (JO) uttalat sig i. Värt att se in på är även Lunds universitets Rättighetslista, denna ligger just nu på remiss men den gamla versionen är fortfarande gällande. Här står i punkt 7.6 under vilka månader på året prov kan föreligga – om inget annat avtalas – och även hur lång tid rättningen får ta (7.12) innan resultat bör meddelas.

I ett uttalade från en anmälan till högskoleverket (HSV) skrivs det följande;

”För att studenterna ska kunna planera sina studier är det av avgörande betydelse att datum för omtentamen är känt redan vid det ordinarie provet. Studenterna måste också ges rimlig tid till förberedelse för ett eventuellt omprov.”

Uttalandet gällande när datumet för ett omprov bör meddelas finns även med i Rättssäker examination som är en rekommendationer från den före detta tillsynsmyndigheten, nu kallat universitetskanslersämbetet. Självklart är det alltid bra att tala med den ansvarig vid kursen hur det ser ut med ett eventuellt omtentatillfälle, skulle detta inte leda någon vart bör du kontakta din kår eller studentombudet.

tenta_168143037